Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19291/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7090 Tamási, Honvéd u. hrsz. 112.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIKORN-ÉPKER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17480
Postai cím: Szabadság utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zita
Telefon: +36 74570800
E-mail: hamar.zita@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretébe
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretébe
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45261400-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
45315100-9
45110000-1
45233220-7
45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, Honvéd u. hrsz. 112.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés a Tamási belterület 112-es hrsz-on, a Honvéd u. 2. szám alatt lévő területet
és az azon lévő épületet érinti, melynek korábbi funkciója sütőipari, kenyérgyári épület. OTÉK szerinti terület-felhasználási
besorolás alapján gazdasági területnek - élelmiszeripar- minősül.
Ezt az épületet az önkormányzat át kívánja alakítani, abban sport- és szabadidős létesítményt kialakítani és üzemeltetni.
Az egykor sikeres, jól működő kenyérgyár épülete több, mint 20 éve használaton kívül áll. A felújítással az épület, terület
megújulása a városképre, városszövetre pozitív hatást gyakorolna.
Az épületben a tervek szerint kialakításra kerülne egy a gyermekek számára vonzó játszóház, egy büfé, egy konditerem, egy
fitness terem, valamint több, különálló edzőterem a sportegyesületek számára. Az emeleti részen irodákat helyeznének el, ahol
az egyesületek vezetői végezhetik el az egyesülethez kapcsolódó irodai munkájukat.
Az épület 1968.05.07-én került a Sütőipari vállalat tulajdonába, majd a területet 1994-ben bővítették és hozzácsatolták a 113/2-
es helyrajzi számon elhelyezkedő területet.
A beavatkozási telek nagysága 4537 m2, melyből az épület közel 1600 m2.
Az újrahasznosított épületegyüttesben az önkormányzat közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítményt kíván kialakítani,
összevonva a városban jelenleg különböző helyeken található városi sportegyesület szakosztályait, valamint olyan új gazdasági
tevékenység jelleggel szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak kíván lehetőséget biztosítani (fitnesz, konditerem, játszóház),
amelyek kapcsolódhatnak a pályázatban foglalt sport- és szabadidős létesítmény tervezett kialakításához.
A barnamezős területen található hasznosítással érintett épületállomány felújítása során törekszünk az energia hatékony
üzemeltetést biztosító módon történő felújításra, átépítésre, a feltétlenül szükséges részleges bontásra, bővítésre, illetve
rehabilitálásra (energia hatékonysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület üzemeltetése során),
gazdaságélénkítési tevékenységek lehetőségének biztosítására közösségi céllal az épületegyüttesen belül.
A tervezett épületegyüttesben elhelyezni kívánt sportfunkciók (Sportok Háza központi épület, súlyemelők edzőterme, kerékpáros
bázis) a telken meglévő 3 db leromlott állapotú épületben (jelenlegi központi épület, irodaépület, műhelyépület) kerülnek
elhelyezésre.
I. részajánlati kör
Kenyérgyár központi épület:
A három épület közül a legnagyobb a volt kenyérgyár üzemi épülete, meglévő alapterülete 1300,57 m2. Itt kerül elhelyezésre az
északi oldalon, toldalékként épült lapostetős, két szintes épületrészben a gyermek játszóház, az emeleten a sportegyesülethez
tartozó irodák és előadóterem. A földszinten a kenyérgyár üzemi épületrészébe kerül a fitnesz és konditerem a szükséges
öltözőkkel és vizes helyiségekkel, amelyek egy folyosón keresztül csatlakoznak a szolárium és szauna helyiségeihez. Az
épületegyüttes déli oldalán található a judo szakosztály edzőterme és a szükséges kiszolgáló funkciók, melynek öltözői egy
blokkban vannak a fitnesz és kondi teremhez tartozó öltözőkkel, közös zuhany helyiség használattal.
A tervezéssel érintett épület északi oldalon földszint + emelet magassági tagozódású lapostetős épület, míg a többi részen
földszint + padlástér, a déli oldali toldalékban pedig a földszint a tetővel egy légtérbe épített. A falak illetve a váz falköze kelet -
nyugati irányban 14,28, 6,37, 5,14 m. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér erősítéseket kell beépíteni.
Súlyemelők edzőterme:
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/viewform.jsp?id=20530/2018
3 / 11 2018.11.06. 10:47
Az udvaron található egykori irodaépület helyiségeit a súlyemelők veszik birtokba. Az épület alapterülete 180 m2. Ez az épület
beépítési paramétereiben kevésbé felel meg a súlyemelő edzőterem követelményeinek ezért itt jelentősebb beavatkozásokra,
bontási és bővítési munkálatok végzésére van szükség. Az edzőteremmel szemben támasztott követelmény a 3,50 m-es
belmagasság (jelenleg 2,75 m) csak úgy biztosítható, hogy a födémet kibontjuk, és az épület edzőtermi részének belmagasságát
megnöveljük. Az épület nyugati oldalára kerül a bővítésként kialakított öltözői blokk, egy kisebb és egy nagyobb öltözővel és
edzői öltözővel a kacsolódó vizes helyiségekkel együtt. Az épület főbejárata a meglévőnél nagyvonalúbb előlépcső soron
közelíthető meg az akadálymentes közlekedést segítő rámpa kialakításával együtt.
A tervezéssel érintett épület földszintes kialakítású lapostetős épület. A falak illetve a váz falköze kelet - nyugati irányban 3,96,
5,96 m.
A tervezett átalakítás során a leendő edzőteremben a meglévő födémet és a közép főfalat ki kell bontani, a falakat meg kell
magasítani a szükséges 3,50-es belmagasság eléréséhez. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér
erősítéseket kell beépíteni.
Általános elvárások a TOP-2.1.1-15 felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell
tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt
műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszakiszakmai
tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek)
feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása
mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok,
hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a
rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és
átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a
kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb
szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti
dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között
található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20530 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Barnamezős területek rehabilitációja Sportok Háza kialakítása Tamásiban” című, TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat keretében tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében I. részajánlati kör: Kenyérgyár központi épülete és súlyemelők edzőterme
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIKORN-ÉPKER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 0690/34 hrsz
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 399991480
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262500-6
További tárgyak:44230000-1
45410000-4
45261300-7
45421160-3
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45442100-8
45420000-7
71322000-1
45315100-9
45110000-1
45112712-9
45233220-7
45223300-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, Honvéd u. 112. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztés a Tamási belterület 112-es hrsz-on, a Honvéd u. 2. szám alatt lévő területet
és az azon lévő épületet érinti, melynek korábbi funkciója sütőipari, kenyérgyári épület. OTÉK szerinti terület-felhasználási
besorolás alapján gazdasági területnek - élelmiszeripar- minősül.
Ezt az épületet az önkormányzat át kívánja alakítani, abban sport- és szabadidős létesítményt kialakítani és üzemeltetni.
Az egykor sikeres, jól működő kenyérgyár épülete több, mint 20 éve használaton kívül áll. A felújítással az épület, terület
megújulása a városképre, városszövetre pozitív hatást gyakorolna.
Az épületben a tervek szerint kialakításra kerülne egy a gyermekek számára vonzó játszóház, egy büfé, egy konditerem, egy
fitness terem, valamint több, különálló edzőterem a sportegyesületek számára. Az emeleti részen irodákat helyeznének el, ahol
az egyesületek vezetői végezhetik el az egyesülethez kapcsolódó irodai munkájukat.
Az épület 1968.05.07-én került a Sütőipari vállalat tulajdonába, majd a területet 1994-ben bővítették és hozzácsatolták a 113/2-
es helyrajzi számon elhelyezkedő területet.
A beavatkozási telek nagysága 4537 m2, melyből az épület közel 1600 m2.
Az újrahasznosított épületegyüttesben az önkormányzat közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítményt kíván kialakítani,
összevonva a városban jelenleg különböző helyeken található városi sportegyesület szakosztályait, valamint olyan új gazdasági
tevékenység jelleggel szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak kíván lehetőséget biztosítani (fitnesz, konditerem, játszóház),
amelyek kapcsolódhatnak a pályázatban foglalt sport- és szabadidős létesítmény tervezett kialakításához.
A barnamezős területen található hasznosítással érintett épületállomány felújítása során törekszünk az energia hatékony
üzemeltetést biztosító módon történő felújításra, átépítésre, a feltétlenül szükséges részleges bontásra, bővítésre, illetve
rehabilitálásra (energia hatékonysági beruházások, megújuló energiaforrások alkalmazása az épület üzemeltetése során),
gazdaságélénkítési tevékenységek lehetőségének biztosítására közösségi céllal az épületegyüttesen belül.
A tervezett épületegyüttesben elhelyezni kívánt sportfunkciók (Sportok Háza központi épület, súlyemelők edzőterme, kerékpáros
bázis) a telken meglévő 3 db leromlott állapotú épületben (jelenlegi központi épület, irodaépület, műhelyépület) kerülnek
elhelyezésre
Kenyérgyár központi épület:
A három épület közül a legnagyobb a volt kenyérgyár üzemi épülete, meglévő alapterülete 1300,57 m2. Itt kerül elhelyezésre az
északi oldalon, toldalékként épült lapostetős, két szintes épületrészben a gyermek játszóház, az emeleten a sportegyesülethez
tartozó irodák és előadóterem. A földszinten a kenyérgyár üzemi épületrészébe kerül a fitnesz és konditerem a szükséges
öltözőkkel és vizes helyiségekkel, amelyek egy folyosón keresztül csatlakoznak a szolárium és szauna helyiségeihez. Az
épületegyüttes déli oldalán található a judo szakosztály edzőterme és a szükséges kiszolgáló funkciók, melynek öltözői egy
blokkban vannak a fitnesz és kondi teremhez tartozó öltözőkkel, közös zuhany helyiség használattal.
A tervezéssel érintett épület északi oldalon földszint + emelet magassági tagozódású lapostetős épület, míg a többi részen
földszint + padlástér, a déli oldali toldalékban pedig a földszint a tetővel egy légtérbe épített. A falak illetve a váz falköze kelet -
nyugati irányban 14,28, 6,37, 5,14 m. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér erősítéseket kell beépíteni.
Súlyemelők edzőterme:
Az udvaron található egykori irodaépület helyiségeit a súlyemelők veszik birtokba. Az épület alapterülete 180 m2. Ez az épület
beépítési paramétereiben kevésbé felel meg a súlyemelő edzőterem követelményeinek ezért itt jelentősebb beavatkozásokra,
bontási és bővítési munkálatok végzésére van szükség. Az edzőteremmel szemben támasztott követelmény a 3,50 m-es
belmagasság (jelenleg 2,75 m) csak úgy biztosítható, hogy a födémet kibontjuk, és az épület edzőtermi részének belmagasságát
megnöveljük. Az épület nyugati oldalára kerül a bővítésként kialakított öltözői blokk, egy kisebb és egy nagyobb öltözővel és
edzői öltözővel a kacsolódó vizes helyiségekkel együtt. Az épület főbejárata a meglévőnél nagyvonalúbb előlépcső soron
közelíthető meg az akadálymentes közlekedést segítő rámpa kialakításával együtt.
A tervezéssel érintett épület földszintes kialakítású lapostetős épület. A falak illetve a váz falköze kelet - nyugati irányban 3,96,
5,96 m.
A tervezett átalakítás során a leendő edzőteremben a meglévő födémet és a közép főfalat ki kell bontani, a falakat meg kell
magasítani a szükséges 3,50-es belmagasság eléréséhez. A földszinti falazatokban a szükséges helyeken vasbeton pillér
erősítéseket kell beépíteni.
Általános elvárások a TOP-2.1.1-15 felhívás alapján, amelyet a kiviteli tervezési és kivitelezési feladat során szem előtt kell
tartani:
Tervezési feladatnál és a kivitelezés befejezésekor a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt
műszaki-szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak) meg kell felelnie a létrehozott projektelemnek.
A tervezés során úgy kell eljárni, hogy a TOP-2.1.1-15 felhívásnak (különösen a 3.2. pontjának, azaz „A projekt műszakiszakmai
tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontnak valamint az Energiahatékonysági intézkedéseknek)
feleljen meg, de a hatályos 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról betartása
mellett.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezésre alkalmas tervek (szakági tervekkel), a közműkezelői nyilatkozatok,
hozzájárulások beszerzése (a továbbiakban együttesen: kiviteli tervek) elkészítése, építési-szerelési munkák elvégzése, a
rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba vételre alkalmas létesítmény (mű) kivitelezése és
átadása, a rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges tervek elkészítése, valamint a
kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó egyéb
szolgáltatások elvégzése és engedélyek megszerzése, amely feladatokban benne értendő szükség szerint a régészeti
dokumentáció vagy az egészségvédelmi dokumentáció is.
A fenti műszaki leírás tájékoztató jellegű. Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között
található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti.
Feladat részét képezi a kivitelezés előtt a „Mintavételi és Minősítési Terv” dokumentum elkészítése.
A jogerős engedélyben szereplők betartása mellett kell megvalósítani a feladatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 399991480
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UNIKORN-ÉPKER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút utca 0690/34 hrsz
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A Vállalkozási szerződés 2.1. pontját a felek az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. november 29. azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés teljesítése során az alábbiakra került sor.
A szerződéskötést követően az ajánlati dokumentáció részeként kiadott műszaki dokumentációban foglaltak szerint a Vállalkozó azonnal megkezdte a kivitelezés előkészítését, a kiviteli tervek elkészítését.
A munkaterület átadás-átvétel a szerződés hatályba lépését követően 2019. március 5. napján történt meg, amelyet követően azonnal megkezdődtek a kivitelezési munkálatok az épület átalakításával összefüggő bontási munkákkal.
Előre nem látható (vis maior) körülmények és következmények
Az átalakítás megvalósítása közben, a padozatok felbontása és feltárása során kiderült, hogy az eltakart teherhordó szerkezeten (leendő helyiségeknél) a padozat rétegvastagsága több helyen más, a feltételezett rétegrend helyett. Az épületet a tervek elkészítésekor ilyen mértékig megbontani nem lehetett, így előre nem látható körülmény következett be. A vakolatok leverése közben, több helyen szerkezeti károsodásokat talált a Vállalkozó, fagyás kárt, valamint a korábbi szakszerűtlen kivitelezésből eredő teherhordó szerkezet károsodást.
Építési napló bejegyzések:
- 2019.03.25.-én a Vállalkozó első akadályközlése
- 2019.04.03.-án a Vállalkozó második akadályközlése
- 2019 04.12.-én a Vállalkozó harmadik akadályközlése
Az építés folytatásához szükséges volt statikai szakértő bevonása, valamint műszaki ellenőr véleményének kikérése. A feltárásokról fotódokumentáció is készült, amely jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.
A munkavégzést hátráltatta a feltárás, a statikus bevonása, mert az ismert épületszerkezetek birtokában lehetett a megfelelő technológiát és anyagokat kiválasztani, a munkavégzést megtervezni. Így az építési munkákat, építési feladatokat nem lehetett időszakosan végezni, amely a véghatáridőre kihatással van.
Az érintett épület részek javítására több idő szükséges, a kivitelezés befejezése csak azt követően zárulhat, amely 66 munkanapos időtöbbletet okoz.
A műszaki dokumentáció szerinti munkavégzés ezen a területen csak részben lehetséges, tekintettel a feltárt területek előjött műszaki problémák elhárítására, megoldására.
A körülmények előre nem látható, szerencsétlen megváltozása miatt a feltárt műszaki problémák javítására, áttervezésére, felülvizsgálatára volt szükség.
A 90 napos időigényt a munkák szakszerű elvégzése, javítása, az azzal kapcsolatos szakértői vélemény beszerzése, valamint az anyagbeszerzés okozza.
A jelen pontban megnevezett körülmények hatásának következményeként a kivitelezési véghatáridő meghosszabbítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 399991480 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 399991480 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben