Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0193/2019
CPV Kód:48900000-7
Ajánlatkérő:METÁLPLASZT Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft.
Teljesítés helye:5141 Jásztelek, Jászberényi út 2. Hrsz: 023/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dyntell Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fém- és Műanyagfeldolgozó ipari tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: METÁLPLASZT Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28523761
Postai cím: Jókai Utca 18/A.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp György
Telefon: +36 703216089
E-mail: gyorgy.fulop@metalplaszt.hu
Fax: +36 57562160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://metalplaszt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://metalplaszt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fém- és Műanyagfeldolgozó ipari tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyártásirányítási szoftverrendszer beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000439752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérőnél üzemelő, korábban beszerzett vállalatirányítási rendszerhez illeszkedő alábbi modulokhoz szoftverfelhasználói licencek beszerzése:
- Logisztikai kontrolling 10 db licenc
- Gyártáskövetés 40 db licenc,
- Gyártáslejelentés 40 db licenc,
- Automatikus adatgyűjtő és feldolgozó rendszer 5 db licenc,
- Mobil.Gyártás (Mobil eszköz modul) 8 db licenc,
- Mobil.MEO (Minőség-ellenőrzés modul mobil eszközre) 8 db licenc.
Kapcsolódó hardver eszközök:
5 db Mobil vonalkódolvasó
5 db Vonalkódnyomtató
1 db Szerver Rack szerelve, tartozékokkal
2 db Szerver konfiguráció
20 db Windows
10 operációs rendszer
20 db PC konfiguráció LED monitorral, operációs rendszer: Windows 10.
Részletes adatok az ajánlati dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 94540000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyártásirányítási szoftverrendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5141 Jásztelek, Jászberényi út 2. Hrsz: 023/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérőnél üzemelő, korábban beszerzett P@rtner.ERP vállalatirányítási rendszerhez illeszkedő alábbi modulokhoz szoftverfelhasználói licencek beszerzése:
- Logisztikai kontrolling 10 db licenc
- Gyártáskövetés 40 db licenc
-Gyártáslejelentés 40 db licenc
- Automatikus adatgyűjtő és feldolgozó rendszer 5 db licenc
- Mobil.Gyártás (Mobil eszköz modul) 8 db licenc
- Mobil.MEO (Minőség-ellenőrzés modul mobil eszközre) 8 db licenc
Az ajánlatkérés kiterjed a beszerzésre kerülő modulokkal kapcsolatos oktatás elvégzésére is, összességében 260 órában, az Ajánlatkérő telephelyén, magyar nyelven.
A szoftverrel szembeni alapvető elvárások:
- INTEGRÁLTSÁG,
- TÁVOLI ELÉRÉS,
- JOGOSULTSÁG KEZELÉS,
- JOGOSULTSÁGOK SZINKRONIZÁLÁSA,
- NAPLÓZÁS,
- HIBABEJELENTÉS,
- ADATOK MENTÉSE (Biztonsági mentés, adatbázis tömörítés)
Egyéb feltételek:
Egyéb műszaki teljesítési feltételek:
- Nyertes ajánlattevő feladata a megajánlott szoftver felhasználási jogának átruházása, és a szoftver fizikai átadása, valamint beüzemelése, a jelen közbeszerezés tárgyaként meghatározott eszközökön, valamint az ajánlatkérő meglévő hardver eszközein való telepítése, próbaüzem lefolytatása és az így létrejövő rendszer műszaki átadás-átvételi eljárásnak lefolytatása
Egyéb szerződéses teljesítési feltételek:
- 260 órás oktatás megtartása magyar nyelven ajánlatkérő jászteleki telephelyén, 25 fő részére
Oktatási modulok: Logisztikai Kontrolling 30 óra,, Gyártáskövetés 70 óra,, Gyártáslejelentés 70 óra, Automatikus adatgyűjtő és feldolgozó rendszer 30 óra, Mobil Gyártás (Mobil eszköz modul) 30 óra, Mobil MEO oktatása 30 óra.
A betanítási, oktatási szolgáltatás hatékony ellátásához szükséges szállás- és utazási költség tekintetében ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati árnak tartalmazni a kell az oktató szállás és utazási költségeit is.
- Szoftverfrissítési igény: 24 hónapra a szerződés teljesítésétől számítottan.
Műszaki egyenértékűség:
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozást tartalmaz, az csak az adott dolog jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az egyenértékűséget az ajánlatkérő külön felhívására az ajánlattevőknek igazolniuk kell.
Az ajánlatkérő az egyenértékűség bizonyítására előírja a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 321. Kr.) 46. § (4) bek. utolsó fordulatában meghatározott bizonyítási módot.
Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az áruk megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad.
Az ajánlattevők által megajánlott hardver eszközöknek a legfontosabb minimális műszaki elvárásoknak és a műszaki megfelelési nyilatkozatban meghatározott paramétereknek mindenben meg kell felelniük. A megajánlott eszközök részletes leírását (típus, megnevezés, gyártómű megnevezése, címe, letelepedési ország meghatározása), műszaki paramétereit tartalmazó dokumentumot, a műszaki megfelelőségi nyilatkozatot és a Kbt. 76. § (13) bekezdése szerint a szakmai ajánlat részeként kérjük benyújtani.
Kiegészítő hardver elemek:
5 db Mobil vonalkódolvasó (Win), WiFi.
5 db Mobil vonalkódnyomtató
1 db Szerver Rack szerelve, tartozékokkal (42U, 800x1000 mm)
2 db Szerver konfiguráció R730, 2,2GHz, 8x250GB SSD, 64GB memória, operációs rendszer: Microsoft Windows
20 db Notebook 4 GB 256 GB SSD, kijelző: 15.6”. Operációs rendszer: Windows 10.
20 db PC konfiguráció, Core i5-4460 3.2GHz, 8GB, 120GB SSD, 21,5" LED monitor, operációs rendszer: Windows 10.
Részletesen meghatározva az ajánlati dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (legkedvezőbb 60 nap legkedvezőtlenebb 90 naptári nap) 10
2 A hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentés időpontjától számítottan, üzemképtelenség esetén, a jótállás időtartama alatt (munka óra) (min. 4 munka óra - max. 12 munka óra) 10
3 Távfelügyeleti úton történő hibajavítás megkezdése a hiba bejelentésestől számítottan (munka óra) (min. 1 munka óra – max. 4 munka óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2016-00121
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyártásirányítási szoftverrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dyntell Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26750671
Postai cím: INFOPARK Gábor Dénes Utca 2. D/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesdh@gmail.com
Telefon: +36 703922151
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52998021
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23587751243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 97940000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dyntell Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26750671
Postai cím: INFOPARK Gábor Dénes Utca 2. D/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23587751243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges