Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19314/2019
CPV Kód:45315000-8
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12., Budapest Közút Zrt. XI. kerültei székháza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Interkon kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bánk bán utcai székház fűtés korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000755412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az irodaház fűtését biztosító radiátorok elavultak, egyre gyakrabban meghibásodnak, kilyukadnak.
A Budapest Közút Zrt. a radiátorok cseréje mellett döntött.

A meglévő fűtési rendszer bemutatása
A fűtési hőleadók jelenleg acéllemez tagos radiátorok, előremenő- és visszatérő ágban is egy- egy elzáróval. Magasságuk 700 mm, kötéstávolságuk 600 mm. Az épületben több radiátor parapet burkolattal van eltakarva.
A fűtési felszálló (strang) csővezetékek anyaga fekete acélcső, állapotuk megfelelő.
A felszálló visszatérő csővezetékekben lévő szabályozó tűszelepek elavultak, tényleges beszabályozásra már alkalmatlanok. Az előremenő strangokban egy-egy elzáró szerelvény található.
A tervezett fűtési rendszer bemutatása
Radiátorcsere
A meglévő fűtőtesteket korszerű, acéllemez lapradiátorokra javasoljuk cserélni.
Az elburkolt radiátoroknál a parapet burkolatot le kell bontani.
A teljes fűtési rendszert le kell üríteni.
A meglévő radiátorokat le kell szerelni és el kell szállítani.
A jelenlegi fűtőtestek magasságához leginkább illeszkedő (és az ablak alatt továbbra is elférő) radiátor magasság: 600 mm, kialakítása: két soros (22 K). Ezek kötéstávolsága 546 mm. Mivel ez 54 mm-rel kevesebb, mint a meglévő, ezért az előremenő bekötőcsövet ezzel a távolsággal lejjebb kell szerelni. Ehhez az előremenő strangból ki kell vágni egy 30 cm-es darabot (lásd a mellékelt ábrán) és egy - a kivágottal megegyező átmérőjű - új csőszakaszt kell visszahegeszteni. Ebbe az új szakaszba kell behegeszteni a lapradiátorhoz illeszkedő magasságban az acél bekötőcsövet. Az új bekötőcsőbe termosztatikus szelepet kell szerelni. Azokban az irodákban, ahol parapet burkolat takarja el a radiátorokat, ott nem kell termosztatikus szelepfejet szerelni a szelepekre. A fejre azért nincs szükség, mert a parapet burkolat alatt hamar felmelegszik a levegő és a szelep lezár még azelőtt, hogy a helyiség kellőképpen felmelegedne. Ahol nincsenek eltakarva a radiátorok, ott javasolt a termosztatikus szelepfejek felhelyezése. A visszatérő ágba új torlószelepet kell építeni.
Az új acél csővezetékeket rozsdátlanítani, alapozni és két rétegben festeni szükséges.
A tervezett felújítás nem érinti a fűtési strangok cseréjét, mivel azon hibákat nem azonosítottak, ráadásul azok cseréje komoly üzemeltetési nehézségeket róna Megrendelőre (bontás, fóliatakarások, födémek visszajavítása, festés, irodák teljes körű takarítása, stb.).
Az átalakítási munkák elvégzése után az irodákat ki kell takarítani, ill. a parapet takarásokat vissza kell szerelni.
Az épületben mintegy 100 db radiátor található.
Fűtési rendszer beszabályozhatóvá tétele
A visszatérő strangokon meglévő szabályozó szelepeket és az előre menőkben lévő elzárókat le kell szerelni.
Annak érdekében, hogy a fűtési teljesítményt egyenletesen lehessen szétosztani az épületben, az egyes fűtési felszálló vezetékeket beszabályozhatóvá kell tenni. Erre a célra minden visszatérő felszálló csővezetékbe egy-egy dinamikus strangszabályozó szelep-párt kell beépíteni.
A 3. emeleten kiépített légtelenítő csővezeték hálózatot el lehet távolítani. A későbbi légtelenítést a strangok magas pontjain elhelyezett automata légtelenítőkkel lehet elvégezni. Minden légtelenítő elé 1-1 gömbcsapot kell beépíteni.
Az épületben 16 db felszálló található.
Járulékos feladatok
A teljes fűtési rendszert az átalakítások megkezdése előtt le kell üríteni.
A fűtési rendszer átalakítása után a teljes rendszert át kell mosatni (e célra kifejlesztett adalékanyaggal, szakcéggel).
Ezt követően a fűtési rendszert lágyvízzel és inhibitorra fel kell tölteni.
A teljes hálózat légtelenítését el kell végezni, a nyomáspróbát le kell folytatni és végül a teljes fűtési rendszert be kell szabályozni (szakcéggel).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indo-kolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, tí-pusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is ér-teni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
Részletesebb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok III. kötete (műszaki leírás) tartalmaz.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26117800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bánk bán utcai székház fűtés korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12., Budapest Közút Zrt. XI. kerültei székháza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az irodaház fűtését biztosító radiátorok elavultak, egyre gyakrabban meghibásodnak, kilyukadnak.
A Budapest Közút Zrt. a radiátorok cseréje mellett döntött.

A meglévő fűtési rendszer bemutatása
A fűtési hőleadók jelenleg acéllemez tagos radiátorok, előremenő- és visszatérő ágban is egy- egy elzáróval. Magasságuk 700 mm, kötéstávolságuk 600 mm. Az épületben több radiátor parapet burkolattal van eltakarva.
A fűtési felszálló (strang) csővezetékek anyaga fekete acélcső, állapotuk megfelelő.
A felszálló visszatérő csővezetékekben lévő szabályozó tűszelepek elavultak, tényleges beszabályozásra már alkalmatlanok. Az előremenő strangokban egy-egy elzáró szerelvény található.
A tervezett fűtési rendszer bemutatása
Radiátorcsere
A meglévő fűtőtesteket korszerű, acéllemez lapradiátorokra javasoljuk cserélni.
Az elburkolt radiátoroknál a parapet burkolatot le kell bontani.
A teljes fűtési rendszert le kell üríteni.
A meglévő radiátorokat le kell szerelni és el kell szállítani.
A jelenlegi fűtőtestek magasságához leginkább illeszkedő (és az ablak alatt továbbra is elférő) radiátor magasság: 600 mm, kialakítása: két soros (22 K). Ezek kötéstávolsága 546 mm. Mivel ez 54 mm-rel kevesebb, mint a meglévő, ezért az előremenő bekötőcsövet ezzel a távolsággal lejjebb kell szerelni. Ehhez az előremenő strangból ki kell vágni egy 30 cm-es darabot (lásd a mellékelt ábrán) és egy - a kivágottal megegyező átmérőjű - új csőszakaszt kell visszahegeszteni. Ebbe az új szakaszba kell behegeszteni a lapradiátorhoz illeszkedő magasságban az acél bekötőcsövet. Az új bekötőcsőbe termosztatikus szelepet kell szerelni. Azokban az irodákban, ahol parapet burkolat takarja el a radiátorokat, ott nem kell termosztatikus szelepfejet szerelni a szelepekre. A fejre azért nincs szükség, mert a parapet burkolat alatt hamar felmelegszik a levegő és a szelep lezár még azelőtt, hogy a helyiség kellőképpen felmelegedne. Ahol nincsenek eltakarva a radiátorok, ott javasolt a termosztatikus szelepfejek felhelyezése. A visszatérő ágba új torlószelepet kell építeni.
Az új acél csővezetékeket rozsdátlanítani, alapozni és két rétegben festeni szükséges.
A tervezett felújítás nem érinti a fűtési strangok cseréjét, mivel azon hibákat nem azonosítottak, ráadásul azok cseréje komoly üzemeltetési nehézségeket róna Megrendelőre (bontás, fóliatakarások, födémek visszajavítása, festés, irodák teljes körű takarítása, stb.).
Az átalakítási munkák elvégzése után az irodákat ki kell takarítani, ill. a parapet takarásokat vissza kell szerelni.
Az épületben mintegy 100 db radiátor található.
Fűtési rendszer beszabályozhatóvá tétele
A visszatérő strangokon meglévő szabályozó szelepeket és az előre menőkben lévő elzárókat le kell szerelni.
Annak érdekében, hogy a fűtési teljesítményt egyenletesen lehessen szétosztani az épületben, az egyes fűtési felszálló vezetékeket beszabályozhatóvá kell tenni. Erre a célra minden visszatérő felszálló csővezetékbe egy-egy dinamikus strangszabályozó szelep-párt kell beépíteni.
A 3. emeleten kiépített légtelenítő csővezeték hálózatot el lehet távolítani. A későbbi légtelenítést a strangok magas pontjain elhelyezett automata légtelenítőkkel lehet elvégezni. Minden légtelenítő elé 1-1 gömbcsapot kell beépíteni.
Az épületben 16 db felszálló található.
Járulékos feladatok
A teljes fűtési rendszert az átalakítások megkezdése előtt le kell üríteni.
A fűtési rendszer átalakítása után a teljes rendszert át kell mosatni (e célra kifejlesztett adalékanyaggal, szakcéggel).
Ezt követően a fűtési rendszert lágyvízzel és inhibitorra fel kell tölteni.
A teljes hálózat légtelenítését el kell végezni, a nyomáspróbát le kell folytatni és végül a teljes fűtési rendszert be kell szabályozni (szakcéggel).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indo-kolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, tí-pusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is ér-teni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
Részletesebb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok III. kötete (műszaki leírás) tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés szerinti 12 hónap jótállás felett vállalt többletjótállás (minimum 0 és maximum 36 hónap) 15
2 Az alkalmassági szempontként meghatározott felelős műszaki vezető szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A nyertes ajánlattevőnek a munkálatokat legkésőbb a távfűtési szezon megkezdéséig (2019. szeptember 30.), de legkésőbb a fűtési szezon megkezdéséig be kell fejeznie.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bánk bán utcai székház fűtés korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Interkon kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76883606
Postai cím: Lehel Utca 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: interkonkft@gmail.com
Telefon: +36 704197922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907355242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26117800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépész mérnök
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: House-Max Build Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89992647
Postai cím: Liliom 5
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26537717213

Hivatalos név: Interkon kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76883606
Postai cím: Lehel Utca 1/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907355242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges