Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19321/2019
CPV Kód:63120000-6
Ajánlatkérő:Központi Statisztikai Hivatal
Teljesítés helye:Budapest vagy Budapest 50 km-s körzete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Statisztika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71176910
Postai cím: Keleti Károly Utca 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: titkarsag@targetconsulting.hu
Fax: +36 13458638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ksh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046542019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046542019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Statisztika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása
Hivatkozási szám: EKR001046542019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés "Népszámlálás lebonyolításához szükséges informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása és kapcsolódó logisztikai feladatok ellátása " tárgyban.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, ennek indoka:
Ajánlatkérő elvárása, hogy a raktározási helyszíneken teljesen homogén informatikai, nyilvántartási rendszer kerüljön kialakításra, amely teljes mértékben biztosítja a raktárak és a kapcsolódó nyilvántartások közötti átjárhatóságot, és nem megengedhető, hogy az egyes raktározási helyszíneken eltérő nyilvántartási rendszer fusson.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök raktározása, nyilvántartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest vagy Budapest 50 km-s körzete
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesen 36.000 db tabletet és a hozzájuk tartozó 36.000 db tablet tokot, valamint 36000 db SIM-kártyát szerez be a hivatali feladatok, adatgyűjtések ellátására.
A teljes feladat az alábbi elemekből áll össze:
1. Tabletek, tokok és SIM kártyák átvétele, raktározása
2. Tabletek, tokok és SIM kártyák raktározásához szükséges terület biztosítása
2. Tabletek beállításához szükséges terület (irodahelyiség) biztosítása
3. Tabletek/tokok szállításra való felkészítése/expediálás
4. Nyilvántartások vezetése
5. Garanciális javítás ügyintézése
Raktározáshoz szükséges helyiségek biztosítása:
1. Raktárhelyiség(ek) biztosítása (össz. min. 460 négyzetméter raktározási területtel)
2. „Iroda” helyiség biztosítása (össz. min. 100 m2, több helyiség esetén egy helyiségnek min. 25 m2-nek kell lennie)
A tablet raktározási feladatok és ütemezés:
Ütemezés:
A KSH által beszerezni kívánt 36.000 db tablet és 36.000 db tok az előzetes tervek szerint 3 ütemben kerül beszerzésre.
1. ütem: 2020. február 15-28. között: 8000 db tablet és tok
2. ütem: 2020. június 15-30. között: 12.000 db tablet és tok
3. ütem: 2020. október 15-31. között: 16.000 db tablet és tok
A SIM kártyák szállítása a raktárba a tabletek ütemezésénél leírtak szerint történik.
Feladatok:
Betárolás: A tabletek, tokok és SIM kártyák eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi vizsgálata történik meg a KSH képviselőjével közösen.
A SIM kártyák szállítótól történő átvétele során a mennyiségi vizsgálatot a raktározó cég végzi a KSH képviselőjével közösen.
Telepítés:
- agrárcenzus: tervezetten 2020. február 15-től 2020. április végéig kerül sor. Naponta 200-1000 db tablet, átlagban napi 250 tablet telepítésére kerül sor az erre a célra elkülönített területen
- népszámlálás: tervezetten 2020. június 15-től, illetve a 3. szállítási ütem esetében 2020. október 15-től kerül sor. A telepítés 2021. április 15-ig befejeződik. Naponta 200-1000 db tablet, átlagban napi 250 tablet telepítésére kerül sor.
Ha késik a tabletek és/vagy SIM kártyák beszállítása a raktárba, akkor lehet, hogy ezen mennyiségnél többet is szükséges lesz 1 nap alatt telepíteni.
Kitárolás: A raktározó cégnek kell összeállítani a raktárból a különböző helyszínekre, különböző ütemezésben történő szállítási csomagokat, amely csomag tartalmazza a telepítésen átesett tableteket és a tokokat.
- agrárcenzus: 8000 db tablet és tok, 250 oktatási helyszínre kerül kiszállításra 10 nap alatt, 2020. május 15. napjáig, naponta átlagosan 25 db szállítási egységet kell előkészíteni. 1 szállítási egység átlagosan 30 db terméket tartalmaz.
- népszámlálás: 34000 db tablet és tok, kb. 1500 helyszínre 1 hónap alatt kell leszállítani; 1 szállítási egység 10-800 db terméket tartalmaz.
Tervezetten: 34000 darab tablet raktárból való kiszállítására több ütemben, 2021. április 15. napjáig kerül sor.
Csomagolás: műanyag, plombálható, rakásolható doboz (AT-nek kell biztosítania).
Visszavétel:
A visszaszállított termékek átvétele 2 lépésben történik mindkét összeírás során.
1. Raktározó mennyiségileg átveszi a szállítótól a tableteket és tokokat, betárolja azokat és a nyilvántartásában átvezeti a termékek státuszát. Majd a tableteket a telepítő helységbe (irodahelyiség) ütemezetten beszállítja. A KSH megbízottja elvégzi a tabletek minőségi ellenőrzését az irodahelyiségben, megállapítja státuszukat, és elektronikusan rögzíti.
2. Raktározó mennyiségileg visszaveszi a tableteket az AK megbízottjától, és aktualizálja a nyilvántartást.
Végleges elszállítás:
A népszámlálás után történt visszaszállítást és fenti ellenőrzést követően legkésőbb 2021. december 31-ig köteles elszállítás céljából Raktározó raklapokra a termékeket összecsomagolni úgy, hogy egy raklap 250 db terméket tartalmazzon.
A raktározást végző nyilvántartási feladatai:
1. Nyilvántartás készítés
2. Nyilvántartás naprakészen tartása
3. Nyilvántartás rendelkezésre bocsátása, hozzáférhetősége
4. Riport lekérdezés.
Részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK jelen felhívás II.2.3. pontja kapcsán rögzíti, hogy a teljesítés helyeként meghatározott „Budapest 50 km-s körzete” előírás alatt AK a KSH székhelyétől számított 50 km-es körzetet érti, amely a viamichelin.com oldal alapján a legrövidebb út beállítással kerül ellenőrzésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezet 2-7.§-ának megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével szükséges benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozni köteles (az EKR-ben található nyilatkozat kitöltésével) arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 41/A § alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. §, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
A megkövetelt igazolási mód részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részeként található meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
Az Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (raktározási szolgáltatások nyújtása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével összhangban ha ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt nyilatkozattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt követelmény vagy igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a raktározási szolgáltatások nyújtásából származó nettó árbevétele elérte összesen a minimum 75 millió Ft-ot.
Ha Ajánlattevőnek azért nincsen három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti éve, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben Ajánlatkérő megállapítja az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a raktározási szolgáltatások nyújtásából származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja összesen a minimum 50 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlattevő az EKR-ben található űrlap kitöltésével nyújt be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4) - (6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján Ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot szükséges benyújtania, melyben minden olyan információ megadásra kerül, mely alapján megállapítható a teljesítéshez rendelkezésre álló, az alkalmasság körében ajánlatkérő által előírt műszaki felszereltség megléte.
A nyilatkozatban meg kell jelölni azt is, hogy az ajánlattevő milyen módon rendelkezik az előírt műszaki-technikai felszereltséggel (saját tulajdon vagy bérlet vagy lízing)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a teljesítéshez rendelkezik (saját tulajdon vagy bérleti konstrukció vagy lízing keretében) minimum az alábbi, raktározási feladatok ellátáshoz szükséges műszaki-technikai felszereltséggel:
a) Budapesten vagy Budapest 50 km-s körzetében min. 460 m2 raktárterülettel, (a raktárterület egy telephelyen belül kell legyen, de az adott telephelyen belül több épületben is elhelyezkedhet)
b) továbbá (azaz a raktárhelyisége(ke)n felül) minimum összesen legalább 100 m2 irodaterülettel (az irodaterület a raktárterülettel azonos telephelyen belül kell legyen, egy épületben, de az adott épületen belül több helyiségben is elhelyezkedhet, azonban több helyiség esetén egy helyiségnek minimum 25 m2-nek kell lennie.).
c) Proxy-kártyás, egyedi azonosításra alkalmas beléptető rendszerrel, mind a raktári, mind az irodaterületet illetően
d) a raktári és irodaterületen rendelkezzen 24 órás személyes jelenlét, őr/portaszolgálattal
e) a raktári és irodaterületen távfelügyeletre kötött riasztó rendszerrel
Ajánlatkérő az M/1. a) követelmény kapcsán rögzíti, hogy a „Budapest 50 km-s körzete” előírás alatt Ajánlatkérő a KSH székhelyétől számított 50 km-es körzetet érti, amely a viamichelin.com oldal alapján a legrövidebb út beállítással kerül ellenőrzésre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat.
Előleg: nem biztosított
Teljesítési biztosíték: szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosíték, mértéke a mindösszesen a felolvasólapon szerepeltetendő érték (tehát a megajánlott teljes nettó díj) 5%-a
Ajánlatkérő jóteljesítési biztosítékot nem ír elő az eljárásban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az AK az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket a KD tartalmazza.
3) Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan AK nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor ATnek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be (töltik fel) az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
4) A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban AT lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. AK a kieg. táj. teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
5) Az ajánlat részeként benyújtandó a szakmai ajánlat, részeként az AT által, az ajánlata részeként megajánlott raktár felszereltségének bemutatásával, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki leírásnak való megfelelés megállapítható legyen.
Emellett ATnek a szakmai ajánlata részeként nyilatkoznia szükséges arról, hogy AT a teljesítés során mindenben a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint jár el.
A szakmai ajánlat részét képezi továbbá a nettó ajánlati ár összetevői vonatkozásában kitöltendő ártábla is.
6) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az AT (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (EKR űrlap)
7) ATnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ATnek) az ajánlata részeként be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatot, mely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a meglévő biztosítási szerződést jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti oly módon, hogy az maradéktalanul eleget tegyen az előírt követelményeknek, és arról is, hogy a biztosítási szerződés kiterjesztésének elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Felelősségbiztosítás, melynek ki kell terjednie a raktározási, csomagolási és komissiózási tevékenységre. Önrész legfeljebb 10%, és max. egymillió Ft. Limitek: min. 300 millió Ft/év, min. 50 millió Ft/káresemény.
Vagyonbiztosítás, melynek ki kell terjednie az ingatlanra és a tárolt eszközökre. Önrész 0%.
Részletek a KD-ban és a szerz. tervben.
8) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér:
• Betárolás, telepítésre történő szállítás, expediálás (normál, sürgősségi), visszavétel, végleges szállítás esetén előírt feladatok késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesített mennyiségre eső nettó teljesítményarányos díj (egységár x darab). Mértéke: késedelemmel érintett naptári naponként 5%, de maximum 30 %
• Beraktározó részére riportok biztosítása feladat esetén a kötbér mértéke késedelemmel érintett naponként a teljes ellenszolg. 0,0001%-a, de max. 0,002%.
Meghiúsulási kötbér: a szerződéses időtartam hátralévő részére eső feladatokra meghatározott ÁFA nélkül számított teljes díjak 30%-a
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén, alapja és mértéke megegyezik a késedelmi kötbérnél leírtakkal
9) AK a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás külön jogszabály szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra.
Folyt. a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.3) pont folyt:
10) Jelen közb. eljárásban a legalacsonyabb árat megjelenítő érvényes Ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A nettó ajánlati ár összesen a KD részeként rendelkezésre bocsátott ártábla nettó végösszege. Az ártáblával kapcsolatos további útmutatások a KD-ban találhatók.
11) A közb. eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. Az ajánlat benyújtásának a helye: EKR
Az elektronikusan megküldött ajánlat beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
12) ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában – EKR űrlap - atekintetben, hogy van-e folyamatban AT-vel szemben cégügyben el nem bírált módosítás.
13) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban – EKR űrlapon - meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is): a) a közbesz.nek azt a részé(ei)t, melynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
14) AK jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15) AK jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
16) Abban az esetben, ha a nyertes AT visszalép, az AK – ha az összegezésben megjelölésre került – a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést.
17) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a közös AT-től is megköveteli.
18) AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen eljárásban az M/1 alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
19) A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (EKR űrlap)
20) AT-nek csatolnia kell a szerződés kitöltése érdekében egy, az AT adatait tartalmazó nyilatkozatot.
21) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 44. § alapján az üzleti titokról.
22) Az ajánlathoz csatolni kell az AT v. a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
23) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozata alapján nem minősül átláthatónak) az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
24) FAKSZ: Támis Norbert (00109), tamisnorbert@gmail.com
25) AK kapcsolattartója: Gercsák Klaudia (Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda)
26) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös AT-k tekintetében.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák