Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19334/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU222;HU213;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Postai szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kalmár Klára
Telefon: +36 307711271
E-mail: Klara.Kalmar@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.posta.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047712019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047712019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
x Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítás_2019EU4 - Vas, Veszprém, és Fejér megye
Hivatkozási szám: EKR001047712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási szerződés keretében összesen 99 darab telephely takarítási munkáinak elvégzése a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi három részben.
1. rész: Vas megye
2. rész: Veszprém megye
3. rész: Fejér megye
A részletes feltételeket az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vas megye
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
További tárgyak:77310000-6
90610000-6
90620000-9
90630000-2
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Vas megye területéhez tartozó összesen 22 darab telephelyén, 10.026 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi, heti, kétheti és havi rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás és opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás körébe tartozó takarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
Értékelési szempont rendszer:
1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 80
2. szempont: Rendkívüli takarítás egységdíja (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám: 15
3. szempont: Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap) Súlyszám: 5
Ajánlatkérő a „3. szempont Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje” szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott határidő nem haladhatja meg a 3 munkanapot (az Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés előtt vizsgálja).
Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.
A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatár közötti pontszámot:
Az 1. szempontra és 2. szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre minden rész esetében.
A 3. szempont esetében az értékelés módszere az abszolút értékelés módszere minden rész esetében, a megajánlások alapján a pontszámok sávosan kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
Megajánlás (munkanap) Pontszám
1 munkanap: 10 pont
2 munkanap: 5 pont
3 munkanap: 1 pont
„0” (nulla) érték egyik szempontnál sem ajánlható meg!
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Opcionálisan megrendelhető nagytakarítás szolgáltatás legfeljebb két alkalommal.
Opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás az ajánlattevő ajánlata alapján legfeljebb 1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer forint + ÁFA keretösszegnek megfelelő mennyiség (Ft/m2/alkalom) erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

II.2.1)
Elnevezés: Veszprém megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak:90610000-6
90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Veszprém megye területéhez tartozó összesen 36 darab telephelyén, 17.724 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi, heti, kétheti és havi rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás és opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás körébe tartozó takarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
Értékelési szempont rendszer:
1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 80
2. szempont: Rendkívüli takarítás egységdíja (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám: 15
3. szempont: Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap) Súlyszám: 5
Ajánlatkérő a „3. szempont Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje” szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott határidő nem haladhatja meg a 3 munkanapot (az Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés előtt vizsgálja).
Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.
A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatár közötti pontszámot:
Az 1. szempontra és 2. szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre minden rész esetében.
A 3. szempont esetében az értékelés módszere az abszolút értékelés módszere minden rész esetében, a megajánlások alapján a pontszámok sávosan kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
Megajánlás (munkanap) Pontszám
1 munkanap: 10 pont
2 munkanap: 5 pont
3 munkanap: 1 pont
„0” (nulla) érték egyik szempontnál sem ajánlható meg!
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Opcionálisan megrendelhető nagytakarítás szolgáltatás legfeljebb két alkalommal.
Opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás az ajánlattevő ajánlata alapján legfeljebb 2.000.000,-Ft + ÁFA, azaz kétmillió forint + ÁFA keretösszegnek megfelelő mennyiség (Ft/m2/alkalom) erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

II.2.1)
Elnevezés: Fejér megye
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
További tárgyak:90610000-6
90620000-9
90630000-2
90910000-9
90911200-8
90911300-9
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Fejér megye területéhez tartozó összesen 41 darab telephelyén, 21.025 m² belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi, heti, kétheti és havi rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás és opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás körébe tartozó takarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.
Értékelési szempont rendszer:
1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 80
2. szempont: Rendkívüli takarítás egységdíja (nettó Ft/m2/alkalom) Súlyszám: 15
3. szempont: Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap) Súlyszám: 5
Ajánlatkérő a „3. szempont Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje” szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott határidő nem haladhatja meg a 3 munkanapot (az Ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés előtt vizsgálja).
Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.
A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatár közötti pontszámot:
Az 1. szempontra és 2. szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre minden rész esetében.
A 3. szempont esetében az értékelés módszere az abszolút értékelés módszere minden rész esetében, a megajánlások alapján a pontszámok sávosan kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
Megajánlás (munkanap) Pontszám
1 munkanap: 10 pont
2 munkanap: 5 pont
3 munkanap: 1 pont
„0” (nulla) érték egyik szempontnál sem ajánlható meg!
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Opciós keretösszeg terhére megrendelt rendkívüli takarítás megkezdésének határideje (megrendeléstől számított egész munkanap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Opcionálisan megrendelhető nagytakarítás szolgáltatás legfeljebb két alkalommal.
Opcionálisan megrendelhető rendkívüli takarítás az ajánlattevő ajánlata alapján legfeljebb 1.500.000,-Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer forint + ÁFA keretösszegnek megfelelő mennyiség (Ft/m2/alkalom) erejéig.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16. § szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr.1. § (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Az Akr.3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.
Az Akr.12. § alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő az Akr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció I. fejezet – Eljárási útmutató – 4. pontja tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő előírja az Akr. 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
M/1: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb takarítási szolgáltatásainak ismertetését.
Ajánlattevőknek a teljesített szolgáltatásokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. Az Akr. 22. § (2) bekezdés alapján az Akr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (takarított felület m2), valamint a konzorciumi teljesítés esetén saját teljesítés mértékét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége
- a takarított belső terület nagysága (m2),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a sikeres teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő.
M/2: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21 § (3) bekezdés c) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).
Az Akr. 24. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő az M/2 alkalmassági követelmény tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M/3: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21 § (3) bekezdés g) pontja alapján MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).
Az Akr. 24. § (4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az M/3 alkalmassági követelmény tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.
M/4: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik részenként külön-külön az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben szerződés szerint teljesített, legalább 12 hónapon át folyamatosan végzett takarítási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciával, melyben a takarított belső terület (iroda) nagysága eléri az
1. rész tekintetében a 4.000 m2;
2. rész tekintetében a 7.000 m2;
3. rész tekintetében a 8400 m2
alapterületet a napi gyakorisággal végzett belső takarítására vonatkozóan
A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.
M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes tanúsítvánnyal, vagy ezzel az Akr. 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes tanúsítvánnyal, vagy ezzel az Akr. 24. § (4) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékával.
M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel, és minimum 3 (három) éves szakmai (takarítás) gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést végző). Amennyiben Ajánlattevő több részre kíván ajánlatot adni, akkor a jelen pontban meghatározott alkalmassági feltételnek ugyanazon szakember bemutatásával is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén az M1, M2, M3, M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az Akr. 30.§ (4) bekezdésre tekintettel a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő az M1, M2, M3, M4 pontokban meghatározott alkalmassági követelményeket a fentebb megjelölt minősítési szempontoknál szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Mindhárom ajánlati rész esetében a dokumentációban részletezettek szerint:
Kötbér (minőségi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, késedelmi kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindhárom ajánlati rész esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) egyik Ajánlati rész esetében sem.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135.§-ának rendelkezései irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Rendelet) valamint a Kbt. 108.§-a alapján. A szabályokat az Ajánlati dokumentáció I.14.2 pontja tartalmazza. Ajánlatkérő az árlejtést az alábbi értékelési szempont vonatkozásában folytatja le: 1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft) és 2.szempont Rendkívüli takarítás egységdíja (nettó Ft/m2/alkalom).
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a EKR Rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, EKR Rendelet szabályai szerint. 2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdései, a Kbt. 65.§ (12) bekezdése és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése tartalmazzák. 3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 1. rész: 300.000,- Ft; 2. rész: 500.000,- Ft; 3.rész: 500.000,-Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000003-00330225 számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a részletszabályokat az Ajánlati dokumentáció 9. pontja tartalmazza). 4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni Ajánlati részenként külön-külön. 5. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. 6. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, mindhárom Ajánlati rész tekintetében (Kbt. 81.§ (4) bekezdés). 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza egyik ajánlati rész esetében sem. 8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan. 9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott ajánlatot, valamint nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak - a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt - megfelelő egyéb okiratot. 10. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 11. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253). 12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák