Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/194
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.08.
Iktatószám:19336/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Berhida Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Berhida város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Berhida Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99285092
Postai cím: Veszprémi Út 1-3.
Város: Berhida
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pergő Margit
Telefon: +36 88596580
E-mail: polgarmester@berhida.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.berhida.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút létesítése (TOP)
Hivatkozási szám: EKR001075472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb mennyiségi adatok: Az ajánlatkérő közigazgatási területén újonnan épülő kerékpárút hossza kb. 3750 méter.
A kerékpárút I. jelű szakaszának a Csokonai utca Bem József utcától a Széchenyi utcáig tartó része ~1070 m hosszú. A 6.0 m-re szélesített útszakaszon két haladósávos nyitott kerékpársáv létesül, a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. Új kopóréteg építése, pályaszerkezet átépítése és szegélyépítés szükséges a kerékpáros létesítmény kialakításához. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik. Az útépítéssel egy időben – a nyomvonal mentén - a csapadékvízelvezetést is ki kell építeni.
Az érintett útszakaszon a közvilágítás átépítése szükséges, mivel a Kinizsi Pál utca és a Kilián György utca közötti, mintegy 220 méteres szakaszon. Az I.ütem útszakaszán végzendő beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kerékpárút II. jelű szakasza a Széchenyi utcától az Orgona utcán át halad egészen az ipari park bejáratáig ~930 m hosszúságban. Ahol szükséges, ott az útburkolatot 6.0 m-re kell szélesíteni, illetve új kopóréteget kell lefektetni. A Szegfű utcán, illetve a Nyárfa utcán kijelölt kerékpáros átvezetést kell kialakítani. Ahol nyitott kerékpársáv létesül, ott az, a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik. A II. szakaszon az útépítéssel egy időben a csapadékvíz-elvezetést is ki kell építeni. Az érintett útszakaszon a közvilágítás átépítése is szükséges, mivel az a nyomvonal egy részét érinti. Az útszakaszon végzendő beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kerékpárút III. szakaszán a Széchenyi utca teljes hosszán (310 m) nyitott kerékpársáv létesül a kisebb forgalmú, megfelelő paraméterekkel rendelkező lakó kiszolgáló úton. A nyitott kerékpársávok irányonként a burkolat két oldalán kerülnek kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A burkolat egyoldali szélesítése 6.0 m-re, illetve új kopóréteg építése szükséges a kerékpáros létesítmény kialakításához. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik.
A kerékpárút IV. szakaszában a Liszt Ferenc utca teljes hosszán (610 m) nyitott kerékpársáv létesül a kisebb forgalmú, megfelelő paraméterekkel rendelkező lakó kiszolgáló úton. A nyitott kerékpársávok irányonként a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A burkolat átépítése nem szükséges, a meglévő 6.0 m szélesség elegendő. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik.
A kerékpárút V. szakasza a Dankó Pista utca Hunyadi tértől Liszt Ferenc utcáig tartó, ~830 m hosszúságú része, amely ~5.70 m burkolatszélességgel rendelkezik. Az aszfalt burkolatú út széleiben „K” szegélysor van, a vízelvezetés nyílt rendszerrel történik. A minimális gépjárműforgalom miatt vegyes forgalmú útként kerül kialakításra, a kerékpáros forgalom terelése jelzőtáblával és burkolati jellel (kerékpáros nyom jelöléssel) történik.
További, és a részletes mennyiségi adatokat, műszaki feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, illetve az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírások, és az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 221197828 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45221250-9
45232451-8
45233220-7
45233221-4
45233228-3
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyarország, Berhida város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok: Az ajánlatkérő közigazgatási területén újonnan épülő kerékpárút hossza kb. 3750 méter.
A kerékpárút I. jelű szakaszának a Csokonai utca Bem József utcától a Széchenyi utcáig tartó része ~1070 m hosszú. A 6.0 m-re szélesített útszakaszon két haladósávos nyitott kerékpársáv létesül, a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. Új kopóréteg építése, pályaszerkezet átépítése és szegélyépítés szükséges a kerékpáros létesítmény kialakításához. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik. Az útépítéssel egy időben – a nyomvonal mentén - a csapadékvízelvezetést is ki kell építeni.
Az érintett útszakaszon a közvilágítás átépítése szükséges, mivel a Kinizsi Pál utca és a Kilián György utca közötti, mintegy 220 méteres szakaszon. Az I.ütem útszakaszán végzendő beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kerékpárút II. jelű szakasza a Széchenyi utcától az Orgona utcán át halad egészen az ipari park bejáratáig ~930 m hosszúságban. Ahol szükséges, ott az útburkolatot 6.0 m-re kell szélesíteni, illetve új kopóréteget kell lefektetni. A Szegfű utcán, illetve a Nyárfa utcán kijelölt kerékpáros átvezetést kell kialakítani. Ahol nyitott kerékpársáv létesül, ott az, a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik. A II. szakaszon az útépítéssel egy időben a csapadékvíz-elvezetést is ki kell építeni. Az érintett útszakaszon a közvilágítás átépítése is szükséges, mivel az a nyomvonal egy részét érinti. Az útszakaszon végzendő beruházás építési engedéllyel rendelkezik.
A kerékpárút III. szakaszán a Széchenyi utca teljes hosszán (310 m) nyitott kerékpársáv létesül a kisebb forgalmú, megfelelő paraméterekkel rendelkező lakó kiszolgáló úton. A nyitott kerékpársávok irányonként a burkolat két oldalán kerülnek kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A burkolat egyoldali szélesítése 6.0 m-re, illetve új kopóréteg építése szükséges a kerékpáros létesítmény kialakításához. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik.
A kerékpárút IV. szakaszában a Liszt Ferenc utca teljes hosszán (610 m) nyitott kerékpársáv létesül a kisebb forgalmú, megfelelő paraméterekkel rendelkező lakó kiszolgáló úton. A nyitott kerékpársávok irányonként a burkolat két oldalán kerül kijelölésre, 1.25 m szélességgel. A burkolat átépítése nem szükséges, a meglévő 6.0 m szélesség elegendő. A kerékpársávok kialakítása burkolati jelekkel és jelzőtáblával történik.
A kerékpárút V. szakasza a Dankó Pista utca Hunyadi tértől Liszt Ferenc utcáig tartó, ~830 m hosszúságú része, amely ~5.70 m burkolatszélességgel rendelkezik. Az aszfalt burkolatú út széleiben „K” szegélysor van, a vízelvezetés nyílt rendszerrel történik. A minimális gépjárműforgalom miatt vegyes forgalmú útként kerül kialakításra, a kerékpáros forgalom terelése jelzőtáblával és burkolati jellel (kerékpáros nyom jelöléssel) történik.
További, és a részletes mennyiségi adatokat, műszaki feltételeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki iratok, illetve az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki iratok, ezen belül különösen a műszaki leírások, és az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkoznak, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállási idő (hónap, minimum „0”, maximum „36”) 10
2 Az ajánlatkérő által bejelentett hiba javításának megkezdésére vállalt határidő a jótállási időtartamon belül (munkanap,min.1,max.11) 10
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min.0 hó,max. 60hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00004
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az
ajánlatkérő az értékelés során az 1. részszempontnál (ajánlati ár) a fordított arányosítás, a 2. és 4. részszempontnál (többletjótállás és
szakember többlettapasztalata) az egyenes arányosítás, a 3. részszempontnál (a hiba megkezdésére vállalt határidő) a pontozás
módszerét alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kerékpárút kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092
Postai cím: Hrsz 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: info@dibu.hu
Telefon: +36 209348524
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525122213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 221197828
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88894210
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219

Hivatalos név: Subi-Ker 2000 Fémmegmunkáló Építőipari Kereskedelmi és Szolgàltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32293681
Postai cím: Szív utca 6/A
Város: Sülysáp
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2241
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12537477213

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

Hivatalos név: DIBU Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29248092
Postai cím: Hrsz 0152/12
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525122213

Hivatalos név: Globál Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62510424
Postai cím: Helsinki Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25799398243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges