Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19337/2019
CPV Kód:71322500-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai beavatkozások tervezése
Hivatkozási szám: EKR000087782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Forg.tech. tanulmányterv/kiviteliterv tervezés (7)
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
-7. rész forgalomtechnikai beavatkozás tanulmányterv/kiviteliterv tervezése:
XVI. ker. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat:
-XVI. Rákospalotai határút - Késmárk utca - Rákóczi út, forgalomtechnikai intézkedés
A nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a meghatározott feladatok kivitelezéséhez szükséges útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése, engedély köteles beavatkozások esetén a jogerős építési engedély megszerzése.
A feladat megvalósításához szükséges minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, szükséges megvilágítottsághoz közvilágítási terv, út/járda víztelenítéshez szükséges víznyelő építési/áthelyezési terv, közművek ábrázolása esetleges kiváltásokkal, szabályozástechnikai terv, jelzőberendezés és alépítmény terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv) és ahhoz a szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.
Az útépítési és minden szakági terv szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírás 5. fejezetben szereplő fejlesztési beavatkozások kialakításáról és a tervezett pályaszerkezetről, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
További részletes követelményeket a részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 294
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 225 - 515257

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Forg.tech. tanulmányterv/kiviteliterv tervezés (7)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9250000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. augusztus 29.
VII.2.2) pont folytatása:
A Budapest Közút Zrt. 2019.05.07-én kelt jegyzőkönyve szerint a tervezési folyamatban nem kéri a jogerős engedélyek, jóváhagyások beszerzését Tervezőtől, mivel ehhez a Helyi Építési Szabályzat módosítására, és nagymértékű kisajátításra lenne szükség az érintett területeken. Felek a módosított tervezési díjat az eredeti díj 95%-ában határozzák meg, tekintettel a hatósági engedélyezési eljárások prognosztizált díjára.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítás értéke nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át. Jelen módosítás során a szerződés ellenértéke 5%-kal csökken. A Közbeszerzési Hatóság 2019. június 4. napján kelt „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” elnevezésű útmutatójának II.1. fejezete alapján a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken.
A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322500-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
-7. rész forgalomtechnikai beavatkozás tanulmányterv/kiviteliterv tervezése:
XVI. ker. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat:
-XVI. Rákospalotai határút - Késmárk utca - Rákóczi út, forgalomtechnikai intézkedés
A nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a meghatározott feladatok kivitelezéséhez szükséges útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terv szintű engedélyezési tervek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése, engedély köteles beavatkozások esetén a jogerős építési engedély megszerzése.
A feladat megvalósításához szükséges minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, szükséges megvilágítottsághoz közvilágítási terv, út/járda víztelenítéshez szükséges víznyelő építési/áthelyezési terv, közművek ábrázolása esetleges kiváltásokkal, szabályozástechnikai terv, jelzőberendezés és alépítmény terv, zöldterület rendezési és fakivágási-pótlási terv) és ahhoz a szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni.
Az útépítési és minden szakági terv szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret és mennyiség kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezés kezdeti fázisában javaslatot tenni a műszaki leírás 5. fejezetben szereplő fejlesztési beavatkozások kialakításáról és a tervezett pályaszerkezetről, melyet a közútkezelővel egyeztetni szükséges (az erről való döntés után folyhat tovább a tervezés).
További részletes követelményeket a részajánlati kör vonatkozásában kiadott műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 294
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8787500
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63677513
Postai cím: Szegedi Út 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: info@globalterv.hu
Telefon: +36 302040907
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17001584
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés eredeti szövege:
5.1. A Tervezőt a Szerződésszerűen elkészített Tervdokumentációért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 9 250 000,- Ft + Áfa (bruttó 11 747 500,- Ft) azaz kilencmillió-kétszázötvenezer forint plusz Áfa (bruttó tizenegymillió-hétszáznegyvenhétezer-ötszáz forint) fix összegű tervezési díj („Tervezési Díj”) illeti meg. A Tervezési díj tartalmazza a felhasználási jogok ellenértékét.
5.2. A nettó tervezési díj teljesítési helyszínenként:
7. részajánlati kör
Kerület Tervezési feladat Tervezési díj
XVI. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat 9 250 000,- Ft
14.2. […] Megrendelő az alábbi részszámlák kibocsátásának lehetőségét biztosítja:
7. részajánlati kör
Kerület Tervezési feladat Részszámla összege
XVI. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat Teljesítési helyszínre vonatkozó tervezési díj 60%-a, azaz 5 550 000.- Ft
A közbeszerzési eljárás 7. részének tekintetében a végszámla a szerződéses összeg 40%-ról, azaz 3 700 000.- Ft összegről állítható ki az összes helyszínhez kapcsolódó tervezési feladat teljesítését (Végszállítást) követően, teljesítés igazolás alapján.
Helyébe a következő lép:
5.1. A Tervezőt a Szerződésszerűen elkészített Tervdokumentációért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a Tervdokumentáció tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként összesen 8 787 500,- Ft + Áfa (bruttó 11 160 125,- Ft) azaz nyolcmillió-hétszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint plusz Áfa (bruttó tizenegymillió-százhatvanezer-százhuszonöt forint) fix összegű tervezési díj („Tervezési Díj”) illeti meg. A Tervezési díj tartalmazza a felhasználási jogok ellenértékét.
5.2. A nettó tervezési díj teljesítési helyszínenként:
7. részajánlati kör
Kerület Tervezési feladat Tervezési díj
XVI. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat 8 787 500,- Ft
14.2. […] Megrendelő az alábbi részszámlák kibocsátásának lehetőségét biztosítja:
7. részajánlati kör
Kerület Tervezési feladat Részszámla összege
XVI. Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi u. forgalomtechnikai tervezési feladat 5 550 000.- Ft
A közbeszerzési eljárás 7. részének tekintetében a végszámla a szerződéses összeg 40%-ról, azaz 3 237 500.- Ft összegről állítható ki az összes helyszínhez kapcsolódó tervezési feladat teljesítését (Végszállítást) követően, teljesítés igazolás alapján.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Budapest Közút Zrt. 2019.05.07-én kelt jegyzőkönyve szerint a tervezési folyamatban nem kéri a jogerős engedélyek, jóváhagyások beszerzését Tervezőtől, mivel ehhez a Helyi Építési Szabályzat módosítására, és nagymértékű kisajátításra lenne szükség az érintett területeken. Felek a módosított tervezési díjat az eredeti díj 95%-ában határozzák meg, tekintettel a hatósági engedélyezési eljárások prognosztizált díjára.
Folytatás a "VI.3) További információk:" pontban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9250000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8787500 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben