Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19340/2019
CPV Kód:79421000-1
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,LT,LV,NL,NO;AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,LT,LV,NL,NO;AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,NL,NO,PL,PT,RO;AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,NL,NO,PL,PT,RO
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magnus Red B.V.;P3 group GmbH;E-Bridge Consulting GmbH;Magnus Red B.V.;E-Bridge Consulting GmbH
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wagner Zoltán
Telefon: +36 13041446
E-mail: wagnerz@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Proj menedzsment, proj koord szolg - MARI, PICASSO
Hivatkozási szám: EKR000258072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ENTSO-E üzemi és kereskedelmi szabályzat megvalósítása és különösen a villamosenergia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás (EBGL) keretei között a TSO-k (TSO: átvitelirendszer-üzemeltető) határokon átnyúló kiegyenlítést érintő pilot projekteket dolgoznak ki: MARI és PICASSO projekt néven, amelyek élesítésére a tervek szerint 2021 végén kerül sor.
Annak érdekében, hogy a MARI és PICASSO projekt partnerei a meghatározott határidőben be tudják fejezni a kiegyenlítő platformok megvalósítását és élesítését, külső támogató igénybevétele szükséges a következő négy részben:
1. rész: Projektmenedzsment szolgáltatások a MARI projekt részére (“MARI PMO”), 36 hónapra.
2. rész: Informatikai projektmenedzsment szolgáltatások a MARI projekt részére (“MARI IT PMO”), 36 hónapra.
3. rész: Projektmenedzsment szolgáltatások a PICASSO projekt részére (“PICASSO PMO”), 36 hónapra.
4. rész: Projekt koordinátor szolgáltatások a PICASSO projekt részére („PICASSO SPL”), 36 hónapra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 3680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Projektmenedzsment MARI ("MARI PMO")
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,LT,LV,NL,NO A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MARI (Manually Activated Reserves Initiative - kézi aktiválású tartalék program) projekt célja, hogy megtervezzen, kifejlesszen és megvalósítson egy olyan közös platformot, amely összegyűjti valamennyi résztvevő TSO (átvitelirendszer-üzemeltető) összes tenderét és megteremti a lehetőséget a piaci termék (energia kiegyenlítése a kézi aktiválású frekvencia-helyreállítási tartalékból, energia kiegyenlítése az mFRR-ből) optimális elosztásának valamennyi TSO igényeinek kielégítést érdekében.
A szerződés vonatkozásában megadott keretösszeg: 630.000.- EUR
A megvalósítási szakasz lebonyolítása során, a MARI PMO-nak (munkanapokon napi 8 órában) a következő tevékenységekkel kell támogatnia a MARI projektet.
Projektmenedzseri feladatok európai szinten
A MARI projektben résztvevő valamennyi projekt partnerrel és a MARI testületek vezetőivel együttműködve, a MARI PMO felel a MARI projekt szervezési kérdéseiért, melynek keretében különösen a következő feladatokat kell ellátnia:
- Az informatikai jellegű értekezletek kivételével megszervezi, előkészíti és lebonyolítja a MARI projekten belül a személyes találkozókat (amelyekre a MARI projekt országokban kerülhet sor) és telefonkonferenciákat a vonatkozó MARI testület, így a MARI jogi munkacsoportvezetőjével szoros együttműködésben, beleértve a személyes találkozók és telekonferenciák általános moderálását is a hatékony működés érdekében. A MARI találkozókra (személyes vagy telekonferencia) rendszeresen és ad hoc alapon is sor kerülhet. Rendszeres MARI találkozókra kerül sor az alábbiak szerint:
--szakmai munkacsoport személyes találkozó legalább havonta,
--irányító bizottság személyes találkozó legalább havonta,
--jogi munkacsoport személyes találkozó legalább kéthavonta egyszer,
--telekonferencia legalább hetente a szakmai munkacsoport, jogi munkacsoport vagy az irányító bizottság számára .
- Elkészíti a személyes találkozók és telefonkonferenciák jegyzőkönyveit, az informatikai jellegű egyeztetések kivételével,
- Biztosítja a meghatározott projekt elemek megosztását a projekt partnerek között és ezeket nyomon követi,
- Biztosítja a MARI projekt partnerek közötti koordinációt,
- Támogatást biztosít a testületi vezetők számára a munkamegosztás megszervezéséhez, az egyes tevékenységek nyomon követéséhez és igény esetén a projekt eredmények összeállításához,
- Biztosítja a projekt ütemtervének betartását, az alapvető mérföldkövek nyomon követését és dokumentálja a projekt státuszát,
- Nyomon követi a projekt célkitűzések megvalósulását és szükség esetén felhívja a figyelmet az elmaradásokra,
- Támogatja a kockázatkezelést és visszajelzést ad a kockázatok csökkentésére tett intézkedések eredményeiről,
- Biztosítja, hogy a projekt, annak eredményei, a MARI irányító bizottság döntései, a cselekvési tervek és a kérdőívek jól dokumentáltak legyenek,
- Kezeli a SharePoint felületet és koordinálja az együttműködők közötti belső kommunikációt (a SharePoint a közös internetes platform, amely a MARI projekt során keletkező dokumentumok kezelésére és tárolására szolgál)
- Kezeli a nemzeti szabályozó hatóságok, az Európai Bizottság képviselői és más külső szervezetek felé küldendő jelentéseket a MARI projekt tekintetében,
- Támogatja a szerződéses és jogi egyeztetéseket az aFRR platform irányítási keretrendszerének létrehozása érdekében,
- Koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságokkal való találkozók előkészítését,
- Együttműködik a MARI IT PMO-val a fent meghatározott feladatok elvégzése érdekében.
Nyertes ajánlattevőnek valamennyi, a megbízási szerződés időtartama alatt a jelen pontban felsoroltokon túl tartandó telefonkonferencián és személyes egyeztetésen is részt kell vennie, amely esetben az extra személyes megjelenés költségeit Ajánlatkérő a megbízási szerződés szerint megtéríti.
A MARI projekt támogatása az mFRR platform időben történő élesítésének érdekében
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatás eredeti időtartamán felül további 12 hónapos és 210.000.- EUR keretösszegre kiterjedő feladatellátást rendelhet meg az ajánlatban értékelési alszempontként megajánlott áron. A meghosszabbításról való döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, vagy amennyiben ez hamarabb következik be, a 36 hónapra meghatározott keretösszeg 80 %-os kifizetés elérését követő 5 munkanapon belül bejelenteni Vállalkozónak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.4. ár alszempontjai:
1.1. Projekt menedzsment díj 36 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 30
1.2. Projekt menedzsment díj további 12 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 10
Az értékelés módszere:
- a minőségi értékelési szempontban: pontkiosztás;
- az ár értékelési szempontokban: fordított arányosítás
a KH KÉ 2016. 147. , 2016. 12.21. útmutatója alapján.
II.2.3) folyt: PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK

II.2.1)
Elnevezés: 2. Inform. p.menedzsment MARI ("MARI IT PMO")
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,LT,LV,NL,NO A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MARI (Manually Activated Reserves Initiative - kézi aktiválású tartalék program) projekt célja, hogy megtervezzen, kifejlesszen és megvalósítson egy olyan közös platformot, amely összegyűjti valamennyi résztvevő TSO (átvitelirendszer-üzemeltető) összes tenderét és megteremti a lehetőséget a piaci termék (energia kiegyenlítése a kézi aktiválású frekvencia-helyreállítási tartalékból, energia kiegyenlítése az mFRR-ből) optimális elosztásának valamennyi TSO igényeinek kielégítést érdekében
A szerz. vonatkozásában megadott keretösszeg: 690000 EUR
A MARI projekt megvalósítási szakaszának lebonyolítása során, a MARI IT PMO-nak (munkanapokon napi 8órában) a következő tevékenységekkel kell támogatnia a MARI projektet:
Nagyméretű informatikai (inform.) projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása európai környezetben
A MARI projekt inform. munkacsoportjának vezetőjével, a MARI PMO-val, a MARI üzleti elemzővel, továbbá valamennyi MARI projekt partnerrel együttműködve, a MARI IT PMO a MARI projekt inform. feladataihoz kapcsolódó szervezési kérdéseiért felel, melynek keretében különösen a következő feladatokat kell ellátnia:
-A vonatkozó MARI testület vezetőjével egyeztetve megszervezi, előkészíti és lebonyolítja a MARI projekten belül az inform. MARI testület személyes találkozóit (amelyekre a MARI projekt országokban kerülhet sor) és telefonkonf., beleértve ebbe az események moderálását is, a hatékony működés érdekében. Az inform. jellegű MARI találkozókra (személyes vagy telekonf.) rendszeresen és ad hoc alapon is sor kerülhet. Rendszeres MARI találkozókra kerül sor az alábbiak szerint:
--inform. munkacsoport személyes találkozó legalább havonta
--irányító bizottság személyes találkozó legalább havonta (inform. tartalom előkészítése)
--telekonf. legalább havonta az inform. munkacsoport vagy az irányító bizottság számára
-Előkészíti az informatikai MARI testület dokumentumait az irányító bizottság részére, illetve egyéb menedzsment egyeztetések dokumentumait
-Elkészíti az inform. témájú személyes találkozók és telefonkonf. jegyzőkönyveit, a projekt partnerekkel és a MARI PMO-val együttműködve
-Biztosítja valamennyi informatikai MARI testület meghatározott tevékenységének megosztását és nyomon követését
-Biztosítja az inform. MARI testületi tagok közötti koordinációt
-Támogatást biztosít valamennyi informatikai MARI testület vezetője számára a munkamegosztás megszervezéséhez, az egyes tevékenységek nyomon követéséhez és igény esetén az informatikai jellegű projekt eredmények összeállításához
-Biztosítja a projekt informatikai elemeire vonatkozó ütemtervének betartását, az alapvető mérföldkövek nyomon követését és dokumentálja a projekt státuszát
-Nyomon követi a projekt informatikai célkitűzéseinek megvalósulását és szükség esetén felhívja a figyelmet az elmaradásokra
-Támogatja a kockázatkezelést az informatikai feladatok tekintetében és visszajelzést ad a kockázatok csökkentésére tett intézkedések eredményeiről
-Biztosítja, hogy a projekt informatikai elemei, annak eredményei, a cselekvési tervek és a kérdőívek jól dokumentáltak legyenek
-Kezeli a SharePoint felület inform. részeit és koordinálja az együttműködők közötti a MARI projekt belső, informatikára vonatkozó kommunikációját (a SharePoint olyan közös internetes platform, amely a MARI projekt során keletkező dokumentumok kezelésére és tárolására szolgál)
-Kezeli a nemzeti szabályozó hatóságok, az Európai Bizottság képviselői és más külső szervezetek felé küldendő, inform. témájú jelentéseket a MARI projekt tekintetében
-Koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságokkal való találkozók előkészítését, szükség esetén együttműködésben a MARI PMO-val
-Együttműködik a MARI PMO-val
Nyertes AT-nek valamennyi, a megbízási szerz. időtartama alatt a jelen pontban felsoroltokon túl tartandó telefonkonf. és személyes egyeztetésen is részt kell vennie, amely esetben az extra személyes megjelenés költségeit AK a megbízási szerz. szerint megtéríti
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatás eredeti időtartamán felül további 12 hónapos és 230.000.- EUR keretösszegre kiterjedő feladatellátást rendelhet meg az ajánlatban értékelési alszempontként megajánlott áron. A meghosszabbításról való döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, vagy amennyiben ez hamarabb következik be, a 36 hónapra meghatározott keretösszeg 80 %-os kifizetés elérését követő 5 munkanapon belül bejelenteni Vállalkozónak
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.4. ár alszempontjai:
1.1. Informatikai projekt menedzsment díj 36 hónapra (EUR/negyedév) / súlysz: 30
1.2. Informatikai projekt menedzsment díj további 12 hónapra (EUR/negyedév) / súlysz: 10
Az értékelés módsz:
- minőségi szempontban: pontkiosztás;
- az ár szempontokban: fordarányosítás
a KH KÉ 2016. 147. szám, 2016. 12.21. útmutatója alapján.
II.2.3) folyt: PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK

II.2.1)
Elnevezés: 3. Projektmenedzsment PICASSO ("PICASSO PMO")
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,NL,NO,PL,PT,RO A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A PICASSO (Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation - automatikus frekvencia-helyreállítási folyamat és stabil rendszerüzemeltetés nemzetközi koordinációs platformja) célja egy működő platform megtervezése és továbbfejlesztése, mely összegyűjti valamennyi érintett TSO (átvitelirendszer-üzemeltető) pályázatát, és lehetőséget teremt a piaci termék (energia kiegyenlítésautomatikus aktiválású frekvencia- helyreállítási tartalékból, energia kiegyenlítésaz aFRR-ből) optimális elosztását, a résztvevő TSO-k igényeinek megfelelő kielégítése érdekében.
A szerződés vonatkozásában megadott keretösszeg: 630.000.- EUR
A megvalósítási szakasz lebonyolítása során, a PICASSO PMO-nak (munkanapokon napi 8 órában) a következő tevékenységekkel kell támogatnia a PICASSO projektet:
Projektmenedzseri feladatok európai szinten
A PICASSO projektben résztvevő valamennyi projekt partnerrel és a PICASSO testületek vezetőivel együttműködve, a PICASSO PMO felel a PICASSO projekt szervezési kérdéseiért, melynek keretében különösen a következő feladatokat kell ellátnia:
- Megszervezi, előkészíti és lebonyolítja a PICASSO projekten belül a személyes találkozókat (amelyekre a PICASSO projekt országokban kerülhet sor) és telefonkonferenciákat a vonatkozó PICASSO testület vezetőjével szoros együttműködésben, beleértve a személyes találkozók és telekonferenciák á általános moderálását is, a hatékony működés érdekében. A PICASSO találkozókra (személyes vagy telekonferencia) rendszeresen és ad hoc alapon is sor kerülhet. Rendszeres PICASSO találkozókra kerül sor az alábbiak szerint:
--szakértői csoport személyes találkozó legalább havonta,
--irányító bizottság személyes találkozó legalább havonta,
--telekonferencia legalább havonta a szakértői csoport, a MARI projekttel közös jogi munkacsoport vagy az irányító bizottság számára.
- Elkészíti a személyes találkozók és telefonkonferenciák jegyzőkönyveit,
- Biztosítja a meghatározott projekt elemek megosztását a projekt partnerek között és ezeket nyomon követi,
- Biztosítja a PICASSO projekt partnerek közötti koordinációt,
- Támogatást biztosít a PICASSO testületek vezetői számára a munkamegosztás megszervezéséhez, az egyes tevékenységek nyomon követéséhez és igény esetén a projekt eredmények összeállításához,
- Biztosítja a projekt ütemtervének betartását, az alapvető mérföldkövek nyomon követését és dokumentálja a projekt státuszát,
- Nyomon követi a projekt célkitűzések megvalósulását és szükség esetén felhívja a figyelmet az elmaradásokra,
- Támogatja a kockázatkezelést és visszajelzést ad a kockázatok csökkentésére tett intézkedések eredményeiről,
- Biztosítja, hogy a projekt, annak eredményei, a PICASSO irányító bizottság döntései, a cselekvési tervek és a kérdőívek jól dokumentáltak legyenek,
- Kezeli a SharePoint felületet és koordinálja az együttműködők közötti belső kommunikációt (a SharePoint a közös internetes platform, mely a PICASSO projekt során keletkező dokumentumok kezelésére és tárolására szolgál)
- Kezeli a nemzeti szabályozó hatóságok, az Európai Bizottság képviselői és más külső szervezetek felé küldendő jelentéseket a PICASSO projekt tekintetében,
- Támogatja a szerződéses és jogi egyeztetéseket az aFRR platform irányítási keretrendszerének létrehozása érdekében,
- Koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságokkal való találkozók előkészítését,
- Együttműködik a MARI PMO-val.
Nyertes ajánlattevőnek valamennyi, a megbízási szerződés időtartama alatt a jelen pontban felsoroltokon túl tartandó telefonkonferencián és személyes egyeztetésen is részt kell vennie, amely esetben az extra személyes megjelenés költségeit Ajánlatkérő a megbízási szerződés szerint megtéríti.
A PICASSO projekt támogatása az aFRR platform időben történő élesítésének érdekében.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatás eredeti időtartamán felül további 12 hónapos és 210.000.- EUR keretösszegre kiterjedő feladatellátást rendelhet meg az ajánlatban értékelési alszempontként megajánlott áron. A meghosszabbításról való döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, vagy amennyiben ez hamarabb következik be, a 36 hónapra meghatározott keretösszeg 80 %-os kifizetés elérését követő 5 munkanapon belül bejelenteni Vállalkozónak
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.4. ár alszempontjai:
1.1. Projekt menedzsment díj 36 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 30
1.2. Projekt menedzsment díj további 12 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 10
Az értékelés módszere:
- a minőségi értékelési szempontban: pontkiosztás;
- az ár értékelési szempontokban: fordított arányosítás
a KH KÉ 2016. 147. 2016. 12.21. útmutatója alapján.
II.2.3) folytatása: SE,SI,SK.

II.2.1)
Elnevezés: 4. Projekt koordinátor PICASSO ("PICASSO SPL")
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: AT,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EL,ES,FI,FR,HR,HU,IT,NL,NO,PL,PT,RO A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A PICASSO (Platform for the International Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation - automatikus frekvencia-helyreállítási folyamat és stabil rendszerüzemeltetés nemzetközi koordinációs platformja) célja egy működő platform megtervezése és továbbfejlesztése, mely összegyűjti valamennyi érintett TSO (átvitelirendszer-üzemeltető) pályázatát, és lehetőséget teremt a piaci termék (energia kiegyenlítésautomatikus aktiválású frekvencia- helyreállítási tartalékból, energia kiegyenlítésaz aFRR-ből) optimális elosztását, a résztvevő TSO-k igényeinek megfelelő kielégítése érdekében.
A szerződés vonatkozásában megadott keretösszeg: 810.000.- EUR
A megvalósítási szakasz lebonyolítása során a PICASSO SPL (munkanapokon napi 8 órában) koordinálja a PICASSO projektet és a PICASSO PMO munkáját, és a következő tevékenységekben nyújt támogatást:
Projektkoordináció európai szinten
A PICASSO irányító bizottság és a PICASSO projekt partnerek koordinátoraként a PICASSO SPL felel a projekt koordinációért, így különösen a következő feladatokért:
A projekt menedzsmenttel (a projekt elnöke(i)vel és vezető(i)vel) együtt és a PICASSO PMO támogatásával biztosítja a szervezet minőségi működését és a találkozók és telefonkonferenciák előkészítését, ahol a személyes találkozók a PICASSO projekt partnerek országaiban kerülnek megszervezésre és a telekonferenciák az illetékes PICASSO szervezeti egység vezetőkkel szoros együttműködésben kerülnek megtartásra. A PICASSO SC találkozók (személyes vagy telekonferencia) magukban foglalják legalább
• irányító bizottság személyes találkozó legalább havonta,
• telekonferencia legalább heti 2 alkalommal az irányító bizottság számára.
- Világos és magas szintű projekttervet készít és azt folyamatosan gondozza, a projekt menedzsmenttel közösen megállapítja a projektfeladatok sorrendjét, biztosítja a magas szintű projektterv érvényesítését, valamint azt, hogy a projekttervet a PICASSO PMO megfelelően értelmezi összhangban a részletes cselekvési pontokat tartalmazó cselekvési tervvel.
- Nyomon követi a projektterv végrehajtását, felhívja a figyelmet az esetleges késedelemre, javaslatot tesz a terv módosítására és / vagy eltérő megközelítés alkalmazására,
- A PICASSO PMO-val együttműködve támogatja a kockázatkezelést és visszajelzést ad a kockázatok csökkentésére tett intézkedések eredményeiről,
- Biztosítja a hatékony kommunikációt és a különböző projekt testületek együttműködését,
- Vezeti az irányító bizottság telekonferenciáit és találkozóit, a korábban kifejtett különböző nézetek alapján előmozdítja a döntéshozatal és a kompromisszumos megoldásokat,
- Hozzájárul az irányító bizottság dokumentumaihoz az egyeztetések strukturált összefoglalása és annak érdekében, hogy elősegítse a döntéshozatal következő lépéseit,
- Szervezi a költségvetési folyamatokat, pénzügyi beszámolást és a számlázási foylamatot,
- Támogatja a szerződéses és jogi egyeztetéseket az aFRR platform irányítási keretrendszerének létrehozása érdekében,
- Felügyeli a PICASSO PMO munkájának általános minőségét, beleértve a cselekvési pontokra vonatkozó visszajelzést és végrehajtást. a jegyzőkönyveket, kockázatkezelést, az eredményeket, a SharePoint felület karbantartását, a projekt dokumentálását, a Döntések tárát. A SharePoint egy közös internetes platformot jelent, amely a PICASSO projekt során keletkező dokumentumok kezelésére és tárolására szolgál. A Döntések tára az irányító bizottság által hozott döntések adatbázisát jelenti, amely tartalmazza legalább az irányító bizottság döntéseinek szó szerinti leírását és a döntéshozatal időpontját.
- Koordinálja a PICASSO PMO munkáját.
Nyertes AT-nek valamennyi, a megbízási szerződés időtartama alatt a jelen pontban felsoroltokon túl tartandó telefonkonferencián és személyes egyeztetésen is részt kell vennie, amely esetben az extra személyes megjelenés költségeit Ajánlatkérő a megbízási szerződés szerint megtéríti.
A részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szolgáltatás eredeti időtartamán felül további 12 hónapos és 270.000.- EUR keretösszegre kiterjedő feladatellátást rendelhet meg az ajánlatban értékelési alszempontként megajánlott áron. A meghosszabbításról való döntést Ajánlatkérő köteles a szerződéses időtartam lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig, vagy amennyiben ez hamarabb következik be, a 36 hónapra meghatározott keretösszeg 80 %-os kifizetés elérését követő 5 munkanapon belül bejelenteni Vállalkozónak
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.4. ár alszempontjai:
1.1. Projektkoordinátori díj 36 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 30
1.2. Projektkoordinátori díj további 12 hónapra (EUR/negyedév) / súlyszám: 10
Az értékelés módszere:
- a minőségi értékelési szempontban: pontkiosztás;
- az ár értékelési szempontokban: fordított arányosítás
a KH KÉ 2016. 147. 2016. 12.21. útmutatója alapján.
II.2.3) folytatása: SE,SI,SK.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 060 - 140306
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Projektmenedzsment MARI ("MARI PMO")
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Magnus Red B.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76419566
Postai cím: Gooimeer 5
Város: Naarden
NUTS-kód: NL327
Postai irányítószám: 1411DD
Ország: Hollandia
E-mail:
Telefon: +31 651365707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: P3 group GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88556372
Postai cím: Am Kraftversorgungsturm Office building 3
Város: Aachen
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 52070
Ország: Németország
E-mail:
Telefon: +31 651365707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 840000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 840000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Inform. p.menedzsment MARI ("MARI IT PMO")
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: E-Bridge Consulting GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41127966
Postai cím: Baumschulallee 15
Város: Bonn
NUTS-kód: DEA22
Postai irányítószám: 53115
Ország: Németország
E-mail:
Telefon: +49 22890906523
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 920000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
2
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Projektmenedzsment PICASSO ("PICASSO PMO")
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Magnus Red B.V.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76419566
Postai cím: Gooimeer 5
Város: Naarden
NUTS-kód: NL327
Postai irányítószám: 1411DD
Ország: Hollandia
E-mail:
Telefon: +31 651365707
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 840000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 840000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
3
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: 4. Projekt koordinátor PICASSO ("PICASSO SPL")
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 3
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: E-Bridge Consulting GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41127966
Postai cím: Baumschulallee 15
Város: Bonn
NUTS-kód: DEA22
Postai irányítószám: 53115
Ország: Németország
E-mail:
Telefon: +49 22890906523
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1080000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1080000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
4
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részre vonatkozóan II.2.3) folytatása: PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK;
2. részre vonatkozóan II.2.3) folytatása: PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,UK;
3. részre vonatkozóan II.2.3) folytatása: SE,SI,SK;
4. részre vonatkozóan II.2.3) folytatása: SE,SI,SK;
1. rész:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 84
Adószám: 11859633244
E-Bridge Consulting GmbH
53115 Bonn, Baumschulallee 15, Németország
Adószám: DE234350183
Ernst & Young, s.r.o.
110 00 Prague, Na Florenci 2116/15, Csehország
Adószám: CZ26705338
Közös ajánlattevők (nyertes):
Magnus Red B.V.
1411DD Naarden, Gooimeer 5, Hollandia
Adószám: NL815930471B01
és
P3 Group GmbH
52070 Aachen, Am Kraftversorgungsturm Office building 3, Németország
Adószám: DE288153523

2. rész:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 84
Adószám: 11859633244
E-Bridge Consulting GmbH (nyertes)
53115 Bonn, Baumschulallee 15, Németország
Adószám: DE234350183
Közös ajánlattevők:
Magnus Red B.V.
1411DD Naarden, Gooimeer 5, Hollandia
Adószám: NL815930471B01
és
P3 Group GmbH
52070 Aachen, Am Kraftversorgungsturm Office building 3, Németország
Adószám: DE288153523
3. rész:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 84
Adószám: 11859633244
E-Bridge Consulting GmbH
53115 Bonn, Baumschulallee 15, Németország
Adószám: DE234350183
Ernst & Young, s.r.o.
110 00 Prague, Na Florenci 2116/15, Csehország
Adószám: CZ26705338
Közös ajánlattevők (nyertes):
Magnus Red B.V.
1411DD Naarden, Gooimeer 5, Hollandia
Adószám: NL815930471B01
és
P3 Group GmbH
52070 Aachen, Am Kraftversorgungsturm Office building 3, Németország
Adószám: DE288153523

4. rész:
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt.
1068 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 84
Adószám: 11859633244
E-Bridge Consulting GmbH (nyertes)
53115 Bonn, Baumschulallee 15, Németország
Adószám: DE234350183
Ernst & Young, s.r.o.
110 00 Prague, Na Florenci 2116/15, Csehország
Adószám: CZ26705338
Közös ajánlattevők:
Magnus Red B.V.
1411DD Naarden, Gooimeer 5, Hollandia
Adószám: NL815930471B01
és
P3 Group GmbH
52070 Aachen, Am Kraftversorgungsturm Office building 3, Németország
Adószám: DE288153523
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)