Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19357/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szarvas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szarvas, Martinovics utcai záportározó (3109 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szarvas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58102901
Postai cím: Szabadság Út 36
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fedorják Nóra
Telefon: +36 66311122
E-mail: projekt@szarvas.eu
Fax: +36 66210063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szarvas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Martinovics u-i záportározó rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000886772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szarvas, Martinovics utcai záportározó tó és környékének rekonstrukciója fásítással a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 „Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében” azonosítószámú projekt keretében az alábbi részfeladatok és mennyiségek tekintetében:
Fakivágás tuskóirtással 25cm törzsátmérőig 15 db
Települési vegyes hulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal 320 m3
Nád irtása 21259 m2
Hidromechanizációs kotrás 2m mélységig 40cm vtg, fel- és levonulással, egyszeri átonulással 0 m3
Ideiglenes nyomóvezeték építése és bontása 0 m
Nádas terület kotrása partról, hagyományos kotrással 2300 m3
Kikotort anyag felületrendezése 1600 m2
Vízfelületen kitermelendő iszap kotrása, úszókotróval többszöri karolással 5000 m3
Kikotort anyag beépítése cölöpsor mögé. 4600 m3
Kikotort anyag deponálása végleges helyére nádas szigetbe többszöri karolással 2700 m3
Vízmérce telepítése 1 db
Szivárgó árok építése 1,5 m2 szelvényig a kitermelt föld elteregetése 50m-en belül 0 m
CS1-0 jelű csatorna gyökérzónás kotrása, a kitermelt anyag rézsűben történő elhelyezése 2,5m2 szelvényig 601,4 m
Iszapoló tér kialakítása 1m töltéskoronával 0 m2
Töltésépítés helyi anyagból 0 m3
Humuszlezsedés 50cm mélységben 0 m3
Humusz elteregetése 0 m2
Rézsűképzés 5838 m2
Keményfa cölöpsor létesítése, 2 m mély, 12-20 cm átmérőjű felezett (vagy 10-12 cm átmérőjű egész) keményfa cölöpsor, fejgerendával, 2 m-ként hátrahorgonyozva. Cölöpsor hátfalán geotextilia réteg rögzítéssel. 444 m
Keményfa cölöpsor vízoldali előterében 2 m széles sávban 20 cm vastag kulékavicslétesítése geotextilia terítésre 888 m2
Geotextília 80 m2
Védőfásítás
Liliom u. , Benka Gy. U. felől szegélyfásítás, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (440 m) Kislevelű hárs (14/16) 44 db
Liliom u. felől szegélyfásítás, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (170 m) Mézgás éger (12/14) 18 db
A vasút és a záportározó felől 1 soros erdősáv létesítése, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (664 m) Magyar kőris (12/14) 111 db
Benka Gy. U. felől cserjesor kialakítása (70 m) Veresgyűrű som 70 db
Földmunka
Gépi tereprendezés (teraszos terület kialakítása, terepegyenetlenségek elsimítása, cserjeirtás, helyszínen talált illegális hulladék deponálása) 60 h
Facsoportok kialakítása
Faültetés, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül Kocsányos tölgy (12/14) 80 db
Mézgás éger (12/14) 60 db
Kislevelű hárs (12/14) 60 db
D80áteresz építése támfallal 38 m
Áteresz elő útóburkolat építése RENO matracból 108 m2
Fa korlát építése 1,5m magasságban 102 m
Gumiköteg 7db összefűzött 2 db
Fentiek mellett Ajánlatkérő opcióként az alábbi tevékenységeket határozza meg az alábbi mennyiségekkel:
Humuszleszedés 10cm vtg-ban 93,6 m3
Kitermelt föld elteregetése karoláson belül 936 m2
Tükörkészítés, tömörítés 936 m2
Mulcs terítés 10cm vtg 93,6 m3
Geotextília 1 rtg 884 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 104992855 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Martinovics u-i záportározó rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45112710-5
45232450-1
45232451-8
45232452-5
45233253-7
45233260-9
45233340-4
77231600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Szarvas, Martinovics utcai záportározó (3109 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szarvas, Martinovics utcai záportározó tó és környékének rekonstrukciója fásítással a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 „Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében” azonosítószámú projekt keretében az alábbi részfeladatok és mennyiségek tekintetében:
Fakivágás tuskóirtással 25cm törzsátmérőig 15 db
Települési vegyes hulladék elszállítása lerakóhelyi díjjal 320 m3
Nád irtása 21259 m2
Hidromechanizációs kotrás 2m mélységig 40cm vtg, fel- és levonulással, egyszeri átonulással 0 m3
Ideiglenes nyomóvezeték építése és bontása 0 m
Nádas terület kotrása partról, hagyományos kotrással 2300 m3
Kikotort anyag felületrendezése 1600 m2
Vízfelületen kitermelendő iszap kotrása, úszókotróval többszöri karolással 5000 m3
Kikotort anyag beépítése cölöpsor mögé. 4600 m3
Kikotort anyag deponálása végleges helyére nádas szigetbe többszöri karolással 2700 m3
Vízmérce telepítése 1 db
Szivárgó árok építése 1,5 m2 szelvényig a kitermelt föld elteregetése 50m-en belül 0 m
CS1-0 jelű csatorna gyökérzónás kotrása, a kitermelt anyag rézsűben történő elhelyezése 2,5m2 szelvényig 601,4 m
Iszapoló tér kialakítása 1m töltéskoronával 0 m2
Töltésépítés helyi anyagból 0 m3
Humuszlezsedés 50cm mélységben 0 m3
Humusz elteregetése 0 m2
Rézsűképzés 5838 m2
Keményfa cölöpsor létesítése, 2 m mély, 12-20 cm átmérőjű felezett (vagy 10-12 cm átmérőjű egész) keményfa cölöpsor, fejgerendával, 2 m-ként hátrahorgonyozva. Cölöpsor hátfalán geotextilia réteg rögzítéssel. 444 m
Keményfa cölöpsor vízoldali előterében 2 m széles sávban 20 cm vastag kulékavicslétesítése geotextilia terítésre 888 m2
Geotextília 80 m2
Védőfásítás
Liliom u. , Benka Gy. U. felől szegélyfásítás, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (440 m) Kislevelű hárs (14/16) 44 db
Liliom u. felől szegélyfásítás, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (170 m) Mézgás éger (12/14) 18 db
A vasút és a záportározó felől 1 soros erdősáv létesítése, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül (664 m) Magyar kőris (12/14) 111 db
Benka Gy. U. felől cserjesor kialakítása (70 m) Veresgyűrű som 70 db
Földmunka
Gépi tereprendezés (teraszos terület kialakítása, terepegyenetlenségek elsimítása, cserjeirtás, helyszínen talált illegális hulladék deponálása) 60 h
Facsoportok kialakítása
Faültetés, egyszeri öntözéssel, karózás nélkül Kocsányos tölgy (12/14) 80 db
Mézgás éger (12/14) 60 db
Kislevelű hárs (12/14) 60 db
D80áteresz építése támfallal 38 m
Áteresz elő útóburkolat építése RENO matracból 108 m2
Fa korlát építése 1,5m magasságban 102 m
Gumiköteg 7db összefűzött 2 db
Fentiek mellett Ajánlatkérő opcióként az alábbi tevékenységeket határozza meg az alábbi mennyiségekkel:
Humuszleszedés 10cm vtg-ban 93,6 m3
Kitermelt föld elteregetése karoláson belül 936 m2
Tükörkészítés, tömörítés 936 m2
Mulcs terítés 10cm vtg 93,6 m3
Geotextília 1 rtg 884 m2
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M.2.1.. pont szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 2 db) 10
2 Többletjótállás időtartama (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlati felhívás II.2.7). pontjában feltüntetett teljesítési határidő magában foglalja az esetlegesen megrendelt opciós rész teljesítését is. Az opciós rész kizárólag Megrendelővel egyeztetve végezhető el, ezen feladat elvégzésére Megrendelő eseti megrendelőt bocsát ki.
Az opció Megrendelő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent, ezért Megrendelő nem vállal kötelezettséget arra, hogy opciós joga alapján megrendelést bocsát ki bármilyen feladat elvégzésére. Az opciós jogát Megrendelő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés végteljesítésére meghatározott időtartam alatt, annak lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal. Egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kivitelezésre rendelkezésre álló időtartam a szerződéskötéstől számított 6 hónap, de legkésőbb 2020. március 31., azzal, hogy egyes munkák (tókotrás, nádirtási munkák) a környezetvédelmi engedélyben rögzítettek alapján kizárólag október 1-március 1. között végezhetők.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Martinovics u-i záportározó rekonstrukciója
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123661824
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104992855
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi Utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11053727204

Hivatalos név: BÓLEM Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10938672
Postai cím: Őszi Utca 3
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11042851204

Hivatalos név: DT Geotransz Szállítmányozó és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39713281
Postai cím: Lechner Tér 4.fsz.6.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21132104206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges