Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:1940/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Túrricse település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fight Szolgáltató Kft.;„KE-VÍZ 21" Építőipari zRt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Papp Rita Borbála
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030 azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030 azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232423-3
További tárgyak:45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71322000-1
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Túrricse település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet
felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé
utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030
azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község szennyvíztisztító telepének bővítési és
korszerűsítési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Szennyvíztisztító telep helye: Túrricse település 019/2 hrsz.
Érintett ingatlan nagysága: kb. 51 m x 65 m 3315 m2
Hrsz: 019/2 2352 m2
A meglévő technológiai sor bemutatása
A községekből a szennyvíz nyomóvezetéken érkezik a településtől 500 m-re fekvő BIO-CLEAR 150
típusú szennyvíztisztító telepre.
A telep területe 2043 m2, kerítéssel körbekerített, belső úttal és járdával ellátott.
A BIO-CLEAR-150 típusú szennyvíztisztító berendezés egylépcsős biológiai tisztító, mely teljes
biológiai tisztítást végez, stabil nitrifikáció és részleges denitrifikáció biztosítható, míg a
rendszeren belül az iszap aerob rész- stabilizálása történik.
A tisztított szennyvíz elvezető csövön kialakított beadagoló csatlakozáson keresztül PROMINENT
CONCEPT vegyszeradagolóval NaOCL oldat elkeveredik a tisztított és távozó szennyvízzel, majd az
elvezető csatornába jut, ahol szükséges behatási idő alatt a fertőtlenítés lejátszódik. Ezt követően
a tisztított víz egy 1200 m3-es nádas utótisztító tóba, majd a befogadóba távozik. A tisztított víz
mintát a nádas utótisztító tó után veszik.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és
biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6097 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és
kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlati dokumentáció III. kötetében található
Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi
tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott
tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges
minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi
terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen
elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres
üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel
tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a
vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások,
létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes
körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori
engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti
létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági,
tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az
üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek
átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése,
hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak
kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák,műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése,
külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi
engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek
bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett
üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése
beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy
az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának
beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői
megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások
károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű
lebonyolítása.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 730
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00030

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1477 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030 azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község szennyvíztisztító telepének bővítési és korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fight Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty tér 3. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: fightkft@gmail.com
Telefon: +36 42506112
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: „KE-VÍZ 21" Építőipari zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42420191
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 374850000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232423-3
További tárgyak:45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71322000-1
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Túrricse település közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet
felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási
időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé
utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a KEHOP-2.2.2-15-2015-00030
azonosítószámú projekt keretében, Túrricse község szennyvíztisztító telepének bővítési és
korszerűsítési feladatainak ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Szennyvíztisztító telep helye: Túrricse település 019/2 hrsz.
Érintett ingatlan nagysága: kb. 51 m x 65 m 3315 m2
Hrsz: 019/2 2352 m2
A meglévő technológiai sor bemutatása
A községekből a szennyvíz nyomóvezetéken érkezik a településtől 500 m-re fekvő BIO-CLEAR 150
típusú szennyvíztisztító telepre.
A telep területe 2043 m2, kerítéssel körbekerített, belső úttal és járdával ellátott.
A BIO-CLEAR-150 típusú szennyvíztisztító berendezés egylépcsős biológiai tisztító, mely teljes
biológiai tisztítást végez, stabil nitrifikáció és részleges denitrifikáció biztosítható, míg a
rendszeren belül az iszap aerob rész- stabilizálása történik.
A tisztított szennyvíz elvezető csövön kialakított beadagoló csatlakozáson keresztül PROMINENT
CONCEPT vegyszeradagolóval NaOCL oldat elkeveredik a tisztított és távozó szennyvízzel, majd az
elvezető csatornába jut, ahol szükséges behatási idő alatt a fertőtlenítés lejátszódik. Ezt követően
a tisztított víz egy 1200 m3-es nádas utótisztító tóba, majd a befogadóba távozik. A tisztított víz
mintát a nádas utótisztító tó után veszik.
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és
biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 6097 LE
Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és
kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlati dokumentáció III. kötetében található
Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:
1. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a baleseti és egészségvédelmi
tervvel, minőségi előírásokkal.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott
tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges
minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és
dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi
terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen
elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres
üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel
tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a
vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
2. Az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások,
létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes
körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori
engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet
arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti
létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági,
tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az
üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek
módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek
átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése,
hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak
kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák,műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése,
külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi
engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek
bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett
üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése
beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy
az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának
beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői
megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások
károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű
lebonyolítása.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki
ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató
jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 730
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 374850000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fight Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vörösmarty tér 3. A. ép.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail: fightkft@gmail.com
Telefon: +36 42506112
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: „KE-VÍZ 21" Építőipari zRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vécsey u. 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42420191
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/01/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződéses Megállapodás 3.5. pontja az alábbiakra módosul:
A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő 187.425.000 forint, azaz száznyolcvanhétmillió négyszázhuszonötezer forint előlegre tarthat igényt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján előlegbiztosíték ellenében Vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési
kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a Vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az előlegbiztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont
szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 10%-ával. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében írt biztosítéki formákban is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is szükséges. A
biztosítékot a Vállalkozó az előleg külön előlegbekérő okiratban történő igénylésével köteles közvetlenül a KEHOP Irányító Hatóság részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEHOP Irányító Hatóság
részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 alcikkelyében foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában és a Végszámlában az igénybe Vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget. ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor
addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50%-át számolhatja el előlegként. Az
előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) (2) bekezdéseinek a rendelkezései az
irányadóak. Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5) (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, ügy a Ptk. 6:130. § (1) (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint történik a szerződésben foglalt
ellenérték kifizetése.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó a Végszámlát is ide értve 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Megrendelő 3 db részszámla és 1 db Végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a
vállalkozási díj (egyösszegű ajánlati ár nettó érték) 25%-ának megfelelő mértékben az alábbi ütemezésben:
1. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%-os teljesítettsége.
2. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50%-os teljesítettsége.
3. résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75%-os teljesítettsége.
Végszámla benyújtásának időpontja: a Vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás átvételi Igazolás a Mérnök részéről kiadásra került.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Konn. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárni.
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A Szerződéses Megállapodás 6.6. pontja az alábbiakra módosul:
A Kbt. 138 § (1) és (5) bekezdésében foglaltak szerint Felek megállapodnak, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
A Szerződéses Megállapodás 6.14. pontja az alábbiakra módosul:
A szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem
vehet igénybe saját teljesítésének 65 %-át meghaladó mértékben további
közreműködőt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosult a Kbt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 374850000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 374850000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben