Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19485/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA;Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány
Teljesítés helye:Esztergom Város, Esztergomi Család és Karrier Pont;Esztergom Város, Esztergomi Család és Karrier Pont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85123850
Postai cím: Bárdos László Utca 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csík Gabriella
Telefon: +36 34515100
E-mail: hivatal@komarom.gov.hu
Fax: +36 34795642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
 
Hivatalos név: KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96682403
Postai cím: Fő Tér 36.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szerencsés László
Telefon: +36 34513010
E-mail: kemkik@kemkik.hu
Fax: +36 34316259
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kemkik.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kemkik.hu

Hivatalos név: Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34971664
Postai cím: Siszler Utca 43.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kardosné Cseh Anikó
Telefon: +36 33313328
E-mail: mrskardos@gmail.com
Fax: +36 33523101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.otthonsegitunk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.otthonsegitunk.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000784892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Képzési szolgáltatás megrendelése, két részben az EFOP-1.2.9-17-2017-00025- "NŐK-Munka-Család" elnevezésű projekt keretében formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: EOSA képzések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom Város, Esztergomi Család és Karrier Pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Esztergomi Család és KarrierPONT (CSAK PONT) képzés, fejlesztés, felkészítés keretében 5 különböző képzés, az alábbiak szerint:
1.) Önismereti, kommunikációs foglalkozások, 144 fő részvételével, indított csoportok száma: 12;
2.) Személyiségfejlesztő, önbizalom erősítő foglalkozás sorozat, 72 fő részvételével, indított csoportok száma: 6;,
3.) Álláskeresési kompetenciák fejlesztése foglalkozás-sorozat, 120 fő részvételével, indított csoportok száma: 10;
4.) Vállalkozóvá válást segítő foglalkozás sorozat, 100 fő részvételével, indított csoportok száma: 10;
5.) Önkéntesképzés kisgyermekes családok látogatásához) 45 fő részvételével, indított csoportok száma: 3;
Célcsoport: Az aktív korú munkavállalók, akiknek gyakran nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piac szempontjából hátrányos helyzetűekre.
Tervezett résztvevői összesen létszám legalább: 481 fő
Tervezett csoportok száma: legalább: 41 csoport
AK a fenntartja annak lehetőségét, hogy a keretmegállapodás szerint valamelyik képzést - érdeklődés hiányában - ne indítsa el.
A műszaki dokumentációban meghatározott csoportlétszám módosulhat, külső képzéshez kacsolódó igényhez igazodva.
A képzések helyszínét és technikai felszereltséget AK biztosítja.
Feladatok: Képzés- és képzésszervezés:
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel,
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki AT munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés AT és AK között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az AT személyes közreműködői (oktatók, trénerek, coach-ok), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
A szerződés keretjellegű, az egyedi megrendelésekről részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
AT-knek szükséges benyújtani az ártáblázat kitöltésével a szakmai, kereskedelmi ajánlatukat.
Egyebekben az AT-nek a szerződés hatályba lépésétől meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. Az AK a 277 Kr. 8/B.§ (2) bek. alapján a szerződés felmondására, vagy elállásra jogosult .
A képzésekhez szükséges nyomtatott anyagokat (tananyagok, munkafüzetek, oktatási segédletek) az ajánlattevők biztosítják.
Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára. - A további feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M1/1/1.) alkalmassági minimum követelményre bemutatott szakember képzésszervezési területen 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata ( legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár összes képzési feladatra (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A képzésen résztvevők összesített létszáma 481 fő pozitív irányban, opcionálisan 20 %-val (92 fővel) eltérhet,
Az opcionális létszám módosulás a képzések iránti érdeklődés függvénye.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00025
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: KEMKH és KEMKIK képzések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom Város, Esztergomi Család és Karrier Pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KEMKH képzés: Atipikus foglalkoztatási formák ismertetéséről felkészítés, 100 fő részvételével, indított csoportok száma: 5, Csoportlétszám 20 fő;
KEMKIK képzések: 27 különböző képzés, az alábbiak szerint:
Megnevezés; résztvevői létszám összesen; indított csoportok db száma:
1.) Nyelvtani rendszerezés 10 1;
2.) Nyelvi képzés közép-haladóknak a középfokú nyelvvizsgáig 10 1;
3.) Stresszkezelés A munkahelyi stresszkezelés gyakorlata 30 3,
4.) Önismereti tanfolyam 15 1;
5.) Kommunikáció és konfliktus kezelés 30 3;
6.) Csoportos munkavégzés 20 2;
7.) E-közigazgatás 20 2,
8.) A Burnout (kiégés) megelőzése és kezelése 60 4,
9.) Munkavállalói kompetenciák fejlesztése 30 3;
10.) Gépírás mindenkinek 15 1;
11.) Alapszintű digitális kompetencia fejlesztés 15 1;
12.) Digitális írástudás 15 1;
13.) Excel 1 tanfolyam 15 1,
14.) Excel 2 tanfolyam 15 1;
15.) Rántástól a rántott húsig (alapvető főzési ismeretek) 5 1;
16.) Háztartási ismeretek 20 1;
17.) Kismama lettem! - csoportos tréning kismamák részére 20 2;
18.) Belső képzés- Hatékony munkavégzés a Nőközpontokban 20 1;
19.) Munka és magánélet összehangolása 120 6;
20.) Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 120 6;
21.) Munkáltatók képzése 120 6;
22.) Társadalmi partnerképzés 120 6;
23.) Bérügyintéző OKJ 51 344 01 30 1;
24.) Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző OKJ 51 344 10 60 2;
25.) Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I. OKJ 35 345 01 30 2;
26.) Sportedző (sportág megjelölésével) OKJ 54 813 02 30 1,
27.) Óvodai dajka OKJ 32 140 01 25 1,
Tervezett résztvevői összesen létszám (KEMKIK és KEMKH összesen): 1.120 fő, az indított csoportok száma 63.
AK a fenntartja annak lehetőségét, hogy a keretmegállapodás szerint valamelyik képzést - érdeklődés hiányában - ne indítsa el.
A műszaki dokumentációban meghatározott csoportlétszám módosulhat, külső képzéshez kacsolódó igényhez igazodva.
A képzések helyszínét és technikai felszereltséget AK biztosítja.
Feladatok: Képzés- és képzésszervezés:
- A feladatok ellátásának megkezdését megelőzően egyeztetés, azt követően folyamatos kapcsolattartás és együttműködés biztosítása a konzorcium vezetőjével és a konzorcium tagjaival.
- Szükség esetén szakmai egyeztetéseken való részvétel,
- Minimum egy fő koordinátor (képzésszervező) kijelölése, aki AT munkatársa és feladata elsősorban a kapcsolattartás, egyeztetés AT és AK között, a képzések megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása, az oktatók munkájának támogatása.
- Az AT személyes közreműködői (oktatók, trénerek, coach-ok), a feladat ellátása során legjobb tudásuk szerint teljesítenek, a célcsoport igényeinek szem előtt tartásával.
A szerződés keretjellegű, az egyedi megrendelésekről részleteket a szerződéstervezet tartalmaz.
AT-knek szükséges benyújtani az ártáblázat kitöltésével a szakmai, kereskedelmi ajánlatukat.
Egyebekben az AT-nek a szerződés hatályba lépésétől meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. Az AK a 277 Kr. 8/B.§ (2) bek. alapján a szerződés felmondására, vagy elállásra jogosult .
A képzésekhez szükséges nyomtatott anyagokat (tananyagok, munkafüzetek, oktatási segédletek) az ajánlattevők biztosítják.
Ajánlatkérő étkezést, szállást, útiköltség-térítést és egyéb térítést külön nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára. - A további feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M2/1) alkalmassági minimum követelményre bemutatott szakember képzésszervezési területen 36 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata ( legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Nettó ajánlati ár összes képzési feladatra (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A képzésen résztvevők összesített létszáma 1.120 fő pozitív irányban, opcionálisan 20 %-al (224 fővel) eltérhet,
Az opcionális létszám módosulás a képzések iránti érdeklődés függvénye.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00025
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13966 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: EOSA képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése szerint eljárva nem bírálta el (nem fejezte be) az 1. részajánlati körben benyújtott ajánlatokat, mert az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződéskötéstől való elállásról döntött.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83593174
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12951501241

Hivatalos név: BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51200224
Postai cím: Teréz körút 9. II. em 2B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13944508242

Hivatalos név: Easy Learning Hungary Készségfejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43047947
Postai cím: Villányi Út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10367326243

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

Hivatalos név: AGORA Oktatási Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83977802
Postai cím: Malom Utca 5.
Város: Szombat
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11950923218

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25299577
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23994810241

Hivatalos név: HAT Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73907406
Postai cím: Szőlő Utca 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18194368141

Hivatalos név: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65016770
Postai cím: Temesvár Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10805349243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: KEMKH és KEMKIK képzések
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a 2. részajánlati kör tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint eredménytelen, tekintettel arra, hogy a bontási eljárás során ismertetett, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege (24.409.449 HUF) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "TOTÁL TRÉNING" Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29543313
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 32
Város: Dubicsány
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442000205

Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23953466241

Hivatalos név: Eltan Képző Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47851001
Postai cím: Kisfaludy Utca 3 II/6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11422442203

Hivatalos név: BUSINESS FOCUS Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51200224
Postai cím: Bartók Béla út 19. II. em 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13944508243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges