Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19552/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48., 9/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Miklós
Telefon: +36 46517690
E-mail: fazekas.miklos@szgyf.gov.hu
Fax: +36 46517691
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751702019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000751702019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.3-17-2017-00016 felújítás Putnokon
Hivatkozási szám: EKR000751702019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés keretében 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48., 9/5 hrsz. alatti rehabilitációs intézményben 50 férőhely korszerűsítése az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosítószámú pályázat keretében”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ésszerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Putnok - Rehab intezm. korszer. EFOP-2.2.3-00016
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45212190-4
45231300-8
45261310-0
45261400-8
45262650-2
45300000-0
45321000-3
45331000-6
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48., 9/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 48., 9/5. helyrajzi számú ingatlanon az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény 50 férőhely korszerűsítésének kivitelezése a „Jövő Idő Putnokon” elnevezésű, EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében, meglévő 333 nettó m2 alapterületű különálló épület teljes felújítása/átalakítása a műszaki leírás és annak mellékleteiben részletezettek szerint.
A kivitelezési munkálatok megvalósítása során elvárt műszaki tartalom teljes körűen a kiviteli tervekben áll rendelkezésre. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban és mellékleteiben, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
A férőhely korszerűsítés után az elhelyezendő létszám 36 fő.
Az épület átalakítása, felújítása szükséges. Az épület teljes alapterülete: 333,10 m2
Funkcionális kialakítás:
1.) 11 db 3- 4 ágyas szoba, min. 6 m2/fő alapterülettel
2.) Nemenként elkülönített 1-1 db ffi és női fürdőblokk:
o blokkonként 2 db akadálymentesen kialakított zuhany és 2 db normál mosdó
o női WC: 2 db WC fülke, 2 db mosdó
o ffi WC: 2 db WC, 2 db pisoár, 2 db mosdó
3.) 1 akadálymentes WC-kézmosó- zuhanyzó
4.) 1db 35 m2 közösségi helyiség, 20 fő befogadására alkalmas étkező.
5.) Nővérszoba, melynek berendezése:
- gyógyszerszekrény, kézmosó, íróasztal, ruhásszekrény, informatikai kapcsolat
6.) Az épület átalakításával egyidejűleg az alább felsorolt felújítási munkálatokat szükséges elvégezni:
- Az épület jelenleg lapos tetős, bitumenes szigeteléssel. Újonnan enyhe hajlásszögű, fa szerkezetű magas tető készül cserepeslemez fedéssel, felülete435 m2. A zárófödém jelenlegi bitumenes lemez fedés rétegei elbontásra kerülnek, és 3x10 cm szálas hőszigetelést kell elhelyezni a födémen, felülete 398 m2.
- A homlokzat felületképzése 150 mm grafit hőszigetelő táblákkal, vékonyvakolat felületi zárással készül, a lábazaton keményhab szigetelésen lábazati díszvakolat készül, a teljes mennyiség 374 m2.
- Komplex gépészeti felújítás készül. A hő- és melegvíz ellátás 2 db 24 kw-os hőközpont beépítéssel valósul meg. A kazánok gázellátása az intézmény meglévő, közeli épületben lévő gáz főmérőjéről valósul meg, csatlakozó vezeték kiépítésével. A vízellátás illetve a szennyvíz elvezetés az intézmény meglévő hálózatára kötéssel készül.
- Az épületben teljes burkolatcsere készül. Hidegburkolat: falburkolat 113 m2, padlóburkolat: 94,54
m2. Meleg burkolat: 238,56 m2
- Az átalakításnak megfelelően új nyílászárók épülnek be. Beltéri fa ajtók: 20 db, homlokzati műanyag nyílászáró 34 db.
- Az átalakítások során nyílás átalakítások és új válaszfalak készülnek, melynek mennyisége 204 m2.
- A beltérben a megmaradó és az újonnan készülő falazatokon készülő vakolat 543 m2.
- a beltéri fal- és mennyezetfestés megfelelő előkészítést követően diszperziós festékkel készül, mennyisége 1310 m2.
- Az épülethez készül egy akadálymentes rámpa, illetve akadálymentes parkolási lehetőség térburkolattal fedetten, a felületi mennyiség100 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.1 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0, max 36 hónap) egész hónapokban 10
2 3. Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M.1.2 pont tekintetében bemutatott szakember esetében (min 0, max 36 hónap) egész hónapokban 10
3 4. A kötelezően előírt 36 hónapon felüli többlet jótállás vállalása egész hónapokban megadva (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00016
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megjelölt szerződéses időtartammal kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
Teljesítés kezdete: A munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb a hatályba lépést követő első munkanapon belül sor kerül.
Teljesítés befejezése:A munkaterület átadásától számított 4 (négy) hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő az Öntisztázás lehetőségét biztosítja a Kbt. 64. §-a alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés figyelembevételével az alábbiak szerint: - Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következő tartalmú nyilatkozattal kell igazolnia: ajánlattevő nyilatkozzon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. - Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban AK köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet AK részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. szerint nyilatkozni szükséges, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a részletes adatokat azonban nem köteles megadni. A Kbt. 69. § (4) bek. alapján az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőtől az alkalmassági követelemény igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri ajánlatkérő. M.1. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b) pontja alapján azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (a szakmai gyakorlatot év-hónap bontásban kell feltüntetni), a végzettséget,vagy képzettséget igazoló adatok megadása, a szakember által aláírt, rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba bevonásáról tudomással bír. Továbbá nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a szakember vonatkozó kamarai nyilvántartásban szerepelni fog a szerződés megkötésének időpontjában (adott esetben). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése megfelelően alkalmazandó.AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartamának ideje alatt rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint. A párhuzamos szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.)Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. M.1.2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatában nem mutat be legalább egy (1) fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG" kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott), vagy azzal egyenértékű), végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakember több pozícióra is jelölhető, egy szakemberrel, több alkalmassági feltétel is teljesíthető
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér 0,5 % naponta, max 15 nap, meghiúsulási kötbér 15%. A jótállás kötelező időtartama 36 hónap valamint az ajánlattevő által vállalt többlet időszak. A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). Részszámlázás kilenc (9) darab 10%-os mértékű részszámla és egy (1) darab 10%-os mértékű végszámla megbontásban biztosított. A nyertes legfeljebb a szerződéses ár 10 %-os mértékéig igényelhet, de az előleg igénylés nem kötelező. Az előleggel az első részszámlában kell elszámolni.Fedezet: "EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosítószámú, „Jövő idő Putnokon " tárgyú projekt. Intenzitása 100 %, formája: utófinanszírozás. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(6) bek, 322/2015. (X. 30.) Kr. 31-32. és 32/A. és 32/B. §-a, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés, a 191/2009 (IX.15.) Kr.;a 272/2014. (XI.5.) Kr. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Jelen beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles. A tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat; módszertan:Ár: fordított arányosítás, Többlet szakmai tapasztalat: egyenes arányosítás, Többlet jótállás: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B § (2) bekezdése alapján csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS (vagy XLSX) fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható,
amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF és XLS fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével. 2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma: 00308. 3. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban történt. 4.Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges. 5.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 6.A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 7.Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani). 8.Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, korlátozás nélkül. 9. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást AK nem tart. 10.Ajánlattevőnek érvényes, C.A.R típusú, 3.000.000.-ft/ káresemény és 7.000.000 Ft/év biztosítási összegig terjedő felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges. 11.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar. 12.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben aKbt. előírásai az irányadók. 13. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók. 14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját és a 81. § (5) bekezdését. 15. Az ajánlat részeként – műszaki szakmai ajánlatként - csatolni kell, a kitöltött árazott költségvetést (.pdf és .xlsx formátumban), amelynek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e alapján érvénytelen. 16. A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges