Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19577/2019
CPV Kód:50110000-9
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay András
Telefon: +36 96795759
E-mail: szalay.andras@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: gépjárművek műhelyben javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001191082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett gépjárművek javítóműhelyben történő javítása és karbantartása – 2020.”
Ajánlattevő által biztosított javítóműhely(ek)ben az Ajánlatkérő által üzemeltetett, a közbeszerzési dokumentumok szerinti gépjárművek (személygépjárművekből és tehergépjárművekből álló gépjárműflotta) szervizelése, karbantartása, javítása az alábbiak szerint:
• műszaki vizsgára felkészítés;
• műszaki vizsgáztatás;
• kilométer-periódushoz kötött gyári ajánlás szerinti szemlék elvégzése;
• szemlék közötti eseti meghibásodásokból adódó javítás elvégzése;
• karosszéria-javítás;
• motorolaj-csere;
• autófényezés;
• centrírozás;
• kerékcsere;
• kárrendezés, CASCO biztosítási ügyintézés az Ajánlatkérő biztosítójánál;
• klíma fertőtlenítése, töltése, szervizelése;
• szélvédőjavítás, csere;
• asszisztencia szolgáltatás;
• futómű állítás;
• hiba lekérdezés.
Nyertes ajánlattevő az asszisztencia szolgáltatás keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 7:30 és 18:00 óra között telefonos segítségnyújtás, szükség esetén helyszíni javítás, hibaelhárítás, szervizbe szállítás szervezésében segítségnyújtás.
Ajánlatkérő a gépjárművek javítási helyre történő oda- és visszavezetéséről – kivéve a műszaki mentést és a szerződéstervezet 4.5. pontjában meghatározott esetet – saját erőforrásból gondoskodik az Ajánlatkérő székhelyétől számított 20 km-es körzeten belül, ennél távolabbi javítási hely esetén a gépjárművek javítási helyre történő eljuttatása a nyertes ajánlattevő feladata.
A konkrét javítási és teljesítési határidőket a szerződéstervezet 5. pontja tartalmazza.
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés

A beszerezni kívánt szolgáltatás részletes leírását a Műszaki Leírás (figyelemmel a mellékletét képező Gépjárműlistára), valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17912 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1.) Az ajánlat összeáll. és benyújt. költs. az ajánlattevő (a tov.: AT) viseli. Az ajánlat benyújtása: https://ekr.gov.hu 2.) Ajánlatkérő (a tov.: AK) a Kbt. 47. § (2) bek. ért. a nem magyar nyelven benyújt. dok. AT általi fel. ford. is elfogadja. 3.) A közb. dokument. rend. bocs. mód.: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, val. a 424/2017. (XII. 19.) Kr. von. bek. alapj. elektr. úton. Az elj.-ra tört. jelentkezés előfelt. az EKR rendszerben tört. AT-i reg. összh.-ban a 424/2017. (XII. 19.) Kr.-ben szab.-kal. https://ekr.gov.hu 4.) Az AK hp. lehetőséget bizt. a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. fogl. szer. 5.) Az ajánlati ár(ak)nak, melyek az ért. körébe esnek, magukban kell fogl. minden költséget, mely az AT oldalán a szerz. telj. során felmerülhet. 6.) A jelen felhívásban és a közbesz. dok.-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. szab. az irányadóak. 7.) AT élhet a kieg. táj. kérésének lehet.-vel, a Kbt. 114. § (6) bek. fogl. figy.-vel, az EKR rendszeren keresztül. 8.) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján amennyiben vált.bej. elj. van foly.-ban, az ajánlathoz csat. kell a cégb.-hoz benyújtott vb. kérelmet és az annak érk.-ről a cégb. által megküldött igazolást. Nemleges is csat. – e.űrlap alkalmazásával. 9.) AK felhívja AT-k figy. a Kbt. 73. § (4) bek. AT-knek táj. kell a mv. véd. és a munkafelt. von. olyan köt.-ről, amelyeknek a telj. helyén és a szerz. telj. során meg kell felelni. (tov. inf.: Közbesz. Dok.-ban.) 10.) A „ Kbt.” rövidítés alatt a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a „Ptk.” rövidítés alatt a Polg. Tvk.-ről szóló 2013. évi V. törvény, „Kr.” rövidítés alatt a közbesz. elj.-okban az alk. és a kiz. okok igaz., val. a közbesz. műszaki leír. meghat. módj. szóló 321/2015. (X. 30.) Kr. ért. 11.) AT-k a Kbt. 44. § szer. élh. az üzleti tit. tört. hivatk. lehet.-vel. Elkülönített elhely.-re a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. irányadó. 12.) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 13.) A Közbesz. Műszaki Leírás letölt. az EKR rendszerből. 14.) További inf.: Közbeszerzési Dokumentációban részl. 15.) A von. törv., rend. vagy közig. rend.-re tört. hivatk.: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet; 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet. 16.) AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek.-ét. 17.) Ért. szemp.: legjobb ár-érték arány. 18.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-it. 19.) Jótállás: AT-nek minimum 6 hónap jótállást kell váll. – figy. az 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletre –, amely így alap szerz. feltétel, így a kapcsolódó min. ért. szempontnál az ehhez képesti többlet ajánlható meg, a Felolvasólapon a vállalt többletet kell feltüntetni (így a jótállás időtartama – összesen – tehát min. 6, max. 12 hónap lehet, megajánlástól függően). 20.) Az AT-nek ajánlatában meg kell jelölnie a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat. által nyilvántartásba vett műhely(ek)nek/javítóbázis(ok)nak - mely/melyek a gépjárműfenntartó tev. személyi és dologi felt.-ről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet előírásainak megfelel(nek) - a pontos címét. Amennyiben AT az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat.-nál nyilvántartásba vett javítóműhellyel, az ajánlatba csatolni szükséges AT azon nyilatkozatát, mely szerint a nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat.-nál nyilvántartásba vett műhellyel/javítóbázissal, mely/melyek a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet előírásainak megfelel(nek). 21.) AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a közbeszerzés tárgya szerinti, gépjármű javítási és karbantartási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást köt, melynek mértéke legalább 3.000.000,- Ft/kár és 15.000.000,- Ft/év értékhatárig terjed, illetve a meglévő biztosítását jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 22.) Az egyes ért. részszempontokhoz további információk: Közbesz. Dok.-ban.
Helyesen:
1.) Az ajánlat összeáll. és benyújt. költs. az ajánlattevő (a tov.: AT) viseli. Az ajánlat benyújtása: https://ekr.gov.hu 2.) Ajánlatkérő (a tov.: AK) a Kbt. 47. § (2) bek. ért. a nem magyar nyelven benyújt. dok. AT általi ford. is elfogadja. 3.) A közb. dokument. rend. bocs. mód.: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint, val. a 424/2017. (XII. 19.) Kr. von. bek. alapj. elektr. úton. Az elj.-ra tört. jelentkezés előfelt. az EKR rendszerben tört. AT-i reg. összh.-ban a 424/2017. (XII. 19.) Kr.-ben szab.-kal. https://ekr.gov.hu 4.) Az AK hp. lehetőséget bizt. a Kbt. 71. § (1)-(10) bek. fogl. szer. 5.) Az ajánlati ár(ak)nak, melyek az ért. körébe esnek, magukban kell fogl. minden költséget, mely az AT oldalán a szerz. telj. során felmerülhet. 6.) A jelen felhívásban és a közbesz. dok.-ban nem szab. kérd.-ben a Kbt. és a Ptk. szab. az irányadóak. 7.) AT élhet a kieg. táj. kérésének lehet.-vel, a Kbt. 114. § (6) bek. fogl. figy.-vel, az EKR rendszeren keresztül. 8.) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján amennyiben vált.bej. elj. van foly.-ban, az ajánlathoz csat. kell a cégb.-hoz benyújtott vb. kérelmet és az annak érk.-ről a cégb. által megküldött igazolást. Nemleges is csat. – e.űrlap alkalmazásával. 9.) AK felhívja AT-k figy. a Kbt. 73. § (4) bek. AT-knek táj. kell a mv. véd. és a munkafelt. von. olyan köt.-ről, amelyeknek a telj. helyén és a szerz. telj. során meg kell felelni. (tov. inf.: Közbesz. Dok.-ban.) 10.) A „ Kbt.” rövidítés alatt a közbesz. szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a „Ptk.” rövidítés alatt a Polg. Tvk.-ről szóló 2013. évi V. törvény, „Kr.” rövidítés alatt a közbesz. elj.-okban az alk. és a kiz. okok igaz., val. a közbesz. műszaki leír. meghat. módj. szóló 321/2015. (X. 30.) Kr. ért. 11.) AT-k a Kbt. 44. § szer. élh. az üzleti tit. tört. hivatk. lehet.-vel. Elkülönített elhely.-re a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bek. irányadó. 12.) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. 13.) A Közbesz. Műszaki Leírás letölt. az EKR rendszerből. 14.) További inf.: Közbeszerzési Dokumentációban részl. 15.) A von. törv., rend. vagy közig. rend.-re tört. hivatk.: 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet; 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet. 16.) AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek.-ét. 17.) Ért. szemp.: legjobb ár-érték arány. 18.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-it. 19.) Jótállás: AT-nek minimum 6 hónap jótállást kell váll. – figy. az 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletre –, amely így alap szerz. feltétel, így a kapcsolódó min. ért. szempontnál az ehhez képesti többlet ajánlható meg, a Felolvasólapon a vállalt többletet kell feltüntetni (így a jótállás időtartama – összesen – tehát min. 6, max. 12 hónap lehet, megajánlástól függően). 20.) Az AT-nek ajánlatában meg kell jelölnie a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat. által nyilvántartásba vett műhely(ek)nek/javítóbázis(ok)nak - mely/melyek a gépjárműfenntartó tev. személyi és dologi felt.-ről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet előírásainak megfelel(nek) - a pontos címét. Amennyiben AT az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat.-nál nyilvántartásba vett javítóműhellyel, az ajánlatba csatolni szükséges AT azon nyilatkozatát, mely szerint a nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a szolg. nyújtásának helyéül szolgáló, a közlekedési hat.-nál nyilvántartásba vett műhellyel/javítóbázissal, mely/melyek a 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet előírásainak megfelel(nek). 21.) AT kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a közbeszerzés tárgya szerinti, gépjármű javítási és karbantartási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást köt, melynek mértéke legalább 3.000.000,- Ft/kár és 15.000.000,- Ft/év értékhatárig terjed, illetve a meglévő biztosítását jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 22.) Az egyes ért. részszempontokhoz további információk: Közbesz. Dok.-ban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő általi módosítás kizárólag az Ajánlati felhívás VI.3.12. pontjában a fordítással kapcsolatban rögzítetteket érinti, amely módosítás tartalmát tekintve a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti hatályos rendelkezések átvezetése az Ajánlati felhívásban. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció vonatkozó pontjain is átvezette ezen módosítást. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlatukat a MÓDOSÍTOTT Ajánlati felhívásnak és a MÓDOSÍTOTT Közbeszerzési Dokumentációnak megfelelően kell megtenniük. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt - a MÓDOSÍTOTT Ajánlati felhívásban (illetve a Korrigendumban) rögzítettek szerint - meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben