Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19581/2019
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter Tamás
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BMO szakrendszer méréstechnikai támogatása
Hivatkozási szám: EKR001070042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) biztosítania kell a Berendezés Mérő Osztály (a továbbiakban: BMO) Asszisztens rendszer rendeltetésszerű használata során felmerülő felhasználói kérdések megválaszolását telefonon, email-ben vagy levélben, a megrendelő igénye szerint. A szolgáltatás kiterjed a berendezés mérő rendszer funkcióira, folyamataira, a rendszerüzenetekre, ezek értelmezésére, a jegyzőkönyv, szakvélemény generálásra, ezek felettes rendszerbe való feltöltésével kapcsolatos kérdésekre. A szolgáltatást minden munkanap munkaidőben (H – Cs: 8.00-16.30. P: 8.00-14.00) biztosítani kell.
A bejelentéseket menedzselő rendszerben a Megrendelő gondoskodik róla, hogy a bejelentéseket az alábbi kategóriák valamelyikébe besorolja.
A hibák típusainak részletezése:
• A típusú hiba (kritikus hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a a teljes rendszer működésképtelenségét vonja maga után.
• B típusú hiba (súlyos hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely sem a szállított komponens(ek), sem pedig a teljes rendszer működésképtelenségét nem vonja maga után, azonban funkcionális (működés, illetve tartalombeli) eltérést jelent a rendszer dokumentációban foglaltakhoz képest.
• C típusú hiba (egyéb hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a rendszer funkcionális működését nem befolyásolja jelentősen, de eltér a Felek közötti megállapodásoktól.
A besorolás határozza meg a bejelentések kezelésére vonatkozóan a Vállalkozó válaszidejét.
- A típusú bejelentés (Sürgős, nagy prioritással kezelendő bejelentés)
- B típusú bejelentés (Normál prioritással kezelendő bejelentés)
- C típusú bejelentés (Alacsony prioritású bejelentés)
Vállalt reakcióidőkre vonatkozó információkat részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A BMO Asszisztens rendszer egyéb rendszerekkel is kommunikál a rendszeres használat során, (SZÜR, EMIR), amely rendszerekkel kapcsolatban AT-nek konzultációs szolgáltatással kell rendelkezésre állnia a BMO Asszisztens más rendszerekkel való kapcsolattartása, együttműködése tekintetében, évente 20 óra keretben.
A rendszer fejlesztésével összefüggő rendszeres oktatások szükségesek a rendszer gördülékeny használatához. AT-nek ennek megfelelően oktatásokat kell biztosítania az új funkciók ismertetésére, használatuk elsajátításának támogatására. Évente 10 óra keretben.
AT további feladata, hogy a BMO Asszisztens rendszer használata során rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén beállítsa a rendszer beállításait, ezekről nyilvántartást vezessen.
Ide kapcsolódó elemek:
- Kódszótárak ellenőrzése, aktualizálása
- Rendszerparaméterek ellenőrzése, időbélyeggel ellátott rendszeres mentése
- Licensz ellenőrzés, aktualizálás
- Bejelentkezés történet és rendszernapló ellenőrzése, szükség esetén feljegyzéskészítés, eseménykezelés
- Verziótörténet ellenőrzése, aktualizálása
- Szerepkörök, szervezeti egységek, osztályok, laboratóriumadatok ellenőrzése, szükség esetén aktualizálása.
AT biztosítsa egyedi adatbázis lekérdezések elkészítését a megrendelő igénye alapján.
AT készítsen havi rendszerességgel beszámolót, amely részletesen tartalmazza az elvégzett tevékenységek idejét, időtartamát, tartalmát.
A fenti feladatok teljesítéséhez AT munkaidőben, heti rendszerességgel, heti 6 óra időtartamban biztosítson személyes jelenlétet, a leggyorsabb és leghatékonyabb rendszerhasználat érdekében.
További igény, hogy AT rendszerezze a BMO Asszisztens rendszer továbbfejlesztésével összefüggően felmerülő megrendelői felhasználói igényeket, minden igényhez kapcsolódóan álljon konzultációval rendelkezésre. Az igények legyenek erre szolgáló, a rendszer felhasználói számára is elérhető platformon rögzítve és kezelve.
A felhasználói támogatás keretében a szállítónak rendszeresen frissítenie kell a BMO Asszisztens rendszer dokumentációit, amelyeket rendelkezésre is kell tartania elektronikus formában.
A következő dokumentációk frissítése szükséges:
- BMO Asszisztens felhasználói kézikönyv (fájlnév: BMO Asszisztens manual)
- BMO Asszisztens adminisztrátori dokumentáció
- BMO Asszisztens jegyzőkönyvsablon szerkesztő felhasználói kézikönyv
- BMO Asszisztens rendszerterv
- BMO Asszisztens telepítési útmutató
Az eseti támogatás keretében nyújtandó szolgáltatások: A szoftver jelenlegi felülete, illetve funkciói tükrözik az ajánlatkérő általános felhasználói igényeit. A működési környezet változása, valamint az ügyviteli folyamatban, illetve a felhasználói szokásokban történő változások nyomán rendszeresen felmerülnek kisebb szoftver felület módosításra, a rendszer által generált riportokra, valamint kisebb új funkciók implementálására vonatkozó felhasználói igények, amelyek kiszolgálására AT biztosítson fejlesztői kapacitást. A BMO Asszisztens szakrendszer napi használata során a működési környezet változásából, a rendszerben található vizsgálati eljárások, illetve ezekhez kapcsolódó mérési folyamatok kisebb módosításából, valamint egyedi felhasználói igények kiszolgálására eseti támogatási tevékenységet szükséges biztosítani. A fejlesztéseket legfeljebb éves 600 óra és a rendkívüli támogatási tevékenységeket a felhasználói igények alapján, legfeljebb éves 100 mérnökóra keretben kell ellátni. A fejlesztésekről AT-nek nyilvántartást kell vezetnie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58260000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BMO szakrendszer méréstechnikai támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevőnek (a továbbiakban: AT) biztosítania kell a Berendezés Mérő Osztály (a továbbiakban: BMO) Asszisztens rendszer rendeltetésszerű használata során felmerülő felhasználói kérdések megválaszolását telefonon, email-ben vagy levélben, a megrendelő igénye szerint. A szolgáltatás kiterjed a berendezés mérő rendszer funkcióira, folyamataira, a rendszerüzenetekre, ezek értelmezésére, a jegyzőkönyv, szakvélemény generálásra, ezek felettes rendszerbe való feltöltésével kapcsolatos kérdésekre. A szolgáltatást minden munkanap munkaidőben (H – Cs: 8.00-16.30. P: 8.00-14.00) biztosítani kell.
A bejelentéseket menedzselő rendszerben a Megrendelő gondoskodik róla, hogy a bejelentéseket az alábbi kategóriák valamelyikébe besorolja.
A hibák típusainak részletezése:
• A típusú hiba (kritikus hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a a teljes rendszer működésképtelenségét vonja maga után.
• B típusú hiba (súlyos hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely sem a szállított komponens(ek), sem pedig a teljes rendszer működésképtelenségét nem vonja maga után, azonban funkcionális (működés, illetve tartalombeli) eltérést jelent a rendszer dokumentációban foglaltakhoz képest.
• C típusú hiba (egyéb hiba): olyan hiányosság vagy meghibásodás, amely a rendszer funkcionális működését nem befolyásolja jelentősen, de eltér a Felek közötti megállapodásoktól.
A besorolás határozza meg a bejelentések kezelésére vonatkozóan a Vállalkozó válaszidejét.
- A típusú bejelentés (Sürgős, nagy prioritással kezelendő bejelentés)
- B típusú bejelentés (Normál prioritással kezelendő bejelentés)
- C típusú bejelentés (Alacsony prioritású bejelentés)
Vállalt reakcióidőkre vonatkozó információkat részletesen a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A BMO Asszisztens rendszer egyéb rendszerekkel is kommunikál a rendszeres használat során, (SZÜR, EMIR), amely rendszerekkel kapcsolatban AT-nek konzultációs szolgáltatással kell rendelkezésre állnia a BMO Asszisztens más rendszerekkel való kapcsolattartása, együttműködése tekintetében, évente 20 óra keretben.
A rendszer fejlesztésével összefüggő rendszeres oktatások szükségesek a rendszer gördülékeny használatához. AT-nek ennek megfelelően oktatásokat kell biztosítania az új funkciók ismertetésére, használatuk elsajátításának támogatására. Évente 10 óra keretben.
AT további feladata, hogy a BMO Asszisztens rendszer használata során rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén beállítsa a rendszer beállításait, ezekről nyilvántartást vezessen.
Ide kapcsolódó elemek:
- Kódszótárak ellenőrzése, aktualizálása
- Rendszerparaméterek ellenőrzése, időbélyeggel ellátott rendszeres mentése
- Licensz ellenőrzés, aktualizálás
- Bejelentkezés történet és rendszernapló ellenőrzése, szükség esetén feljegyzéskészítés, eseménykezelés
- Verziótörténet ellenőrzése, aktualizálása
- Szerepkörök, szervezeti egységek, osztályok, laboratóriumadatok ellenőrzése, szükség esetén aktualizálása.
AT biztosítsa egyedi adatbázis lekérdezések elkészítését a megrendelő igénye alapján.
AT készítsen havi rendszerességgel beszámolót, amely részletesen tartalmazza az elvégzett tevékenységek idejét, időtartamát, tartalmát.
A fenti feladatok teljesítéséhez AT munkaidőben, heti rendszerességgel, heti 6 óra időtartamban biztosítson személyes jelenlétet, a leggyorsabb és leghatékonyabb rendszerhasználat érdekében.
További igény, hogy AT rendszerezze a BMO Asszisztens rendszer továbbfejlesztésével összefüggően felmerülő megrendelői felhasználói igényeket, minden igényhez kapcsolódóan álljon konzultációval rendelkezésre. Az igények legyenek erre szolgáló, a rendszer felhasználói számára is elérhető platformon rögzítve és kezelve.
A felhasználói támogatás keretében a szállítónak rendszeresen frissítenie kell a BMO Asszisztens rendszer dokumentációit, amelyeket rendelkezésre is kell tartania elektronikus formában.
A következő dokumentációk frissítése szükséges:
- BMO Asszisztens felhasználói kézikönyv (fájlnév: BMO Asszisztens manual)
- BMO Asszisztens adminisztrátori dokumentáció
- BMO Asszisztens jegyzőkönyvsablon szerkesztő felhasználói kézikönyv
- BMO Asszisztens rendszerterv
- BMO Asszisztens telepítési útmutató
Az eseti támogatás keretében nyújtandó szolgáltatások: A szoftver jelenlegi felülete, illetve funkciói tükrözik az ajánlatkérő általános felhasználói igényeit. A működési környezet változása, valamint az ügyviteli folyamatban, illetve a felhasználói szokásokban történő változások nyomán rendszeresen felmerülnek kisebb szoftver felület módosításra, a rendszer által generált riportokra, valamint kisebb új funkciók implementálására vonatkozó felhasználói igények, amelyek kiszolgálására AT biztosítson fejlesztői kapacitást. A BMO Asszisztens szakrendszer napi használata során a működési környezet változásából, a rendszerben található vizsgálati eljárások, illetve ezekhez kapcsolódó mérési folyamatok kisebb módosításából, valamint egyedi felhasználói igények kiszolgálására eseti támogatási tevékenységet szükséges biztosítani. A fejlesztéseket legfeljebb éves 600 óra és a rendkívüli támogatási tevékenységeket a felhasználói igények alapján, legfeljebb éves 100 mérnökóra keretben kell ellátni. A fejlesztésekről AT-nek nyilvántartást kell vezetnie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember többlettapasztalata (M2 műszaki-szakmai alkalmasságban előírt 36 hónap) tapasztalaton felül 24 hónap többlet tapasztalat (minimum 0 maximum 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15988 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BMO szakrendszer méréstechnikai támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
E-mail: svale@svale.hu
Telefon: +36 302764558
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18088961
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23760420213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58260000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SVALE Technology Távközléstechnikai és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40842161
Postai cím: Virágos Sétány 86
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23760420213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges