Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19603/2019
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Református Egyházközség Mezőörs
Teljesítés helye:H-8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4, hrsz. 0195/16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Református Egyházközség Mezőörs
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60430030
Postai cím: Fő u 39.
Város: Mezőörs
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujvariotthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ujvariotthon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pápakovácsi szeretetotthon felújítása
Hivatkozási szám: EKR001183032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Mezőörsi Református Egyházközség a KEHOP-5.2.13 azonosító számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” elnevezésű pályázati kiírásra támogatási kérelmet kíván benyújtani. A pályázattal érintett beruházás a Pápakovácsi Attyapusztán található Újvári János Református Szeretetotthon épületét érinti, annak energetikai korszerűsítését valósítja meg a pályázati kiírással összhangban.
További részletes műszaki információk a Közbeszerzési Dokumentumokban és a II.2.4. pontban találhatók.
Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás arra tekintettel, hogy a beruházás tárgyához kapcsolódóan Ajánlatkérő támogatási kérelmet nyújt be. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Megrendelő a beruházáshoz kapcsolódóan benyújtott pályázata pozitív támogatói döntésben részesüljön a benyújtott pályázati tartalomnak megfelelően. Amennyiben a pályázati döntés elutasító, vagy nem a benyújtott tartalommal kerül elfogadásra, a szerződés nem lép hatályba.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pápakovácsi szeretetotthon fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: H-8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4, hrsz. 0195/16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A felújítás során az épületek alábbi szerkezetei kerülnek korszerűsítésre: homlokzati falazatok, padlásfödém, lapostető födém, gk. födém padlástérben, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítés.
Az épület oldalfalai a mai kor követelményeinek energetikailag nem felelnek meg. Szükséges a homlokzatokat új hőszigetelő rendszerrel történő kiegészítése. Ennek keretében EPS hőszigetelő réteg kerül a homlokzatra, illetve vtg XPS hőszigetelő réteg kerül a lábazatra az energetikai méretezés szerinti rétegvastagságokban. Az épület zárófödém, lapostető, tető hőszigetelése: A meglévő födémszerkezet hőszigetelése a TNM rendelet szerint kerül kialakításra.
A kivitelezés során a további járulékos feladatok elkészítése szükséges a költségvetéseknek megfelelően: alapvakolatok javítása a szükséges helyeken, bádogosszerkezetek igazítása (bontás-visszahelyezés), vagy a szerkezetek bontás utáni cseréje, a villámvédelmi rendszer igazítása, az elektromos rendszer süllyesztése, lámpatestek igazítása (bontása, visszahelyezése), gázvezeték és egyéb gépészeti rendszer igazítása, szükség esetén kiemelése a szigeteléshez igazítva.
Gépészet: Az épület energetikai korszerűsítése során az épületekben kazánok részben elbontásra kerülnek és az elbontott gázkazánok helyére kondenzációs kazánok kerülnek elhelyezésre. A meglévő rendszerre időjárásfüggő szabályozó és termosztatikus szelepek kerülnek felszerelésre.
Az épületek energetikai korszerűsítése során a telephelyen 50 kWp napelemes rendszer kerül telepítésre.
A homlokzatokra EPS GRAFIT homlokzati hőszigetelés kerül ragasztással, és műanyag tárcsás mechanikai rögzítéssel. A tervezett homlokzati nyílászárók körül min. 3,00 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő lemezt be kell fordítani a homlokzati felületre merőlegese.
Az épület csapadékvíz szigetelése 1,2 mm vastag csapadékvíz-szigetelés - PVC lemez lett betervezve, leterheléses rögzítéssel, lazán fektetve, forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva. Ez alá 1 réteg 300 g/m² felülettömegű üvegfátyol elválasztó réteg kerül, lazán, 5 cm átfedésekkel fektetve. Párazáró fólia elhelyezése szükséges a záró födémek fölé, a páralecsapódás elkerülése miatt. Párazárás műanyag filc réteggel történik ragasztószalaggal rögzítve, a rendszer beépítési előírásait betartva.
Elkészítendő munkafolyamatok:
Bontási munkák: függőleges attikaszakaszok kibontása, sarokban lábazatot megvágni, áttörések, szellőzők kibontása, eresznél szegés visszabontása.
Előkészítő munkák: meglévő szigetelőlemez perforálása 5 x 5 méteres raszterben, függőleges attikaszakaszok javítása.
Szigetelő munkák: kivitelezési kézikönyv szerinti szigetelés készítése: 5/15 ékelem beépítése, attika szigetelés kialakítása, egyéb áttörések kialakítása, eresz/attika csomópont kialakítása A lejtésirányba eső szellőzőket ékelemmel kell ellátni, hogy a szellőzők mögül a víz kifolyását biztosítsuk. A meglévő villámvédelmi rendszert a vízszigetelés készítéskor el kell bontani, majd vissza kell építeni. Azokban az esetekben, ahol a meglévő rendszer elbontásra kerül, ott gondoskodni kell a tetők villámvédelmi felülvizsgálatáról!
Homlokzati nyílászáró szerkezetek: Fehér színű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, melyek fokozott légzárású szerkezetek, az üvegezésük E-LOWE bevonatú argon gáz, melegperemes távtartókkal, ahol U=<1,15 W/m2K. A szükséges helyeken az 3,00 cm hőszigetelés befordítása miatt a nyílászárók vaktokkal készülnek. A mélyen üvegezett nyílászárókat biztonsági üveggel kell ellátni, VSG LowE üvegezéssel mindkét oldalon. Az összes nyíló és bukó, vagy bukó-nyíló nyílászáró vasalata résszelőztető vasalat és hibás működtetésgátlós kivitelű. A belső könyöklő könyöklőkapcsolóval, 2 cm túllógással, ragasztva, fehér színű PVC könyöklőelemmel készül.
Az épületek külső bejárati ajtói 5 ponton záródó MABISZ vagy legalább MSZEN 1303 szerinti 3. fokozat minősítésű zárszerkezettel szerelendő: PZ zár kerül, hengerzárbetéttel, műanyaghengeres - rugószárnyelvvel és az acélretesszel, azonos zárlatú kulcsokkal.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap) 20
2 Az építésvezetőként bevont szakember szakmai tapasztalata (projektek száma) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13 projekt benyújtása folyamatban
II.2.9) További információ:
Az 50%-os készültségi szint elérésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Pápakovácsi szeretetotthon fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A tárgyi eljárás becsült értéke: nettó 196.062.992.- HUF, amelyet az ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvben is rögzített.
Az ajánlatok bírálatának és értékelésének eredménye alapján a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, amely ajánlattevő által ajánlott nettó ajánlati ár: 204.496.635.- HUF.
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: COSTRUTTIVO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56257506
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 10/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14342208202

Hivatalos név: Premier Ablakvilág Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77608390
Postai cím: Alíz Utca 6/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13818230243

Hivatalos név: ES GENERÁL kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70696941
Postai cím: Batthyány Út 59.5.em.1.sz.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12450299241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges