Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/196
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.10.
Iktatószám:19622/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Salgótarjáni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:3042 Palotás, Szabadság út 30. Hrsz: 488/1.;3042 Palotás, Szabadság út 30. Hrsz: 488/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28056672
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/salgotarjan
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001224302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Palotás Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR001224302019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Intézményfelújítás és bővítés két részben összesen: 2012,97 m2-en., melyből az új építés 1168,95 m2, a felújítás 846,02 m2
A meglévő épületegyüttes átalakítása a mai kor szakmai és műszaki igényeinek megfelel. A főépület nyugati oldalán terveztük az új bővítményben elhelyezendő tantermeket, intézményirányítás helyiségeit, valamint az „A” típusú 15 x 30 m méretű küzdőtérrel rendelkező tornatermet a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt elhelyezni. A tornaterem kiszolgáló helyiségei, orvosi szoba, tanári szoba, személyzeti öltöző valamint gépészeti helyiség kapnak helyet az új épületszárnyban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Tornaterem építése, meglévő iskolaépület bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3042 Palotás, Szabadság út 30. Hrsz: 488/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új tornaterem építése és a bővítéssel érintett terület összesen 1 168,95 m2 alapterületen a következők szerint.
Földszint 345,92 m2, emelet: 823,03 m2
Részletezve:
Szint Szám Helyiség név Nettó m2

-1. Szint
AA_01 Közlekedő 15,49
AA_02 közlekedő 48,07
AA_03 gépészeti helyiség 20,46
AA_04 Orvosi szoba 20,50
AA_05 testnevelő tanári szoba 20,74
AA_06 e.tér 3,48
AA_07 wc 1,08
AA_08 zuhany 2,28
AA_09 szertár 60,72
AA_10 e.tér 7,92
AA_11 fiú öltöző 26,40
AA_12 wc 1,08
AA_13 wc 1,08
AA_14 fiú zuhany 10,15
AA_15 ak.m. mosdó és zuhany 4,57
AA_16 e.tér 7,92
AA_17 wc 1,08
AA_18 wc 1,08
AA_19 leány öltöző 26,40
AA_20 leány zuhany 10,15
AA_21 személyzeti öltöző 15,95
AA_22 e.tér 1,81
AA_23 zuhany 2,56
AA_24 wc 1,44
AA_25 TORNATEREM 481,77
AA_25 közl. 6,60
AA_26 Közlekedő 10,34
AA_27 Raktár 5,95
AA_28 LIFTGÉPH. 5,96
összesen: 823,03 m2

Földszint
A_01 szélfogó 7,81
A_02 közlekedő 74,67
A_03 tanterem 52,07
A_04 tak. szertár 2,92
A_05 Előtér 3,31
A_06 Fiú wc 16,00
A_07 ak.m. wc 5,55
A_08 tanári szoba 35,01
A_09 teakonyha 13,95
A_10 tanári női wc 3,65
A_11 tanári ffi wc 3,65
A_12 titkárság-gazdasági iroda 19,80
A_13 igazgatói iroda 19,80
A_14 igazgató helyettesi iroda 19,80
A_15 Előtér 4,47
A_16 Lány wc 11,32
A_17 tanterem 52,14
összesen 345,92 m2
mindösszesen 1 168,95 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és
kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00041
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles.
A jótállás min 12 hó max 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen , a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.

II.2.1) Elnevezés: Meglévő iskolaépület felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3042 Palotás, Szabadság út 30. Hrsz: 488/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelenleg is meglévő helyiségek teljeskörű építészeti, gépész, villamos felújítása, összesen 846,02 m2 alapterületen a következőket érintő helyiségekben:.
Szint Szám Helyiség név Nettó m2

-1. Szint
FA_01 munkaterem 59,37
FA_02 kazánház 30,80
FA_03 tároló 12,31
összesen 102,48 m2

Földszint
FF_01 közlekedő 69,63
FF_02 magyar-történelem tanterem 60,30
FF_03 matematika-fizika tanterem 60,68
FF_04 szertár 18,45
FF_05 földrajz-biológia tanterem 60,68
FF_06 ének-rajz tanterem 60,30
FF_07 közlekedő 12,90
FF_08 közlekedő 33,31
FF_09 SZÁMÍTÁSTECHNIKA tanterem 34,06
FF_10 IDEGEN NYELVI tanterem 41,93
FF_11 SZERTÁR 19,80
FF_12 EGYÉNI FEJLESZTŐ SZOBA 26,86
KA_01 közlekedő 42,23
KA_02 előtér 4,99
KA_03 fiú wc 6,26
KA_04 kazán 1,68
KA_05 tanterem 52,20
KA_06 tanterem 50,70
KA_07 előtér 5,90
KA_08 lány wc 8,91
KA_09 tak. sz. 2,28
KA_10 könyvtár 52,80
KA_11 könyvraktár 16,69
földszint össz 743,54 m2
mindösszesen: 846,02 m2
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00041
II.2.13) További információ
A beruházás építési engedély köteles.
A jótállás min 12 hó max 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen , a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)–k) és m) és q)pontjában foglaltak szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. §
(11a) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) (2) bekezdésében valamint a Kbt 114.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt.
67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a
szerződés teljesítéséhez a 62. §(1) bekezdés g)–k) és m) és q) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtó
szervezetet. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Az ajánlatkérő –ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata
nélkül vélelmezi. A Kbt. 74. § (1)bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről
a kizáró ok az eljárás soránkövetkezik be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt 64.§ (1) és (2) bekezdése alapján Ajánlattevő öntisztázási
lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. A Kbt. 65.§(1)c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§(1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az
ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a
letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1:Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaravállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő a Kbt 114.§ (2) bekezdése alapján ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő a Kbt 69 § (4)
bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. P/1 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáiból) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3 ), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései. Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő
P/1 Az 1.rész tekintetében: Tornaterem építése, meglévő iskolaépület bővítése esetében: a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának a napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti években összesen , a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáira vonatkozó) nettó árbevétele nem éri el a 180 millió forintot
P/2 A 2.rész tekintetében: Meglévő iskolaépület felújítása esetében: a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának a napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti években összesen , a közbeszerzés tárgya szerinti(épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáira vonatkozó) szerinti nettó árbevétele nem éri el a 70 millió forintot
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelménynek (P/1) megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bek. alapján az ajánlattevőnek a műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a Kbt . 67. § szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Ezen nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági köv. teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő a műszaki, szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) alapján, ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön nyilatkozatot is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül. A referencia igazolások (nyilaktozatok) elfogadása tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdése szerint jár el.
M/1,2: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett magasépítési referencia ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdésének megfelelően az igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét - m2 , a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M/1 Az 1.rész Tornaterem építése, meglévő iskolaépület bővítése esetében: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt egy vagy több szerződésből származó, legalább 800 m2 alapterületű szerződésszerűen teljesített épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáira vonatkozó referenciával.
M/2 A 2.rész Meglévő iskolaépület felújítása esetében: ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt egy vagy több szerződésből származó , legalább 600 m2 alapterületű szerződésszerűen teljesített épület építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakításai munkáira vonatkozó referenciával.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelménynek (M/1) megfelelni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-a, de maximum a nettó vállalkozói díj 20%-a lehet. A környezetvédelmi vállalások be nem tartása esetén a Vállalkozó nettó vállalási ár 0,2%-a / be nem tartott alkalom, kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a a hibás teljesítéssel érinett rész után, a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 1 %-a max 15 %.
„A jótállási időszakban „A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-18:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(munkanap).” értékelési szempontra adott ajánlatának be nem tartása esetén a Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,1%/ késedelmes munkanap késedelmi kötbér terheli max 10 késedelmes munkanap. A Megrendelő ezen késedelmi kötbért jogosult a jóteljesítési biztosítékból érvényesíteni.”
Meghiúsulási kötbér: Nem teljesítés (meghiúsulás) esetén Megrendelőt teljes vállalási ár nettó ellenérték 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg. Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam min 12 max 60 hó. részleteiben lsd közbeszerzési dokumentáció 2. kötet
A jólteljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 3 %-a. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlat részeként az ajánlattevőknek EKR rendszeren keresztül nyilatkoznia kell.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindkét részajánlat tekintetében: Ajánlatkérő a fedezetet az EFOP-4.1.2-17-2017-00041 sz. támogatási szerződésből utófinanszírozással biztosítja. A támogatási intenzitás: 100,0000 %. Ajánlatkérő tartalékkeret biztosításáról nem rendelkezik. A teljesítésigazolás: a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. A teljesített ellenszolgáltatás átutalással - Ft - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. szerint, 30 napon belül. Alvállalkozó igénybevétele esetén:- a 322/2015.(X.30.) Kr. 32/A-32B §-ában rögzített szabályok szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése. A szerződés telj. során részenként 3 db részszámla és a végszámla nyújtható be. Előleg: általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a, az előleg a 2. és 3. részszámlából arányosan kerül levonásra. Az építési munkák építési engedély kötelesek, a számlákat a fordított ÁFA tartalommal kell kiállítani. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza. Váll. a Ptk 6:186 § (1) bek. alapján pénz visszafizetésre kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása,továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdését is.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Kbt. 71. § (6) bekezdés alapjn kizáró okok és műszaki szakmai alkalmasság tekintetében
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: Ajánlatkérő él a fedezet részek közötti átcsoportosítási lehetőségével a bontási jegyzőkönyvben rögzített fedezetek ellenére.
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás; Jótállás: arányosítás, Körny.véd. vállalások - egyenes arányosítás, helyszíni javítás:arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8. A 322/2015. Kr. 26. §- a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára összkockázatú építési vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) az 1. rész tekintetében legalább 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően, a 2. rész tekintetében legalább 100 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/jótállás körében bekövetkező eseményekre.Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is.
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, az eljárás eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges.
13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1.rész-szempont nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a 2. és 4.résznél arányosítás és 3. rész-szempont esetén egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás aKbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Az Ajánlatkérő meghatározza továbbá, hogy az eljárás egyes részei között a fedezetátcsoportosítás jogát fenntartja.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Majorosné Kanyó Mária lajstromszám: 00183.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/10/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges