Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/197
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.11.
Iktatószám:19720/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Verpelét Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. Hrsz.: 1336/5, 1338, 1337, 1336/4;3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. Hrsz.: 1336/5, 1338, 1337, 1336/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Verpelét Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44051121
Postai cím: Kossuth Lajos Út 73.
Város: Verpelét
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Sándor
Telefon: +36 36559302
E-mail: farkassandor@verpelet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.verpelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.verpelet.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Verpelét vásártér TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00010
Hivatkozási szám: EKR000738552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vásártér kialakítása Verpeléten” című és TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00010 kódszámú projekt keretében, a 1336/4, 1336/5, 1337 és 1338 hrsz. ingatlanokon építési tevékenység megvalósítása.
1. rész: Közlekedési és víziközmű létesítmények:
Új vásártér megvalósításához kapcsolódó út- és térburkolat, valamint víziközmű építési munkák megvalósítása.
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/ÚT/00445-35/2019. Iktatószámú jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
2. rész: Szolgáltató épület és fedett árusítótér:
Iroda, orvosi helyiség és szociális blokkot magában foglaló épület kialakítása, a meglévő épület felújításával és átalakításával, projekt arányos akadálymentesítési tevékenység megvalósításával, valamint fedett árusítótér építése.
A megvalósítandó feladat építési engedélyköteles tevékenység, a 201800006663 ügyiratszámú, IR-000093868/2018 Iratazonosítójú, FM/30092-6/2018. Iktatószámú jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közlekedési és víziközmű létesítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231300-8
45233123-7
45233127-5
45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. Hrsz.: 1336/5, 1338, 1337, 1336/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.a) Közlekedési létesítmények
A pontos mennyiségi kiírásokat, összesítve a „Verpelét_Vásártér_közlekedési_létesítmények_MÓD_árazatlan.xls” fájl tartalmazza, az alábbi pályaszerkezetek szerint:
U-1 és U-4 j. utak esetén
- 2 cm vtg. NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag
- 5cm vtg. NZ 4/11 zúzottkő kötőanyag
- 10cm vtg. NZ32/50 speciális zúzottkő
- 25cm vtg. Z55/100 speciális zúzottkő
- 20cm vtg. homokos-kavics védőréteg
U-2, U-3 és U-5 j. utak esetén
- 2 cm vtg. NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag
- 5cm vtg. NZ 4/11 zúzottkő kötőanyag
- 10cm vtg. NZ32/50 speciális zúzottkő
- 15cm vtg. Z55/100 speciális zúzottkő
- 20cm vtg. homokos-kavics védőréteg
Gyalogjárda, mozgássérült parkoló és tároló esetén
- 8 cm vtg. térkő burkolat
- 3 cm vtg. ágyazó homok
- 15 cm vtg. Ckt útalap
- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg
Vásártér esetén
- 2 cm vtg. NZ 0/4 zúzottkő fedőanyag
- 4 cm vtg. NZ 4/11 zúzottkő kötőanyag
- 15 cm vtg. NZ32/50 speciális zúzottkő
- 20cm vtg. homokos-kavics védőréteg
Ezen pályaszerkezetek összesített mennyiségei négyzet-, és köbméterben:
- útburkolat és makadámburkolat: ~1943 m3
- Tér- vagy járdaburkolat készítése: 335 m2
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése: ~17 m3
1.b) Víziközmű létesítmények
Szennyvízelvezetés:
- 14 m D50 PE nyomás bekötővezeték,
- 1 db 5 m DN160 KG-PVC házi bekötővezeték,
- 1 db D315 típusú műanyag tisztítóakna.
Csapadékvíz-elvezetés:
- 5 m DN 160 KG-PVC bekötővezeték,
- 8 m szikkasztó árok .
Vízellátás:
- 13,6 m D32 PE-100 víz bekötővezeték
- 8 m D25 PE-100 házi bekötővezeték
- 119,9 m D25 PE-100 házi bekötővezeték
- 1 db vízóra-akna
- 1 db kerticsap
- 20 m D110 PE-100 víz bekötővezeték
- 1 db DN100 földfeletti tűzcsap
A megvalósítandó feladat engedélyköteles tevékenység, Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által kiadott HE-02/ÚT/00445-35/2019. Iktatószámú jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap)  20
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00010
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti „arányosítás”.
A Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt.77.§(1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján.
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az AK által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy „A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)” vonatkozásában 0 hónapos szakmai tapasztalat esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, míg a 60 hónapos, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megajánlása esetén a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „Teljeskörű többletjótállás időtartama előírt minimum 36 hónapon felül (hónap)” vonatkozásában a 0 hónapos többletjótállási időtartam megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, és a 24 hónapos időtartam esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Az 1. és 2. rész. vonatkozásában ajánlatkérő kizárólag egész hónapban megadott megajánlást fogad el.
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében fordított arányosítás.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A. 1. aa) „Fordított arányosítás”.
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelés alapját a 3. értékelési részszempont esetében ajánlati ár nettó összege képezi, melynek alapja a KD V. kötetének részeként kiadott árazatlan költségvetés változatlan formában, teljeskörűen beárazva.
A fenti módszer alapján értékelési részszempontonként kiszámított pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra kerülnek.
A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltató épület és fedett árusítótér
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45260000-7
45262500-6
45262700-8
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. Hrsz.: 1336/5, 1338, 1337, 1336/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Iroda, orvosi helyiség és szociális blokkot magában foglaló épület kialakítása, a meglévő épület felújításával és átalakításával, projekt arányos akadálymentesítési tevékenység megvalósításával.
Tervezett főbb feladatok:
Tervezett kialakítás alapján két épület tervezett:
- szolgáltató épület
- fedett árusítótér;
A szolgáltató épület az alábbi helyiségekből áll:
Személyzeti rész:
- iroda (10,32 m2), kerámia burkolattal,
- mosdó (2,33 m2), kerámia burkolattal,
- WC (1,79 m2), kerámia burkolattal,
- zuhanyzó (1,79 m2), kerámia burkolattal.
Vizesblokkok:
- női mosdó (8,47 m2), kerámia burkolattal,
- takarítószer tároló (0,90 m2), kerámia burkolattal,
- női WC (3 db, 1,44 m2/db), kerámia burkolattal,
- férfi mosdó, piszoár (15,10 m2), kerámia burkolattal,
- ffi WC (3 db, 1,44 m2/db), kerámia burkolattal.
Orvosi blokk:
- orvosi helyiség (6,15 m2), kerámia burkolattal.
Hasznos terület összesen 55,49 m2
Akadálymentes blokk (külön tervfejezet tartalmazza: „Építész kiviteli műszaki leírás - Verpelét.pdf, 3. Akadálymentesítési leírás tervfejezet” és a „E.K.12 számú tervlap”):
- akadálymentes mosdó (5,10 m2)
Hasznos terület összesen 5,10 m2
Mindösszesen, hasznos terület összesen 60,59 m2
Kapcsolódó gépészeti és elektromos szerelési munkák elvégzése.
Fedett-nyitott árusítótér
3 db fedett árusító terület (3x27,44 m2)
A megvalósítandó feladat építési engedélyköteles tevékenység, a 201800006663 ügyiratszámú, IR-000093868/2018 Iratazonosítójú, FM/30092-6/2018. Iktatószámú jogerős építési engedély a műszaki dokumentáció részét képezi.
A teljes mennyiség és a műszaki leírás a Közbeszerzési dokumentumok V. kötetében kerül részletesen megadásra.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 46. §(3) alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és e megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 20
2 2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 36 hónapon felül (hónap) (0-24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00010
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0,000 pont, felső határa 10,000 pont.
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás közötti „arányosítás”.
A Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt.77.§(1) szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” alapján.
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvezőbb: az AK által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy „A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap)” vonatkozásában 0 hónapos szakmai tapasztalat esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, míg a 60 hónapos, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megajánlása esetén a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „Teljeskörű többletjótállás időtartama előírt minimum 36 hónapon felül (hónap)” vonatkozásában a 0 hónapos többletjótállási időtartam megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot ad, és a 24 hónapos időtartam esetén, illetve az annál még kedvezőbb (magasabb) megajánlásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad az értékelés során.
Az 1. és 2. rész. vonatkozásában ajánlatkérő kizárólag egész hónapban megadott megajánlást fogad el.
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében fordított arányosítás.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet A. 1. aa) „Fordított arányosítás”.
Pvizsgált = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A pontozás három tizedesjegyre kerekítve történik.
Az értékelés alapját a 3. értékelési részszempont esetében ajánlati ár nettó összege képezi, melynek alapja a KD V. kötetének részeként kiadott árazatlan költségvetés változatlan formában, teljeskörűen beárazva.
A fenti módszer alapján értékelési részszempontonként kiszámított pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzásra, majd az összes szempont tekintetében összeadásra kerülnek.
A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Közlekedési és víziközmű létesítmények
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett
ajánlatokban szereplő ajánlati ár minden ajánlattevő esetében meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét, és az eljárás eredményességéhez szükséges pótlólagos forrást Verpelét Város
Önkormányzata nem tudja biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210

Hivatalos név: Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91583846
Postai cím: Erdélyi U. 10.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638007210

Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13866439205

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57439105
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Szolgáltató épület és fedett árusítótér
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a beérkezett
ajánlatokban szereplő ajánlati ár minden ajánlattevő esetében meghaladta a rendelkezésre álló - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének
megfelelően igazolt – anyagi fedezet összegét, és az eljárás eredményességéhez szükséges pótlólagos forrást Verpelét Város
Önkormányzata nem tudja biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210

Hivatalos név: Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91583846
Postai cím: Erdélyi U. 10.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638007210

Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13866439205

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57439105
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges