Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0202/2019
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:A KGFB törvény alapján és mindenkori hatályos jogszabályok alapján, CASCO esetében a földrajzi Európa teljes területe.;Kockázatviselés: valamennyi biztosított esetében egységesen földrajzi Európa, amely előzetes igény esetén díjmentesen bővíthető adott, nevesített biztosítottakra egy – egy kiutazás időszakra;A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: földrajzi Európa teljes területe;teljes földrajzi Európa területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007842018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007842018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001007842018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
OMSZ részére biztosítási szolgáltatás beszerzése 4 részajánlati körben.
1, kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és casco biztosítás
2, csoportos élet- és balesetbiztosítás
3, egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítás
4, elektromos berendezések összkockázatú biztosítása
Tárgyalás jogcíme: Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja , mivel AK speciális feladatellátása miatt a szerződés jellegével, összetettségével, jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények indokolják a tárgyalás megtartását.
Valamennyi részajánlat esetében a megajánlott díjazásnak tartalmaznia kell az ahhoz tartozó valamennyi adóterhet.
Valamennyi részajánlat: AK teljesítési időtartama alatt független alkuszi közreműködői szerződést vesz igénybe,melynek elfogadása AT részéről kötelező.
Már kockázatviselés hatálya alatt szerződésben foglalt állománymutatók időszakos felülvizsgálata, karbantartása,majd szerződésben való érvényesítése nem minősül szerződéses kötelem bárminemű megváltoztatásának
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás és casco
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516000-0
További tárgyak:66514110-0
66516100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: A KGFB törvény alapján és mindenkori hatályos jogszabályok alapján, CASCO esetében a földrajzi Európa teljes területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
OMSZ kötelező és CASCO gépjármű felelősségbiztosítása az alábbiak szerint:
AK kötelező gépjármű felelősségbiztosítást nyitó állapotként 1300 db gépjárműre létesíti, amelytől opcionálisan eltérhet: plusz 30%-kal.
A casco biztosítást nyitó állapotként 1194 db gépjárműre létesíti, amelytől opcionálisan eltérhet: plusz 30%-kal.
A szerződés határozott, 36 hónap, valamint további 12 hónap, opcionálisa lehívható időtartamra jön létre.
Az eljárás során Ajánlatkérő kifejezetten tárgyalni kíván az ajánlattevői teljesítésről és az ajánlatkérői kötelezettségvállalásról.A részletes feltételek a szerződéstervezetek, a műszaki specifikáció, illetve annak mellékletét képező adatközlő táblázat tartalmazza.
II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és casco biztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.
A casco szerződés esetében, a Biztosítóba történt kárbejelentés időpontja és a kárszemle megkezdése között eltelt idő, munkaórákban kifejezve! Adható megajánlás 3 - 16 munkaóra. (Ajánlatkérő egy munkanapot 8 munkaórával számol, tehát a maximum 16 munkaóra 2 munkanapot jelent) Értékelés fordított arányosítás
Ár értékelés: Ajánlattevő a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel határozza meg..Adott kategóriához tartozó, alap éves díj meghatározása szükséges. Ajánlattevő köteles a kiadott kereskedelmi táblázat strukturáltságának megőrzése mellett, minden kategória esetében külön – külön alap éves díjat meghatározni

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a casco biztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása 3
2 A casco szerződés esetében, a kárszemle megkezdésére vállalt időintervallum 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályát – változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett – 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás, az eredeti határozott időtartam lejárata előtt legkésőbb 6 hónappal, a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozattal történik
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő által az adatközlő táblázatban megadott teljes gépjárműflotta darabszámának valamint a plusz 30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt Ajánlatkérő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni jogszabályban rögzített biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő/Üzembentartó a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került gépjárművek adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt járműveket / gépjárműveket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett járműveket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel generált díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10.000 Ft, de legfeljebb 300.000 Ft/szerződés
A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10%-a
Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

II.2.1)
Elnevezés: csoportos élet- és balesetbiztosítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
További tárgyak:66511000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: Kockázatviselés: valamennyi biztosított esetében egységesen földrajzi Európa, amely előzetes igény esetén díjmentesen bővíthető adott, nevesített biztosítottakra egy – egy kiutazás időszakra
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében a biztosítás díjszámításának alapja: a biztosítotti létszám fő-ben meghatározva
A biztosítási fedezet alatt a AK munkatársainak, illetve a fedezetbe jelentett egyéb természetes személyeknek a kockázatviselés hatálya alatt bekövetkezett a csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés terhére legkésőbb a szerződés megszűnését követő 60 napon belül bejelentett biztosítási eseménye értendő. AK által megvásárolni kívánt összes mennyiség a KKD adatközlő táblázatban került feltüntetésre. AK az állományváltozást, illetve az ebből fakadó díjváltozást olyan előrelátható és ismert módosításnak tekintik a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Csoport kategória: „A” csoport: Valamennyi,AK alkalmazásában álló rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott / munkatárs.
Csoport kategória:„B” csoport: Valamennyi, AK érdekeltségi körébe tartozó, AK-vel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján együttműködő természetes személyek.
Jelenlegi létszámadat: 8166 fő.
II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő a csoportos élet- és balesetbiztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a károsult biztosítottakat, a szerződéssel kapcsolatban érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem.. Értékelés pontkiosztással.
Ár értékelés: Fordított arányosítás. Ajánlatkérő a biztosítási fedezetre kijelölt, személyeket/biztosítottakat rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétellel határozza meg..Adott kategóriához tartozó, alap éves díj meghatározása szükséges. Ajánlattevő köteles a kiadott kereskedelmi táblázat strukturáltságának megőrzése mellett, minden kategória esetében külön – külön alap éves díjat meghatározni

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A csoportos élet- és balesetbiztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályát – változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett – 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás, az eredeti határozott időtartam lejárata előtt legkésőbb 6 hónappal, a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozattal történik
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK által az adatközlő táblázatban megadott teljes létszám adatnak, valamint a plusz 30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt a Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: a Szerződő a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá biztosítottak adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt új személyeket/biztosítottakat a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre lejelentett új biztosítottakat a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10.000 Ft, de legfeljebb 300.000 Ft/szerződés
A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10%-a
Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

II.2.1)
Elnevezés: egészségügyi szolgáltatói szakmai felelősségbiztos
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66516000-0
További tárgyak:66516500-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: A kiírt felelősségbiztosítás területi hatálya: földrajzi Európa teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK káronként 5 millió Ft, éves szinten 20 millió Ft szerződésszintű limitre létesítenek fedezetet. Az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás nem elszámolásos jellegű fedezet, a szerződésen mennyiségi opcionalitás nem értelmezhető.
AT azokra az AK által mennyiségi adattal nevesített természetes személyekre (a továbbiakban: biztosítottakra), akiket AK az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősség biztosítás hatálya alá rendel biztosítási fedezetet vállal
A biztosítási fedezet alatt AK adatközlő táblázatban, számszaki adattal megadott munkavállalóinak, illetve AK egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyeinek a fedezetét szükséges érteni. A biztosítási szerződésben feladni kívánt, AK alkalmazásában álló munkavállalók és egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek egy ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.
Az Országos Mentőszolgálat által végzett tevékenység a 2018.04.19-én aláírt szervezeti és működési szabályzatból ismerhető meg. A dokumentum elektronikus elérhetőségének címe: http://www.mentok.hu/sources/root/szervezeti_szemelyzeti_adatok/szmsz_-_2018.05.19.pdf
A biztosítási fedezet biztosítottjai alatt magát a Szerződő/Biztosítottat, illetve biztosítottak alatt a Szerződő/Biztosított megbízása alapján, az Ő nevében tevékenységet végző, számszaki adattal megadott munkavállalóit, illetve a Szerződő/Biztosított egyéb munkajogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyeit szükséges érteni.
II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.
Ár értékelés: A felelősségbiztosítási fedezet tekintetében egy káronkénti és egy éves limit kerül meghatározásra, mely limit kombinált limitként kerül a fedezetbe felvételre. A kombinált limit káronkénti és éves limitösszege igaz minden műszaki leírásban felsorolt modulra kivétel, ahol ez szublimittel csökkentve van, illetve kivétel az önálló modulok. A felkért kombinált limit káronként 5 millió Ft és évente 20 millió Ft


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályát – változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett – 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás, az eredeti határozott időtartam lejárata előtt legkésőbb 6 hónappal, a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozattal történik
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10.000 Ft, de legfeljebb 300.000 Ft/szerződés
A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10%-a
Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

II.2.1)
Elnevezés: elektromos berendezések összkockázatú biztosítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515000-3
További tárgyak:66515200-5
66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: teljes földrajzi Európa területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK az ELBER biztosítást nyitó állapotként 5 035 772 342 Ft vagyonértékre létesíti, amelytől a Szerződő/Biztosított opcionálisan eltérhet: plusz 30%-kal.
AK által feladni kívánt összes vagyonérték az adatközlő táblázatban megadott paraméterek szerint került meghatározásra, amelyhez előgondoskodási és mellékköltségi tartalékkal is társul. A megadott mennyiségtől AK a 30%-os mennyiségi változás mértékében szükségszerűen eltérhetnek. A műszaki specifikáció érvényessége és hatálya kiterjed AK adatközlő táblázatában feltüntetett valamennyi vagyontárgyára, valamint a későbbiekben nevesített, a fedezet alá vont vagyontárgyaira. A vagyontárgyak összetétele a mellékelt táblázatban található. A várható legnagyobb kár (PML) tekintetében a szumma (előgondoskodás és mellékköltség nélkül) vagyonérték tekintetében Ajánlatkérő tájékoztatást nem tud adni. A biztosítási szerződés(ek)ben feladni kívánt és most ismert paraméterekkel rendelkező vagyontárgyak több ütemben kerülnek a fedezet hatálya alá integrálva.
Teljesség igénye nélkül ezek lehetnek saját és/vagy idegen tulajdonban, illetve üzemeltetésre, ajándékozás címén átvett vagyontárgyak. A biztosított vagyontárgyak gépjárműben tároltak és szereltek jellemzően, de a fedezet érvényben marad a teljesség igénye nélkül a ki- és berakodás idejére, a biztosított vagyontárgyakkal végzett beavatkozások idejére, illetve a biztosított vagyontárgyak karbantartásának idejére is. lehetnek. A vagyontárgyak kapcsán AK ÁFA-val növelt értéket tüntetett fel.
.II.2.5) Ponthoz: Az ajánlattevő az ELBER biztosítás teljes futamideje alatt biztosít dedikált kapcsolattartót, aki a Szerződőt és a szerződést érintő, elsősorban szakmai ügyekben köteles eljárni / közvetíteni! Adható megajánlás: igen / nem. Értékelés pontkiosztással.
Ár értékelés: Fordított arányosítás. AK az ELBER biztosítást nyitó állapotként 5 035 772 342 Ft vagyonértékre létesíti.j Anlatkérő a biztosítási fedezetre kijelölt, vagyontárgyakat rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó díjtétellel határozza meg..Az alap éves díj meghatározása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ELBER biztosítás esetében "dedikált" kapcsolattartó biztosítása 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés hatályát – változatlan műszaki és pénzügyi feltételek mellett – 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbíthatják. Az aktiválás, az eredeti határozott időtartam lejárata előtt legkésőbb 6 hónappal, a Biztosítóhoz intézet egyoldalú, írásos jognyilatkozattal történik
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A jelen pontban, a részvételre jelentkezők tervezett száma-ként megadott adat kizárólag technikai jellegű adat, az 50 szám szerepeltetése azt a célt szolgálja, hogy a felhívás feladható legyen EU Kiadóhivatalához. Ajánlatkérő nem kívánja a gazdasági szereplők számát korlátozni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AKáltal az adatközlő táblázatban megadott teljes vagyonértéknek, valamint a plusz 30%-os rátának a szorzata, ahol az eredményt minden esetben felfelé (egész számra) kell kerekíteni. Az opció keletkezésének oka: a szerződés hatálya alatt AK részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni biztosítási igény megváltozásának lefedése. Az opció kezelése: AK a biztosítási igény megváltozásának megjelenését követően, a korábban a szerződés hatálya alá került vagyontárgyak adatszolgáltatásával azonos adattartalommal a biztosítani kívánt vagyontárgyakat/vagyonértéket a Biztosító felé bejelenti. Az opció díjazása: a Biztosító a biztosítási fedezetre kijelölt, lejelentett vagyontárgyakat/vagyonértéket a szerződés létrejöttekor rögzített csoportba sorolja és az adott csoporthoz tartozó darabdíjjal / díjtétellel generált díjjal a szerződés teljes díját megnöveli. Majd a soron következő gyakoriság szerinti számlában a már megnövelt érték gyakoriság szerinti részét kiszámlázza
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmesen teljesített nap után 10.000 Ft, de legfeljebb 300.000 Ft/szerződés
A meghiúsulási kötbér alapja: szerződés megszűnésének évében érvényes,teljes éves díj; kötbér mértéke:az éves díj 10%-a
Egyébiránt a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait - kizárólag tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,ajánlattevő,alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd.szereplő,akivel szemben Kbt.62.§(1), (2)bek.-ben foglalt kizáró okok vmelyike fennáll.
Kbt.74.§ (1)bek.alapján AKnek ki kell zárnia eljárásból azt a R.jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót v alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,amely részéről kizáró ok az eljárás során következett be. be. A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X . 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján: Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II.Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni. AK felhívja figyelmet, hogy R.jelentkezőnek ESPD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén 321/2015.(X.30.) Kr.7.§ (2)bek szerint kell eljárnia.Kbt.65.§(7) bek.esetén csatolandó kapacrendelkezésre bocsátó szervezet adataival kitöltött 321/2015. (X.30.) Kr.15.§ alapján Kr. II. fejezete szerinti ESPD,hogy nem tartozik Kbt. 62.§ (1 )-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá. R.jelentkezőnek 321/2015.(X.30.) Kr.15.§ alapján a Kbt.67.§(4) bek szerint nyilatkoznia kell, h nem vesz igénybe szerződés teljesítéséhez Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös jelentkezés esetén közös R.jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Gazdasági szereplő a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A r.jelentkezésben nyilatkozni kell vált.bejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. elj esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második,ajánlattételi szakaszában,AK kifejezetten erre irányuló,külön felhívására szükséges benyújtani,Kbt.69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint: -a Mo.on letelepedett R.jelentkezők esetében321/2015.(X.30.)Kr.III.Fejezet 8. §-ban meghatározottak, -nem Mo.on letelepedett R.jelentkezők esetében a 321/2015.(X.30.)Kr.III.Fejezet 10.§-ában meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek csatolnia kell azon nyilatkozatát,amely tartalmazza Magyar Nemzeti Bank,mint felügyeleti szerv nyilvántartásában vezetett azonosítóját/nyilvántartási számát és elektronikus nyilvántartás elérhetőségét. AK elektronikus nyilvántartást ennek alapján ellenőrzi. Alkalmasság minimumkövetelménye A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül R.jelentkező/ajánlattevő amennyiben rendelkezik letelepedése szerinti országban előírt, biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. tv.41. §-ában rögzítetteknek megfelelő biztosítási tevékenység folytatásához szükséges, Mo. területén Magyar Nemzeti Bank,mint pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró szerv (Felügyelet),v - határon átnyúló szolgáltatás keretében v fióktelep útján végzett tevékenység esetében -székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által kiadott engedéllyel,jogosítvánnyal v előírt szervezeti,kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek-ben foglaltak szerint: M1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § ( 1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) év, hó, nap) - a szerződést kötő másik fél neve, - a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen. - szolgáltatás mennyisége (a biztosítási szerződés adatai -db vagy fő vagy Ft -az alkalmassági előírásoknak megfelelően), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. - a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím) A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek. megfelelően alkalmazandó. A referenciakövetelmény egy vagy több referenciával is igazolható. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3a) a) pontja alapján a 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. (Kr. 21/A.§) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), 140. § (9) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, l
1. részajánlati kör :minimum 12 hónap időtartamra létrejött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, vagy casco biztosítási szerződéssel, ahol az azokban biztosított gépjárművek száma eléri vagy meghaladja a 800 db-ot. Ajánlattevő maximum 3 db kötvénnyel igazolhatja az alkalmasságát.
2. részajánlati kör: minimum 12 hónap időtartamra létrejött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződéssel, ahol az azokban biztosított létszám eléri vagy meghaladja az 1.380 fő-t. Ajánlattevő maximum 3 db kötvénnyel igazolhatja az alkalmasságát.
3. részajánlati kör: minimum 12 hónap időtartamra létrejött egészségügyi szolgáltatói, szakmai felelősségbiztosítással, ahol az azokban felkért limit eléri vagy meghaladja a káronkénti 3 millió Ft, illetve az éves 6 millió Ft limitet. Ajánlattevő maximum 3 db kötvénnyel igazolhatja az alkalmasságát .
4. részajánlati kör: minimum 12 hónap időtartamra létrejött vagyonbiztosítással, ahol az azokban biztosított vagyontárgyak összértéke eléri vagy meghaladja a 2,6 milliárd Ft összeget. Ajánlattevő maximum 3 db kötvénnyel kötvénnyel igazolhatja az alkalmasságát.
Az M1. követelmények való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vmennyi rész:
Előleg nincs.
Kifizetés, ajánlattétel, elszámolás pénzneme HUF.
Ellenszolg: A Szerződő/Biztosított a díjat a Biztosító által - szerződésben foglalt gyakoriság szerinti - a tárgyidőszak első hónapjában kiállított számla alapján, a Ptk. 6:447. § (1) bekezdése szerint előre fizeti meg oly módon, hogy azt, a helyes számla kézhezvételétől számított 60 napon belül banki átutalással teljesíti a Biztosító számára. .
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hp. lehetőségét.
2. R. J. bontási eljárásról: 424/2017.(XII.19.)Kr. (eKr.) 15-17. §-ai: a r. j.-t tartalmazó iratok felbontását az EKR a részvételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A r. j.-nek a r. határidő lejártának időpontjáig kell elektr. beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
3. R. J.-nek csatolnia kell: - Kbt. 65.§ (7) bek. - Kbt. 66.§ (5) bek szerint a Kbt. 68. § (5) bek. szerint -Kbt. 66.§ (6) bek. -Kbt. 67. § (4) bek - ESPD -aláírási jogosultság igazolása
4. AK a műsz-i, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest vmennyi alk. szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X.30.) K.r. 30. § (4) ].
5. A Kbt. 85. § (1) bek. szerint a r. szakaszban nem tehető ajánlat.
6. A R. jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételi adatlapot – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – a Kbt. 68. § (5) szerinti információkkal; R.J.nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint.
7. Amennyiben az EKR-ben a r. jelentkezés részeként csatolt dokumentum: - nem tesz eleget az EKR-ben előírt informatikai követelményeknek és AK számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha a r. j. az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el; - eleget tesz a közbesz. dok.-ban meghatározott, a r. j. részét képező dok.-ok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja R. J.-t a részvételi jelentkezés olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
8. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információknak a r. j.-ben történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
10. Kieg. táj. kérése: az EKR-en keresztül, AK a tájékoztatást a R.F. I.3.) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi. 11. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció az eljárással kapcsolatban további előírásokat, információkat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása a r. jelentkezés érvénytelenségét okozhatja.
12. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4); eKr. 11. § (4).
13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11), valamint a 140. § (9) bek.-re.
14. A közös R.J.- nek csatolniuk kell az együttműködési megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot a Kbt. 35. §-ának és az e Kr. 13. § (3) bek. figyelembe vételével.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Derzsényi Attila 00197 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/02/14 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ -a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák