Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20291/2019
CPV Kód:45246400-7
Ajánlatkérő:ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Pásztó külterület 010/3 hrsz a kapcsolódó munkaterületekkel együtt
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax: +36 48514582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001287732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vészárapasztó létesítése Hasznosi Vízmű
Hivatkozási szám: EKR001287732019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hasznosi Víztározó – Vészárapasztó létesítése. A tervezett vészárapasztó négy fő elemből áll: széles küszöbű bukó, surrantó, energiacsillapító műtárgy, alvízi csatorna megépítése a kapcsolódó feladatok elvégzésével. Ajánlatkérő jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A megvalósítandó műtárgy olyan műszaki-szakmai és fizikai egységet képez - mind a megvalósítás célja, mind pedig a megvalósítás során szükséges munkanemek tekintetében - melynek tekintetében a részekre bontás nem lehetséges. Egy Ajánlattevő által végzett megvalósítástól várható az Ajánlatkérő számára optimális és költséghatékony megvalósítás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vészárapasztó létesítése Hasznosi Vízmű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45246400-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó külterület 010/3 hrsz a kapcsolódó munkaterületekkel együtt
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett vészárapasztó négy fő elemből áll: széles küszöbű bukó, surrantó, energiacsillapító műtárgy, alvízi csatorna megépítése a kapcsolódó feladatok elvégzésével.
- Széles küszöbű bukó: a völgyzárógát 0+125 – 0+165 szelvénye között a többfeladatú műtárgy bejáró hídja és a mentett oldali rézsűlépcső között építendő meg, 40 cm vastagságú vasbeton, dilatált fenéklemezből és a rézsűkön 40 cm vastagságú vasbeton lemezből kialakítottan. Rézsűs kiképzésű, rézsűhajlása 1:5-ös.
- Surrantó: U szelvényű keresztmetszettel, 124,0 méter hosszú, 11 méterenként dilatált, 8,0 méter fenékszélesség, 40 cm falvastagság, 1,20 méter oldalfal magassággal. A vb. surrantó elemek a terephez (mentett oldali gátrézsű) képest mintegy ~80 cm-re vannak besüllyesztve, melyek 10 cm vtg. szerelőbetonon, ill. az alatt kialakított 15 cm vtg. homokos kavics ágyazó, ill. szivárgó rétegen helyezkednek el.
- Energiacsillapító medence (műtárgy): Az alaplemez 10,50×15,00 méter, 60 cm vastag, az energiatörő „doboz” alaprajzi mérete: 7,00×11,00 méter, magassága 5,90 méter, falainak vastagsága 50 cm. Az energiacsillapító medence folyási fenékszintje: 252,30 mA.f. Az energiacsillapító medencéből 3 db 3,00×2,20 méteres pillérekkel elválasztott nyíláson keresztül jut a víz az alvízi csatornába.
- Alvízi csatorna: kb. 50,0 méter hosszú, részben változó fenékszélességgel (3,0-10,0 m), 32,0 m hosszú vasbeton „U” szelvényből és ahhoz kapcsolódő vasbeton, ill. betonba rakott kőburkolatú (30 cm vtg. burkolat, 15 cm vtg. ágyazat) rézsűs felületekből (1:1,5-ös hajlású), másrészt egy ahhoz kapcsolódó ~18,0 m hosszú burkolt, 3,0 m talpszélességű, 1:1,5-es rézsűhajlású trapézszelvényű mederszakaszból áll. A 8,0 m-ként dilatált vb. „U” csatorna alaplemeze 40 cm, míg oldalfalai 30-40 cm vastagságúak. A vasbeton „U” csatorna függőleges fala mögött drénszivárgó építése szükséges. A hom.-kavics hátszivárgó prizmában alul hosszában elhelyezett dréncsövet (Ø100) a két végén, az energiatörő műtárgynál, ill. a trapézszelvényű mederszakasz kezdeténél be kell vezetni a csatornába.
Főbb munkamennyiségek:
- 6910 m3 gépi földmunka kézivel kiegészítve
- 360 m3 homokos-kavics szivárgó és ágyazó réteg kiépítése
- 290 m3 aljzatbeton készítése C12/15-Xob(H)-32 minőségű betonból
- 1420 m3 monolit vasbeton műtárgyrészek építése C30/37-XC4-XF3-XD1-XK1(H)-XV2(H)-16 minőségű betonból, B500A és B500B betonacéllal
- 170 m dréncső (Ø100) építése
- 530 m2 betonba rakott terméskő burkolat építése
Vállalkozó feladata a kijelölt építési területen megvalósítandó feladat tekintetében valamennyi szükséges munka elvégzése a kész állapot létrehozásával, mely magában foglalja jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti és azoknak mindenben megfelelő munkák teljeskörű elvégzését, a kivitelezéshez szükséges és beépítendő valamennyi anyag beszerzését és beépítését, felszerelését, üzembe helyezését, műszaki átadását , a szükséges dokumentumok egyidejű átadásával. Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni minden olyan munkálatot, amely szükséges a kivitelezés eredményeképpen létrejövő létesítmény annak funkciói szerinti teljeskörű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú létrehozásához. Nyertes Ajánlattevő köteles a munkák teljesítését, ill. befejezését érintő minden alkalmazandó jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak megfelelően eljárni. Minden felhasznált anyag, berendezés, eszköz és egyéb dolog meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, műszaki irányelvekben, ennek hiányában a műszaki és biztonságtechnikai szabványokban és előírásokban, az élet-, vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és tűzbiztonsági, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási és higiéniai előírásokban foglalt feltételeknek. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be, amelyek bizonyítottan műszakilag egyenértékűek a kiviteli tervben szereplő anyagokkal. A Vállalkozó származásra és mennyiségre nézve igazolt, új anyagokat építhet be. A kivitelezés helyszínén Megrendelővel a teljes beruházás megvalósulása alatt és érdekében nyertes Ajánlattevő köteles együttműködni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 60 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára vonatkozóan (egész hónapban megadva 0-36 hónap között) 20
2 Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében , a teljes vállalt jótállás időtartama alatt(egész órában megadva 12-36 óra között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a teljes vállalt jótállás időtartama alatt a kötelezően előírt 60 hónap és azon felül vállalt jótállás együttes időtartamát érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: K.1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: K.Ig.1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § -a (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek részletes nyilatkozatot kell ajánlata részeként benyújtania, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; előbbi esetben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

K.Ig.2. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. §-ának (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése szerint kell eljárnia, azaz Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1.Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1 ) bek.c) pont és a 321/2015.(X.30.) K.r. 26.§ a) pontja alapján szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek be kell lenniük jegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az SZ.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolási módja: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) ajánlatában csak nyilatkozni köteles cégszerűen aláírt nyilatkozat útján , hogy az általa igazolni kívánt SZ.1.pontban foglalt alkalmassági követelmény teljesül-e.
A megfelelést Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK ellenőrzi a kamarai nyilvántartás adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők: AK Kbt. 69.§( 4), ill. (6) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani a nyilvántartás kivonatát vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód M.1 alkalmassági követelmény tekintetében: Az M.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolási módja: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) ajánlatában csak nyilatkozni köteles cégszerűen aláírt nyilatkozat útján , hogy az általa igazolni kívánt M.1.pontban foglalt alkalmassági követelmény teljesül-e.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján amennyiben a Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja AK a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7) és (9) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának (a jelen felhívás VI.4.) pontban feltüntetett) napjától visszafelé számított 5 év – azaz hatvan hónap - legjelentősebb, vasbetonszerkezet kivitelezése tárgyában teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2a) a.) pontja alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára, valamint a vonatkozó 22.§. (3), (4), (5). bekezdéseiben foglaltakra.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme/email cím elérhetősége);
 a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
 a referencia tárgyának ismertetése olyan részletességgel, hogy abból valamennyi ajánlatkérői előírás teljesítése megállapítható legyen;
 a teljesítés ideje és helye (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év – hónap – napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év – hónap – naptól év – hónap - napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
 a teljesített építés mennyisége (m3 mértékegységben kifejezve);
 nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített, legalább összesen 980 m3 nagyságú vasbeton szerkezet építésének teljesítéséről szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával úgy, hogy az előírt 980 m3 mennyiség teljesítésére maximum 5 darab referenciamunka mutatható be. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér: A véghatáridő kötbérterhes határidő.
A késedelmi kötbér alapja a megkötendő szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén naponta a teljes nettó ellenérték (kötbéralap), mértéke 2%/nap, de maximum a kötbéralap 20%-a.
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul , úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállás: Ajánlattevő a szerződésben meghatározott kivitelezési munkákra a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptári naptól számított (Ajánlatkérő által kötelezően előírt) 60 naptári hónap időtartamú jótállást köteles vállalni.
Ezen felül az értékelési szempontban szereplő többlet jótállási időt vállalhat megajánlása szerint. A kivitelezés tárgyát képező megépítendő Burkolatok, bukók, fenéklépcsők, surrantók, átereszek, bujtatók ) szerkezeteiben észlelt hibák esetén kötelező alkalmassági idő a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint.
Jótállási biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a a teljes jótállási időtartam lejártát követő 45. naptári napig terjedően, az Ajánlattevő 60 naptári hónap feletti vállalásának időtartamára is vonatkozik a biztosíték nyújtásának kötelezettsége.
Megvalósítási biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
A Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint az ajánlattevőnek a fent írt biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Közös ajánlattevők esetén az osztott biztosíték nyújtása az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A finanszírozási és fizetési feltételekre a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( Ptk.) 6.155.§-a, 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §-a irányadó. Ajánlatkérő utal a 32.§(4) és (5). bekezdéseire. Az Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtására. Az Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Ajánlatkérő előleg igénybevételét biztosítja a Kbt. 135. § (7). bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak szerint fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el
akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az elektronikus bontási eljárásra az EKR rendelet 15. § (1)-(3) bekezdéseinek, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő az ajánlatban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-15
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. rsz esetén fordított arányosítás,a 2. rsz. esetén az egyenes arányosítás szabályai szerint, a 3. rsz. esetén a legkedvezőbb szint.ill. legkedvezőtlenebb elvárás módszer szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Rövidítések:
AK-ajánlatkérő
AT-ajánlattevő
AV-alvállalkozó
KD-Közbeszerzési Dokumentumok
KH- Közbeszerzési Hatóság
EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Kr.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
3. Az ajánlattétel nyelve magyar, ajánlat a magyar nyelven kívüli nyelven nem nyújtható be.
4. Ajánlatkérő a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
5. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
6. A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, ezért az ÁFA tv. 142. §-a szerint fordított adózás alá esik, ha az Ajánlattevő adóalanyiságára vonatkozó alábbi feltételek is fennállnak. Amennyiben az Ajánlattevő belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az Ajánlatkérőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja és helyszíne : 2019. november 13. napján 10:00 órai kezdettel. Hasznos Vízműtelep, Pásztó külterület 010/3 hrsz.
9. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
10. Ajánlatkérő előírja jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását.
11. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell és a szerződés teljesítésébe köteles bevonni legalább 1 fő, a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti felelős műszaki vezetőt, aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-VZ). Ezen szakemberrel való rendelkezést nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles az ajánlatkérő felé igazolni a jogosultságot igazoló kamarai határozat másolatának benyújtásával vagy a szakember kamarai regisztrációs számának és annak a kamarának a megjelölésével, amelynek nyilvántartásában a megnevezett szakember szerepel. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a hivatkozott szakemberrel (név, regisztrációs szám, kamara megjelölésével) vagy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig igazolja a szakember rendelkezésre állását. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nem igazolja a szakemberrel való rendelkezését.
12. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 80 000 000 HUF és évenként legalább 400 000 000 HUF fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (továbbiakban FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni. Erről szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként be kell nyújtani.
13. A tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmát a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás,rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedélyek és módosításai, írásos dokumentumok, adott esetben tervrajzok összessége és az árazatlan költségvetési kiírás adja. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja a tételes árazatlan költségvetési kiírás alapján számolt és összesített egyösszegű ár, így Ajánlatkérő csak tételes költségvetésen alapuló nettó HUF árajánlatot fogad el.
Erre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatához a beárazott költségvetést csatolnia kell.
A Felolvasólapon az árazott költségvetés összesített nettó végösszegét mint összesített ajánlati árat kell feltüntetni, mely összesített nettó végösszeg az értékelésre kerülő ajánlati ár.
Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként szükséges benyújtania SZAKMAI AJÁNLATÁT, mely szakmai ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés kitöltéséből áll.
14. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles megvalósítási ütemezést benyújtani a kivitelezési munkára vonatkozóan. Ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nem nyújtja be a megvalósítási ütemezést.
15. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nincsen lehetőség , és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!
16. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során alkalmazza a Kbt. 81. § (5). bekezdését.
17. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.
18. Ajánlatkérő a két hónapos ajánlati kötöttség alatt 60 naptári napot ért.


VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges