Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20334/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közalapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30367872
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
Telefon: +36 13742670
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortenelem.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311842019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001311842019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közalapítvány
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Múzeumi takarítási szolgáltatás megrendelése
Hivatkozási szám: EKR001311842019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Takarítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó vállalkozási szerződés Megrendelő alábbi szék- és telephelyein, bérleményében:
Terror Háza Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 60.) Épülete
1122 Budapest, Határőr út 35. szám alatti Épület
1122 Budapest, Határőr út 36. szám alatti Épület és a kerti terasz
1054 Budapest, Báthory utca 20. III. em. 3. szám alatti, irodaként használt lakásingatlan
1068 Budapest Benczúr utca 46. szám alatti Épület
és további bérlemények maximum 100 m2-ig
Megrendelő mindenkori igényének megfelelően, I. osztályú minőségben az alábbi rendszerességgel:
Rendszeres általános takarítási (napi és negyedéves takarítás) feladatok ellátása
Eseti takarítási feladatok ellátása
Időszakos nagytakarítási feladatok ellátása évente összesen 2 (kettő) alkalommal a Terror Háza Múzeumban, a székhelyen és a telephelyeken
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Múzeumi takarítási szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Takarítási szolgáltatások (gépi és kézi takarítási továbbá gránit gépi polírozása szolgáltatások) nyújtására vonatkozó vállalkozási szerződés Megrendelő alábbi szék- és telephelyein, bérleményében:
Terror Háza Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 60.) Épülete
1122 Budapest, Határőr út 35. szám alatti Épület
1122 Budapest, Határőr út 36. szám alatti Épület és a kerti terasz
1054 Budapest, Báthory utca 20. III. em. 3. szám alatti, irodaként használt lakásingatlan
1068 Budapest Benczúr utca 46. szám alatti Épület
és további bérlemények maximum 100 m2-ig, összesen mintegy 6000 m2 területen.
Megrendelő mindenkori igényének megfelelően, I. osztályú minőségben az alábbi rendszerességgel:
Rendszeres általános takarítási (napi és negyedéves takarítás) feladatok ellátása
Eseti takarítási feladatok ellátása
Időszakos nagytakarítási feladatok ellátása évente összesen 2 (kettő) alkalommal a Terror Háza Múzeumban, a székhelyen és a telephelyeken
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 4. A foglalkoztatott tisztítás-technológiai szakmunkás képesítéssel rendelkező szakemberek száma (fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Rendszeres általános takarítás (VI.3.12.pont) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, illetve az olyan gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-a szerint, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR rendelet) előírtak alapján kell igazolnia az EKR felületen keresztül. A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek az ajánlatban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Kbt. 67. § (4) bekezdés]. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ában és a Korm. rendelet 36. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a Korm. rendelet 30. §-ában és a Korm. rendelet 39. §-ában foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ában foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Pénzügyi (P) alkalmassági minimumkövetelmények igazolásának első szakasza:
Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra – előzetesen nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 19. § (1) bek. a) pontja (P.1.) és d) pontja(P.2) alapján arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz a számláján sorbaállítás nem fordult elő a felhívás feladását megelőző 2 évben és rendelkezik a felhívásban előírt felelősségbiztosítással.
A Pénzügyi (P) alkalmassági minimumkövetelmények igazolásának második szakasza:
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások, nyilatkozatok benyújtására az alábbiak szerint:
P.1.: A Korm. Rend. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a pénzügyi intézménytől származó igazolását. Az igazolásnak a már megszüntetett számlák vonatkozásában is tartalmaznia kell a kért információt.
P.2.: A Korm. Rend 19. § (1) bek. d) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a felhívásban előírt érvényes felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentumot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az P1., P2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Ebben az esetben a Kbt. 65. § (8) bekezdés is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján a számláján sorbaállítás nem fordult elő a felhívás feladását megelőző 2 évben.
P.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlattételi határidő időpontjában takarítási szolgáltatásra vonatkozó min. 50MFt/év, 10MFt/káresemény összegű szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Műszaki, illetve szakmai (MSZ) alkalmassági minimumkövetelmények igazolásának első szakasza:
Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra – előzetesen nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Korm. Rend. 21. § (3) bek. a) pontja(MSZ1), i)pontja (MSZ.2 ) és c) pontja (MSZ.3) alapján arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz rendelkezik a teljesítéshez a felhívásban előírt referenciával, eszközökkel és berendezésekkel, illetve műszaki felszereltséggel és az európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal.
Műszaki, illetve szakmai (MSZ) alkalmassági minimumkövetelmények igazolásának második szakasza:
A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseire tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások, nyilatkozatok benyújtására az alábbiak szerint:
MSZ.1.:A Korm. Rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő mutassa be a legjelentősebb referenciáit a Korm. Rend. 23. §-a szerint.
MSZ.2.: A Korm. Rend. 21. § (3) bek. i) pontja aiapján Ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség megnevezését és leírását, továbbá csatolja a rendelkezésre állás jogcímét igazoló bizonyítékokat (adásvételi szerződés, vagy bérleti szerződés, vagy számla, vagy eszköznyilvántartás, vagy leltárjegyzék).
MSZ.3.: A Korm. Rend 21. § (3) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 140001 szabványnak megfelelő takarítási szolgáltatásra - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független szervezet által tanúsított - érvényes minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a MSZ.1., MSZ.2., MSZ.3. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
Az alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a Kbt. 65. § (11)–(12) bekezdése is irányadó.
További információkat az alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési dokumentumok I. Fejezet 14. pontja tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1.:
MSZ.1.1.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen Felhívás feladásától visszafelé számított három (3) éven belül legalább 1 db, 2300 m2 összterületre vonatkozó, múzeumban végzett takarítási szolgáltatásra vonatkozó referenciával melyet, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan végzett Ajánlattevő és kézi takarítási feladatok ellátását is magába foglalta. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
MSZ 1.2.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a jelen Felhívás feladásától visszafelé számított három (3) éven belül legalább 1 db gránit gépi polírozására vonatkozó referenciával rendelkezik.
MSZ.2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi (vagy ezekkel egyenértékű) eszközökkel, technikai felszereltséggel:
- legalább 1 db minimum 1500/sec fordulatú polírgép
- legalább 1 db minimum 400/sec fordulatú egytárcsás súrológép
- legalább 1 db minimum 1500 m2/óra teljesítményű automata súrológép
- legalább 1 db 3000 w teljesítményű gőztisztítógép
- legalább 1 db 1500 w teljesítményű szőnyegtisztító
- legalább 1 db 80 liter teljesítményű vízfelszívógép.
MSZ.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi tanúsítványokkal:
-érvényes MSZ EN ISO 9001 és érvényes MSZ EN ISO 140001 szabványnak megfelelő takarításiszolgáltatásra vonatkozó minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal. A tanúsítványok érvényességi idejének az ajánlati kötöttség és a szerződés időtartama alatt fenn kell állnia.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A késedelmi kötbér napi mértéke a Szerződés 3.1. a) pontja szerinti Rendszeres általános takarítási feladatok esetén a jelen Szerződés 9.1.2. pontjában meghatározott és késedelemmel érintett havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a jelen Szerződés 9.1.2. pontjában meghatározott és késedelemmel érintett havi nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 10%-a.
A késedelmi kötbér napi mértéke a Szerződés 3.1. b) pontja szerinti Időszakos nagytakarítási feladatok esetén a Szerződés 9.1.3. pontjában meghatározott és késedelemmel érintett alkalmankénti nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a Szerződés 9.1.3. pontjában meghatározott és késedelemmel érintett alkalmankénti nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 10%-a.
A késedelmi kötbér napi mértéke a Szerződés 3.1. c) pontja szerinti Eseti takarítási feladatok esetén a késedelemmel érintett Megrendelés szerinti nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 1%-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett megrendelésben meghatározott nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj 10%-a.
Vállalkozó köteles az olyan hibás teljesítés után, amelyért felelős, a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időszakra naponta a hibás teljesítéssel érintett, Rendszeres takarítási feladatok esetében a Szerződés 9.1.2. pontjában rögzített havi nettó Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő mértékű, Időszakos nagytakarítási feladatok esetén a Szerződés 9.1.3. pontjában meghatározott alkalmankénti nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) vállalkozói díj, míg eseti Megrendelés esetében az adott Megrendelés szerinti nettó Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért megfizetni Megrendelő részére, amennyiben Megrendelő szavatossági jogait nem érvényesíti. A hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a havi, az alkalmankénti vagy az eseti Megrendelés szerinti nettó Vállalkozói díj 10%-át. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát, úgy Megrendelő jogosult a Szerződéstől – mindennemű kártérítési és kártalanítási kötelezettség nélkül – egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a Szerződés 14.5. pontja szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesítette a Takarítási feladatokat, vagy a Szerződés 8.3. pontja szerinti visszaigazolási kötelezettségének késedelmesen tett eleget, és erre tekintettel Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, illetve attól egyoldalú nyilatkozattal elállt, úgy Vállalkozó a 9.1.2. pontban rögzített, összesített havi nettó vállalkozói díj ötszörösének megfelelő összegű, azaz …………………….. Ft meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A jelen pont szerinti meghiúsulási kötbér alkalmazása esetében késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
A szerződés biztosítékainak részletszabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Vállalkozási szerződés tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A vállalkozó teljesítésének igazolására a Kbt. 135. § (1), a beszámításra a Kbt. 135. § (6) bekezdésben előírtak az irányadók. Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint történik. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé előleg és részletfizetés biztosítását. A számlázás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A Megrendelő a vállalkozói díjat a szerződés szerint benyújtott számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére banki átutalással.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő egyszer biztosítja a hiánypótlás elrendelésének lehetőségét.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1., 2. és 3. értékelési részempont: fordított arányosítás, 4. (minőség) értékelés részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.1. Az ár tekintetében az alábbi ár értékelési szempont szerint értékel Ajánlatkérő:
1.1. Terror Háza Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 60.) épülete rendszeres általános takarításának (napi és negyedévi takarítás) havi vállalkozói díja (nettó Ft/hó), súlyszám: 12
1.2. . 1122 Budapest, Határőr út 35. szám alatti épület rendszeres általános takarításának (napi és negyedévi takarítás) havi vállalkozói díja (nettó Ft/hó), súlyszám: 12
1.3. 1122 Budapest, Határőr út 36. szám alatti épület és a kerti terasz rendszeres általános takarításának (napi és negyedévi takarítás) havi vállalkozói díja (nettó Ft/hó), súlyszám: 12
1.4. 1054 Budapest, Báthory utca 20. III. em. 3. szám alatti lakás (iroda) rendszeres általános takarításának (napi és negyedévi takarítás) havi vállalkozói díja (nettó Ft/hó), súlyszám: 12
1.5. 1068 Budapest Benczúr utca 46. szám alatti épület rendszeres általános takarításának (napi és negyedévi takarítás) havi vállalkozói díja (nettó Ft/hó), súlyszám: 12
2. 1.Időszakos nagytakarítás Terror Háza Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 60.) Épülete (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 4
2.2. Időszakos nagytakarítás 1122 Budapest, Határőr út 35. szám alatti Épület (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 4
2.3. Időszakos nagytakarítás 1122 Budapest, Határőr út 36. szám alatti Épület és a kerti terasz (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 4
2.4. Időszakos nagytakarítás 1054 Budapest, Báthory utca 20. III. em. 3. szám alatti lakás (iroda) (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 4
2.5.Időszakos nagytakarítás 1068 Budapest Benczúr utca 46. szám alatti Épület (nettó Ft/alkalom), súlyszám: 4
3. Eseti takarítási feladatok (nettó Ft/fő/óra) súlyszám: 10
2.Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdése és 114. § (6) bekezdése alapján az a gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében –, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kérhet, figyelemmel a Közbeszerzési dokumentumok I. Általános információk 5. pontjában foglaltakra. Az EKR rendszerben az érintett közbeszerzési eljáráshoz előzetesen regisztrált Ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési dokumentummal kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, figyelemmel a Közbeszerzési dokumentumok I. Fejezet 5. pontjában és a II. Fejezet 1. és 6. pontjában foglaltakra.
3.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
4.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem teszi kötelezővé a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9) bek.], azonban közös ajánlattételre a Kbt. alapján lehetőség van.
5.Ajánlatkérő az alábbi információkat, szabályokat a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg: Kiegészítő tájékoztatás, Hiánypótlás, Közös ajánlattétel, csatolandó dokumentumok jegyzéke, Ajánlat összeállításának követelményei, formai előírások, aránytalanul alacsony ár/költség bírálata.
6.Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján biztosítja a KD-t. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni.
8.A műszaki-szakmai alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest mindkét részben szigorúbbak
9.Ajánlathoz ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdése szerint, adott esetben-a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
10..Ajánlatkérő határoz meg a Kbt. 77. (1) bek. szerinti szinteket: a 4.(minőség) részszempont tekintetében: maximum:3 fő
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges