Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20388/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tök Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tök, Táncsics Mihály utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tök Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32772896
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Tök
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Kálmán
Telefon: +36 23341166
E-mail: polgarmester@tok.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
Hivatkozási szám: EKR001020092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a Táncsics Mihály utca felújítása 485 fm hosszon, a dokumentáció részét képező műszaki leírás és
költségvetés szerint, különösen az alábbiak figyelembe vételével: Jelenlegi állapot: A beruházással érintett terület a Fő úttal
párhuzamos lakóút. A terepviszony dombvidéki jellegű. A beruházás területen földalatti közművezetékek találhatók (vízvezeték,
gázvezeték, szennyvízcsatorna). A csapadékvíz elvezetés nyílt rendszerű. Tervezési osztály: B.VI.dD Tervezési sebesség: 30 km/h
Tervezett út hossza: 485,0 m Tervezett út szélessége 2,87 – 10,13 m Burkolat A meglévő burkolat 3,0 m széles. A tervezett út
pályaszerkezete szélesítésnél (0+000 – 0+485 km sz között): − 8 cm térkő burkolat − 3 cm fektető ágyazat, Z0/4 andezit zúzottkő −
15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt − 20 cm talajjavító réteg, homokos kavics A tervezett burkolat szélessége
2,87 – 10,13 méter között változó. A tervezett burkolat oldalesése 2,0 %-os. A hosszesés megegyezik a meglévő burkolat esésével. A 0
+000 – 0+375 km sz közötti szakaszon az utca teljes szélességében épül a burkolat, közép vápás kialakítással 2,0 – 2,0 %-os
oldaleséssel középre. A középvápánál süllyesztett szegély épül. A 0+010 – 0+022 km szelvények között található parkolónál a jobb
oldalon kiemelt szegély épül. A 0+375 – 0+485 km sz között süllyesztett szegély épül a jobb oldalon és kiemelt szegély épül a
baloldalon. A tervezési szakasz elején és az útcsatlakozásoknál süllyesztett szegély épüljön. Építés alatti forgalomtechnika Az építés
alatti forgalomtechnika kialakítása az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.119/2007 „Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes
forgalomszabályozása” című tervezési segédlet szerint történjen. A munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell az útkezelőt.
Építés utáni forgalomtechnika A tervezett létesítmény kiépítése után nem történik változás a jelenlegi forgalmi rendben. A 0+030 – 0+
375 km sz közötti szakaszon burkolatjel festés történjen 3,0 méter széles sáv jelöléssel, 1,50 – 1,50 m-es terelő vonallal, kétoldalt,
tartós, fehér festékkel. Közművek A tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai is,
melyek a 2. számú helyszínrajzon feltüntetésre kerültek. A helyszínrajzon feltüntetett közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű!
Ezért az út és a vízelvezető rendszer építése során a helyszínrajzon feltüntetett közművek megóvására nagy figyelmet kell szentelni. A
földalatti közművezetékek megközelítésénél kézi földmunka kötelező. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezőnek
maradéktalanul be kell tartania. A burkolatba eső aknafedlapokat szintre kell emelni. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében
végzett munkánál figyelembe kell venni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm
. rendelet 19/A-B§-át. Közvilágítás A tervezési területen kiépített közvilágítás van. Csapadékvíz elvezetés A tervezett burkolatról a
csapadékvíz a padkán szikkad el. Mennyiségek: Előkészítő munkák 1. Burkolat bontás géppel 170,10 m3 2. Föld kiemelés útburkolat
helyén 1 518,05 m3 3. Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre 170,10 m3 4. Építési törmelék lerakási díja 170,10 m3 5. Kiszoruló
föld elszállítása lerakóhelyre 1 518,05 m3 6. Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 1 518,05 m3 Útépítés 1. Tükör készítés 3 707,00 m2 2.
Simító hengerlés 3 707,00 m2 3. Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vtg-ban 741,40 m3 4. Burkolatalap építés
hidraulikus stabilizációból (Ckt), 15 cm vtg-ban 556,05 m3 5. Térkő burkolat építése, 8 cm vtg., szürke kőből, 3 cm vtg. 2/4 ZK
ágyazóréteg készítése, andezit zúzalékból 3 707,00 m3 6. Kiemelt szegély építése 140,00 m 7. Süllyesztett szegély építése 272,00 m 8.
Burkolatjel festés tartós, fehér színben 78,00 m2 Egyebek 9. Növényzet eltávolítása 1,00 db 10. Minősítési vizsgálatok 1,00 db 11.
Megvalósulási terv 1,00 db
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68829105 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tök, Táncsics Mihály utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Táncsics Mihály utca felújítása 485 fm hosszon, a dokumentáció részét képező műszaki leírás és
költségvetés szerint, különösen az alábbiak figyelembe vételével: Jelenlegi állapot: A beruházással érintett terület a Fő úttal
párhuzamos lakóút. A terepviszony dombvidéki jellegű. A beruházás területen földalatti közművezetékek találhatók (vízvezeték,
gázvezeték, szennyvízcsatorna). A csapadékvíz elvezetés nyílt rendszerű. Tervezési osztály: B.VI.dD Tervezési sebesség: 30 km/h
Tervezett út hossza: 485,0 m Tervezett út szélessége 2,87 – 10,13 m Burkolat A meglévő burkolat 3,0 m széles. A tervezett út
pályaszerkezete szélesítésnél (0+000 – 0+485 km sz között): − 8 cm térkő burkolat − 3 cm fektető ágyazat, Z0/4 andezit zúzottkő −
15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt − 20 cm talajjavító réteg, homokos kavics A tervezett burkolat szélessége
2,87 – 10,13 méter között változó. A tervezett burkolat oldalesése 2,0 %-os. A hosszesés megegyezik a meglévő burkolat esésével. A 0
+000 – 0+375 km sz közötti szakaszon az utca teljes szélességében épül a burkolat, közép vápás kialakítással 2,0 – 2,0 %-os
oldaleséssel középre. A középvápánál süllyesztett szegély épül. A 0+010 – 0+022 km szelvények között található parkolónál a jobb
oldalon kiemelt szegély épül. A 0+375 – 0+485 km sz között süllyesztett szegély épül a jobb oldalon és kiemelt szegély épül a
baloldalon. A tervezési szakasz elején és az útcsatlakozásoknál süllyesztett szegély épüljön. Építés alatti forgalomtechnika Az építés
alatti forgalomtechnika kialakítása az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.119/2007 „Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes
forgalomszabályozása” című tervezési segédlet szerint történjen. A munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell az útkezelőt.
Építés utáni forgalomtechnika A tervezett létesítmény kiépítése után nem történik változás a jelenlegi forgalmi rendben. A 0+030 – 0+
375 km sz közötti szakaszon burkolatjel festés történjen 3,0 méter széles sáv jelöléssel, 1,50 – 1,50 m-es terelő vonallal, kétoldalt,
tartós, fehér festékkel. Közművek A tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai is,
melyek a 2. számú helyszínrajzon feltüntetésre kerültek. A helyszínrajzon feltüntetett közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű!
Ezért az út és a vízelvezető rendszer építése során a helyszínrajzon feltüntetett közművek megóvására nagy figyelmet kell szentelni. A
földalatti közművezetékek megközelítésénél kézi földmunka kötelező. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezőnek
maradéktalanul be kell tartania. A burkolatba eső aknafedlapokat szintre kell emelni. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében
végzett munkánál figyelembe kell venni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm
. rendelet 19/A-B§-át. Közvilágítás A tervezési területen kiépített közvilágítás van. Csapadékvíz elvezetés A tervezett burkolatról a
csapadékvíz a padkán szikkad el. Mennyiségek: Előkészítő munkák 1. Burkolat bontás géppel 170,10 m3 2. Föld kiemelés útburkolat
helyén 1 518,05 m3 3. Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre 170,10 m3 4. Építési törmelék lerakási díja 170,10 m3 5. Kiszoruló
föld elszállítása lerakóhelyre 1 518,05 m3 6. Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 1 518,05 m3 Útépítés 1. Tükör készítés 3 707,00 m2 2.
Simító hengerlés 3 707,00 m2 3. Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vtg-ban 741,40 m3 4. Burkolatalap építés
hidraulikus stabilizációból (Ckt), 15 cm vtg-ban 556,05 m3 5. Térkő burkolat építése, 8 cm vtg., szürke kőből, 3 cm vtg. 2/4 ZK
ágyazóréteg készítése, andezit zúzalékból 3 707,00 m3 6. Kiemelt szegély építése 140,00 m 7. Süllyesztett szegély építése 272,00 m 8.
Burkolatjel festés tartós, fehér színben 78,00 m2 Egyebek 9. Növényzet eltávolítása 1,00 db 10. Minősítési vizsgálatok 1,00 db 11.
Megvalósulási terv 1,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az "1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)" értékelési részszempont tekintetében a
Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 106. számában, 2019. június 4. napján megjelent útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú
melléklet A. 1. a) pont aa) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10, Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; A "2. A felhívás III.1.3. M.1 pontja szerinti szakember, alkalmassági követelményen
felüli többlet szakmai tapasztalata (0-24 hónap)" értékelési részszempont tekintetében az Útmutató 1. számú melléklet A. 1. a) pont ab
) pontja szerinti egyenes arányosítás. P = (Avizsgált /Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlati
elem Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet
szakmai tapasztalata (2. részszempont) esetében a maximum további 24 hónap, és az afeletti többlet hónap megajánlásokat
Ajánlatkérő egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 24 hónapként kerülnek figyelembe vételre az
értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0”
megajánlást is elfogad, azzal, hogy ez esetben a megajánlás „0” pontszámot kap. A figyelembe vett hónapok számába Ajánlatkérő
teljes hónapként beleszámítja a gyakorlat kezdő és végső hónapját is. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 2. értékelési részszempontra tett
ajánlatot alátámasztó, szakembert bemutató Ajánlattevői nyilatkozatot minimálisan az alábbi tartalommal: - szakember neve - az
ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése ÉS - Az értékelési részszempontban bemutatott szakember által aláírt szakmai
önéletrajz [amely tartalmazza a szakmai tapasztalatát olyan részletességgel, hogy a megajánlott többlet szakmai tapasztalat
egyértelműen megállapítható legyen (legalább év/hó részletességgel], rendelkezésre állási nyilatkozat, és a végzettséget igazoló
okiratok másolatait. Az ajánlatkérő a 24 hónapban határozta meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi
figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbnek tekinthető értéket helyettesíti be
, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54274176
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com
Telefon: +36 302887275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185417211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79077325
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68829105
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211

Hivatalos név: BAJ- NA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37309774
Postai cím: Akadémia U 8
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10925739213

Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211

Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54274176
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185417211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges