Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2042/2019
CPV Kód:85147000-1
Ajánlatkérő:Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:postai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
Telefon: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása
Hivatkozási szám: EKR000022222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt.-nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen (fix mennyiség).
Ajánlatkérő munkavállalóinak száma jelenleg 32 146 fő, az Ajánlati Dokumentációban kiadott Műszaki leírás 1. számú melléklete szolgáltatói hely szerinti bontásban tartalmazza az ellátandó munkavállaló létszámot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen adat kizárólag tájékoztató jellegű, a közbeszerzés fix mennyiségét nem érinti, azaz a nyertes Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást a megbízási szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő mindenkor aktuális létszámú munkavállalói részére köteles nyújtani.
Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 523932000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85147000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt. -nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 51 helyszínen. Az 51 helyszín közül 14 darab teljesítési helyet (rendelőt) az Ajánlatkérő, 37 darab teljesítési helyet (rendelőt) pedig a nyertes Ajánlattevő biztosít.
Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálybalépését követő 6 hónapon belül saját döntése szerint, egyoldalú, Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatában (együttesen, vagy külön-külön) módosítsa a teljesítés helyét és/vagy helyeket az alábbiak szerint:
- Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT)„Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.36. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni, és/vagy
- Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.37. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni.
A teljesítési hely fentiek szerinti módosítására vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő jogosult továbbá az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot opcionálisan megrendelni.
Az ajánlatok értékelésére vonatkozó rendelkezések:
Az 1. (SZEMPONT) a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj fix mennyiségre (nettó Ft/ 1 hónap)” - Súlyszám: 160.
Az ajánlatkérő a „2. (SZEMPONT) Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” - Súlyszám: 3, szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott ellenérték nem haladhatja meg a nettó 5.000 Ft/ 1 vizsgálat összeget (az ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).
Az ajánlatkérő a „3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” - Súlyszám: 37, értékelési szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott szolgáltatási hely távolsága megadott postai helytől nem haladhatja meg az 50,00 km távolságot.
Az értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere és részszempont megadásának szabálya az alábbi:
Az 1. értékelési és 2. értékelési szempont értékelése a fordított arányosítás módszerével történik. Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.
A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik. Az Ajánlatkérő a megajánlott szolgáltatási hely és a megadott postai hely távolságára vonatkozó megajánlásait alszempontokként értékeli, mind a 37 db kötelezően megajánlott alszempont tekintetében.
Az értékelés részletes leírását az ajánlatkérési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108. §-a alapján. A vonatkozó szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. Az árlejtést Ajánlatkérő kizárólag a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj (nettó Ft/ 1 hónap)” és a „Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” vonatkozásában folytatja le, a 3. szempontra adott megajánlást ún. fix tételnek tekinti az árlejtés során.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 3.(SZEMPONT) Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől (km) 37
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 163
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot megrendelni. Az opció lehívására vonatkozó részletes szabályokat a megbízási szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 151 - 347905
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: czervane@vasuteu.hu
Telefon: +36 307489636
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18810192
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 540000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 523932000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 1062 Budapest, Podmaniczky Utca 109.;18159422-2-42.
2. Doktor24 Medicina Kft., 1134 Budapest, Váci út 37.; 13577885-2-41
3. Swiss Medical Services Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1092 Budapest Kinizsi Utca 22. fsz. 4.; 12171864-2-43
4. Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest Csanády Utca 6/B., 12489477-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)