Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20442/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lévai István
Telefon: +36 46512700
E-mail: levai.istvan@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miskolc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000767552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Miskolc város közigazgatási határán belül, önkormányzati tulajdonban lévő forgalomirányító berendezések, eszközök, alépítmények üzemeltetése, karbantartása, javítása.
Összesen 76 db helyszínen, 45 db forgalomirányító berendezés tekintetében a szükséges üzemeltetési, karbantartási és kapcsolódó javítási feladatok ellátása eredményfelelősséggel Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén.
Az elvégzendő feladat különösen:
a) Üzemeltetés vonatkozásában:
a. A jelzőlámpák, berendezések, csomópontok, tartozékok működésének naponta történő ellenőrzése és évenként egyszer történő tisztítása, mosása. (A jelzőberendezések működéséhez szükséges villamos energia biztosítása a megrendelő feladata.)
b. Naponta egy alkalommal 06:30-08:30 órák között valamennyi berendezés működésének távfelügyeleti rendszeren keresztül történő ellenőrzése és működtetése.
c. Évi egy alkalommal lehetőleg tavasszal (április) a szerződés 1 sz. mellékletben megadott jelzőlámpás csomópontokban lévő jelzőfejek és egyéb átvilágítós KRESZ jelzések mosása, tisztítása.
d. A forgalomirányító jelzőlámpák naponta történő ellenőrzésénél a következő feladatok elvégzése:
- Üzemeltetési napló biztosítása, pontos vezetése (hibaelhárítások, beavatkozások rövid leírása, időpontok rögzítése, olvasható aláírással való hitelesítése az ellenőrzésnek vagy beavatkozásnak)
- Alapidő ellenőrzése
- Periódus idő fázisterv szerinti működés ellenőrzése
- Összehangolás meglétének ellenőrzése
- Kimenő színkép kapcsoló egység ellenőrzése
- Programváltó és kapcsolóórák időalapjának és működésének ellenőrzése
b) Karbantartás vonatkozásában:
a.) A hibabejelentés, vagy észlelés esetén a hiba javítását az alábbi időpontokon belül kell elvégezni, illetve a hiba elhárítását megkezdeni:
Izzókiégés esetén: 24 óra
Automatika hiba esetén: 48 óra
Járműérzékelő detektor hiba esetén: 7 nap
b. A jelzőlámpa hibák bejelentésének fogadására 24 órás ügyelet biztosítása (Az ügyeletre beérkező írásos hibajelzések küldése-fogadása is itt történik.)
c. Az észlelt hibát Megrendelő felé írásban (email-ben) történő jelzése.
d. Megrendelő megrendelése (kivéve az izzó kiégés miatt bekövetkezett hibák) alapján a hibák elhárítása.

A fentebb felsorolt és elvégzett üzemeltetés és karbantartás keretében felmerült és elvégzendő javítási tevékenységek elvégzése.
A karbantartás és javítás alatt kicserélésre kerülő eszközök díja jelen közbeszerzés mellékleteként beárazandó alkatrész jegyzékben kerül ajánlattevők által megajánlásra, mely alapján a ténylegesen elvégzett, leigazolt teljesítések vonatkozásában a számla majd kiállítható.
1.1. A tevékenység végzésére irányadóak és ennek során betartandók a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendeletben (a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól) valamint annak mellékletében, a jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzatában (FISZ) foglaltaknak való megfelelés.
1.2. A tevékenységek ellátása során be kell tartani az Út 2-1.219 (eUT03.03.31: 2009. október 15.) sz. Útügyi Műszaki Előírásokat és mellékleteit.
2. A jelzőlámpák, berendezések, csomópontok, tartozékok működésének naponta történő ellenőrzése és évenként egyszer történő tisztítása, mosása. (A jelzőberendezések működéséhez szükséges villamos energia biztosítása a megrendelő feladata.)
3. Karbantartásra, fenntartásra vonatkozó megrendelői előírások:
3.1. A hibabejelentés, vagy észlelés esetén a hiba javítását az alábbi időpontokon belül kell elvégezni, illetve a hiba elhárítását megkezdeni:
a) Izzókiégés esetén 24 óra
b) Automatika hiba esetén 48 óra
c) Járműérzékelő detektor hiba esetén: 7 nap
3.2. Az Üzemeltető (Vállalkozó) a jelzőlámpa hibák bejelentésének fogadására 24 órás ügyeletet tart. (Az ügyeletre beérkező írásos hibajelzések küldése-fogadása is itt történik.)
A jelzőlámpák listáját a műszaki melléklet táblázata tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek-ben foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316212-4
További tárgyak:45316213-1
50232000-0
50232200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Miskolc város közigazgatási határán belül, önkormányzati tulajdonban lévő forgalomirányító berendezések, eszközök, alépítmények üzemeltetése, karbantartása, javítása.
Összesen 76 db helyszínen, 45 db forgalomirányító berendezés tekintetében a szükséges üzemeltetési, karbantartási és kapcsolódó javítási feladatok ellátása eredményfelelősséggel Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén.
Az elvégzendő feladat különösen:
a) Üzemeltetés vonatkozásában:
a. A jelzőlámpák, berendezések, csomópontok, tartozékok működésének naponta történő ellenőrzése és évenként egyszer történő tisztítása, mosása. (A jelzőberendezések működéséhez szükséges villamos energia biztosítása a megrendelő feladata.)
b. Naponta egy alkalommal 06:30-08:30 órák között valamennyi berendezés működésének távfelügyeleti rendszeren keresztül történő ellenőrzése és működtetése.
c. Évi egy alkalommal lehetőleg tavasszal (április) a szerződés 1 sz. mellékletben megadott jelzőlámpás csomópontokban lévő jelzőfejek és egyéb átvilágítós KRESZ jelzések mosása, tisztítása.
d. A forgalomirányító jelzőlámpák naponta történő ellenőrzésénél a következő feladatok elvégzése:
- Üzemeltetési napló biztosítása, pontos vezetése (hibaelhárítások, beavatkozások rövid leírása, időpontok rögzítése, olvasható aláírással való hitelesítése az ellenőrzésnek vagy beavatkozásnak)
- Alapidő ellenőrzése
- Periódus idő fázisterv szerinti működés ellenőrzése
- Összehangolás meglétének ellenőrzése
- Kimenő színkép kapcsoló egység ellenőrzése
- Programváltó és kapcsolóórák időalapjának és működésének ellenőrzése
b) Karbantartás vonatkozásában:
a.) A hibabejelentés, vagy észlelés esetén a hiba javítását az alábbi időpontokon belül kell elvégezni, illetve a hiba elhárítását megkezdeni:
Izzókiégés esetén: 24 óra
Automatika hiba esetén: 48 óra
Járműérzékelő detektor hiba esetén: 7 nap
b. A jelzőlámpa hibák bejelentésének fogadására 24 órás ügyelet biztosítása (Az ügyeletre beérkező írásos hibajelzések küldése-fogadása is itt történik.)
c. Az észlelt hibát Megrendelő felé írásban (email-ben) történő jelzése.
d. Megrendelő megrendelése (kivéve az izzó kiégés miatt bekövetkezett hibák) alapján a hibák elhárítása.

A fentebb felsorolt és elvégzett üzemeltetés és karbantartás keretében felmerült és elvégzendő javítási tevékenységek elvégzése.
A karbantartás és javítás alatt kicserélésre kerülő eszközök díja jelen közbeszerzés mellékleteként beárazandó alkatrész jegyzékben kerül ajánlattevők által megajánlásra, mely alapján a ténylegesen elvégzett, leigazolt teljesítések vonatkozásában a számla majd kiállítható.
1.1. A tevékenység végzésére irányadóak és ennek során betartandók a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendeletben (a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól) valamint annak mellékletében, a jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzatában (FISZ) foglaltaknak való megfelelés.
1.2. A tevékenységek ellátása során be kell tartani az Út 2-1.219 (eUT03.03.31: 2009. október 15.) sz. Útügyi Műszaki Előírásokat és mellékleteit.
2. A jelzőlámpák, berendezések, csomópontok, tartozékok működésének naponta történő ellenőrzése és évenként egyszer történő tisztítása, mosása. (A jelzőberendezések működéséhez szükséges villamos energia biztosítása a megrendelő feladata.)
3. Karbantartásra, fenntartásra vonatkozó megrendelői előírások:
3.1. A hibabejelentés, vagy észlelés esetén a hiba javítását az alábbi időpontokon belül kell elvégezni, illetve a hiba elhárítását megkezdeni:
a) Izzókiégés esetén 24 óra
b) Automatika hiba esetén 48 óra
c) Járműérzékelő detektor hiba esetén: 7 nap
3.2. Az Üzemeltető (Vállalkozó) a jelzőlámpa hibák bejelentésének fogadására 24 órás ügyeletet tart. (Az ügyeletre beérkező írásos hibajelzések küldése-fogadása is itt történik.)
A jelzőlámpák listáját a műszaki melléklet táblázata tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Legalacsonyabb árral bíró ellenszolgáltatás Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28095383
Postai cím: Széchenyi Utca 18
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: szeles.eva@signalterv.hu
Telefon: +36 29550010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29550015
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13739366213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 47200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hibaelhárítás, kábelezés, technológia szerelés, alépítmény feltárás, alépítmény javítás, alépítmény építés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28095383
Postai cím: Széchenyi Utca 18
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13739366213

Hivatalos név: Közúti Forgalomtechnikai Berendezéseket Gyártó-és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39964991
Postai cím: Berényi Út 144/1.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349210204

Hivatalos név: "Zöldfény" Lámpatelepítő -és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46485713
Postai cím: Luther Utca 7
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10340857209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges