Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20457/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka
Hivatkozási szám: EKR000020022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak:45247110-4
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.
A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.
1. ütem:
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.
2. ütem:
24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.
A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150421

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Debrecen Gazdasági Övezetben földmunka
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 22299943763 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A VII.2.2) pont folytatása:
A Vállalkozó által benyújtott elmaradó munkákról szóló dokumentációt a projekt műszaki ellenőre megvizsgálta és megállapította,hogy a szóban forgó elmaradó tételek a kivitelezés közben a Befektető részéről felmerült igények alapján kerültek törlésre,melyekre nem tart igényt.Az elmaradó tételek alátámasztására szolgáló költségkimutatások és műszaki ellenőri nyilatkozat a szerződésmódosítás mellékletét képezi.Teljesítési határidő módosítása.A módosítást olyan körülmények tették szükségessé,melyeket a Megrendelő, a Vállalkozó és a Befektető sem láthatott előre. A kivitelezési munkák megkezdését követően,a befektetői oldalon zajló tervezési folyamat előrehaladtával,a helyszínrajzok kidolgozottsága és a részletrajzok alapján tudta befektető az épületek kontúrjait,elhelyezését teljes mértékben pontosítani,mely alapján vált szükségessé a Vállalkozó által készített drénkiosztási terv és a befektető új alapozási tervének összehangolása.
A fenti körülmény a befektető, ezáltal a megrendelő és a vállalkozó részéről is előre nem látható körülménynek minősül, mely alapján látható, hogy ezen szerződés módosítással érintett beavatkozás a Szerződés megkötésekor nem volt Megrendelő és a Felek által előre látott és látható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
További tárgyak:45247110-4
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.
A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése (földmunkák) és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése az alábbiak szerint:
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel (talajjavító réteg, védőréteg), 1 962 078 m2 talajstabilizáció (talajstabilizációs réteg), 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.
1. ütem:
393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése csőátereszekkel, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.
2. ütem:
24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.
A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21522101452
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96419052
Postai cím: Bojtár Utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás olyan műszaki tartalom (egyenértékű termékek alkalmazása, pótmunka, pótmegrendelés és elmaradó tételek) és a teljesítési részhatáridő módosításra irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosított szerződéses rendelkezés főbb részletei:
2) A tervezési és vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi tervezési és vállalkozási díjra jogosult:
A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is:
Mindösszesen:
nettó: 250 000 000,- Ft
+ 27 % áfa, 67 500 000,- Ft
összesen bruttó: 317 500 000,- Ft
A vállalkozási átalánydíj összege (I. ütem tervezés és kivitelezés nettó ára + II. ütem tervezés és kivitelezés nettó ára):
nettó: 21 522 101 452.,- Ft
4) Vállalt teljesítési határidők:
Teljesítés helye:
A kivitelezés vonatkozásában: Debrecen város közigazgatási területe a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt hrsz-ú ingatlanokon.
A tervezés vonatkozásában: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
A teljesítési határidő: az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szállításának határideje a szerződéskötéstől számított 30 munkanap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, amelynek időpontjáról a Megrendelőt legalább 3 (három) munkanappal előbb igazolhatóan értesíteni kell.
A Vállalkozó a Megrendelői jóváhagyás kézhezvételét követően készre jelenti a dokumentáció elkészültét. Megrendelő azt leigazolja, és a teljesítési igazolás kiadását követően jogosult Tervező a tervezési díjat kiszámlázni.
A Megrendelő részéről a teljesítés igazolás kiadására jogosult személy: Városépítési Osztály Vezetője vagy a Városfejlesztési Főosztály Főosztályvezetője.
Megrendelő kiköti, hogy előzetes betekintési jogot kíván érvényesíteni a tervezés során, melyhez a Tervező az addig elkészült tervdokumentációt köteles számára átadni, a tervvel kapcsolatos Megrendelői véleményezési lehetőségének biztosítása érdekében. Előzetes véleményezésre történő átadás határideje az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szállítási határidejét megelőző 20. nap. Megrendelő véleményezésének határideje az átadástól számított 10 nap.
Megrendelőnek lehetősége van az átadott dokumentációval kapcsolatban kifogással élni, vagy jóváhagyni. Amennyiben a Megrendelő a tervet a szakmai véleményezés során kifogásolja, úgy a Tervező köteles szakmai egyeztetést lefolytatni a Megrendelővel, és az egyeztetés eredményeként javítani a terveket. Amennyiben a Megrendelő a véleményezési eljárás során már elfogadta a terveket, azt követően a Tervező csak akkor változtathat a terveken, ha a szándékolt változtatásról értesíti a Megrendelőt, és a változtatást a Megrendelő előzetesen véleményezte, jóváhagyta.
A kivitelezési határidő:
A kivitelezés 1. szakasza vonatkozásában: 2019.11.29.
A kivitelezés 2. szakasza vonatkozásában: 2020.04.30.
3. A szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás olyan műszaki tartalom(egyenértékű termékek alkalmazása,pótmunka,pótmegrendelés,elmaradó tételek)és a teljesítési részhatáridő módosításra irányul,mely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.Vállalkozó I. KIVITELEZÉSI MUNKÁK I. ÜTEM költségvetésének a 12, 20, 21, 22, 24. tételeivel egyenértékű, azonban más típusú technológiát kíván alkalmazni, melyhez megrendelő hozzájárul, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltakra.Az egyenértékűséget a műszaki ellenőri nyilatkozat támasztja alá,mely a szerződésmódosítás mell.-ét képezi.A szerződéskötést követően felmerült,többségében Befektetői igényekre tekintettel megrendelő pótmegrendeléseket bocsátott a kivitelező részére,melyeket megvizsgált a műszaki ellenőr és megállapította azok műszaki szükségességét,megalapozottságát.Így kerültek kiadásra a szerződésmód.-ban részletezett pótmegrendelések,melyek a létesítmény használhatóságát és műszaki színvonalát is növelik. Folyt. a VI.3) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 22299943763 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21522101452 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben