Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0205/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 203108389
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000830292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PAMOK telephelyi technológiai üzemeltetés, tervszerű megelőző karbantartás, valamint épületekkel kapcsolatos javítások szolgáltatás tárgyában vállalkozási szerződés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 19808 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 221 - 506143
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Horváthné Kercza
Helyesen:
Mester
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Virág
Helyesen:
Ákos
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 203108389
Helyesen:
+36 306878994
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban egészségügyi intézménytől származó, egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásra vonatkozó legalább 75.000 m2 nettó alapterületű intézményben végzett épületüzemeltetési és/vagy karbantartási referenciával rendelkezik.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
2 fő villanyszerelő;
2 fő vízvezeték és csőhálózat szerelő;
1 fő épületasztalos;
2 fő épületburkoló
2 fő kőműves;
2 fő festő
2 fő padlóburkoló
1 fő kárpitos
2 fő klíma karbantartó
2 fő félstabil habbal oltó szakember
A teljesítéshez szükséges szakemberek száma miatt egy szakember csak egy feladatra jelölhető meg.
III.1.3)-as pont folytatása itt:
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése és a 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése (megnevezése, végzettsége, képzettsége ismertetése) – annak megjelölésével, hogy melyik alkalmassági szempontot kívánja a szakemberrel igazolni – akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolás benyújtására (rendelkezésre állási nyilatkozattal) aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatuk benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1 és M2 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
II.2.14)-es pont folytatása itt:
... és az ügyeleteknél a dolgozói létszám többszörösét kellene biztosítani, mely megnöveli a beszerzés értékét. A tevékenységek folyamatos jellege és az egyes feladatok egymással összefüggő, egymást feltételező, szorosan kapcsolódó volta miatt, nem elfogadható, hogy ne egy szervezet illetve közös ajánlattevő üzemeltesse a rendszereket.
III.2.2. folytatása itt:
Késedelmi kötbér
Az Ajánlattevő köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. Ajánlattevő által fizetendő késelemi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után 100.000,- Ft, legfeljebb azonban 5.000.000,-Ft. A hibás teljesítési kötbér a szavatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
Az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibával érintett munkarész vállalkozói nettó díjának 30 %-a.
Az Ajánlattevő köteles olyan okból, amelyért felelős - a meghiúsulása vagy nem teljesítése esetére - meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a forint. A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AK-nak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Helyesen:
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban egészségügyi intézménytől származó, egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásra vonatkozó legalább 75.000 m2 nettó alapterületű intézményben végzett épületüzemeltetési és/vagy karbantartási referenciával rendelkezik.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
2 fő villanyszerelő;
2 fő vízvezeték és csőhálózat szerelő;
1 fő épületasztalos;
2 fő épületburkoló
2 fő kőműves;
2 fő festő
2 fő padlóburkoló
1 fő kárpitos
2 fő klíma karbantartó
Összesen: 16 fő (melyből két főnek rendelkeznie kell tűzoltó alaptanfolyammal) (MÓDOSÍTOTT!)
A teljesítéshez szükséges szakemberek száma miatt egy szakember csak egy feladatra jelölhető meg.
III.1.3)-as pont folytatása itt:
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése és a 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése (megnevezése, végzettsége, képzettsége ismertetése) – annak megjelölésével, hogy melyik alkalmassági szempontot kívánja a szakemberrel igazolni – akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolás benyújtására (rendelkezésre állási nyilatkozattal) aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatuk benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1 és M2 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
II.2.14)-es pont folytatása itt:
... és az ügyeleteknél a dolgozói létszám többszörösét kellene biztosítani, mely megnöveli a beszerzés értékét. A tevékenységek folyamatos jellege és az egyes feladatok egymással összefüggő, egymást feltételező, szorosan kapcsolódó volta miatt, nem elfogadható, hogy ne egy szervezet illetve közös ajánlattevő üzemeltesse a rendszereket.
III.2.2. folytatása itt:
Késedelmi kötbér
Az Ajánlattevő köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. Ajánlattevő által fizetendő késelemi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után 100.000,- Ft, legfeljebb azonban 5.000.000,-Ft. A hibás teljesítési kötbér a szavatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
Az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibával érintett munkarész vállalkozói nettó díjának 30 %-a.
Az Ajánlattevő köteles olyan okból, amelyért felelős - a meghiúsulása vagy nem teljesítése esetére - meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a forint. A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AK-nak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
2019/03/05
Helyesen:
2019/04/05
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját.
12. Amennyiben az AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben a Rendelet 13.§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, a benyújtott ajánlatba csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
13. AT-nek a Kbt. 66-67. §-a szerint, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2018. 11. 27. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály: 10:00 órakor. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
15. Jelen AF-ban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, Kbt. továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei az irányadók.
16. AT az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményekről:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): http://www.nav.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): http://www.vm.gov.hu és www.kvvm.hu
Pénzügyninisztérium: http://www.ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu
AK székhelye szerinti önkormányzat honlapja: www.gyor.hu
17. Nyertes AT-ként szerződő félnek a szerződés hatályba lépésének napjától rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008) vagy azzal egyenértékű felújítás, karbantartás a magasépítés és az épületgépészet területére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
18. Nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 millió/Ft/év és káreseményenként 10 millió/Ft tartalmú biztosításra.
19. Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás van, úgy az AK az ajánlati felhívást tekinti irányadónak.
20.A Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben.
21. AK az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint.
22.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját.
12. Amennyiben az AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben a Rendelet 13.§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, a benyújtott ajánlatba csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
13. AT-nek a Kbt. 66-67. §-a szerint, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2018. 11. 27. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály: 10:00 órakor. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
Ajánlatkérő ISMÉTELT helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2019. 01. 18, 09:00 óra. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály) A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű. (KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNT)
15. Jelen AF-ban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, Kbt. továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei az irányadók.
16. AT az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményekről:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): http://www.nav.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): http://www.vm.gov.hu és www.kvvm.hu
Pénzügyninisztérium: http://www.ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu
AK székhelye szerinti önkormányzat honlapja: www.gyor.hu
17. Nyertes AT-ként szerződő félnek a szerződés hatályba lépésének napjától rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008) vagy azzal egyenértékű felújítás, karbantartás a magasépítés és az épületgépészet területére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
18. Nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 millió/Ft/év és káreseményenként 10 millió/Ft tartalmú biztosításra.
19. Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás van, úgy az AK az ajánlati felhívást tekinti irányadónak.
20.A Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben.
21. AK az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint.
22.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő - a kiegészítő tájékoztatásokban szereplő válaszoknak megfelelően - módosította/kiegészítette (a csatolt, módosított dokumentációkban piros betűvel, illetve sárga színnel kiemelve) a Felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában az M/2 alkalmassági követelményre vonatkozó részt, az ajánlati dokumentációt, műszaki leírást és szerződés tervezetet, valamint meghosszabbította az ajánlattételi határidőt és ismételt helyszíni bejárást tart 2019.01.18-án 9:00 órai kezdettel.
Megjegyzés: A III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontot nem kívánjuk módosítani, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket az eredeti tartalommal fenntartjuk!
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ