Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20530/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Pázmánd Község Önkormányzata Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Kápolnásnyék Község és Pázmánd Község közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49271991
Postai cím: Fő Utca 80
Város: Pázmánd
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2476
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ponta Judit
Telefon: +36 304154097
E-mail: judit.ponta@yahoo.com
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pazmand.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pazmand.hu
 
Hivatalos név: Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18520303
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Podhorszki István
Telefon: +36 22574100
E-mail: hivatal@kapolnasnyak.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapolnasnyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kapolnasnyek.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Pázmánd Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kápolnásnyék és Pázmánd közötti kerékpárút építése
Hivatkozási szám: EKR000231732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosítószámú „Kápolnásnyék – Pázmánd között kialakítandó kerékpárút” tárgyú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás megvalósítására vonatkozóan.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 272521894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kápolnásnyék és Pázmánd közötti kerékpárút építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak:45232451-8
45233221-4
45233228-3
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Kápolnásnyék Község és Pázmánd Község közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében biztosít támogatást Kápolnásnyék Közös Önkormányzata és Pázmánd Község Önkormányzata részére, utóbbi önkormányzat konzorciumi vezetése mellett Kápolnásnyék és Pázmánd településeket közvetlenül összekötő, 5,74 km-nyi hivatásforgalmi kerékpárút fejlesztésére.
A kerékpárút Kápolnásnyék, Deák Ferenc utcától indul, majd az Arany János utcán haladva éri el a Kutas sort. A Kutas sor Szent L. utcáról északra eső lakott területi szakasza 4,0m-es burkolatszélességgel és kétoldali 1,0m-es stabilizált padkával kerül kiépítésre A belterületi, kb. 2715m szakaszon a kerékpárút létesítésre vonatkozó szabályok értelmében villamoshálózat fejlesztés is indokolt a tervek alapján.
A lakott területi szakaszt követően a tervezett nyomvonal többségében külterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló területek mellett halad vegyes forgalmú mezőgazdasági útként. A tervezett úttengely külterületen követi a meglévő földutakat figyelembe véve az ingatlanhatárokat. A vízszintes vonalvezetést, az alkalmazott ívek adatait részletese a helyszínrajzok tartalmazzák.
A nyomvonal az építéssel érintett szakasz 3+493,30 km szelvényben csatlakozik Pázmánd 0187 hrsz-ú szilárdburkolatú útszakaszhoz (Nadapi út, V. szakasz) ismét vegyes forgalmú útként kijelölve.
A kerékpárút építéséhez kapcsolódó, közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek tevékenység típusonként az alábbiak:
1. Kápolnásnyék, Arany János utcai rekonstrukciós szakasz:
- megvalósulási tervek elkészítése
- ideiglenes forgalomtechnika elkészítése és vonatkozó létesítmények elhelyezése
- fagyvédő réteg elhelyezése 50 cm vastagságú földműbe (54,9m2)
- Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (5,8m2)
- függőleges forgalomtechnikai létesítmények
- szükség esetén közmű kiváltási, védelembe helyezési munkálatok
2. Kápolnásnyék-Pázmánd közötti kerékpárút kialakítása
- előzetes tervezés
- ideiglenes forgalomtechnika elkészítése és vonatkozó létesítmények elhelyezése
- szakfelügyeletek biztosítása
- szükség esetén földkábel, azaz ideiglenes kiváltási, védelembe helyezési munkálatok biztosítása, védőcső elhelyezése
- akna fedlapok szintbe helyezése (3 db)
- bozót, gyom és faírtás
- Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása külterületen humusz eltávolítása 0,40 m vastagságban (7517m3)
- Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre (1248m3)
- Töltés (nagy tömegű földmű) építése (851 m3)
- Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg (4786m3)
- Humuszterítés rézsűs és vízszintes felületen - 10- 15 cm vtg.ban (1048m3)
- Rézsűs és vízszintes felületek rendezése (6986m2)
- Aszfalt burkolat bontása közúton (20m3)
- Padka feltöltése töltésanyagból (1048m3)
- Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) 10 cm (416m3)
- Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) (3130m3)
- Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) útcsatlakozásoknál (32m3)
- AC 11 kötőanyag (473,8m3)
- AC 11 kopóréteg (459,7m3)
- Süllyesztett szegély építése (80m)
- Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) - terelővonal, záróvonal, optika (197m2)
- Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel) (406m2)
- Függőleges forgalomtechnikai jelek, úttartozékok, védőkorlátok
- Kerékpár támaszok (10+20 db)
- Vízátereszek, vízelválasztó szegélyek kiépítése, füvesítés
3. Elektromos energiaellátás fejlesztése
- Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; fényforrások és lámpatestek leszerelése (7db)
- Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) (22m)
- Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén (11db)
- Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,00 kg/db-ig (11kg)
- Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es PHILIPS BGP203 DW LED40/- NO (8db)
- Köz- és parkvilágítási lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es PHILIPS BGP203 DM LED60/- NO (3db)
- Bontott anyagok Önkormányzat által meghatározott telephelyre történő szállítása (1 előirányzat)
- Lecsatlakozás kialakítása (Ensto SLIP 22.1) Szigetelés átszúró leágazó, szereléssel együtt (11db)
- E.ON Áramhálózati Zrt. szakfelügyelet (1 előirányzat)
- Feszültségmentesítés, visszakapcsolás Áramhálózati Zrt. végzi (1 előirányzat)
- Hurokimpedencia és szigetelési ellenállás mérés, jegyzőkönyv készítés (1db)
- Megvilágítás mérés, jegyzőkönyv készítés (1db)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás hónapokban meghatározott mértéke 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00015
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: A Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 1. sz. melléklet ba) pontja szerinti fordított arányosítás az Ár szempont esetében, és a bb) pontja szerinti egyenes arányosítás a Minőségi kritérium esetében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kápolnásnyék és Pázmánd közötti kerékpárút építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 303658578
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 226003171
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 272521894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54838040
Postai cím: Sóstói Út 7
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24105099207

Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211

Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: 2.számú Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26509017
Postai cím: Tanácsház Utca 24 1/16
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14788930214

Hivatalos név: VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56617250
Postai cím: Kádártai Út 27
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14928978219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az Összegezés ajánlattevők részére történt megküldését követően a Cégjegyzékbe 2019.10.10. napján kelt bejegyzéssel a nyertes ajánlattevő székhelye megváltozott. A nyertes ajánlattevő új székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.
2. A nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás mértékéig a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet a Magyar Közlöny 2019. évi 159. számában megjelent 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozattal kiegészítésre került.
3. Valamennyi ajánlattevő KKV.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges