Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0207/2019
CPV Kód:79634000-7
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MED-EDUCATIO Humán Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay András
Telefon: +36 96795767
E-mail: szalay.andras@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP- 5.1.1. munkaerő-p.mentori szolg. 2019-2021.
Hivatkozási szám: EKR000631552018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása 2019-2021.”
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében mentori szolgáltatás nyújtása a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 program célcsoportjába tartozó álláskereső személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának megvalósítása érdekében.
Az „Út a munkaerőpiacra” projekt célcsoportjai:
25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek
Szerződés típusa: megbízási szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 71400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP- 5.1.1. munkaerő-p.mentori szolg. 2019-2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár, Sopron város közigazgatási területén belül.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása 2019-2021.” a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 9/A. §-ának megfelelően a részprojekt időtartamának végéig (2021. október 31.).
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” részprojekt keretében 6 fő mentor bevonásával mentori szolgáltatás nyújtása legalább 4100 mentorálási alkalommal a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 program célcsoportjába tartozó, álláskereső személy részére a munkaerő-piaci (re)integrációjának megvalósítása érdekében.
1 fő többször is részesülhet mentori szolgáltatásban. A legalább 4100 mentorálási alkalmat a 6 fő mentornak együttesen szükséges teljesítenie a szerződés időtartamának végéig.
Ajánlatkérő a mentorálási alkalom alatt a következőt érti: A mentorálási alkalom az az esemény, amely során a mentor személyes találkozás keretében a hátrányos helyzetű, segítségnyújtásra szoruló álláskeresőt információkkal látja el, motiválja, támogatja az együttműködéshez szükséges kapcsolati rendszer kialakításában. Személyes segítséget nyújt a munkahelykereséshez, a megfelelő képzés kiválasztásához. A mentor a mentorálási alkalmat az előírtak szerint dokumentálja.
A projekt monitoring útmutatójában meghatározott nyomon követéseket a szerződés időtartama alatt el kell végezni a dokumentációban részletezettek szerint.
A mentor a program célcsoportjába tartozó személyek részére rendelkezésre áll (személyes rendelkezésre állás).
A mentori szolgáltatás nyújtásának időszaka: Hétfőtől - Csütörtökig: 7.30 órától - 16:00 óráig, Pénteken: 7.30 órától – 13.30 óráig.
Személyes rendelkezésre állás: minimum 140 óra/hónap/mentor
Összesen 6 mentor végzi a tevékenységet, a következőképpen:
- Győr közigazgatási területén nyújtott mentori szolgáltatás esetén: 2 mentor,
- Mosonmagyaróvár közigazgatási területen nyújtott mentori szolgáltatás esetén: 1 mentor,
- Csorna közigazgatási területén nyújtott mentori szolgáltatás esetén: 1 mentor,
- Kapuvár közigazgatási területén nyújtott mentori szolgáltatás esetén: 1 mentor,
- Sopron közigazgatási területén nyújtott mentori szolgáltatás esetén: 1 mentor.
Mentorok száma összesen: 6 fő
Az elvégzendő munka részletes leírását, valamint a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba Ajánlatkérő „A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” című kiemelt projekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása” – tárgyú közbeszerzési eljárása eredményeképp létrejött korábbi, azonos tárgyú szerződése megszűnését követően (a korábbi szerződés hatálya 2018. december 31. napjáig tart), de legkorábban 2019. január 1. napján léphet. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálya legfeljebb a kapcsolatos projekt fizikai befejezésének időpontjáig, azaz 2021. október 31. napjáig tarthat.
A részajánlat tételi lehetőséget Ajánlatkérő megvizsgálta, amely alapján megállapításra került, hogy a mentori tevékenység területi megosztására nincs lehetőség, mivel a meghatározott indikátorok számának teljesítése megyei szinten lehetséges, vagyis a 6 fő mentor abban az öt járásban tevékenykedik, ahol van foglalkoztatási osztály, de mind a hét járás vonatkozásában végeznek feladatot. Mindezeken túl a mentori szolgáltatásnak (megyei szinten is) egységesnek kell lennie. A fentiekből következik, hogy a területi elhatárolás, a szolgáltatás megbontása nem oldható meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapos gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” című projekt
II.2.14) További információ:
A II.2.5) ponthoz:
Minőségi kritérium:
Min. 0 hónap.; Az értékelés legkedvezőbb szintje 36 hónap.
Ár:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft/mentor/hónap).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 176 - 399035
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: GYB-09/2009/2018. Rész száma: Elnevezés: GINOP- 5.1.1. munkaerő-p.mentori szolg. 2019-2021.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MED-EDUCATIO Humán Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70607480
Postai cím: Zechmeister Utca 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
E-mail: mededucatiobt@gmail.com
Telefon: +36 703297275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71400000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nem releváns

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): MED-EDUCATIO Humán Bt.
székhely: 9021 Győr, Zechmeister u. 9.
adószám: 22459062-1-08
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): HMR Group Beruházó és Szolgáltató Kft.
székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 16.
adószám: 24972590-2-17
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 48.
adószám: 18997769-1-09
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
adószám: 14996058-2-07
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): "IOSZIA" Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 12.
adószám: 13531223-2-42
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) adatai:
név (megnevezés): Felnőttképzési Akadémia Oktatási és Vizsgáztatási Kft.
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 2-8.
adószám: 24347455-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)