Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20777/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balatonőszöd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8367 Balatonőszöd, HRSZ 625/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ramiép Invest Építőipari Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonőszöd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37495501
Postai cím: Szabadság Utca 89
Város: Balatonőszöd
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8637
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal János
Telefon: +36 204756033
E-mail: balatonoszod@gmail.com
Fax: +36 84560005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonoszod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonőszöd, szabad strand szociális blokk építés
Hivatkozási szám: EKR001270022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonőszöd, szabad strandfejlesztés 2019 keretében szociális blokk építése
A tervezett épület földszintes, szabadon állóan épül, a telek közepére kerül, az északi telekhatártól 36,16 m távolságra. Az engedélyezett épület 1 szintből áll.
A tervezett szociális blokk szabadon állóan került elhelyezésre.
A tervezett épület földszintes és az alábbi rendeltetési egységekkel kerül kialakításra:
Földszint:
• akadálymentes wc
• női wc
• férfi wc
• baba-mama szoba
Beépített nettó összes alapterület szintenként: földszint: 47,34 m2.
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21628831 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Balatonőszöd, szabad strand szociális blokk építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8367 Balatonőszöd, HRSZ 625/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonőszöd, szabad strandfejlesztés 2019 keretében szociális blokk építése keretében ellátandó feladatok:
Tartószerkezetek: Az épület tartószerkezetei az Eurocode ajánlásai (EN 1991-1-1) szerinti hatások és követelmények alapján lett tervezve, az ott meghatározott értékekkel, a tervezési programból és az építtető igényeiből egyéb hatások és követelmények nem merültek fel. Alapozás: C20/25 min. betonminőségű sávalapok készülnek 50 cm szélességben. Az alapozási sík -1,20 m (amennyiben megfelelő teherbírású a talaj, melyet a kivitelezéskor ellenőrizni kell)- Alapozás mérete, szélessége statikai terv és metszetek szerint készül. Válaszfalak alatt bordával megerősített vasalt aljzat, mely vb. lemezként funkcionál és a főfalakra kerül kiváltásra. A vasalt aljzat min. 8/150/150 mm-es betonacél hálóval készüljön (négyzethálós vasalás). A vasalt aljzat alá csak szemcsés anyag (homokos kavics) feltöltés kerülhet, min. 20 cm vastagságban Trq = 95 %-ra tömörítve.
Szigetelések: 1 rtg. hegeszthető bitumenes lemezszigetelés, falak és padozat alatt. WC-ben 3 rtg. üzemi víz elleni szigetelés.
Vízszigetelés: Anyag megnevezése: üvegfátyol-betétes, modifikáltált bitumenes szigetelő lemez, lánghegesztéssel és min. 10 cm átfedéssel fektetve, Szakító szilárdság: 410-657 / 320-435 N/50 mm, Lemez vastagság: 4 mm, Hordozóbetét 80 g/m2 üvegfátyol, Felhasználási hőmérséklet 0-5 és 70-75 Co, Szakadási nyúlás 2-2,5 %
Függőleges teherhordó szerkezet: Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből,300 mm falvastagságban,300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva.
Belső oldali párazárások: A külső határoló falak belső oldalán, minden esetben a hőszigetelés alatt (belső oldalon) 1 rtg. Isoflex AL-Pz párazáró fólia helyezendő el, a toldásoknál Alu. ragasztószalag elhelyezésével.
Válaszfalak: Válaszfalak gyártó által statikusan méretezettek, Porotherm 10-es válaszfalakból készülnek, két oldalon vakolva.
Áthidalások: A teherhordó falaknál gyártó által statikailag méretezett Porotherm áthidalók kerülnek elhelyezésre.
Koszorúk: Vasbeton koszorú készítése,X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,400 cm˛ keresztmetszetig C25/30 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal
Csapadékvíz elvezetés: A megfelelő ereszcsatorna építéssel, műanyag bevonatú lemezből kialakítva, gyártó szerinti rögzítéssel.
Bádogosmunkák: 0,55 mm vtg. horganyzott acéllemezből.
Épület körüli járdák: 6 cm-es viacolor burkolat, 2 cm homokágyazatba fektetve, 15 cm kavicsággyal alapozva, 5 és 3 % lejtéssel a lábazattól.
Padlóburkolatok: a szociális helyiségben kerámia burkolat készül. A burkolatok az MSZ EN 10545:1999 és MSZ EN14411:2004 szabványnak megfelelő minőségű burkolólapokból készülnek.
Falburkolatok: a vizesblokkban 2,10 m magasságig csempeburkolat készül.
Nyílászárók: Külső homlokzati ajtók és ablakok: műanyag (vagy fa) szerkezetűek, bukó-nyíló kivitelben, 4-16-4 hőszigetelt üvegezéssel.
belső: utólag szerelhető műanyag vagy faszerkezetű belső ajtók. A 90/210 cm méretű belső ajtók nyílófelületének szélessége min. 85 cm.
Külső bejárati ajtók: Anyag megnevezése: 6 kamrás műanyag bejárati ajtó, 2 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel, fúrásvédett
Hőátbocsátási tényezője U= 1,1 W/m2k
Hangszigetelés: 32 dB
Vasalatrendszer: ötpontos biztonsági zár, kiemelésgátlóval ellátott pántolású
Külső ablakok: Anyag megnevezése: 6 kamrás műanyag ablak, víztiszta 2 rtg.-ű hőszigetelő üvegezéssel, résszellőzővel vagy az ablak szerkezet szárnyában elhelyezett szellőzővel ellátott, bukó-nyíló és fix kivitelben
Hőátbocsátási tényezője U= 1,1 W/m2k, Hangszigetelés 32 dB
Felületképzések:
- homlokzat: nemesvakolat, dörzsölt kivitelben, fehér színben.
- lábazat fal sötétszürke lábazati vakolat
- faszerkezetek alapozó kezelése: a nem látszó faszerkezet gomba és lángmentesítő szerrel, 3-szori kenéssel, permetezéssel, vagy áztatásos- fürösztéses technológiával, 350 g/m2 anyagmennyiséggel kezelendő.
- kültéri látszó faszerkezetek, nyílászárók (faszerkezet esetén): 1 rtg. gombaölő alapozó, 2 rtg. kültéri vastaglazúr fenyő színben.
- beltéri faszerkezetek és nyílászárók (faszerkezet esetén): 1 rtg. gombaölő alapozó, + 2 rtg. natúr lakkozott, vagy lazúrozott felületek.
Szellőzés: Közvetlen, természetes szellőzés nyílászárókon keresztül biztosított a megfelelő légcsere. A vizes helyiségekben szükséges biztosítani a megfelelő, mesterséges szellőztetést.
Egyéb szak- és szerelőipari munkák: Szabványos anyagokból, szabványos kivitelezési móddal
Nyílt téri tereprendezés: A gyalogjárda burkolata beton, ill. viakolor térkő a megfelelő csapadékvíz elvezetéssel. Az udvar füvesített, növényzettel telepített.
Épületgépészet: A vízbekötés műszakilag megoldható. Az épület vízigénye a gerincvezetékről fedezhető. A víz vételéhez a vízművek előzetes engedélyét megkértük.
A szennyvízelvezetés szennyvíz csatornába történik.
A szociális blokkban található WC szellőztetése közvetlenül, természetes úton történik.
Az eresz – és lefolyócsatornák anyaga horganyzott lemez. A tetőn összegyűlt csapadékvíz az ingatlanon kerül elszivárogtatásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás idő (hó) (minimum 24 hónap - értékelési maximum 60 hónap)  10
2 MV-É vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek, jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet gyakorlata (min. 0 hó. max. 36 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítés kezdési dátuma tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvénye.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Balatonőszöd, szabad strand szociális blokk építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ramiép Invest Építőipari Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33047690
Postai cím: Ady Endre Utca 5.
Város: Balatonszárszó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8624
Ország: Magyarország
E-mail: heroldmarianna@gmail.com
Telefon: +36 703860004
Internetcím(ek): (URL) www.ramiep-invest.hu
Fax: +36 84363242
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23411968214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21628831
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21628831
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Balaton Ferien Center Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77038272
Postai cím: Szántódi Út
Város: Kőröshegy
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8617
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10393635214

Hivatalos név: Ramiép Invest Építőipari Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33047690
Postai cím: Ady Endre Utca 5.
Város: Balatonszárszó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23411968214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges