Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20885/2019
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. alábbi telephelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szennyvízelhelyezés és kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdag Adrienn
Telefon: +36 14554331
E-mail: gazdaga@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fcsm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001168512019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001168512019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szennyvízelhelyezés és kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta bővítése
Hivatkozási szám: EKR001168512019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Opel gépjárműflottájának bővítése Opel flottával, vagy azzal egyenértékű gépjárműveket tartalmazó flottával.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34110000-1
34136000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. alábbi telephelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Opel gépjárműflottáját kívánja bővíteni Opel flottával, vagy azzal egyenértékű új személygépkocsikat és kisteher gépjárműveket tartalmazó gépjárműflottával. Ajánlatkérő eljárása gépjárműflotta beszerzésére irányul, ezért a megajánlott flottának azonos gyártmányú gépjárművekből kell állnia.
Ajánlatkérő az alábbi mennyiségeket kívánja beszerezni:
Gépjármű-kategória Mennyiség (db)
Személygépkocsi I. kategória: 2 db
Személygépkocsi II. kategória: 5 db
Személygépkocsi III. kategória: 2 db
Kisteher gépjármű I. kategória: 5 db
Kisteher gépjármű II. kategória: 3 db
Kisteher gépjármű III. kategória 4 db
Összesen: 21 db
Ajánlatkérő elvárása, hogy egy kategórián belül azonos típusú gépjárművek kerüljenek megajánlásra.
Ajánlatkérő elvárása továbbá a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendelettel összhangban az alábbi határértékek teljesítése:
személygépkocsi I. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
személygépkocsi II. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
személygépkocsi III. kategória esetén kevesebb mint 4,3 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű I. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű II. kategória esetén kevesebb mint 4,9 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű III. kategória esetén kevesebb mint 7 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás.
Ajánlatkérő elvárása valamennyi kategória esetén a szén-dioxid (CO2) kibocsátása, a nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása, nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske(PM) kibocsátása tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítés.
Ajánlatkérő a megajánlott jótállás időtartamára az assistance szolgáltatást (24 órás segítségnyújtás, elszállítással, csereautó biztosítása nélkül) ír elő.
A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállás (hónap) (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) pont kitöltésére a hirdetmény feladhatósága érdekében került sor. A megadott érték nem a becsült érték, azt Ajánlatkérő nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67.§ (4) bekezdés).
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, a Kbt. 69.§ (11) bekezdése, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§-a szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-5. §-aira, illetve 7. §-ára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.: A Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti év számviteli szabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolati példányát (kiegészítő mellékletek és adott esetben könyvvizsgálói jelentés nélkül). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont]. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ebben az esetben ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.kim.gov.hu címen) megtalálhatók-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel nagyságáról kell ajánlattevőnek nyilatkoznia. Eltérő pénznemben befolyt árbevétel esetében, az árbevétel összegét az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bekezdés szerinti esetben Ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatást kell kérnie arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő mely egyéb nyilatkozatot vagy dokumentumot tekinti megfelelőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65.§ (7) -(8) bekezdéseire.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve a gazdasági és pénzügyi követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje saját tőkéjének összege az utolsó kettő lezárt üzleti év bármelyikében kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének összege.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben az Ajánlatkérő által megkövetelt – a közbeszerzés tárgyából (gépjárműflotta értékesítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétel mértéke: 50.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. M.2. szempont esetében a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatban (egységes európai közbeszerzési dokumentumban) ajánlattevő, adott esetben kapacitást nyújtó szervezet csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
M.1. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolni kell: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak, referenciáinak ismertetését a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.
A referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak minimum tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- szállítás mennyiségét,
- saját teljesítés mértékét,
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, naptári napban megjelölve),
- nyilatkozatot a referencia munka szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről.
A referenciákat az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§(1)-(2) bekezdése szerinti igazolás vagy nyilatkozat csatolásával kell igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. A szerződés tárgyát olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás M.1. pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szerződéssel kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt. Ebben az esetben a referencia szerződés bemutatásánál ajánlattevő adja meg a saját teljesítés mértékét.
Folyamatban lévő szállítás esetén a teljesítésigazolással alátámasztott részteljesítésre vonatkozó bemutatásnak legalább az alkalmasság minimumkövetelményeit ki kell elégítenie. Ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásának napjáig befejezett (rész)teljesítést fogad el.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1a) bekezdés, 21/A. §, 22. § (1)-(2) bekezdés]
M.2. Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles csatolni:
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján, tekintettel a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltakra a szállításra kerülő gépjárművek leírása keretében az alábbi paramétereket kategóriánként:
- CO₂, NOx, NMCH és PM kibocsátás,
- üzemanyag-fogyasztás (l/100 km).
Folytatás a III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) pontban!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 13 db gépjárművet tartalmazó gépjárműflotta értékesítésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely a jelen eljárásban meghatározott 6 gépjármű kategóriából (személygépkocsi I. kategória, személygépkocsi II. kategória, személygépkocsi III. kategória, kisteher gépjármű I. kategória, kisteher gépjármű II. kategória, kisteher gépjármű III. kategória ) legalább 3 kategóriára vonatkozó szállítást magában foglalt.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szállításra kerülő gépjárművek a 48/2011. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint nem teljesítik az alábbi határértékeket:
személygépkocsi I. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
személygépkocsi II. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
személygépkocsi III. kategória esetén kevesebb mint 4,3 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű I. kategória esetén kevesebb mint 4,2 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű II. kategória esetén kevesebb mint 4,9 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás;
kisteher gépjármű III. kategória esetén kevesebb mint 7 l /100 km vegyes üzemanyagfogyasztás.
Alkalmatlan továbbá az ajánlattevő, ha a szállításra kerülő gépjárművek nem felelnek meg a következő előírásnak: a gépjármű valamennyi kategória esetén a szén-dioxid (CO2) kibocsátása, a nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása, nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske(PM) kibocsátása tekintetében legalább EURO VI. norma szerinti minősítésbe tartozik.

III.1.3) A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatás:
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a ajánlatában csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján és a Kbt. 65. § (7) alapján csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő (AK) késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, továbbá nyertes ajánlattevő megajánlása szerinti időtartamú jótállási kötelezettséget ír elő, amelyek részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
AK előleget nem fizet.
Részszámla benyújtására a dokumentáció szerződéstervezetében foglaltak szerint van lehetőség.
A számla az igazolt teljesítést követően, a Kbt.135.§(1),(5)-(6) és a Ptk.6:130.§ (1)-(2)-vel összhangban kerül kiegyenlítésre.
A teljesítést igazoló okiratoknak a számla mellékletét kell képezniük.
Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF).
A számla kiegyenlítésére banki átutalással kerül sor. A szerződés szerinti ellenérték megfizetésére a szerződésszerű teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla AK általi kézhezvételétől számított 25. napon, vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelőző utolsó banki napon átutalással kerül sor. Folytatás VI.4.3)!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletre, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. tv. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.
2.Ajánlattevő(AT) ajánlatában csatolja
a) a felolvasó lapot, változatlan szerkezetben, kitöltve; a nettó ajánlati ár alátámasztására a Tételes ajánlat táblázatot változatlan szerkezetben, kitöltve
b) nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) szerint, szükség szerint a Kbt. 65. § (7) szerint
c) az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást
d) nyilatkozatot, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte; a tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza
e) műszaki ajánlatát (ennek keretében a megajánlott termékek leírását/prospektusát gépjármű-kategóriánként, amelyek alapján a Közbeszerzési műszaki leírásban foglalt elvárásoknak való megfelelés egyértelműen megállapítható. A műszaki ajánlatban meg kell adni a megajánlott gépjárművek gyártóját és típusát gépjármű-kategóriánként)
f) nyilatkozatát, hogy a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a megajánlott gépjárművek forgalomba hozatalára vonatkozó minden jogosultsággal, felhatalmazással;
g) nyilatkozatát, hogy vállalja a gépjárművek forgalomba helyezéséhez szükséges teljes eljárás lebonyolítását, a forgalmi rendszám beszerzését, mindezzel kapcsolatosan az illetékes hatóságok előtti eljárást;
h) nyilatkozatát, hogy a megajánlott gépjárművek gyári kivitelűek, a gyári kialakításon semminemű átalakítás, átépítés nem történt;
i) nyilatkozatát, hogy vállalja a megajánlott jótállás időtartamára az assistance szolgáltatást (24 órás segítségnyújtás, elszállítással, csereautó biztosítása nélkül);
j) közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodást és a Kbt. 35. § (2) és a (2a) szerinti meghatalmazást
k) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
l) Dokumentációban előírt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat
Amennyiben AT a kért dokumentumokat nem csatolja, akkor ajánlata – a Kbt. 71. § és 73. § (1) d) pontja figyelembe vételével – érvénytelennek minősül.
4. Ajánlatkérő(AK) az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok bírálati szempont szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10. AK az értékelés során az arányosítás módszerét alkalmazza, a dokumentációban rögzített részletes szabályok szerint. Ajánlatkérő az 1. bírálati részszempontra adott ajánlati elemeket a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklet A. 1. ab) pont (egyenes arányosítás) szerint értékeli. Ajánlatkérő a 2. bírálati részszempontra adott ajánlati elemeket a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló, Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklet A. 1. aa) (fordított arányosítás) szerint értékeli. Az 1. bírálati részszempont esetében a 24 hónapot el nem érő megajánlásokat AK érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 36 hónapot elérő és meghaladó megajánlásokra AK egyaránt a maximum pontszámot adja.
5.AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P.1., M.1., M.2. alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
6. AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít.
7.Az ajánlattétel formai előírásait a dokumentáció tartalmazza.
Folytatás a VI.4.3) pontban!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatás:
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.3) További információk folytatás:
8.Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
9.Az órában meghatározott időpontok a budapesti pontos idő szerint értendők.
10. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért AT a felelős.
11. AK a Kbt. 75. § (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
12.FAKSZ:Dr.DarázsFerenc,lajstromszám:00362
13. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap alatt 30 nap értendő.
14.AK nem teszi lehetővé a Kbt.35.§(8)-(9) alapján projekttársaság létrehozását.
15. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgyának mennyiségi és minőségi követelményeire figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági valamint a szakmai ésszerűséggel.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák