Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0209/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mariann
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pilisborosjenő,Ipartelep bekötés létesítése tervez
Hivatkozási szám: EKR000429432018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési szerződés a Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés létesítésére vonatkozó környezetvédelmi, engedélyezési, valamint kiviteli terv és tender tervek elkészítése tárgyában (K010.11.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29018000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pilisborosjenő,Ipartelep bekötés létesítése tervez
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Pest megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tervezési szerződés a Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés létesítésére vonatkozó tervek elkészítése tárgyában (K010.11.)”
Főbb becsült mennyiségek:
A jelenlegi 10. sz. főúton a pilisborosjenői Téglagyári útnál körforgalmi csomópont épül a 10. sz. főút mintegy 800 méter hosszú szakaszának nyomvonal korrekciójával, valamint a körforgalmi csomópontból kezdődően mintegy 2430 m hosszon átkötőút épül Pilisborosjenű ipartelepének bekötésére. A körforgalmi csomópontra, a 10. sz. főút 800 m hosszú korrekciós szakaszára, és a bekötőút, a település rekultivált szeméttelepén áthaladó mintegy 730 m hosszú szakaszára – lakóúti funkcióra – engedélyezési tervek készültek, és építési engedéllyel rendelkeznek. Az engedélyes terv és építési engedélye alapján a tervek korszerűségi felülvizsgálata indokolt a tervezett bekötőút funkciójának módosulása következtében. A 730 m-t követő további 1700 m hosszon új út létesül. Tervező feladata a szükséges engedélyezési, környezetvédelmi, valamint a kiviteli terv, kisajátítási terv és tender tervek, a hulladéklerakón áthaladó útszakasz kapcsán a rekultivációs engedély módosításához szükséges tervek elkészítése, a megvalósuláshoz szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
A település Helyi Építési Szabályának módosítása a tervező feladatát képezi.
A teljesítés ütemezése:
1. számú részteljesítés:
Határidő: Legkésőbb a tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 26. hét utolsó munkanapja
Teljesítendő feladat: 1. Környezetvédelmi dokumentáció elkészítése és benyújtása tervbírálatra.; 2. ERD1 elkészítése.; 3. Meglévő engedélyes tervek felülvizsgálata, engedélyezési tervek elkészítése tervbírálatra.; 4. A műszaki tartalommal összhangban lévő, helyi építési szabályzat módosításához szükséges terv elkészítése.
2. számú részteljesítés:
Határidő: Legkésőbb az építési engedély kiadásától számított 12. hét utolsó munkanapja, előre láthatólag a Tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 48. hét utolsó munkanapja
Teljesítendő feladat: Beszerzett engedélyek alapján kiviteli terv elkészítése tervbírálatra.
3. számú részteljesítés:
Határidő: Legkésőbb a Helyi Építési Szabályzat műszaki tervvel összhangban lévő módosításának hatályba lépésétől számított 8. hét, előre láthatólag a Tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 55. hét utolsó munkanapja
Teljesítendő feladat: Kisajátítási tervek véglegesítése a kiviteli terv alapján, valamint földhivatali záradékoltatásra történő benyújtás
4. számú részteljesítés:
Határidő: Az építési engedély kiadásától számított 26. hét utolsó munkanapja, előre láthatólag a Tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 14 hónap
Teljesítendő feladat: Kivitelezői pályázatra alkalmas kiviteli terv alapú III. és IV. sz. közbeszerzési dokumentáció és a tervezői árbecslés elkészítése és leszállítása.
Az ajánlati árnak a fentiekben részletezett feladatokat kell magában foglalnia, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
A szerződéstervezet 11. pontja értelmében amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 8 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek miden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AF III.1.3)M.2. 2.1. pont alk. köv. igazolására bemutatott projektvezető szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban(max.24 hó)  25
2 AF III.1.3)M.2.2.2. pont alk.köv. igazolására bemutatott útépítési tervezésért felelős tervező 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tap. egész hóban(max.24 hó)  15
3 AF III.1.3)M.2. 2.3. pont alk.köv. igazolására bemutatott környezetvédelmi szakértő 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban(max.24 hó)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó tervezői díj (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.
Indokolás: A műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, különös tekintettel arra, hogy a tervezendő létesítmények egymásba kapcsolódnak, szerves egységet képeznek, az egyik feladatrész megtervezése hatással van az előtte és utána tervezendő létesítmények kialakítására.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13601 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Pilisborosjenő,Ipartelep bekötés létesítése tervez
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53711607
Postai cím: Bogdáni Út 5. III/7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: bokut@bokut.t-online.hu
Telefon: +36 205791590
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13361791
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13188409241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95100472
Postai cím: Fehér Út 10/a-b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: trinvest@transinvest.hu
Telefon: +36 12521577
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12523577
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10322837242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32340000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29018000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: viafutura@viafutura.hu
Telefon: +36 13360587
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13360588
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13260534243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842217241

Hivatalos név: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97762504
Postai cím: Baross Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732009242

Hivatalos név: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95100472
Postai cím: Fehér Út 10/a-b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10322837242

Hivatalos név: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13227054
Postai cím: Zenta Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13260534243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges