Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20922/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:On Ad Production Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Margit Körút 15-17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
Telefon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kbka.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.kbka.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása
Hivatkozási szám: EKR000760092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 250000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79950000-8
További tárgyak:79951000-5
79952100-3
79953000-9
79955000-3
79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. V. em.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

Nyertes ajánlattevő feladata:
Az ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken az ajánlatkérő/megrendelő által megadott megrendelések alapján. Rendezvényszervezési feladatok a megrendelt rendezvény jellegétől függően különösen - de nem teljességgel - az alábbi feladatokat foglalják magukban:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, különösen
• Catering biztosítása a pénzügyi ajánlatnak megfelelően. Az egyes tételeket az árajánlatnak megfelelően kell beárazni.
• Szálláshelyek biztosítása Magyarországon és külföldön.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység magyar, ill. szükség esetén angol nyelven
• A helyszíneken a szükséges bonyolító szakemberek (rendezvényszervező, hostess, stb.) biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten az ajánlatkérő/megrendelő által meghatározott megrendelésnek megfelelően.
• Technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés, stb.) biztosítása, helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű elvégzése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai, valamint alternatív programok biztosítása, közreműködők, előadók, moderátorok, tolmács leszervezése (kivétel az ajánlatkérő/megrendelő által megjelölt előadók).
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs- és szóróanyagok tervezése, gyártatása és leszállítása a rendezvény helyszínére.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak megterveztetése, kiviteleztetése, beszerzése.
• Az adott rendezvényekhez kapcsolódó kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken.
• Rendezvényekhez szorosan kapcsolódó kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása, kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok elvégzése;
• Rendezvényekhez kapcsolódó PR és sajtókapcsolati feladatok, valamint sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása;
• Rendezvényekhez kapcsolódó on-line feladatok elvégzése.
Keretösszeg azonos a becsült értékkel: nettó 250.000.000,- Ft.
Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.
A szerződés teljesítése során előre láthatólag több (legalább 2 db) több napos nemzetközi konferencia teljes körű lebonyolítására kerül sor, amelyek egyenként legalább 100 fő egyidejű részvételével fognak lezajlani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 120 - 294275
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: On Ad Production Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58250343
Postai cím: Víg utca 54
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: jagodics.tamas@gmail.com
Telefon: +36 303533511
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: rendezvényszervezés, catering, technika biztosítása, berendezés, dekoráció, nyomda, utazás, ügynökségi szolgáltatás, PR tervezési feladatok, sajtórendezvények szervezése, PR ügynökségi szolgáltatások, szövegírás, beszédírás, szállítás, terjesztés, szervezés, lebonyolítás részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érvényes ajánlatot tevők:
Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Szent István Körút 8. II. em. 6.
23551679-2-41
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 193 650 057
Moonline Hostessügynökség Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1033 Budapest Reményi Ede Utca 1-3.
13278751-2-41
AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1025 Budapest Vérhalom Utca 33/a
26490119-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 120 582 229
BARTHA MANAGEMENT Kft.
1037 Budapest Iglice Utca 1-3.
12849871-2-41
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 208 077 531
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1033 Budapest Polgár Utca 8-10.
25420546-2-41
Event Company Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1051 Budapest József nádor Tér 5-6.
25325654-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 374 164 089
On Ad Production Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs Víg utca 54
24905394-2-13
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 94 347 117
referoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest Gyakorló Utca 28. 6/25.
24132017-2-42
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 274 488 920
Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság
1135 Budapest Róbert Károly Körút 96-100.
22704654-2-41
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 298 369 204

Az érvénytelen ajánlatot tevő:
Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság
7400 Kaposvár Wigner Jenő Utca 11.
24861562-2-14
Nettó ajánlati ár (nettó forint): 1 003 973 976
Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlatot javasoljuk érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból:
- az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatában nem nevezte meg egyértelműen, és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján található adatokkal összhangban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát;
- az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti dokumentumban (EKR által biztosított űrlap) nem jelölte meg a vonatkozásában fenn nem álló kizáró okokat;
- az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság egyértelműen ismert ajánlattevőként nem határozta meg egyértelműen, hogy a NORAMTECH Betéti Társaság közös ajánlattevőként, vagy az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági társaságként vesz-e részt a közbeszerzési eljárásban, így nem állapítható meg az ajánlattevő, és a bevonni kívánt alvállalkozók személye;
- az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság nem nyilatkozott arról, hogy szándékozik-e a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek, így nem állapítható meg az esetlegesen bevonni kívánt alvállalkozók személye;
- nem nyújtották be a közös ajánlattevők (ha közös ajánlattételre került sor) valamelyike részértől a másik közös ajánlattevő részre szóló meghatalmazást, hogy az az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat;
- az ajánlathoz nem csatolták az ajánlattevő(k) részéről a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás¬mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot;
- az ajánlathoz nem csatolták annak igazolását, hogy az ajánlati felhívásban előírt 2.000.000,- Ft ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő részére biztosították, befizették;
- az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (6) bekezdése, és a 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatok ugyan benyújtásra kerültek, de azok érdemi nyilatkozatot nem tartalmaznak (üresek).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)