Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21003/2019
CPV Kód:80310000-0
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU110;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság;Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.;DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztési proj
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Csalogány Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratko Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: infokommunikációs kiemelt ágazati fejlesztési proj
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élményközpont Budapest / Debrecen
Hivatkozási szám: EKR000543152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzés tárgya a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kiemelt projektben, vállalkozási szerződés alapján az IT pályára terelést segítő demonstrációs- és élményközponthoz (továbbiakban: Központ) kapcsolódó előkészítési, üzemeltetési (szakmai) szolgáltatások nyújtása az egységes módszertani és technológiai koncepció, valamint e koncepció mentén kidolgozott szakmai terv ajánlásai alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 551089042 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élményközpont Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
További tárgyak:55243000-5
55520000-1
79952000-2
80000000-4
92320000-0
98000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előkészítő szolg.:ITpályára terelést segítő demonstrációs-ésélményközpont (továbbiakban:Központ) létrehozásához szükséges hely biztosítása egy min270nm-es kizárólagos használatú helyen.Belsőtér kialakítása az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) által biztosított helyen elrendezésiterv figyelembevételével. Központban legalábbalábbihelyiségeknekszükségeslenni: 1dbkiállítótérnek(50-200nmalapterület)ésalkotóműhelynekishasználhatóterület,1dbalkotóműhely(30-70nm),1dbirodahelyiség(20-60nm),1dbfogadótér,közöshasználatúhelyiségek(ruhatár,mosdó); 1dbműködési rend részletes szabályozásának kidolgozása; 1dbházirend kidolgozása; működéshez szükséges eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése Központ mindennapiműködéséhez, személyzetmunkavégzéséhez,látogatókfogadásáhozkapcsolódóan; demonstrációs eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése attrakciókhoz,foglalkozásokhoz kapcsolódóan;1dbmunkaerő-felvételiforgatókönyvelkészítése;42dbtevékenységterv elkészítés,tevékenységek,foglalkozásokkidolgozása (Interaktívkiállításitevékenységekkidolgozása,18dboktatócsomagkidolgozásacsoportosfoglalkozásokhoz,1dbütemtervés6dbpedagógusoktatócsomagfelkészítő-utánkövető foglalkozásokszakmai,módszertanikidolgozása,1dbütemtervés2dboktatócsomagnyáritáborifoglalkozások kidolgozása,2dbNATkerettantervi csatlakozásipontokat tart.lista tanóraifelhasználásra, csoportos fog.köznevelésbe illesztése.
Üzemeltetési szolg: Interaktívkiállításműködtetése Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által biztosított foglalkozástervek,leírások,ill.ATáltal kidolgozandófoglalkozásokalapján,tárlatvezetésekbiztosítása; csoportos foglalkozások szervezése és megtartása:iskolai csoportok,szakkörök,családok,14évfeletti diákok számára; nyári táborok lebonyolítása: szervezésésmegvalósítás,étkezésbiztosítása résztvevők számára; iskolaicsoportok helyszínreszállításánakbiztosítása meghat.megyékből: iskolaicsoportosfoglalkozásokhoz,nyári táborokhoz; adminisztrációs és együttműködési tevékenységek: központműködtetésével kapcs.admin., együttműködések bizt.ált.ésközépiskolákkal, helyiIKTvállalatokkal,hazaifelsőoktatásiintézménnyel,másITélmény-ésdemonstrációsközpontokkal, AKáltalbiztosított tanácsadó-ésmonitoringcsoport szolgáltatásainakigénybevétele Központ indulásától számított 6hónkeresztül, takarítás AT által biztosított helyszínen.
Egyébelőírások: ATfeladataikeretében:olyan központot leszkötelesüzemeltetni, ahollátogatószám6404fő/év;575foglalkozásmegtartására leszkötelesévente;opcióstétel keretébenlehívható központonként 68+5dbfoglalkozás tematikáját leszköteleskidolgozniésszervezni.Ellátandó feladatok részletezése közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:KD.) található.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
AK a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés (továbbiakban: szerz.)100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Élményközpont Debrecen
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55243000-5
További tárgyak:55520000-1
79952000-2
80000000-4
80310000-0
92320000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előkészítő szolg.:ITpályára terelést segítő demonstrációs-ésélményközpont (továbbiakban:Központ) létrehozásához szükséges hely biztosítása egy min270nm-es kizárólagos használatú helyen.Belsőtér kialakítása az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) által biztosított helyen elrendezésiterv figyelembevételével. Központban legalábbalábbihelyiségeknekszükségeslenni: 1dbkiállítótérnek(50-200nmalapterület)ésalkotóműhelynekishasználhatóterület,1dbalkotóműhely(30-70nm),1dbirodahelyiség(20-60nm),1dbfogadótér,közöshasználatúhelyiségek(ruhatár,mosdó); 1dbműködési rend részletes szabályozásának kidolgozása; 1dbházirend kidolgozása; működéshez szükséges eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése Központ mindennapiműködéséhez, személyzetmunkavégzéséhez,látogatókfogadásáhozkapcsolódóan; demonstrációs eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése attrakciókhoz,foglalkozásokhoz kapcsolódóan;1dbmunkaerő-felvételiforgatókönyvelkészítése;42dbtevékenységterv elkészítés,tevékenységek,foglalkozásokkidolgozása (Interaktívkiállításitevékenységekkidolgozása,18dboktatócsomagkidolgozásacsoportosfoglalkozásokhoz,1dbütemtervés6dbpedagógusoktatócsomagfelkészítő-utánkövető foglalkozásokszakmai,módszertanikidolgozása,1dbütemtervés2dboktatócsomagnyáritáborifoglalkozások kidolgozása,2dbNATkerettantervi csatlakozásipontokat tart.lista tanóraifelhasználásra, csoportos fog.köznevelésbe illesztése.
Üzemeltetési szolg: Interaktívkiállításműködtetése Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által biztosított foglalkozástervek,leírások,ill.ATáltal kidolgozandófoglalkozásokalapján,tárlatvezetésekbiztosítása; csoportos foglalkozások szervezése és megtartása:iskolai csoportok,szakkörök,családok,14évfeletti diákok számára; nyári táborok lebonyolítása: szervezésésmegvalósítás,étkezésbiztosítása résztvevők számára; iskolaicsoportok helyszínreszállításánakbiztosítása meghat.megyékből: iskolaicsoportosfoglalkozásokhoz,nyári táborokhoz; adminisztrációs és együttműködési tevékenységek: központműködtetésével kapcs.admin., együttműködések bizt.ált.ésközépiskolákkal, helyiIKTvállalatokkal,hazaifelsőoktatásiintézménnyel,másITélmény-ésdemonstrációsközpontokkal, AKáltalbiztosított tanácsadó-ésmonitoringcsoport szolgáltatásainakigénybevétele Központ indulásától számított 6hónkeresztül, takarítás AT által biztosított helyszínen.
Egyébelőírások: ATfeladataikeretében:olyan központot leszkötelesüzemeltetni, ahollátogatószám6404fő/év;575foglalkozásmegtartására leszkötelesévente;opcióstétel keretébenlehívható központonként 68+5dbfoglalkozás tematikáját leszköteleskidolgozniésszervezni.Ellátandó feladatok részletezése közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:KD.) található.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
AK a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerz. 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 086 - 207766
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Élményközpont Budapest
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23507531
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: benedeczki.zoltan@moeprojekt.hu
Telefon: +36 308333195
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 332239042
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tanácsadás, szakmai / tartalmi lektorálás, főszervezés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Élményközpont Debrecen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
x A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Agóra Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63636585
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: agora@agoradebrecen.hu
Telefon: +36 52518620
Internetcím(ek): (URL) www.agoradebrecen.hu
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42845890
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: miklosvolgyipeter@gmail.com
Telefon: +36 309787557
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 218850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ a) pont:
Az eljárás eredményes
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ b) pont:
I. rész vonatkozásban:
Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni Út 12-14., adószám: 12428063-2-42)
II. rész vonatkozásában:
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. és DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők [ Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem Tér 1., adószám: 24779122-2-09) DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt szervezet vonatkozásában Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai Út 26, adószám: 21454167-2-09)]
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ c) pont:
I. rész vonatkozásban:
Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni Út 12-14., adószám: 12428063-2-42)
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. és DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők [ Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem Tér 1., adószám: 24779122-2-09) DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt szervezet vonatkozásában Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai Út 26, adószám: 21454167-2-09)]
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9026 Győr, Vsárhelyi P. u. 66., adószám: 23560220-2-08)
II. rész vonatkozásban:
Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni Út 12-14., adószám: 12428063-2-42)
Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. és DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők [ Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem Tér 1., adószám: 24779122-2-09) DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt szervezet vonatkozásában Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, Kassai Út 26, adószám: 21454167-2-09)]
MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9026 Győr, Vsárhelyi P. u. 66., adószám: 23560220-2-08)
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ d) pont:
Az eljárás során nem került figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)