Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21014/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001178522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001178522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ferencváros áll különszintű vasúti kapcsolat terv
Hivatkozási szám: EKR001178522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat tervezése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ferencváros áll különszintű vasúti kapcsolat terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladat: Ferencváros állomás (továbbiakban áll.) vasútforgalmi kapacitásának növelése a jelenlegi szűk keresztmetszet feloldásával úgy, hogy a körvasúton közlekedő személyszállító vonatok útvonala –egy vágányon– átemelésre kerül Ferencváros áll. végponti kitérőkörzete fölött, így egyes szintbeni vonatkeresztezések kiválthatók. Feladat erre irányulóan valamennyi szakágra vonatkozóan eng. tervek készítése, az engedélyek megszerzése, ennek alapján a kivitelezési tenderdok. műszaki köteteinek elkészítése.
Átemeléssel érintett villamosított vonalszakasz egybefüggő, becsült hossza kb. 1000 vágányméter. Feladat az egyvágányú átemelés megtervezése eng. terv szinten, valamennyi szakági terv elkészítésével, kiemelten: a felsővezeték, vasúti pálya al- és felépítménnyel, bizt.berendezés, távközlési és erősáramú berendezések, műtárgy, magasépítés, forgalmi, üzemi vizsgálat és valós idejű számítógépes vasútüzemi szimuláció készítése, stb. Feladat Ferencváros állomás személypályaudvar különszintű keresztezésből adódóan szükséges új vágányképének megtervezése eng. terv szinten, valamennyi szakági terv elkészítésével, kiemelten: a felsővezeték, vasúti pálya al- és felépítménnyel, biztosítóberendezés, távközlési és erősáramú berendezések, műtárgy, magasépítés, útépítés, stb úgy a tervezett végleges állapotra vonatkozóan, mint a tervezett létesítmény megépítéséhez szüks. ideiglenes megoldások vonatkozásában is.
Az átemelési műtárgy Ferencváros áll. végponti váltókörzete fölött kell, hogy elhelyezkedjen, nyugati végén a majdani Danubius megállóhelyhez, keleti végén Ferencváros áll kezdőponti vágánycsoportjához igazodóan. Átemelés becsült hossza kapcsolódó rámpákkal együtt körülbelül 1000 vágányméter, az egyvágányú hídon vezetett vágányhossz körülbelül mintegy 500 vágányméter (szélső saruk közötti tengelytávolság). A pontos távolságok a részletes tervezés eredményeképpen adódnak. A szakaszon várhatóan két, egyenként legalább körülbelül 100 méter nyílásköz is adódik a kitérőcsoportok felett. Tervezési szakaszon jelenleg Domino D70 (állomási, jelfogó függéses, egy központos, tolató vágányutas) biztosítóberendezés üzemel, ennek szükséges módosítása, bővítése tervezési feladat.
Tervezési határ, csatlakozás a meglevő állapothoz a kiírás szintjén esetenként nem pontosan meghatározhatók, ezek pontosítása a tervezés folyamán történik.
A korábban elkészült Kelenföld – Ferencváros kapacitásfejlesztés terveket, illetve a MÁV Zrt. beruházásában készülő, a 150-es vonal budapesti szakaszának fejlesztési terveit figyelembe kell venni. Tervek elkészítése oly módon szüks, hogy az átemelés a 150-es vonal áthelyezésének elmaradása esetén is működőképes legyen.
Figyelembe veendő, hogy a nyomvonalas létesítményekre, egymással összefüggő berendezésrészekre való tekintettel a tényleges tervezési és beavatkozási határ meghaladhatja a jelen diszpozícióban kiírt feladat közvetlen környezetét (kiemelten a távközlési rendszerek, áramellátás, felsővezeték, biztosítóberendezés)
Fő feladatok:
1. Környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, dok. összeállítása, egyéb szüks környvédelmi elemzést tartalmazó dok. kidolgozása
2. Forgalmi, üzemeltetési munkarész, amely alapján Koncepcióterv készítése szüks a megvalósításra javasolt változat kiválasztására. Javasolt változat kiválasztásáról Megrendelő dönt.
3. Engedélyezési tervek készítése: különszintű keresztezés infrastruktúrájának megvalósításához kapcsolódó valamennyi szakági terv összehangolt elkészítése, ideértve (de nem kizárólag) az alábbi terveket: felsővezeték, vasúti pálya, biztosítóberendezés, távközlési és erősáramú berendezések, műtárgy, magasépítés, útépítés, stb úgy a tervezett végleges állapotra vonatkozóan, mint a tervezett létesítmény megépítéséhez szüks ideiglenes megoldások vonatkozásában is.
4. Engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése.
5. Tenderdokumentáció műszaki köteteinek leszállítása: Tenderdokumentáció a kivitelezésre vonatkozó közbesz. lefolytatásához
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M2.1szerinti szakember 36 hó feletti, vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai többlettapasztalata hóban (max.36hó 14
2 III.1.3) M2.2.pont szerinti szakember 36 hó feletti vasúti forgalmi tervezés területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max.36hó)  12
3 III.1.3) M2.3.pont szerinti szakember 36 hó feletti, a M2.3. szerinti vasúti pálya tervezés területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max.36hó) 10
4 III.1.3) M2.4.pont szerinti szakember 60 hó feletti, vasúti híd engedélyezési és/vagy kiviteli tervezése területen szerzett tervezési szakmai többlet tapasztalata hóban (max.36hó) 14
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 510
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek, továbbá Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat és értékelési szempontokra tett megajánlás alátámasztásául szolgáló szakmai gyakorlatot bemutató nyilatkozatban az értékelési részszempontra megajánlott szakember személyét tekintjük.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, nem vehet részt az alk.igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (Kbt. 62.§ (3) és (5) bek és a Kbt. 63. § (3) bek).
Kbt. 74. § (1) bek értelmében ki kell zárnia azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:
AT-nek (közös AT esetében külön) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete (Továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bek alapján az AT az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Kr. 15. § (2) bek szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
AT-nek - Kr. 13. § - elektronikus űrlapon kell nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, ha van, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem (valamennyi mellékletével) és a beérkezéséről szóló igazolás. Ha nincs, úgy az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolandó.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-ben foglaltak szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amely igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nek igazolnia, illetve az AK-nak ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá (Kr. 14. és 16. §-)
Kizáró okokra és az alki követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. AK- ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek biztosított lehetőséggel. Ez esetben a gazdasági szereplő nyil arról, hogy mely eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzés:
Kbt. 65. § (1) bek c) pont alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bek alapján AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
igazolási mód :
Előzetes igazolás során AK elfogadja az AT-nek az EEKD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, ill. a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is. Ennek értelmében AK a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. A dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. A Kbt. 65. § (1) bek c) pont szerinti köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés/szervezeti tagság/engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Köt.vállalásnak ezt kell alátámasztani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:
P1. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha::
P1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 200 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:
M1) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),
- szerződést kötő másik fél megnevezése
- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
M2) Csatolni kell a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló iratokat, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember végzettségét/képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
- adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)
- a kezdő és befejező idejét (év, hónap),
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor, az értékelési szempontra bemutatott ugyanazon szakmai gyakorlat ugyanazon időszaka az alkalmassági követelményre nem mutatható be
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is.
A minősített ajánlattevők esetében a Kr 24. § (1) bekezdése irányadó.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M1.1 Legalább 1db, legalább egyvágányú, minimum 300m hosszúságú vasúti híd átépítésére és/vagy építésére vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia.
M1.2 legalább 750 vágányméter nyíltvonal és/vagy állomási vágány al- és felépítménnyel együtt való építésére vagy átépítésére vonatkozó, hatósági engedéllyel rendelkező engedélyezési és/vagy üzemeltetői jóváhagyással rendelkező kiviteli terv elkészítése tárgyú referencia, mely tartalmazza
- a vasúti pályára,
- vasúti felsővezetékre, valamint
- biztosítóberendezés
átalakításra és/vagy építésére vonatkozó szakági tervek mindegyikét.
M/2. Alkalmatlan, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M2.1 Legalább 1 fő a projekt irányításáért felelős projektvezető, aki felsőfokú mérnöki végzettséggel, képzettséggel és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 60 hónap szakmai gyakorlattal és azon belül min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal rendelkezik.
M2.2 Legalább 1 fő vasúti forgalmi tervezésért felelős tervező szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel), valamint rendelkezik munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján vasúti forgalmi tervezés szakterületen minimum 3 év (36 hónap) tervezői gyakorlattal.
M2.3 Legalább 1 fő vasúti pálya tervezéséért felelős tervező szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel), valamint munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján rendelkezik vasúti pálya tervezése szakterületen minimum 3 év (36 hónap) tervezői gyakorlattal.
M2.4 Legalább 1 fő vasúti híd tervezéséért felelős tervező szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel), valamint munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján rendelkezik vasúti híd engedélyezési és vagy kiviteli tervezésére vonatkozó minimum 5 év (60 hónap) tervezői gyakorlattal.
Egy szakember több pozícióra jelölhető. A végzettségek/képzettségek egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia.
A követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Ajánlatkérő a jelen alkalmassági követelmények tekintetében irányadó fogalommeghatározásokat karakterkorlát miatt az ajánlatkérési dokumentációban és azzal megegyező tartalommal a jelen felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban is rögzítette.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Kr.; 1996. évi LVIII. tv
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-5%-a) Jótállási idő: 36 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A szerződés hazai finanszírozású.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek.
• 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.
• 2017. évi CL. tv.
• 2007. évi CXXVII. tv.
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban. 4 részszámla és 1 végszámla benyújtása bizt. a terv. szerz. rendelkezése szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz nem kötött.
Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat
Ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, azt az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).
Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány
Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza az ponthatárok közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős. kritérium mindegyike esetén: 36 hónap)
A IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napot jelent, a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.
A Kbt. 66.§ (2) bek., 134 § (5) bek –ben foglalt nyilatkozat csatolandó.
A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (69 bekezdés szerinti információk feltüntetését
Ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.
Tervezői felelősségbiztosítás: min 100 millió/év és min 50 millió,- Ft/káresemény
Fel. akkr. közb. szakt. Meditkonzult Kft: dr Kiss Balázs lajstromszám: O1037; 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5., telefon: +36-1-780-7811, +36-30-349-5047, fax: +36-1-797-8719, e-mail cím: kiss.balazs@meditkonzult.hu
Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.7) a szerződés időtartamaként megjelölt 510 munkanap helyett 510 naptári napot ért.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
A jelen felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság tekintetében irányadó rendelkezések kiegészítése karakterkorlát miatt:
Ajánlatkérő:
Engedélyezési terv alatt a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmat érti
- híd hossza alatt a szélső saruk tengelytávolságát érti
- Projektvezetői gyakorlat alatt a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlatát érti, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.
- Projektvezető helyettes alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
- „Közlekedési létesítmények tervezése” alatt kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek készítését érti.
- „Vasúti forgalmi tervezés” alatt kötöttpályás közlekedés forgalom lebonyolításának üzemi és/vagy forgalmi tervezésben szerzett tapasztalatot, vagy kötöttpályás közlekedés menetrendi koncepciójának, vasúti menetvonalak, forgalmi-üzemi technológia tervezését érti. AK elfogadja a megvalósíthatósági tanulmány készítés, engedélyezési tervezés és kivitelezési tervezés készítés során szerzett tapasztalatot is.
- „Vasúti pálya tervezése” alatt Ajánlatkérő vasúti pálya alépítményére (töltések/bevágások/műtárgyak) és felépítményére (ágyazat, vágány) vonatkozó; a vasúti pálya vízelvezetését is tartalmazó engedélyezési és/vagy kiviteli tervek készítését érti.
A jelen felhívás VI.3) További információk kiegészítése karakterkorlát miatt:
Közbesz dokumentumokat AK a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi, amely elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a jelen felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságra megjelölt szakember(ek) rendelkezzen(ek) a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultsággal, aktív tagi státusszal:
M2.2. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
M2.3. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
M2.4. pont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen, valamint vezető tervezői szakmai címmel rendelkezzen hídszerkezeti szakterületen.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák