Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21062/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Zrt.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Út és építőipar
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boskó Réka
Telefon: +36 46512710
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Zrt.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Út és építőipar

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hideg sor felújítása
Hivatkozási szám: EKR001075542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Hideg sor felújítása” a Gyár u – Mendikás dűlő között.
A tervezett út nyomvonala megmarad, 7,0 m -re szélesítésre kerül. Az ívekben a sugarak mérete miatt az útpálya szélesítésre kerül. A közlekedési út mellett haladó járdák felújításra-, ahol az ingatlanhatárok engedik 2,0 m szélességre bővülnek. A Gyár utca- Domb utca csomópontban a Domb utcai osztályozó, kanyarodási sávjai megmaradnak. A szélesítéssel érintett közművek védelembe helyezése is feladat, valamint meg kell oldani a talajvizsgálati jelentés szerinti út alatti pince szakaszok megerősítését, injektálását. A MIVÍZ Kft. a Domb utcában tárgyi projekt költségkeretének terhére elvégzi a DN 80 acny. vízvezeték rekonstrukcióját mintegy 80 fm hosszban. A kivitelezés jelzőlámpával irányított szakaszos félpályás lezárás mellett folyhat, a kivitelező által készítendő ideiglenes forgalomtechnikai terv alapján. A Hideg-sor útfelújítás az Avas csapadékvíz projektet nem érinti, mindkettő önállóan ütemezhető.
Továbbiak a dokumentációban
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 250964741 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hideg sor felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233000-9
45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Karakterkorlátozás okán az ajánlati felhívás II.1.6) pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentációban kerül kifejtésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett út nyomvonala megmarad, 7,0 m -re szélesítésre kerül. Az ívekben a sugarak mérete miatt az útpálya szélesítésre kerül. A közlekedési út mellett haladó járdák felújításra-, ahol az ingatlanhatárok engedik 2,0 m szélességre bővülnek. A Gyár utca- Domb utca csomópontban a Domb utcai osztályozó, kanyarodási sávjai megmaradnak. A szélesítéssel érintett közművek védelembe helyezése is feladat, valamint meg kell oldani a talajvizsgálati jelentés szerinti út alatti pince szakaszok megerősítését, injektálását. A MIVÍZ Kft. a Domb utcában tárgyi projekt költségkeretének terhére elvégzi a DN 80 acny. vízvezeték rekonstrukcióját mintegy 80 fm hosszban.
A tervezett kivitelezés nem építési engedélyköteles tevékenység.
A kivitelezés jelzőlámpával irányított szakaszos félpályás lezárás mellett folyhat, a kivitelező által készítendő ideiglenes forgalomtechnikai terv alapján. A Hideg-sor útfelújítás az Avas csapadékvíz projektet nem érinti, mindkettő önállóan ütemezhető.
Egyéb problémák, kötöttségek:
• A 70989/1. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában kisajátítási (ingatlanszerzési) geodéziai munkarészek készültek.
• Az út felújítása során érintett telkeken található elhagyott, balesetveszélyt jelentő pincék bejáratának elfalazása könnyített fajsúlyú falazó anyaggal, a szükséges mértékű tereprendezési munkák elvégzésével.
• Ajánlattevő feladata Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése engedélyeztetése és kiépítése.
Ajánlattevő feladata a projekt időtartamára vonatkozóan sávos ütemterv készítése munkanemenként (Gantt).
2. Tervezett megoldások:
Műszaki paraméterek, tervezési kategória
A tervezés során a következő szabványok és előírások kerültek betartásra:
- Közutak tervezése ÚT 2-1.201
- Új aszfalt pályaszerkezeti rétegek ÚT 2-3.302
- Közúti jelzőtáblák ÚT 2-1.124-134
- Közúti jelzőtáblák II. ÚT 2-1.131 és 2-1.157
- Útburkolati jelek tervezése ÚT 2-1.113
A B.V.c.D tervezési kategóriába sorolható tervezett létesítményekre vonatkozó műszaki paraméterek betarthatóak voltak.
Helyszínrajzi kialakítás
A tervezett út nyomvonala megmarad, 7,0 m -re szélesítésre kerül. Az ívekben a sugarak mérete miatt az útpálya szélestésre kerül. A közlekedési út mellett haladó járdák felújításra, ahol az ingatlanhatárok engedik 2,0 m szélességre bővülnek.
A Gyár utca-Domb utca csomópontban a Domb utca osztályozó, kanyarodási sávjai megmaradnak.
Az útfelújítás 3 építési szakaszra bontott.
Magassági vonalvezetés és keresztmetszeti kialakítás
Az útszakaszok hossz-szelvényi kialakítása illeszkedik a meglévő magassági vonalvezetéshez.
A tervezett útpályák a meglévő kialakításhoz illeszkedő oldallejtéssel épülnek.
Az út melletti beépítések környezetében a burkolatok szélén 12 cm kiállású kiemelt, egyéb szakaszokon az autóbusz forgalomra tekintettel a tervvel ellentétben 15 cm kiemelésű szegély építése tervezett.
A megállóhelyek kialakítása 12 m hosszúságban, 1,5 m szélességű, 15 cm magasságú, szilárd burkolattal ellátott peron kerüljön megépítésre a jelenlegi megállóhelyekre.
Az ingatlanok kapubehajtóinál, „K” szegély építése történik.
A tervezett, változó szélességű 1,5 - 2,0 m felújításra kerülő gyalogosjárdák ~ 2,0%-os oldaleséssel épülnek. A járdák közlekedési úthoz csatlakozásánál akadálymentesen, 2 cm kiemelésű szegéllyel csatlakoznak a közlekedési utakhoz.
Kivitelező feladata a kiépített járdák csatlakozó utaknál történő akadálymentesítése.
A jelenlegi forgalomtechnika, mely egyúttal a végleges forgalomtechnika is (burkolati jelek, tengely vonal, felállási, járműosztályozó tartós burkolati jel alkalmazás), biztosítása Kivitelező feladata.
Kivitelező organizációja függvényében az autóbuszok terelésével és ideiglenes megállók kialakításával járó költségek Kivitelezőt terhelik.
Karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentációban kerül bővebb kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (ajánlatkérő a 24 hónap feletti többletmegajánlásokat értékeli. A legkedvezőtlenebb ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.) (0-36 hónap) 15
2 M/2 a) pont szakember alk. felüli M/2 a) alk. jogosultság gyakorlásával szerzett vagy a jogosultság megszerzése vonatkozásában figyelembe vehető szakmai többlet tapasztalata (0-24 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00002.
II.2.14) További információ:
Az eljárás tárgya, mennyisége, valamint a teljesítés fő helyszínei karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentációban kerül kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 533872
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hideg sor felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 131699435
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 250964741
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás fajtája: KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS VERSENY ÚJRANYITÁSI SZAKASZÁHOZ
[A KBT. 105. § (2) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINT]
Az eljárás megindításának dátuma: 2018. december 1.
Az Európai Unió hivatalos lapjában (TED): TED 2018/S 234-533872 azonosítószámon 2018. december 5-én jelent meg.
Tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-22335/2018. azonosítószámon jelent meg.
Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
A keretmegállapodás tárgya: „Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Miskolc Megyei Jogú Város területén”
A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2019.05.21.
A keretmegállapodás nettó keretösszege: 8.000.000.000,- Ft
Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatja le a Kbt. 105. § (2) bek. c) pont szerint a verseny újbóli megnyitásával. A keretmegállapodást kötött ajánlattevőkön kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni (Kbt. 105. § (3) bekezdés).
A keretmegállapodást kötött ajánlattevők:
1. Colas Út Zrt.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószám: 14904134-2-44
2. HE-DO Kft.
Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
Adószáma: 10683833-2-41
3. MENTO Környezetkultúra Kft.
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.
Adószáma: 11440424-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: XXI. fejezet - A jogorvoslati eljárás szabályai (144-177. §) alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)