Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21067/2019
CPV Kód:71632200-9
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: 7030 Paks, HRSZ. 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dombai Kata
Telefon: +36 75508645
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000139162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pihentető medencék tisztítása
Hivatkozási szám: EKR000139162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1-4. blokki pihentető medencék teljeskörű tisztítása és roncsolásmentes anyagvizsgálata
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pihentető medencék tisztítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71632200-9
További tárgyak:71730000-4
90913100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés célja az alábbi három feladat végrehajtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (ajánlatkérő) által üzemeltetett Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjaihoz tartozó pihentető medencéken:
1. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének tisztítása, idegen testek eltávolítása.
A medencefenék feltérképezésének elengedhetetlen feltétele a medencék aljának tisztítása. A tisztítás során eltávolításra kerülő anyagok: festék, szilánkjellegű hullott szennyeződés, iszap-jellegű lerakódás, esetleges idegen testek. A tisztítás célja: a pihentető medence fenékrészén található varratok feltérképezhetővé tétele és anyagvizsgálat elvégezésére alkalmassá tétele. Ideális a fémtiszta, szennyeződésektől mentes állapot elérése. Elfogadhatóak a felületi elszíneződések és korróziós nyomok, azonban nem maradhatnak hullott, illetve lebegő szennyeződések a pihentető medencékben. A medence aljának tisztítását vízzel feltöltött állapotban, üzemelő blokkon, főjavítási és üzem közbeni karbantartási (ÜKK) időszakon kívül kell elvégezni. A tisztításra fordítható idő max. 1 hét/pihentető medence. A főjavítási és ÜKK időszakokat a Közbeszerzési műszaki leírás (KML) 7. pontja tartalmazza.
A tisztítás eredményéről magyar és angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani 1 eredeti papír alapú és 1 elektronikus példányban, valamint a tisztítás folyamatáról videofelvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a tisztított terület azonosító adatai;
- a felhasznált berendezés(ek), megnevezése, adatai;
- a tisztítás eredményének a részletezése;
- talált idegen anyagok megnevezése, fenéklemez térképén történő bejelöléssel
- dátum, részt vevő személy(ek) adatai (név), és aláírása.
A tisztításról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.
2. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezének és a palástok varratainak vizuális vizsgálata
A pihentető medencék lemezburkolata teljes felületének hegesztési varrattérképének felmérése abból a célból, hogy a megvalósult állapotot össze lehessen vetni a létesítési tervdokumentációval, valamint a varratok vizuális vizsgálata (teljes felületen). A várható varratmennyiség max. 600 folyóméter. A varrattérkép felmérését a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain kell végrehajtani. A medencefenék feltérképezésének előfeltétele a medencék aljának tisztítása, és a dokumentált megfelelő minősítés.
A varrattérkép felmérésének feltételei:
A varrattérkép felmérését vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni, olyan üzemállapotban, mikor a tartalék tálcák nincsenek beemelve a medencébe. A vizsgálathoz az üzemi polcok a kiégett üzemanyagkazettákkal, a kiégett elnyelő és a szabályzókazettákkal a pihentető medencében maradnak. A varrattérkép felmérése várhatóan 600 folyóméter varrathosszon történik. A vizsgálatra fordítható idő 3 nap/pihentető medence.
A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat folyamatáról videofelvételt kell készíteni, magyar és angol nyelvű jegyzőkönyvet kell kiállítani. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
- a vizsgált terület azonosító adatai;
- a vizsgáló berendezés, tisztítóberendezés megnevezése;
- az elvégzett vizuális vizsgálat eredményének részletezése
- hibatérkép a detektált hibákról
- dátum, vizsgáló- és vizsgálaton részt vevő személy(ek) adatai (név, minősítés) és aláírása.
A vizsgálatról készült felvételeket az ajánlatkérőnek át kell adni.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.9) pontban.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A tisztítás és vizsgálatok során készült videofelvételek HD minőségűek 1
2 A vizsgálatok során a pozíciók megállapítása lézeres távolság meghatározással történik  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 98
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/08/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.4) pont folytatása
3. A pihentető medencék (4 db) fenéklemezeinek és a palástok varratainak térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálata
A roncsolásmentes anyagvizsgálatot a pihentető medencék palástfelületének és padlóburkolatának hegesztési varratain egyaránt végre kell hajtani. Minimumkövetelmény, hogy a tompa varratok teljes terjedelemben kerüljenek megvizsgálásra, a sarok varratok pedig olyan terjedelemben, ahogy az műszakilag megvalósítható. A sarokvarratok térfogatos anyagvizsgálata tételesen kerül elszámolásra. A pontos terjedelem a vizsgálat megkezdésekor elvégzett vizuális vizsgálat eredménye után kerül meghatározásra. A vizsgálandó lemezburkolat 4 mm vastagságú ausztenites rozsdamentes acélból (08H18N10T) készült.
A vizsgálat elvégezhetőségének feltételei:
A vizsgálatot vízzel feltöltött pihentető medencében, üzemelő blokkon, azaz a főjavítási és ÜKK időszakon kívül kell elvégezni. A vizsgálatra fordítható idő maximum 2 hét/pihentető medence.
A pihentető medencében lévő bóros víz bórsav-koncentrációja: min. 14 g/dm3, aktivitása maximum 10 000 Bq/liter.
A vizsgálat dokumentálása
A vizsgálat eredményéről magyar és angol nyelven előzetes és végleges jegyzőkönyvet kell kiállítani. A megrendelő részére átadott teljes vizsgálati dokumentációnak a vizsgálat reprodukálhatósága érdekében minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a vizsgált terület azonosító adatai;
- a vizsgáló berendezés, szondák/fejek adatai;
- vizsgálati paraméterek, beállítási adatok,
- a kalibráció(k) adatai;
- részletes hibatérkép;
- dátum, vizsgáló személy adatai (név, minősítés), aláírása.
A vizsgálati adatokat az értékelő szoftverrel együtt adathordozón át kell adni az ajánlatkérő részére, hogy az ajánlatkérő szakemberei Pakson később önállóan, bármely időpontban elvégezhessék vizsgálat eredményeinek újraértékelését.
Az ajánlatkérő a tisztítás és anyagvizsgálatok elvégzéséhez a következőket biztosítja:
- elektromos hálózatra történő csatlakozási lehetőség;
- sűrített levegős hálózatra történő csatlakozási lehetőség (6 bar)
- 250t és 300t daruk és kezelő személyzet;
- H&B vizsgálóhíd és kezelő személyzet;
- átrakógép (szükség esetén) és kezelő személyzet.
A feladat célja olyan vizsgálatok elvégzése, amelyek az üzemidő hosszabbítás alatt a pihentető medencék állapotáról pontos képet adnak. A pihentető medencék esetleges tömörtelenségeinek pontos behatárolását tegyék lehetővé, hogy a karbantartó szervezet a pontos hibahely és hiba terjedelem meghatározása után a lokális javításra fel tudjon készülni.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező KML tartalmazza.
A III.1.4) pont folytatása:
A fenéklemez tisztítása sikeresnek tekinthető, ha a fenéklemezen a tisztítási próbát követően nem található szennyeződés, illetve kisméretű szilárd anyag, ezek elkülönítetten kezeltek, valamint a tisztító berendezés lejutása és kiemelése a fenéklemezről problémamentes. További feltétel a fenéklemez tisztítási próba sikeres minősítéséhez, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által behelyezett idegen testeket maradéktalanul eltávolította és a fenéklemez alkalmas a vizuális és térfogatos anyagvizsgálatok elvégzésére.
1.3.2 A pihentető medence makettjén a fenéklemez és a palást varratainak vizuális vizsgálata próbatesten (próbalemezen)
A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén, a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez vizuális vizsgálata víz alatt. A vizuális vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott lemezt kell megvizsgálni. A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, vizuális módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen.
Folytatás a VI.4.3) pontban
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Technikai okok miatt szükséges a II.2.9) pont kitöltése; az ajánlatkérő nem korlátozza az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők számát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
A jelen eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
• A részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésben köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: EEKD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.
• Az EEKD-ban a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]
• A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
• A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
• A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálat során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az előzetes és utólagos igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD benyújtásával, azon belül az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló, EEKD-ba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.
A részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azt a részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére [Kbt. 35. § (2a)].
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat [Kbt. 65.§ (12) bek.]
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pontjára és 19. § (2) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt a közbeszerzés tárgyából* származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 200.000.000,- HUF értéket.
* A jelen pont alkalmazásában a közbeszerzés tárgyának az alábbiakat kell tekinteni:
• acéltartály vagy acélburkolatú medence fenéklemez teljeskörű tisztítását vagy
• acéltartályból vagy acélburkolatú medencéből behullott szennyeződés, idegentest-eltávolítást vagy
• acéltartály vagy acélburkolatú medence vizuális és térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálatát.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges, akkor a részvételre jelentkező köteles tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint. Ez esetben a részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése az irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére. [Kbt. 35. § (2a) bek.] A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitást nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet [Kbt. 65. § (7) bek., tekintettel a Kbt. 65. § (9) bek.].
A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó okirat, melynek tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozhat.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján.
M1 A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben teljesített, a részvételi felhívás III.1.3) M1 pont M1/1, M1/2 és M1/3 alpontjaiban meghatározott munkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) és 22. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő módon, mindhárom tevékenységre vonatkozóan (M1/1, M1/2 és M1/3)
M2 Csatolandó a III.1.3) M2 pontban és az EEKD-ban már megnevezett szakemberek esetén:
a) a tanúsítványok (ISO 9712 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti legalább 2. szintű VT és ISO 9712 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti legalább 2. szintű UT és/vagy ET) egyszerű másolata,
b) saját kezűleg aláírt, rövid, szakmai önéletrajz, kiemelve az M2 pontban előírt nukleáris létesítményben* szerzett szakmai tapasztalat időtartamát (hónapokban megadva), a munkavégzés helyét, a munkáltató vállalkozás megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét,
saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember a gazdasági szereplő nyertessége esetén részt vesz a teljesítésben.
M3 Csatolandó az ISO/IEC 17025 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvány az elvégzendő anyagvizsgálati eljárásokra vonatkozóan (vizuális vizsgálat, ultrahangos anyagvizsgálat és/vagy örvényáramos anyagvizsgálat).
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a), b) és c) pontjaira, a 21. § (3a) bekezdés b) pontra, valamint a 22. § (1) és 24. § (3) bek-re is.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is eljárhat.
Az előzetes és utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 A részvételre jelentkező alkalmasságának feltétele a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az, hogy a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) évben az alábbi tevékenységek mindegyikét végezte legalább 1 (egy) alkalommal, víz alatti, sugárzó környezetben*:
M1/1 acéltartály vagy acélburkolatú medence fenéklemez teljeskörű tisztítását
és
M1/2 acéltartályból vagy acélburkolatú medencéből behullott szennyeződés-, idegentest-eltávolítást
és
M1/3 acéltartály vagy acélburkolatú medence vizuális és térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálatát.
Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontjára, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
M2 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 3 fő olyan szakemberrel, akik az alkalmazandó anyagvizsgálati eljárásokra (VT és UT és/vagy ET) vonatkozóan az ISO 9712 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti legalább 2. szintű tanúsítással rendelkeznek és minimum 3 év nukleáris létesítményben** szerzett munkatapasztalatuk van.
M3 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik ISO/IEC 17025 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti akkreditációval az alkalmazandó anyagvizsgálati eljárásokra (vizuális vizsgálat, ultrahangos anyagvizsgálat és/vagy örvényáramos anyagvizsgálat) vonatkozóan, a tanúsítás részletező okirata szerint.
*Sugárzó környezet alatt olyan környezetet kell érteni, ahol a tárolt közegben radioaktív izotópok vannak.
**Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 2. § 7. pontja szerint nukleáris létesítmény:
a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó üzem, nukleáris üzemanyagot vizsgáló laboratórium, kutatóreaktor, oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss nukleáris üzemanyag tárolására és kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény,
b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található, radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minősülnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A jelen pontban az ajánlatkérő a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek rovat 1. pontjában említett inaktív próba leírását bocsátja a gazdasági szereplők részére.
Inaktív próba
1.1 Inaktív próba célja:
Az ajánlatkérő telephelyén (7030 Paks, HRSZ.: 8803/17.) rendelkezésre álló pihentető medence modell segítségével meggyőződni arról, hogy az alkalmazott tisztító berendezések és vizuális valamint térfogatos vizsgálatoknál használt berendezések a medence fenékre eljutnak, beszorulás / beakadás veszélye nélkül eltávolíthatóak, ott a tisztítást elvégzik, illetve a próbalemezekbe bemunkált hibákat megtalálják. Sikeres inaktív próba után lehetséges az 1-4. blokki pihentető medencék tisztítását és vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálatát elvégezni.
1.2 Az inaktív próbához az alábbiakat biztosítja az ajánlatkérő:
- a modellt
- a modellt fogadó tartály köré állvány építését U alakban
- a modell köré állvány építését a könnyebb kiszolgálás végett
- zárható konténert (min. 3 fő részére) az irodai feladatok elvégzéséhez, jegyzőkönyvkészítéshez, vizsgáló eszközök tárolásához
- vizsgáló berendezések ellátására alkalmas 230/400V elosztó szekrényt
- kb. 5 m-es létrát a tartályban végzett esetleges munkákhoz
- sátor elkészítését a tartály fölé
- állandó kiszolgáló személyzetet az inaktív próbák során
- előre leegyeztetetten, igény szerint, az emelésekhez darus autót.
1.3 Az inaktív próba leírása
Az ajánlatkérő az inaktív próba elvégzéséhez készíttetett egy részleges pihentető medence modellt, amely az 1-4. blokki pihentető medencék M1:1 arányú medence fenékrészét és oldalfalait modellezi. A modell fogadására elkészítésre került egy átalakított tartály, melybe bedaruzásra kerül a pihentető medence modell. Az 1-4. blokki körülmények biztosítása miatt a tartály vízzel feltöltésre kerül. A pihentető medence modell tisztítását és az anyagvizsgálatokat víz alatt kell elvégezni. Az ajánlatkérő biztosítja, hogy a közbeszerzési eljárásra jelentkezők a pihentető medence modellt és az inaktív próba elvégzésére alkalmas tartályt megtekintsék. A pihentető medence modellt az 1., 2. és 3. ábra mutatja (az ábrák „Inaktív próba_ábrák.pdf” néven külön fájl-ban elérhetőek az EKR-ben).
Az inaktív próba során az elvégzendő feladat a pihentető medencék M1:1 méretű, vízzel feltöltött állapotban lévő makettjén a fenéklemez tisztítása, vizuális, valamint térfogatos anyagvizsgálata.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás időtartama alatt lehetőséget biztosít a közbeszerzési eljárásban részt vevők számára a pihentető medence modellen gyakorlásra legfeljebb két alkalommal, melyek időtartama összesen maximum 10 munkanap lehet. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a gyakorlásra való igényüket legalább 10 munkanappal a részvételre jelentkező által javasolt időpontot megelőzően az EKR-ben jelezze.
1.3.1. A fenéklemez tisztítása
A pihentető medence modell tisztítása során a fenéklemezre helyezett szemcsés, lemezes, illetve iszapjellegű szennyeződések, valamint kis méretű (3-25 mm átmérőjű, 100-150 mm hosszú) szilárd anyagok eltávolítása a feladat. A tisztítási próba során be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés az oldallemezek mentén lejut a fenéklemezre és az ott található szennyeződést eltávolítja. Be kell mutatni, hogy az eltávolított szennyeződést és kisméretű szilárd anyagot elkülönítetten tudja a jelentkező kezelni. Be kell mutatni, hogy a tisztító berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modellből kiemelhető.
Karakterkorlát miatt folytatása a II.2.9) pontban, majd a VI.4.3) pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek: késedelmi kötbér, blokkvisszaindulást akadályozó vagy termeléscsökkenést okozó késedelem esetére előírt kötbér, hibás teljesítési kötbér, nem-teljesítési kötbér. Jótállási kötelezettség
A VI.4.3) pont folytatása
13. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.17.
14. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2020.01.24.
15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020.06.10.
16. FAKSZ: Szél István, 00602
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében. A III.2.2) PONT FOLYTATÁSA: ...az Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 2 (ABOS 2) biztonsági osztályba sorolt technológiai rendszerekkel és rendszerelemekkel összefüggően anyagvizsgálati tevékenység végzésére vonatkozó nukleáris minősítéssel. Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatokat kér. Bármely nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződés megkötésének feltétele lesz, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatok bírálatáról készített összegezés megküldésétől számított 20 naptári napon belül rendelkezni fog a jelen felhívás III.1.4) pontjában leírt inaktív próba sikerességét igazoló, az ajánlatkérő által hitelesített jegyzőkönyvvel.
2. A szerződéskötés feltétele lesz továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő vagy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó, amely a térfogatos roncsolásmentes anyagvizsgálatokat végezni fogja, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott,...
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.8) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések, melyeket a gazdasági szereplőnek be kell tartani:
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. (EKR rendelet) alkalmazása
- kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
- üzleti titok: Kbt. 44. §
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
- a jelentkezés nem nyújtható be fax és e-mail útján
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
- hiánypótlás és felvilágosítás: Kbt.71. § (1)-(10) bek.
Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja
- Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X.30.) Korm. rend.13. §
- Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§
2. A részvételi jelentkezés, az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítés nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pont hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági-pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2) pontban eltérően, a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3) pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
5. A részvételi jelentkezés és az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek kell viselnie.
6. A közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételre jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére [Kbt. 35. § (2a)]. A közös részvételre jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
7. Ajánlatkérő a pihentető medence makettjének megtekintésére helyszíni bejárást és konzultációt tart, melynek időpontja és helye 2019.11.21. 09:00 óra, helyszín: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., F2 Porta.
Az ajánlatkérő ezúton is felhívja a gazdasági szereplők (GSZ) figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok kiegészítésének kizárólag az írásban feltett kérdésekre ajánlatkérő által írásban adott választ tekinti.
A helyszíni bejárás és konzultáció hatékonyságának biztosítása, növelése érdekében ajánlatkérő megkéri a GSZ-ket, hogy a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket a konzultáció napját megelőző 3 munkanappal korábban, írásban EKR-en keresztül juttassák el az ajánlatkérőhöz.
A helyszíni bejáráson és a konzultáción való részvétel esetén a Paksi Atomerőmű üzemi területére történő belépés biztosításához a belépést legalább 5 munkanappal megelőzően a következő adatokat kell megküldeni EKR-en keresztül az ajánlatkérő részére a személy neve (vezeték- és utónév), születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve, útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma, munkahelyi beosztása, munkáltató megnevezése. A helyszíni bejáráson és a konzultáción az érdeklődő GSZ maximum 5 fővel vehet részt.
8. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/12/16 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A II.2.9) pont (III.1.4) pont) folytatása
Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak.
A vizuális vizsgálat sikeresnek tekinthető, ha az összes hibafajtát, ami a lemezeken bemunkálásra került, a nyertes ajánlattevő megtalálta, beazonosította, pozícióját meghatározta, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes volt.
1.3.3 A pihentető medence fenéklemez és a palást varratainak térfogatos anyagvizsgálata próbatesten (próbalemezen)
A pihentető medencék M1:1 méretű makettjén a makettbe helyezett hibákkal ellátott próbalemez térfogatos vizsgálata víz alatt. A térfogatos vizsgálat során a pihentető medence oldalfalain lévő, valamint a fenéklemezen elhelyezett hibákkal ellátott próbalemezt kell megvizsgálni. A vizsgálat során be kell mutatni, hogy az összes hibafajtát, ami a próbalemezeken található, térfogatos módszerrel megtalálták mind az oldalfalon, mind a fenéklemezen. Be kell mutatni, hogy a vizsgáló berendezés beakadás / beszorulás veszélye nélkül a modell fenéklemezére lejuttatható és onnan kiemelhető. Az inaktív próbához használt próbalemez és abba bemunkált hibafajták az 1.3.4. pontban találhatóak
A térfogatos vizsgálat sikeresnek tekinthető, amennyiben az alkalmazott vizsgálórendszerrel a lemezekbe bemunkált átmenő furatok és az 1 mm-t meghaladó mélységű mesterséges folytonossági hiányok detektálásra és a hibák közelítő méretei meghatározásra kerültek, valamint a vizsgáló berendezés lejutása és kiemelése a modellből problémamentes.
A fenti három feladatból álló inaktív próbát a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő képviselői jelenlétében hajtja végre, az inaktív próba vizsgálataira vonatkozó információkat jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet mindkét fél aláírásával lát el. Az inaktív próba alkalmával készülő mérési eredményeket, videofelvételeket a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek adathordozón adja át. Az inaktív próba sikeresnek tekinthető, ha mindhárom részfeladat külön-külön sikeres. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek az inaktív vizsgálatokra az ajánlatkérő maximum 9 munkanapot biztosít, melynek teljesítése maximum 2 részben történhet.
1.3.4 A próbalemez és a bemunkált hibafajták
Anyagminőség: ausztenites rozsdamentes acél WNR1.4541
Lemezvastagság: 4 mm
Bemunkált műhibák a varrat középen és varratkorona szélén (hőhatás övezetben) és az alapanyagban:
- Furatok:
o átmenő furatok:
 Ø1 mm,
 Ø2 mm
o zsákfuratok:
 Ø1 mm x 2 mm
 Ø2 mm x 2 mm
 Ø3 mm x 2 mm
- bemetszések (varrat tengelyével egyező és arra merőleges irányultságúak)
hossz x mélység x szélesség):
o 10 mm x 1 mm x 0,2 (0,5) mm
o 10 mm x 2 mm x 0,2 (0,5) mm
o 10 mm x 3 mm x 0,2 (0,5) mm
A VI.3) pont folytatása
9. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Részszempont megnevezése Súlyszám Értékelés módszere
1. Nettó ajánlati ár 98 fordított arányosítás
2. A tisztítás és vizsgálatok során készült videofelvételek HD minőségűek 1 hasznossági függvény
3. A vizsgálatok során a pozíciók megállapítása lézeres távolság meghatározással történik 1 hasznossági függvény
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében: 1-100. A részletes számítási módszereket a KD tartalmazza.
10. A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.
11. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
12. A jelen felhívásban, ill. a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.6) pontban
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák