Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21081/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks város közigazgatási terület: • Kömlődi utca 1201, 1149/1, 1199, hrsz.-ú ingatlanok • Kilátó utca 1257 hrsz.-ú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság;Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
Hivatkozási szám: EKR000942252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés.
ÚTÉPÍTÉS: Helyi közút felújítása összesen 458,95 m, Útalap és burkolatok bontása, Tükörkészítés, Útalap réteg készítése 878,70 m3, Ckt-T2 betonalap készítése 322,1 m3, Kiemelt, süllyesztett, „K” szegély 877,2 m, CP 4/3 pályaburkoló beton 343,5 m3
VIZIKÖZMŰVEK: Munkaárok dúcolása 5.685 m2, földkiemelés 4.390,6 m3, Földvisszatöltés 1.343,2 m3, 25-63-110-250 mm csőátmérőjű KPE nyomócső fektetése 833,5 m, Föld feletti tűzcsap létesítése 3 db, Közkút elhelyezése 1 db, Aknafedlap beépítése, cseréje 30 db, Víznyelőrács beépítése 18 db, Polimerbeton folyóka 24,7 m, Csatornacső fektetése D160-D315-D400-D600-D800 802,8 m, Szennyvíz csatorna aknák szintbe emelése 13 db
KÖRNYEZETRENDEZÉS: Tükörkészítés 1.089,39 m2, Mechanikailag stabilizált alapréteg FZKA 0/32 225,5 m3,
Ckt-T2 betonalap készítése 74 m3, Térburkoló szegély 860 m, Térkőburkolat készítés 6 és 8 cm. vastag 1.032 m2, Szürke blokklépcső beépítése 75 fm, Vasbeton zsalukő kerítés építése 27 m, Egyedi korlát készítése 29 m, Cserje, gyep irtás 1.471 m2, Föld feltöltés 95,7 m3, Földmű rendezés 930 m2, Díszfa ültetése 27 db, Évelők ültetése 1.688 db, Cserjék ültetése 3.731 db 0,4 kV-OS VILLAMOS HÁLÓZAT, KÖZVILÁGÍTÁSSAL: Vezeték bontása oszlopról, védőcsőből kihúzva 2.225 m, Kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről 700 m, Műanyag kábelvédőcső elhelyezése 2.125 m, Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe 400 m, Műanyag szigetelésű kábel fektetése 2.898 m, Elosztószekrények elhelyezése 6 db, Fogyasztásmérő szekrények elhelyezése 8 db, Közvilágítási oszlop és lámpakar elhelyezés 15 db, Közvilágítási lámpatest elhelyezése 15 db TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT: Munkaárok földkiemelés 186 m3, N1 szekrény telepítés 6 db, 20 mm védőcső fektetés 1.626 m, 40 mm védőcső fektetés 1.450 m, kábelfektetés 3x4-es kábel 1.725 m, kábelfektetés 40 mm-ig 565 m, Légvezetéki oszlop bontása 9 db KTV HÁLÓZAT: Földkiemelés 167 m3, Védőcsövek fektetése 2.356m, Kábel behúzása védőcsőbe 1.800 m, Kábeltévé kültéri elosztószekrény telepítés 4 db
GÁZKÖZMŰ HÁLÓZAT: Földkiemelés 180 m3, Csővezeték bontása 210 m, Védőcső és burokcső elhelyezése 202 m, DN 63 PE gázvezeték fektetése 97 m, DN 32 PE gázvezeték fektetése 320 m, Gázvezeték idom elhelyezése 300 db a járulékos munkákkal együtt, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján Általános észrevételek a tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pontosítások, előírások, elvárások: 1. Az Ajánlattevő az ajánlat készítése előtt feltétlenül ellenőrizze a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen környezetét, ennek ismeretében adja meg ajánlatát. 2. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait. 3. A Kivitelező köteles a felvonulási, építési/munkaterületen az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan gondoskodni. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell. 4. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 506995264 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32412100-5
További tárgyak:44161200-8
45231220-3
45247112-8
50232110-4
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks város közigazgatási terület:
• Kömlődi utca 1201, 1149/1, 1199, hrsz.-ú ingatlanok
• Kilátó utca 1257 hrsz.-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános észrevételek a tervekre (II.1.4. folytatása)
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a Kivitelező feladata gondoskodni.
6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A kivitelezés kapcsán a Kivitelezőnek a munkaterület átadás-átvétele előtt a Megrendelővel közösen lakossági fórumot kell tartania, ahol tájékoztatni kell a lakosságot a kivitelezés lebonyolításáról, ütemezéséről és egyéb a kivitelezés szempontjából fontos kérdésekről. A lakossági tájékoztató összehívása a Megrendelő feladata.
8. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeleteket és a közmű kitűzéseket a munka megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek.
9. Engedélyekben, közműnyilatkozatokban, közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, közműkezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a Kivitelezőnek!
10. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés közcélú hálózat átalakítása és/vagy áthelyezése tárgyában”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújításhoz kapcsolódó 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózat átépítés” című villamos kiviteli terv megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 6. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
11. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra került az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., mint Elosztói Engedélyes és Paks Város Önkormányzata, mint Beruházó/Megrendelő között kötött „Együttműködési szerződés földgáz - elosztóvezeték átalakításáról és/vagy áthelyezéséről”, mely szerződés megkötése a „Paks, Kömlődi utca út és közműfelújítás, építés” tárgyú építési beruházás megvalósítása miatt vált szükségessé. Az Ajánlattevők kötelesek a szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, melyet az ajánlatadás során nyilatkozattal kell megerősíteni. Az Együttműködési szerződés 4. sz. mellékletében szereplő nyilatkozat megtétele a kiváltási/hálózat átépítési munkálatok megkezdésének előfeltétele.
12. A kivitelezés nem csak a Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanokon, közterületen folyik, hanem egyéb tulajdonban, kezelésben, használatban lévő ingatlanokon is. A kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosaival, kezelőivel, használóival az előzetes egyeztetés megtörtént, de a kivitelezés során folyamatosan egyeztetni szükséges a magáningatlanok tulajdonosaival, használóival a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki és ütemezési kérdésekben, valamint az ingatlanok megközelíthetősége miatt.
13. Az építési/munkaterületen és a felvonulási területen jelenleg meglévő KRESZ és utcanév táblák, kandeláberek megvédése és a kivitelezés befejezésekor azok eredeti helyére való visszahelyezése – esetleges elbontás esetén – a Kivitelező feladata.
14. Az útépítés kiviteli tervében szereplő „Szilvamag” egyedi előregyártott beton sarokköveket, sarokelemeket Megrendelő biztosítja saját költségén, mely elemek helyszínre szállítása – 7030 Paks, Vasút u. 2. szám alól – a Kivitelező feladata.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt jótállás idő (hó) (minimum 60 hónap - értékelési maximum 72 hónap) 20
2 2. MV-KÉ/MV-KÉ-R (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői pozícióra bemutatott szakembernek az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlati ideje. (min nincs, értékelési max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (tartalékkerettel nettó Ft): Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paks, Kömlődi utca út- és közműfelújítás, építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813108219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87019272
Postai cím: Vácika Köz 11
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@bauteamkft.hu
Telefon: +36 74417172
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10628717217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 278732377
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 506995264
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813108219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges