Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21092/2019
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83912977
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Ferenc
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.hu
Fax: +36 62599759
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388682019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001388682019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése 2020-2022.
Hivatkozási szám: EKR001388682019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett külföldi folyóiratok beszerzésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése 2020-2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megrendelni kívánt papír és online külföldi folyóiratok száma: 30 féle online és 2 féle print folyóirat beszerzése.
Opciós megrendelés a rendelkezésre álló forrásig további
Opció 1: 4 féle online folyóirat
Opció 2: 12 féle online folyóirat.
Opció 3: 4 féle online folyóirat.
Az online elérésű folyóiratok esetében az FTE (full time equivalent) 350 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A részletfizetés keretében felajánlott részletek száma (minimum 1, maximum 12) 3
2 Áremelkedés mértéke (minimum 0%, maximum 5%) 7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő a költségvetésben elkülönítetten rögzíti az Opció 1. részben felsorolt 4 féle és Opció 2 részben felsorolt 12 féle és az Opció 3 részben felsorolt 4 féle folyóiratot, amelyet opcionális tételnek minősít, amelyeket a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékéig jogosult megrendelni az alábbiak szerint:
A Felolvasólapon fel kell tüntetni az alapmennyiség, illetve az Opció 1, Opció 2 és Opció 3 mennyiségek ellenértékével összeadott összárat az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár a megrendelendő mennyiség tekintetében nettó EURO
2. Ajánlati ár a megrendelendő mennyiség + OPCIÓ 1 tekintetében nettó EURO
3. Ajánlati ár a megrendelendő mennyiség + OPCIÓ 1 + OPCIÓ 2 tekintetében nettó EURO
4. Ajánlati ár a megrendelendő mennyiség + OPCIÓ 1 + OPCIÓ 2 + OPCIÓ 3 tekintetében nettó EURO
Ajánlatkérő a bontás során ismertetett rendelkezésre álló fedezetet alapul véve megállapítja, hogy melyik az a legalacsonyabb ellenértéket kérő ajánlat, amely a legtöbb számú Opciós részt is egybeszámítva a megadott rendelkezésre álló fedezeten belüli. A többi ajánlattevő esetében azon ajánlati ár kerül értékelésre, amely az Opciók számát tekintve azonos a fedezeten belüli legalacsonyabb ellenértéket kérő ajánlattevő ajánlatával.
Az ajánlattevők kötelesek beárazva benyújtani a teljes opciós listát is.Az ajánlatkérő a fedezeten felüli azon opciós tételek tekintetében egyoldalú nyilatkozattal vételi jogot köt ki a szerződés időszaka alatt, amelyek a nyertes ajánlattevő esetében az eljárásban benyújtott további összes ajánlattevő áránál alacsonyabbak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Kizárt, a beszerzés tárgya több tételből álló, azonban azonos áru, amelynek folyamatos ütemezett megrendelés és szállítása nem teszi lehetővé több ajánlattevő együttes teljesítését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján: Ajánlattevőnekajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltakszerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdéseszerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k),valamint adott esetben az alkalmasságiigazolásában eészt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásábanrészt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakszerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fennnem állását. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján, a 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel. A Kbt. 67. § (4)bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybea szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64.§ szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására. Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt azajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.Csatoljon referencianyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből, külföldi folyóiratok szállításáról, összesen legalább 24 féle online folyóirat szállítására vonatkozóan, magyarországi vagy EU-s felsőoktatási vagy kutatási szférába vagy könyvtárba történő szállításról. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)/
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, a folyóiratok félesége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2)/.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe.
Figyelem! A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; egyéb szervezet esetén, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni az alkalmasságot.
Részletes leírást a csatolt dokumentáció tartalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referenciaigazolással az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évből, külföldi folyóiratok szállításáról, összesen legalább 20 féle online folyóirat szállítására vonatkozóan, magyarországi vagy EU-s felsőoktatási vagy kutatási szférába vagy könyvtárba történő szállításról.
Részletes leírást a csatolt dokumentáció tartalmaz.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes ajánlattevő az értékelési szempontra adott részszámlák száma alapján, a részszámlákat a 12 hónapra arányosan elosztva nyújthat be számlát. Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést/részteljesítés követően, számla illetve részszámla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján saját forrásból, vagy adott esetben, annak elszámolhatósága esetén a támogatás felhasználásával teljesíti átutalással. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)). Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. (Kbt. 135. § (6))
Részletes leírást a csatolt dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. § rendelkezéseiszerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. év
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja aközbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban való részvétel feltétele, az oldalon történő regisztráció (424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet 6. § (1)), és a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása. 2.Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5. pontban leírt szempontokalapján. Az ajánlatok megadott szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsóés felső határa: 0-10 A módszerek részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza, amely arányosítás módszere. 3.Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított 4.Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben .Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az Ajánlattevő cégkivonatátés annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból. 5. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújtbe ajánlatot ( közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat, beleértve az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat 7.Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő, a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. 8. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 9. Az eljárásbanDr. Nagymihály Tamás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el, lajstromszám:00014, cím: 6722 Szeged, Gogol u. 6., tel:+36 20/9648-886, e-mail: nagymihaly.tamas@gmail.com Az elektronikus közbeszerzésrészletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő ésa gazdasági szereplők között a
Közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ennek megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást. 10. A IV.2.6. pontban az "1 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg. 11.A fenti II.1.5. és a II.2.6. pontokben a becsült érték megadása csak a TED felé való továbbítás érdekében történt. 12. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé gyazdálkodó szervezet alapítását az eljárásban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. Hatodik Rész szerint.
Karakterkorlát: Magyarázat a II.2.7. pontban megadott 36 hónapos időhöz: A nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően leadott megrendelés alapján köteles tervezetten 2020. január 1. napjától teljesíteni 12 +24 hónapon át a kért szállítást. A szerződést bármelyik fél 2020. november 30. napjáig a másik félhez intézett eredeti okirattal felmondhatja 2021. január 1. napjára, azaz a fennmaradó 24 hónap időszakra. Ha 2020. november 30. napjáig egyik fél sem él felmondási jogával, úgy a szerződés a 12+24 hónap határozott idő végén szűnik meg.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák