Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21109/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Örökség Intézete
Teljesítés helye:1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökségvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Örökség Intézete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61162516
Postai cím: Fiumei Út 16-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 17950006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nori.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nori.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834212019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834212019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Hivatkozási szám: EKR000834212019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető zöldfelületi karbantartási és fenntartási munkinak végzése vállalkozási keretszerződés keretében” 12 hónapos időtartamra. Részletesen az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 808423000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
További tárgyak:77300000-3
77313000-7
98371111-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Örökség Intézete, mint Ajánlatkérő, közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely 55,7 ha alapterületű központi törzstemető (38821/2 hrsz), valamint Salgótarjáni utcai zsidó temető 4,79 ha alapterületű zsidó temető (38821/5 hrsz) teljes zöldfelület fenntartási munkálatait, vállalkozási keretszerződés keretében.
A II.2.6) pontban meghatározott keretösszegre vonatkozóan nincs teljes felhasználási kötelezettsége Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő nem érvényesíthet sem kártérítési, sem bármely egyéb jogcímen igényt Ajánlatkérővel szemben amiatt, hogy Ajánlatkérő a rendelkezésére álló előirányzott keretösszeget 70%-át meghaladó részében nem meríti ki. A keretszerződés tartalmaz munkaterv szerint elvégzendő feladatokat, havi átalánydíjas elszámolású feladatokat, valamint eseti megrendelésekre felhasználható keretösszeget.
A szolgáltatást műemlékvédett történeti kertben kell végezni, amely működő temető. A zöldfelületi és kertépítési munkák több, mint 40 mrd Ft értékű nyilvántartott ingatlan közvetlen környezetében végzendők központi műemlékhez is közvetlenül kapcsolódó területen. A feladat magában foglal:
- több, mint 5.333.334 m2 területen intenzíven és extenzíven fenntartott zöldfelületi munkákat;
- több mint 26667 db olyan fa növényvédelmi munkáit, amelyek közvetlen környezetében műemlékileg védett felépítmények, építmények találhatók;
- több, mint 8,54 mrd Ft értékű fákra, fasorokra, fás szárú növényzetre vonatkozó ápolási munkákat magában foglaló legalább 10667 db fa faápolási és gallyazási munkáit;
- műemlékvédett felépítmények közvetlen környezetében lévő legalább 40 db elhalt fa, tuskók és gyökerek eltávolítása nem hozzáférhető gyökérzet kezelési munkáit, gyökértartósítással;
- évente legalább 48000 db növény ültetését, fenntartását és ápolását egynyári és kétnyári, illetve évelő virágágyásokban;
- legalább 40db nemzeti emlékhelyen kiemelt műemléki környezetben történő protokolláris megemlékezéshez kapcsolódó kertészeti és szakismereti tevékenységeket;
- legalább 1,74 mrd Ft összköltségű építési engedélyhez és örökségvédelmi bejelentéshez kötött (kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (VI.9.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével) felújítási és restaurálási munka közvetlen környezetében végzendő és azzal összefüggő zöldfelület munkákat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésben résztvevő szakemberek összesített többlettapasztalata 15
2 1.1. Tájökológus tudományos fokozat (igen/nem)  3
3 1.2. M.2.1. többlettapasztalat (db)  4
4 1.3. M.2.2. többlettapasztalat (hónap)  4
5 1.4. M.2.3. többlettapasztalat (hónap)  4
6 2. Azonnali intézkedést igénylő esetekre vállalt helyszínre való kiérkezés határideje (óra) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 808423000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A II.2.11) pontban jelölt módon Ajánlatkérő opcionális jogával élve 8 hónappal meghosszabbíthatja a szerződést egyoldalú nyilatkozatával.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés időbeli hatályának ideje alatt egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatályát a lejártától számított további 8 hónapra meghosszabbíthatja, valamint ezzel egyidejűleg a II.2.6) pontban jelölt keretösszeget legfeljebb további 553.644.000,- forinttal növelheti.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár értékelési részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1)Összesített ajánlati ár(nettó Ft)-25
2)Munkatervben előírt feladatok díja(nettó Ft)-15
3)Havi átalánydíj(nettó Ft)-30

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ek vagy a Kbt. 63. § hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § rendelkezései szerint jár el.
2. A kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség nyilatkozat tekintetében ajánlattevőnek – valamint a kapacitást rendelkező bocsátó szervezetnek - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (ESPD) kell benyújtania, ajánlatkérő az ajánlatok érvényességét kizárólag ennek és a felhívásban felsorolt egyéb iratok alapján ellenőrzi. Az igazolások benyújtása az ajánlatban nem kötelező, de nem is tilos.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az EPSD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az előzetes igazolások vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321. Kr.) 1-3. § rendelkezéseire is.
3. Ajánlatkérő kizáró okokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321. Kr. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321.Kr 8-16.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés esetén az ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Referencia (321.Kr. 21. § (3) bek. a) pont.): Az ajánlati felhívás feladásának napától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak igazolásait a 321.Kr. 22. § (1) bekezdés szerint szükséges benyújtani. Az igazolásban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a nettó ellenszolgáltatás összegét (amennyiben releváns), a teljesítési kezdő és befejező napját, a teljesítés helyét, a szerződést kötő (referenciát adó) másik fél nevét és címét, valamint a referenciáról a másik fél nevében információt adni képes természetes személy nevét és e-mail címét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az alkalmasságát igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban vett részt.
M2. Szakemberek (321.Kr. 21. § (3) bek. b) pont): A szakemberek bemutatása nevük, képzettségük, releváns szakmai tapasztalatuk megadásával, jogosultság esetén nyilvántartási számuk megjelölésével vagy a jogosultságot alátámasztó dokumentum másolatával, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, a szükséges képzettséget igazoló dokumentumok másolata és a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, amely a minimumkövetelménynek való megfelelést alátámasztja.
Igazolás módja: a Kbt. 65. §, 67. §, 69. § és a 321.Kr 21-22. §.
Kérjük, hogy az ESPD IV. szakaszában szíveskedjenek megadni a részletes adatokat.
Az összetett alkalmassági követelményrendszert a beszerzés komplex jellege, a teljesítés helyének működő kegyeleti hely és Nemzeti Emlékhely volta – az ezzel összefüggő jogszabályi környezet - és ajánlatkérő ellátandó feladatainak kiemelt jelentősége megalapozottan indokolja.
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban került meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Referenciák:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásáról visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett temetőben vagy műemlékvédett történeti kertben vagy műemléki területen végzett olyan szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely
M.1.1. legalább évi 9 alkalommal, alkalmanként 400.000 m2-en intenzíven és/vagy extenzíven fenntartott zöldfelület fenntartási és/vagy karbantartási munkát foglal magában
M.1.2. legalább 18.000 elő fa növényvédelmi és/vagy növényápolási munkáit foglalja magában
M.1.3. műemlékvédett építmények közvetlen közelében lévő legalább 30 db elhalt fa és/vagy tuskók és/vagy gyökerek eltávolítására és/vagy nem hozzáférhető gyökérzet „gyökértartósítással” való kezelésére vonatkozik
M.1.4. 12 hónapon keresztül egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő virágágyásokban legalább 35.000 db növény ültetésére és/vagy fenntartására és/vagy ápolására vonatkozik
M.1.5. központi műemlékhez közvetlen kapcsolódó legalább 3000 m2 területen végzett kertépítési feladatokat tartalmaz.
M.2. Szakemberek:
M.2.1. 1 fő okleveles tájépítészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök végzettségekkel rendelkező szakember, aki legalább 1 történeti kertben végzett kerttervezési és/vagy kerthelyreállítási tevékenységet és legalább 1 kerttörténeti tudományos dokumentációt készített
M.2.2. 1 fő okleveles tájépítészmérnök, aki a végzettség megszerzését követően legalább 12 hónap műemléki területen végzett tervezési és kerthelyreállítási tapasztalattal rendelkezik
M.2.3. 1 fő agrármérnök és/vagy erdésztechnikus és/vagy erdészeti szakmunkás, aki lalpintechnikás fakitermelő tevékenységben legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik és legalább 1 történeti kertben végzett erdészeti tevékenységet
M.2.4. 1 fő felsőfokú növényvédelmi (agrár- vagy kertész- vagy növényvédő mérnök; vagy növényorvos) szakképesítéssel és Zöldkönyvvel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap
gyakorlattal rendelkezik műemlékvédelmi területen növényvédelmi tevékenységben
Az M1.1-M1.5. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel igazolható, alpontonként legfeljebb kettővel. Az előírt végzettségeknél minden esetben elfogadott az azzal egyenértékű végzettség is, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Egy szakember több M2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is bemutatható. Ajánlattevő köteles megadni az ajánlatban mely értékelési szempontra név szerint mely szakembert kívánja bemutatni. A referenciaelőírásokkal kapcsolatos fogalommeghatározásokat a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet I.7. pontja tartalmazza.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell
1) a Magyar Építészeti Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítészeti Tagozata által nyilvántartott K (teljekörű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
2) a Miniszterelnökség által nyilvántartott történeti kertek szakterületen nyilvántartott műemléki szakértővel;
Amennyiben szerződéskötéskor a szakemberekkel az ajánlattevő nem rendelkezik, úgy súlyos szerződésszegésnek minősül és ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérőként szerződő fél részére meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kbt.135.§(1),(5),(6);Ptk.6:130.§(1)-(2),6:155.§.
Előleg:nem biztosított; Számlázás:2019.12.31-ig 1db a munkaterv és átalánydíjas feladatok szerint,2020.01.01.után havonta 1db.
Kötbérek: Késedelmi:1%/nap, max15%;Hibás:20%, max5db;Meghiúsulási(eseti):30%, max5db;alapjuk az eseti megrendelés kalkulált értéke.Max.elérése esetén elállás/felmondás+meghiúsulási kötbér, amely a nettó keretösszeg30%-a.A havi átalánydíjas feladatokra a hibás teljesítési kötbér alkalmazandó, a munkaterv szerinti feladatok kötbér szempontjából 1db eseti megrendelésnek minősülnek.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A IV.2.7) pontban megjelölt 2 hónap 60 napot jelent, tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (00348).
Az ajánlat kötelező tartalma: • Kbt. 66. § (5)bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal• Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat• Kbt. 67. §(4) bekezdés szerinti nyilatkozat. Ajánlattevő csatolni köteles árazott költségvetéseket kizárólag az egységárakkal kitöltve aláírt .pdf és szerkeszthető .xls formátumban is.A költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, annak teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi hiánypótlás nélkül. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 2.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát; 2.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlatban benyújtott ajánlattevő nevében aláírt, az aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás másolatát. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését,81. § (5) bekezdését, azonban nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerint járhat el a szerződés megkötésétől számított három éven belül az alapprojekttel összefüggő további szolgáltatásmegrendelések vonatkozásában. A szolgáltatások tárgya megegyezik a jelen eljárás tárgyával, a beszerzés feltételei azonosak a szerződés eseti megrendelésekre és havi átalánydíjra vonatkozó részeivel, azaz egységárgyűjtemény és havidíj alapú elszámolással lehívható keretszerződés.
Az értékelési módszerek: Az ár részszempont alszempontjai, valamint a 2.minőségi részszempont vonatkozásában fordított arányosítás, az 1.minőségi részszempont 1.2.,1.3.,1.4. alszempontjai vonatkozásában egyenes arányosítás, az 1.1. alszempontban objektív pontkiosztás a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A kiosztható pontszámok minimuma 0, maximuma 100.
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1 millió Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00333506-00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.A biztosíték rendelkezésre bocsájtásának megtörténtét az ajánlatban igazolni kell.
II.1.6) indokolása: A terület egysége, a folyamatban lévő rekonstrukciós munkák nem teszik lehetővé a szolgáltatási tevékenységeken belüli, vagy földrajzi alapú részek képzését. A Salgótarjáni úti temető a Fiumei úti temetőből közelíthető meg, egy területen helyezkednek el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. Fejezet szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák