Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21148/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Honvéd u. 5. (3206 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, oktatás, kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gondos Kitti
Telefon: +36 72501500
E-mail: gondos.kitti@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001313732019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001313732019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, oktatás, kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Állatház kivitelezése–III.EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Hivatkozási szám: EKR001313732019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Honvéd u. 5. (3206 hrsz.) szám alatti telephelyén konvencionális állatházzal kapcsolatos, a
szerződésben, a vonatkozó szabványokban, az engedélyes és kiviteli tervek és jogszabályokban foglaltak szerinti kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Állatház kivitelezése–III.EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Honvéd u. 5. (3206 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Konvencionális állatház kialakítása az alábbiak szerint: - 20 db 15 m2-es állatszoba kialakítása, - 5 db 9 m2-es állatszoba kialakítása, -Az állatszobákhoz csatlakozóan raktárok és mosogató helyiség kialakítása, - 1 db steril légkezelővel ellátott műtőblokk kialakítása, - 2db steril légkezelővel ellátott műtőhelyiség kialakítása, - 2 db laborhelyiség kialakítása. - 304,244 m2 teherhordó falazat építése -1582,01 m2 válaszfal építése - 405,5 m2 deszkázás, ereszdeszkázás, nádazás - 3010,8 m2 oldalfalvakolat készítése.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kijelölt megrendelői személyzetet (maximum 5 fő) az épület üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni külön díj felszámítása nélkül maximum 5 órában. A kivitelezési munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képző Műszaki leírás tartalmazza. A kivitelezés építési engedély köteles. Ajánlatkérő a jogerős építési engedélyt a műszaki leírás részeként Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Jelen felhívásban és a dokumentáció részét képező műszaki leírásban nem minden esetben lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, továbbá azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. Ajánlattevőnek az alábbiak szerint van lehetősége a kiviteli tervben foglalt egyes tételek illetve rendszerek kiváltására: Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában a kiviteli tervben gyártó és típus szerint meghatározott anyagtól eltérő típust ajánl meg, köteles az egyenértékűség igazolására vonatkozó dokumentumokat ajánlatába becsatolni. Ezzel kapcsolatosan felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a következőkre: Amennyiben az egyenértékűség alátámasztására vonatkozóan benyújtott dokumentumok alapján – esetleges hiánypótlást és felvilágosítás nyújtást követően – nem állapítható meg, hogy a helyettesítő termék műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű a kiviteli tervben szereplő tételnél, Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés megkötését követően kíván egyeztetést folytatni a beépítendő tételek tekintetében Ajánlatkérővel, a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a értelmében kell eljárnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy mindkét esetben a kiviteli tervben megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termék fogadható el Ajánlatkérő részéről: az ennek megítéléséhez szükséges információk, dokumentumok rendelkezésre bocsátása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szakemberek szakmai többlettapasztalata (a felhívás III.1.3. /M.2. pontjában meghatározott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatot meghaladó gyakorlati idő, hónapban megadva) 30
2 2.1. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.1. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2.3. pontjában megjelölt szakemberjogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1 db autokláv, 1 db peroxid kamra, 1 db nagy ketrec és palackmosó gép, 1 db kicsi ketrec és palackmosó gép, 2 db átadó szekrény, 4 db mennyezeti anesztéziás statív (merev, N2O, AE, O2, 3 SL4 csatlakozóval, 8 dug.aljzat, 4 eph, 1x RJ45 informatikai aljzat), 4 db mennyezeti sebészeti statív (merev, 3 SL4 csatlakozóval, 8 dug.aljzat, 4 eph, 1x RJ45 informatikai aljzat).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Ért. módsz.e: AK az ár ért.i szempont esetében fordított arányosítás, a min.i krit.ok esetén az egyenes ar. módsz.t alk.. Az ért. során adható pontszám részszemp.ként: 0-10 p
Részaj.tét.kizár.nak indoka:Az állatház kial.hoz teljes körű építész.i, épületgép.i és ép.villam.i felúj.ra és átal.ra van szüks. Az épület kivit.nél nem megvalósítható az egyes szakági munkák lehat. módon tört. elvégeztetése

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.-ban nem lehet ajánlattevő(AT), alváll., és nem vehet részt az alk. ig.-ban olyan gazd.-i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-eiben felsorolt kizáró okok fennállnak. AT,alváll., és alk.-t ig. gazd.-i szereplő a Kbt. 64. §-ban foglaltaknak megfelelően élhet az öntisztázás lehetőségével. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő a Közbesz.i Hatóság a 188. § (4) beke. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtám.ra irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős hat.-t az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújt. A kizáró okok ig. módja és folyamata: Az AT-nek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek.-e, v.mint a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 2. § (1) bek. alapján az EEKD benyújt.val kell előzetesen ig., hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ének a hatálya alá. AK felhív.ra a legkedvezőbb AT-nek, v.mint ha AK felhívja, akkor az őt követő AT(k)nek a Kbt. 69. § (4)–(7) bek.e szerint be kell nyújtania Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Kr. 8. §-a, nem Magyaro.on letelep. ATk esetében a Kr. 10. §-a szerinti iratokat/igazolásokat a Kr. 12. §-ban és a 14–16. §-okban fogl. figy.bevét.vel azzal, hogy a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tek.ben az AT-nek nyil. kell arról, hogy hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényl. tul. nevének és állandó lakóhelyének bemut.t tart. nyil.-ot szüks. benyújt.(ellenkező esetben az erre vonatkozó nyil.-ot szüks. csatolni.) AT ajánlatában köteles benyújt. azon nyil.-át, miszerint nem vesz igénybe a szerz. telj.-hez a 62. § (1)–(2) bek. hatálya alá eső alváll.-t (Kbt. 67. § (4) , tekint. a Kr. 15. § (2) bek.-re). A Kr. 15. § (1) bek. alapján az AT az alk. ig.ban résztvevő más szervezet von.-ban csak az EEKD-t köteles benyújt. a Kbt. 62. (1)–(2) bek.-e szerinti kizáró okok hiányának ig.a érd.ben. AK a Kbt. 69. § (11) bek.t, v.mint a Kr. 1. § (3) bek.t megfelelően alkalm. Az alk.i köv.-nek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása ig.-nak körében nem kérhető a gazd.i szereplőtől olyan. ig. benyújt.a, amelyet ugyanazon AK részére a gazd.-i szereplő korábbi közbesz.-i elj.ban az EKR-ben elektr. úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd.-i szereplő nyil. arról, hogy mely korábbi elj.ban benyújt. ig.t kéri figy.be venni a bírálat során. A kizáró okokra és az alk.-i köv.-re von. a közbesz. megkezd.t megelőzően kiáll. ig.ok is benyújthatóak mindaddig, ameddig az ig.ban foglalt tény, ill. adat tartalma valós.Az AK - ellenkező biz.ig - az adat valós.tart.t az AT erre vonatkozó külön nyil.nélkül vélelmezi.SZ/1. AK ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett ON-LINE Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban a kivitelezők közötti szereplését. Nem Magyarországon letelep. gazd.i szereplő esetén AT a Kr. 26. § (1) bek. a) pontjára és (2) bek.-re tek.tel a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alk.a esetén köteles benyújt. a 2014/24/EU irányelv XI. mell.ben felsorolt nyilvántart. szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb ig.t, vagy nyil.t. Az SZ/1. alk.-i köv.nek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők közül elegendő,ha közülük egy felel meg. AK felhívja a figy.t a Kbt. 65. § (9) és (11) bek.re.SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerz. telj.re, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tev.t végzők névjegyz.ben, ill. nem Magyaro.on letelepedett gazd.i szereplők esetén a letelep. szerinti ország nyilvántart.ban (feltéve,hogy a letelep.szerinti ország joga azt előírja).Az ajánlatban az AT vagy az alk. ig.ban részt vevő gazd.i sz. az EEKD benyújt.-val köteles ezt előzetesen ig. Az alk. köv. előzetes ig.-ra elegendő a IV.rész α (ALFA) pontjának kitöltése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.Karakterkorlátozásra tekintettel FOLYTATÁS a III.2.2.) pontban.Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb 20 napi tételnek megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30%-a. Jótállás: Vállalkozó a szerződés alapján elvégzett minden munkára, valamint az azok során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra, eszközökre, berendezésekre annak teljesítésétől teljesítéstől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbiak szerint: - a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a projekttel kapcsolatosan a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó és az érdekében eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kárra, - a felelősségbiztosítás a szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat, - a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át, - kártérítési limit: a biztosítási időszakban minimum évi 300.000.000,- forint és káreseményenként minimum 150.000.000,- forint. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételére jogosult. Vállalkozó köteles a nettó, tartalékkeret nélkül számítandó vállalkozói díj 10%-a, valamint az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosítékot nyújtani az irányító hatóság javára a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja alapján. Ajánlatkérő a szerződéstervezetben meghatározott vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részéletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A vállalkozói díj 100,000000%-ban az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 jelű pályázatból, szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a vállalkozási díj a fenti pályázatból rendelkezésre álló költség összegét meghaladja – és az Ajánlatkérő az eljárást nem nyilvánította eredménytelenné – a vállalkozási díj támogatást meghaladó részét az Ajánlatkérő a pályázatban rendelkezésre álló tartalékból vagy saját forrásból finanszírozza. A számla megfizetése a Kbt. 135. § (1), (3), (4), (5) és (6) bekezdése szerint 30 napon belül, banki átutalással történik.Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.- 32/B. §-ban foglaltak szerint kerül sor. A számla kiegyenlítése során a Felek figyelemmel vannak a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Amennyiben a Megrendelő az adott számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt. Vállalkozó köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg pénzügyi ütemtervet készíteni. A pénzügyi ütemtervet a Vállalkozónak úgy kell elkészíteni, hogy a teljesítés során 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kibocsátására jogosult azzal, hogy a végszámla összege nem lehet több mint a nettó vállalkozói díj 30%-a. Az első részszámlának legkésőbb a 25%-os készültségi fokon kell kibocsátásra kerülnie. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a teljesítés 50%-át követően el kell számolni. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell: M.1) a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: • a teljesítés helyét (pontos címét) és idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap), • a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét, • a teljesítés mennyiségét (kivitelezéssel érintett épület megnevezése, steril műtők darabszáma), • az elvégzett munka rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményei esetében meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában, • az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatait és elérhetőségét, • a saját teljesítés mértékére vonatkozó információt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdésére. M.2) a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő előírja, hogy a II. értékelési szempont alátámasztásaként a szakemberek önéletrajzát már az ajánlatban be kell nyújtani. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a szakember munkáltatóját és/vagy azt a szervezetet, akivel a szakember foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a korábban elvégzett feladatokat (projekteket), illetve azok időtartamát év/hónap pontossággal. A szakembernek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség vizsgálata során a szakmai önéletrajzban feltüntetett adatokat veszi figyelembe. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. szerinti formanyomtatvány tekintetében Ajánlatkérő az egyszerű nyilatkozatot is elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására (elegendő a IV. rész α. pontjának kitöltése). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Az M/1-M/2. alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben sikeres műszaki átadással lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan új épület kivitelezésére és/vagy meglévő épület felújítására vonatkozó referenciával, mely tartalmazott steril légkezelővel ellátott műtőhelyiség kialakítást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés 2a) pontjában foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő,így a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az M.1.pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény több szerződésből is teljesíthető. M.2) legalább az alábbi szakemberekkel: M.2.1) 1fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal; M.2.3) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az értékelési szempontok körében kizárólag olyan szakember mutatható be, akiket Ajánlattevő az alkalmasság körében bemutatott, így kizárólag ugyanazon szakember alkalmassági követelményhez képesti többlettapasztalata értékelhető. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Amennyiben Ajánlattevő egy pozícióra több szakembert jelöl, Ajánlatkérő az értékelés során értékelési szempontonként kizárólag az adott értékelési szempont vonatkozásában megjelölt legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlettapasztalatát értékeli.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállási biztosíték: AK a Kbt. 134. § (3) bek. alapján hibás telj.sel kapcs. jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a szerz.ben meghat. nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül szám.mértékének 5%-át köti ki jótállási (jólteljesítési) biztosítékként. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a telj.nek elmar.-val kapcs. ajánlatkérői igények - kül. kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési köt. - bizt.a céljából az AK javára telj.i bizt.t köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bek.nek a) pont szerinti formában. A telj.i bizt. a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül szám. mértékének 5 %-a. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján pénz fiz.re kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerz.t. A kötbérmax. elérése estén AK a szerz.től elállhat. Karakterkorlátozásra tekintettel FOLYTATÁS a III.1.2.) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ szerint. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK.2019.11.14napján (csüt.) 14:00 órától bizt. a helyszín megtek.t(PTE ÁOK, 7624 Pécs, Honvéd u. 5. szám előtt.) 2.A kommunikáció a Kbt. 40-41. §-a alapján az EKR-ben történik. 3.Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy ATk az ajánlat részét képező dok.-t pdf. form. fájlban kész. el.4.Az aj. részeként benyújt.: -Felolvasólap (Kbt. 66.§(5) bek.szerint, -költségösszesítő, -ajánlati nyil.(így Kbt.135.§(5)), - Kbt. 66.§(6)a)ésb) nyil., nemleges tart. esetén is; - Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyil.; - a Kbt.65.§(7)szerinti nyil. az ott jelölt tart.-mal, adott esetben nemleges nyil.; - adott esetben a közösATk közötti megáll. a Kbt.35.§, 41/A. § és a KD előírásai szerint; - a Kbt.44.§ szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyil. indoklással az EKR rendelet 11.§(4) bek.szerint; - 321 /2015.(X.30.)Korm.r.13.§-a szerinti dok., illetve nemleges nyil.; - aláíró cégjegyz.-re jogosult szem. aláírási címpld.a ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtan. által ellenjegyz. aláírásmintája, -Szakmai ajánlat: a műsz.i leírásban ism. fel. figy.be vét.vel köteles árazott költségvetést kész.ni az aj.ban, azt excel (.xls, .xlsx) form.ban is be kell nyújt. Az árazott költségv.,a 322/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bek. szerinti minőséi ért.i szempontok, az opciós tételekre von.műszaki leírás a szakmai ajánlat részét képezik. Amennyiben AT az árazott költségv.t és az opc. tétekekre von. műszaki leírást az ajánlatban nem nyújtja be, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. Az opciós tételek von.ban szüks. megadni a megajánlott termék műszaki paramétereit, a gyártó ill. a termék típusának pontos megnev.t.5. Ha valamely nyil.minta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyil.megtét.nek nyelvén rend.re áll, a nyil.t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az aj. részeként megtenni. 6. AK nem hat. meg a Kbt. 132. § szerinti felt.t. 7. AK a 321/2015(X. 30.)Kr. 30. § (4) bek.re hiv.sal jelzi, hogy a jelen felhív.ban a szerz. telj.re való alk.i felt.t és ig.t a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg az aj.i felhívás III.1.3) vmennyi pontja esetében. 8. Közös aj.tét. esetén felhívjuk a figy.t a Kbt. 35. §-ban fogl.ra, részletek a KD-ban 9. Az M.2. pont szerinti alk.i felt. telj.e kapcsán megaj. szakembereknek legkésőbb szerz. megkötéséig (ezt követően a szerz. időtartama alatt) rendelkezniük kell: – a 266/2013.(VII .11.)Kr. 1. melléklet IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű joggal. és kamarai nyilv.ba vétellel; – a 266/2013.(VII.11.)Kr. 1. mell. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jog.gal és kamarai nyilv.ba vétellel. A fentiekben rögz. szerinti nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerz.kötéstől való visszalépésnek minősül és AK jogosult a Kbt. 131. § (4) bek. alapján eljárni. 11.Kieg táj: Kbt. 56.§(1)-(5)bek.szerint. 12. Hiányp., felvil. kérés és árind. kérés a Kbt.71-72.§-ban foglaltak szerint AK nem rendel el újabb hp-t arra von., ha a hp-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZt von be az elj.-ba, és e GSZre tek.-tellenne szüks. az újabb hp. 13.AK aj.i kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 naptári napot ért(Kbt.81.§(11) bek.e alapján foly.ba ép.ell.). 14.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létreh.-t(Kbt.35.§(8)-(9); 16.AK a referenciák tek.ben a telj.napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe.17.Az EKR üzem.t és fenntart.t a 27/ 2017. (XI. 6.) MvM rend.alapján a NEKSZT végzi. 18.Az EKR haszn.-val kapcs.útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; ill. http:// nekszt.hu/tamogatas/ A rendszer műk.-vel, haszn.-val kapcs- AK kieg.táj.-t nem nyújt. 19.FAKSZ:Dr. Csécsei Henrietta(00448) Bíróné Dr.Czeininger Mariann(00051);Dr. Gondos Kitti Katalin(01136);Szabó-Gothard Máté(00952).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezéseinek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák