Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21149/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Pharmaroad Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cseh Ibolya
Telefon: +36 14390252
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 14390252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vényforgalmas gyógyszertár
Hivatkozási szám: EKR000654322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő saját intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertára részére 12 hónapban szükséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 46.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével meghatározott különféle gyógyszereket, kötszereket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb készítményeket (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés szerint több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján az esetenkénti beszerzésre, a Kbt. 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől kerül sor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 900000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vényforgalmas gyógyszertár
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle a Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével meghatározott vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése 600. 000 000,- HUF keretösszegben.
A TB támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árként kerülnek rögzítésre, így a nyertes ajánlattevők a gyógyszerek szállítására ezen az áron kötelesek.
A vény nélkül kapható közgyógyra felírható gyógyszerek és egyéb készítmények, termékek szállítására a rögzített nagykereskedelmi árakon kerül sor.
A vény nélkül kapható (TB által nem támogatott) a fenti körbe nem tartozó egyéb, illetve az egyedi engedéllyel leszállítható gyógyszerek és egyéb készítmények szállítására az eladó által közzétett mindenkori nagykereskedelmi árakon kerül sor.
A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya:
Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 86,6%
Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 11 %
Egyéb termékek 2,4%

Gyógyszerek összesen 97,5%
Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen 0,1%
Egyéb termékek 2,4%
A gyógyszertárban forgalmazott termékek köre:
Gyógyszerekből 2002 cikk, kötszer+GYSE 227 cikk, egyéb termékek 1004 cikk.

A gyógyszertárban forgalmazott gyógyszerek (támogatott és nem támogatott termékek köre) kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb termékek körét a dokumentáció részletesen tartalmazza.
A fentiekben meghatározott keretösszeg a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegforgalom alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 50 %-os mértékben változhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Napi kétszeri szállítás vállalása (igen/nem)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 9
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 300.000.000,- HUF keretösszegben az eljárás tárgyát képező termékekre vételi opció. Ajánlatkérő opciós jogát a szerződés hatálya alatt az ajánlattevőhöz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal gyakorolhatja.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 111 - 271444
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vényforgalmas gyógyszertár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65423297
Postai cím: Keleti Márton Út 19.
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: heidecker_ferenc@phoenix.hu
Telefon: +36 27889170
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27889140
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Pharmaroad Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10455087
Postai cím: Kabai Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: info@pharmaroad.hu
Telefon: +36 14330080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14330081
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95787693
Postai cím: Király Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: tendercsoport@hungaropharma.hu
Telefon: +36 13276700
Internetcím(ek): (URL) www.hph.hu
Fax: +36 13276720
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 900000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fuvarozási szolgáltatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk: Az eljárásban nyertes ajánlattevők:
1. I. helyen a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12. adószám: 10875933-2-44)
2. II. helyen a Pharmaroad Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2. adószám:13999034-2-42)
3. III. helyen a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (2151 Fót, Keleti Márton út 19. adószám: 12068535-2-44)
Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a tekintettel a technikai korlátokra az V.2.1) rovatban a szerződéskötés dátumánál a Pharmaroad Kft-vel kötött szerződés dátuma szerepel, vagyis 2019. 10. 17-e.
A másik két nyertes ajánlattevővel történt szerződéskötés napja egyaránt 2019.10.21-e.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)