Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21193/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, belterületi 15249, külterületi 0507, 0509, és az 516 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
Hivatkozási szám: EKR000968182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
KAPOSVÁR, ARANY JÁNOS, HEGYI ÉS HUNYADI JÁNOS UTCÁK CSOMÓPONTJA ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Az útépítési rész:
Útfelújítás: 1774m2; útépítés: 259m2; Járdaépítés 758m2
A meglévő kialakítás a következőkben változik:
- Az Arany János utca szélessége az UE szelvénytől 9,00 m, egészen a Szent Imre utca keleti lekerekítő ívének végéig. A lekerekítő ív végétől a burkolat szélessége folyamatosan növekedik 12,00 m-re.
- A Szent Imre utcai lekerekítő íveket át kell építeni R = 7,00, illetve R = 5,00 m-re.
- A 0+065 kmsz környezetében, a déli oldalon található aszfalt parkoló lekerekítő íveit szintén át kell építeni R = 5,00 m sugárral.
- A Hunyadi János utca torkolatát szintén át kell építeni, ami az Arany János utca burkolatához R = 7,00 m, a Hegyi utca burkolatához R = 7,00 m sugarú ívvel csatlakozik.
- A Zaranyi út szélességét meg kell növelni 11,00 m-ra, csatlakozva az Arker Stúdió Építészeti Kft. terveihez. A Zaranyi út R = 12,00, illetve R = 15,00 m-es lekerekítő ívekkel csatlakozik az Arany János, illetve Hegyi utca burkolatához.
- A tervezési szakaszon, mindkét oldali járdákat át kell építeni az útépítési helyszínrajznak megfelelően.
- A Hegyi utcában található gyalogátkelőt meg kell szüntetni, az Arany János utca, Hunyadi János utca, Hegyi utca, Zarany út csomópont mindegyik ágában új gyalogátkelőt kell kijelölni. A tervezett gyalogátkelők járdacsatlakozásait akadálymentesen kell kiépíteni.
- Az Arany János utca, Hegyi utca útvonalon a kétoldali kerékpársávot folytatólagosan kell átvezetni a csomóponton.
A tervezési terültre eső valamennyi közmű fedlapot szintbe kell emelni, amennyiben szükséges ki kell cserélni, a kandelábereket át kell helyezni a szakági terv szerint.
A villamos rész:
- Kaposvár „MODERN VÁROS PROGRAM” keretében átépítendő Arany János u., Hegyi u., Hunyadi u. csomópont átépítésénél kandeláberek cseréje és építése történik. Bontásra kerül 4 db beton kandeláber, ill. egy db FB-8+eG. 38,7 méter hosszú kzv. földkábel kerül bontásra.
- 9 db új kandeláber kerül tervezésre, amelyek RS9 oszlopok, KS 10-5 lámpakarú és GE Lighting Spinella 93W-os lámpával tervezendők. Az építendő térvilágítási földkábel NAYY-O 4x25 mm2 keresztmetszetű és 148,5 méter nyomvonal hosszú. A tervezendő kommunális földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű 34 méter hosszú. Az építendő védőcsövek PVC 160 mm és KPE 63 mm-esek. Az új kandeláberek a 4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A kommunális és közvilágítási kábel a 4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063, 4360/2 hrsz.-ú területeket érinti.
- A csomópont átépítése miatt a 0,4 kV és a 22 kV-os földkábelek az út alá kerülnének, emiatt karmantyúzni és kitéríteni kell.
- A 0,4 kV-os földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű, 51 méter nyomvonal hosszú.
- A 22 kV-os földkábel NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 keresztmetszetű, 50 méter nyomvonal hosszú.
- A Hegyi utca és a Hunyadi utca sarkát keresztező légkábel bontásra kerül, helyette földkábel épül. (Kommunális és közvilágítási)
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 52781211 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45233142-6
45233220-7
45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, belterületi 15249, külterületi 0507, 0509, és az 516 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KAPOSVÁR, ARANY JÁNOS, HEGYI ÉS HUNYADI JÁNOS UTCÁK CSOMÓPONTJA ÁTALAKÍTÁSÁNAK KIVITELEZÉSI MUNKÁI
Az útépítési rész:
Útfelújítás: 1774m2; útépítés: 259m2; Járdaépítés 758m2
A meglévő kialakítás a következőkben változik:
- Az Arany János utca szélessége az UE szelvénytől 9,00 m, egészen a Szent Imre utca keleti lekerekítő ívének végéig. A lekerekítő ív végétől a burkolat szélessége folyamatosan növekedik 12,00 m-re.
- A Szent Imre utcai lekerekítő íveket át kell építeni R = 7,00, illetve R = 5,00 m-re.
- A 0+065 kmsz környezetében, a déli oldalon található aszfalt parkoló lekerekítő íveit szintén át kell építeni R = 5,00 m sugárral.
- A Hunyadi János utca torkolatát szintén át kell építeni, ami az Arany János utca burkolatához R = 7,00 m, a Hegyi utca burkolatához R = 7,00 m sugarú ívvel csatlakozik.
- A Zaranyi út szélességét meg kell növelni 11,00 m-ra, csatlakozva az Arker Stúdió Építészeti Kft. terveihez. A Zaranyi út R = 12,00, illetve R = 15,00 m-es lekerekítő ívekkel csatlakozik az Arany János, illetve Hegyi utca burkolatához.
- A tervezési szakaszon, mindkét oldali járdákat át kell építeni az útépítési helyszínrajznak megfelelően.
- A Hegyi utcában található gyalogátkelőt meg kell szüntetni, az Arany János utca, Hunyadi János utca, Hegyi utca, Zarany út csomópont mindegyik ágában új gyalogátkelőt kell kijelölni. A tervezett gyalogátkelők járdacsatlakozásait akadálymentesen kell kiépíteni.
- Az Arany János utca, Hegyi utca útvonalon a kétoldali kerékpársávot folytatólagosan kell átvezetni a csomóponton.
A tervezési terültre eső valamennyi közmű fedlapot szintbe kell emelni, amennyiben szükséges ki kell cserélni, a kandelábereket át kell helyezni a szakági terv szerint.
A villamos rész:
- Kaposvár „MODERN VÁROS PROGRAM” keretében átépítendő Arany János u., Hegyi u., Hunyadi u. csomópont átépítésénél kandeláberek cseréje és építése történik. Bontásra kerül 4 db beton kandeláber, ill. egy db FB-8+eG. 38,7 méter hosszú kzv. földkábel kerül bontásra.
- 9 db új kandeláber kerül tervezésre, amelyek RS9 oszlopok, KS 10-5 lámpakarú és GE Lighting Spinella 93W-os lámpával tervezendők. Az építendő térvilágítási földkábel NAYY-O 4x25 mm2 keresztmetszetű és 148,5 méter nyomvonal hosszú. A tervezendő kommunális földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű 34 méter hosszú. Az építendő védőcsövek PVC 160 mm és KPE 63 mm-esek. Az új kandeláberek a 4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063 hrsz.-ú területeken helyezkedik el. A kommunális és közvilágítási kábel a 4360/1, 4364/15, 4061, 4160/1, 4063, 4360/2 hrsz.-ú területeket érinti.
- A csomópont átépítése miatt a 0,4 kV és a 22 kV-os földkábelek az út alá kerülnének, emiatt karmantyúzni és kitéríteni kell.
- A 0,4 kV-os földkábel NAYY-O 4x150 mm2 keresztmetszetű, 51 méter nyomvonal hosszú.
- A 22 kV-os földkábel NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 keresztmetszetű, 50 méter nyomvonal hosszú.
- A Hegyi utca és a Hunyadi utca sarkát keresztező légkábel bontásra kerül, helyette földkábel épül. (Kommunális és közvilágítási)
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Többlet jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Arany-Hegyi-Hunyadi csomópont
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: faludy.marianna@geigerutep.hu
Telefon: +36 703723444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11230218214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41909356
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52781211
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közvilágítás építése, aszfaltozási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16681615
Postai cím: Munkácy Mihály Utca 78
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14325557214

Hivatalos név: Geiger-UTÉP Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16768703
Postai cím: Guba Sándor Utca 71
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11230218214

Hivatalos név: Zolanit Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61983241
Postai cím: Izzó Utca 1/b.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11484170214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges