Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21209/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Országos Sportegészségügyi Intézet
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fusion Architect Építészeti és Suzolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Sportegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28962850
Postai cím: Karolina Út 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Soós Ágnes
Telefon: +36 14886100
E-mail: info@osei.hu
Fax: +36 13753292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.osei.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.osei.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás a Sportkórház részére
Hivatkozási szám: EKR000613352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás a Sportkórház részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatti épületegyüttes átalakításának, bővítésének építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése a meglévő jóváhagyási terv keretein belül kialakított koncepciónak megfelelően.
Tervezéssel érintett épületegyüttes alapterülete: 17.444 m2.
Ellátandó feladatok:
Vázlatterv készítése és előkészítő munkarészek
Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- műszaki leírások és számítások, szakági tervezési feladatok
- építész műszaki tervdokumentáció
- orvostechnológiai tervezés
- hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
- bontási munkarész
- engedélyezési eljárás lefolytatása, ajánlatkérő képviselete az ÉTDR rendszerben
- előzetes költségbecslés
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, alábbiak szerint
- építészeti terv
- tartószerkezeti terv
- épületgépészti terv
- külső közmű terv
- épületvillamossági terv
- tűzvédelmi terv
- környezetvédelmi terv
- egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv
- telken belüli út terv
- kert és tájépítészeti terv
- belsőépítészeti terv
- orvostechnológiai terv
- orvosi gáz hálózat terve
- árazott és árazatlan költségvetés kiírás minden szakági szereplő részéről
Tervezői művezetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 043 - 098890

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezési szolgáltatás a Sportkórház részére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fusion Architect Építészeti és Suzolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37711296
Postai cím: Csillagerdő Utca 33.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: kisgergely@fusionarchitect.hu
Telefon: +36 209607598
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 220000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2019. október 9.
A szerződésmódosítás Kbt. 141. § szerinti jogalapja: 141. § (6) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
Teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány többlettapasztalata értékelési szempont esetén alábbiak kerülnek értékelésre:
OT-M-T jogosultságra bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata
- rendelkezik klinikai mérnök végzettséggel (10 pont),
- rendelkezik OT-G-T - Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése jogosultsággal, vagy annak megfelelő végzettséggel / gyakorlattal (10 pont),
- rendelkezik OT-R-T - Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése jogosultsággal, vagy annak megfelelő végzettséggel / gyakorlattal (10 pont).
Alkalmasság körében bemutatott É jogosultságú tervező szakemberen túl további É jogosultságú, vagy annak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező tervező szakemberek száma (max. 3 fő, személyenként 10-10 pont).
Rendelkezik egy fő HI-VN (Vezeték nélküli infokommunikációs rendszerek és hálózatok, önálló vagy együttes rendszerekben, helyközi és helyi jellegű viszonylatokban, ezek építményeinek tervezése.) jogosultságú vagy arra jogosító okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök informatikus végzettségű és 3 év, vagy villamosmérnök, mérnök-informatikus végzettségű és 5 év szakmai tapasztalattal (10 pont) rendelkező szakemberrel.
M/2 alkalmasság körében bemutatott É, G és V jogosultságú szakemberek egészségügyi létesítmények tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (létesítményenként 2 pontot ér, max. 5-5 db létesítmény mutatható be, átfedés nem megengedett, egy létesítmény csak egy szakembernél vehető figyelembe).
Értékelés: a fentiek szerint szerzett összpontszámok (0-100 pont között) alapján a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (K.É.2016. évi 147. szám) 1. melléklet A.1.a) pontja szerinti arányosítással.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Országos Sportegészségügyi Intézet 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatti épületegyüttes átalakításának, bővítésének építési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése a meglévő jóváhagyási terv keretein belül kialakított koncepciónak megfelelően.
Tervezéssel érintett épületegyüttes alapterülete: 17.444 m2.
Ellátandó feladatok:
Vázlatterv készítése és előkészítő munkarészek
Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- műszaki leírások és számítások, szakági tervezési feladatok
- építész műszaki tervdokumentáció
- orvostechnológiai tervezés
- hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
- bontási munkarész
- engedélyezési eljárás lefolytatása, ajánlatkérő képviselete az ÉTDR rendszerben
- előzetes költségbecslés
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, alábbiak szerint
- építészeti terv
- tartószerkezeti terv
- épületgépészti terv
- külső közmű terv
- épületvillamossági terv
- tűzvédelmi terv
- környezetvédelmi terv
- egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv
- telken belüli út terv
- kert és tájépítészeti terv
- belsőépítészeti terv
- orvostechnológiai terv
- orvosi gáz hálózat terve
- árazott és árazatlan költségvetés kiírás minden szakági szereplő részéről
Tervezői művezetés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 220000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fusion Architect Építészeti és Suzolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37711296
Postai cím: Csillagerdő Utca 33.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: kisgergely@fusionarchitect.hu
Telefon: +36 209607598
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II.3. pont EREDETI
Tervező tevékenységét az alábbi kötbérterhes határidők figyelembe vételével végzi el:
• vázlatterv Megrendelő részére történő átadásának határideje a szerződéskötéstől számított 1 hónap,
• az engedélyes tervek Megrendelő részére történő átadásának határideje a vázlatterv jóváhagyásától számított 2 hónap,
• a kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadásának határideje a nem jogerős építési engedély kiadását követően 3 hónap.
A Megrendelői jóváhagyások időtartama 10 munkanap, Tervezői javítások időtartama 5 munkanap, mely a tervezői határidőbe nem tartozik bele. Az engedélyezési tervek elkészítése a vázlatterv Megrendelő általi írásbeli elfogadása után indulhat el, a kiviteli terv készítése a nem jogerős építési engedély kiadása után kezdődhet meg.
HELYETT
II.3. pont ÚJ
Tervező tevékenységét az alábbi kötbérterhes határidők figyelembe vételével végzi el:
• vázlatterv Megrendelő részére történő átadásának határideje a szerződéskötéstől számított 1 hónap,
• az engedélyes tervek Megrendelő részére történő átadásának határideje a vázlatterv jóváhagyásától számított 2 hónap,
• a kiviteli tervek Megrendelő részére történő átadása a készültséghez igazodóan folyamatos, határideje a nem jogerős építési engedély kiadását követő 3 hónap.
A Megrendelői jóváhagyások időtartama 10 munkanap, Tervezői javítások időtartama 5 munkanap, mely a tervezői határidőbe nem tartozik bele. Az engedélyezési tervek elkészítése a vázlatterv Megrendelő általi írásbeli elfogadása után indulhat el.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítását az alábbi körülmények indokolják:
a) Felek eredetileg szakaszos tervszállításról eredetileg nem rendelkeztek.
A szerződés megkötése után vált nyilvánvalóvá, hogy a jogerős építési engedély kiadásához rendezési tervmódosítás is szükséges, mellyel kapcsolatos egyeztetések az illetékes önkormányzattal megkezdődtek. A rendezési terv módosításáig a tárgyi kivitelezés tervdokumentációja építési engedélyezésre nem nyújtható be.
b) Felek annak érdekében, hogy a Beruházási Ügynökség a jogszabályban rögzített feladatait el tudja látni, továbbá a tervezési szolgáltatással érintett építési beruházás közbeszerzési eljárásának előkészítése mihamarabb megkezdődhessen, megállapodnak abban, hogy Tervező a készültségéhez igazodóan szakaszos tervszállításra köteles, azaz a kiviteli tervek közül azon terveket és dokumentumokat, melyekkel elkészült, átadja a Megrendelő részére, függetlenül attól, hogy az eredeti szerződés alapján arra csak később lenne köteles.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben