Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21223/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solarution Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:nem veszélyes hulladék gyűjtése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74963920
Postai cím: Ipartelep U. 2. Fűzfa u 10
Város: Szarvas
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Sándor
Telefon: +36 202670742
E-mail: toths@szarvas.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nem veszélyes hulladék gyűjtése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipartelep utca 2. szám alatti épület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001013382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 azonosító számú projekt keretében Ipartelep utca 2. szám alatti épület energetikai fejlesztésére.
Homlokzat utólagos hőszigetelése összesen 700m2 felületen
Homlokzati nyílászáró csere összesen 120 m2 felületen
Lapostető utólagos hőszigetelés és tetőszerkezet felújítása összesen 350 m2 felületen
Részleges akadálymentesítés összesen 1db rámpa
összesen 120 m2 új kültéri burk.
Összesen 1 db új vizes helyiség
Lemeztetőre telepített tartószerkezet 159 modulhoz, kompletten rögzítőelemekkel felszerelve. 159 klt
KS-315 napelem 1m-es 4mm2-es solar kábellel szerelve, felszereléssel és MC4 csatlakozóval 159 db
Inverter FRONIUS SYMO 20.0-3-M Light inverter 1 db
Inverter FRONIUS SYMO 15.0-3-M Light inverter 2 db
Kábelek, elektromos anyagok, túlfeszültség védelemmel kábelekkel kompletten. 1 klt
Komplett átadási dokumentáció 1 klt
Érintésvédelmi felülvizsgálat minősítő bizonyítvány készítése 1 db
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
A részletes közbeszerzési műszaki leírásban - egyes esetekben - esetleg meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének értelmében csak a tárgy kellően pontos és érthető meghatározása érdekében történtek, az ajánlatokban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62564050 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipartelep utca 2. szám alatti épület fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
További tárgyak:45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042 azonosító számú projekt keretében Ipartelep utca 2. szám alatti épület energetikai fejlesztésére.
Homlokzat utólagos hőszigetelése összesen 700m2 felületen
Homlokzati nyílászáró csere összesen 120 m2 felületen
Lapostető utólagos hőszigetelés és tetőszerkezet felújítása összesen 350 m2 felületen
Részleges akadálymentesítés összesen 1db rámpa
összesen 120 m2 új kültéri burk.
Összesen 1 db új vizes helyiség
Lemeztetőre telepített tartószerkezet 159 modulhoz, kompletten rögzítőelemekkel felszerelve. 159 klt
KS-315 napelem 1m-es 4mm2-es solar kábellel szerelve, felszereléssel és MC4 csatlakozóval 159 db
Inverter FRONIUS SYMO 20.0-3-M Light inverter 1 db
Inverter FRONIUS SYMO 15.0-3-M Light inverter 2 db
Kábelek, elektromos anyagok, túlfeszültség védelemmel kábelekkel kompletten. 1 klt
Komplett átadási dokumentáció 1 klt
Érintésvédelmi felülvizsgálat minősítő bizonyítvány készítése 1 db
A részletes minőségi és mennyiségi követelményeket a kivitelezési dokumentáció tartalmazza, mely a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként az ajánlattételhez kiadásra kerül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1.) a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bevont szakember napelemes rendszer telepítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db, legkedvezőbb: 3 db) 15
2 3. Többletjótállás időtartama (hónap, legkedvezőbb: 48 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 50 millió HUF összlimitű és legalább 20 millió HUF káreseményenkénti kárértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési biztosítási szerződést (C.A.R.) kötni vagy meglévő építési-szerelési biztosítását (C.A.R.) kiterjeszteni úgy, hogy az kiterjedjen mindazon károkra, amelynek megtérítéséért nyertes ajánlattevő a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem éri el a közbeszerzés becsült értékét, így ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására további támogatásra irányuló igényt nyújthat be.
Amennyiben a fentiekben hivatkozott támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő
elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut az ajánlatkérő tudomására, a támogatási igény el nem fogadását vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdésében
foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az
ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény - az ajánlatkérő által igényelt összegben történő - elfogadását a Kbt. 135. § (12)
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti az alábbiak szerint. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótfedezet biztosítására
szolgáló támogatás megítéléséről ajánlatkérő haladéktalanul, de legkésőbb tudomásra jutásától számított három munkanapon belül a
nyertes ajánlattevőt írásban tájékoztatja azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap a megkötött szerződés hatályba
lépésének napjának minősül. Ajánlatkérő a fenti feltételek teljesülése nélkül is bármikor dönthet úgy, hogy a fedezetet saját forrásból biztosítja és a szerződést a megkötését követő 6 hónapon belül a nyertes ajánlattevőhöz intézett írásos, egyoldalú nyilatkozatával hatályba lépteti azzal, hogy a tájékoztatás napját követő 5. munkanap minősül a megkötött szerződés hatályba lépésének napjának. A szerződés megkötésétől számított 6. hónap lejártáig hatályba nem léptetett szerződéstől ezen határidő lejártát követően bármelyik fél jogosult elállni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Kbt. 115. § (1)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipartelep utca 2. szám alatti épület fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solarution Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89427910
Postai cím: Berek Utca 17/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
E-mail: solarutionkft@gmail.com
Telefon: +36 703656423
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14109353243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62564050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Napelem telepítésénél MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezető; építészet MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Korax Gépgyár és Vállalkozó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54318535
Postai cím: Sillingi Út 30
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12050844213

Hivatalos név: Solarution Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89427910
Postai cím: Berek Utca 17/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14109353243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges