Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21224/2019
CPV Kód:72422000-4
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
Hivatkozási szám: EKR001108312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72422000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Létesítmény integráció
A Budapest Közút ”PIR szerverére” érkeztetett adatok Scala központba integrálása és egyéb funkciókhoz való felhasználhatósága érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása;
• Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása;
A jelen beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok megvalósítása során Ajánlattevőnek együtt kell működnie az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) központ érintett elemeire vonatkozó kizárólagos jogokkal rendelkező GVSX Szolgáltató Kft-vel.
2. PIR tábla integráció
Az adott létesítményekhez kapcsolódó, Sitfaffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR táblákon valós idejű szabad kapacitás megjelenítése érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla Scala licenc biztosítása.
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához
A Sitraffic Scala rendszerben olyan PIR tábla licencelhető és rendelhető hozzá a parkolási létesítményhez, amely a Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 40000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72422000-4
További tárgyak:48218000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Létesítmény integráció
A Budapest Közút ”PIR szerverére” érkeztetett adatok Scala központba integrálása és egyéb funkciókhoz való felhasználhatósága érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása;
• Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása;
A jelen beszerzési eljárás tárgyát képező feladatok megvalósítása során Ajánlattevőnek együtt kell működnie az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (IKSZR) központ érintett elemeire vonatkozó kizárólagos jogokkal rendelkező GVSX Szolgáltató Kft-vel.
2. PIR tábla integráció
Az adott létesítményekhez kapcsolódó, Sitfaffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR táblákon valós idejű szabad kapacitás megjelenítése érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
• A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla Scala licenc biztosítása.
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla definiálása és programozása a Scala rendszerben;
• Az adott Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához
A Sitraffic Scala rendszerben olyan PIR tábla licencelhető és rendelhető hozzá a parkolási létesítményhez, amely a Sitraffic Scala rendszer Guide moduljából közvetlenül vezérelhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár -részletes tartalma a II.2.13) pontban Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott ár szempontra adott ajánlatot az alábbiakra tekintettel kell meghatározni:
I. A Műszaki leírás szerinti feladatok megvalósítása 1 db parkolási létesítmény esetében (létesítmény integráció egységár):
1. A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási létesítmény licenc biztosítása.
2. Az adott parkolási létesítmény definiálása és programozása a Scala központi rendszerben.
3. Az IKSZR rendszerből a parkolóhely foglaltsági adatok Scala központ felé történő továbbításának programozása és az adatküldés megvalósítása.
II. Megvalósítandó PIR tábla integrációs feladatok (1 db PIR táblára):
1. A központ integrációhoz kapcsolódó parkolási tábla licenc biztosítása.
2. Az adott PIR tábla definiálása és programozása a Scala központi rendszerben.
3. Az adott PIR tábla hozzárendelése létesítményhez, vagy több létesítmény összegzett adatához.
A fentebbi két részfeladat egységárainak összesített értékét szükséges a felolvasólapon az ajánlati ár tekintetében feltüntetni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Jelen indokolás kivonatolt a karakterkorlátozásra tekintettel. A teljes és részletes indoklást az eljárás adatlapján megtalálható eljárás jogalapját alátámasztó dokumentumok tartalmazzák.
A Budapest Közút Zrt., illetve jogelődjei részére a fővárosi közúti forgalomirányító központ tekintetében nem került átruházásra olyan jog, amely biztosítaná, hogy a felhívott ajánlattevőn kívül harmadik személyek is a Siemens központi forgalomirányító rendszere tekintetében a felhívott ajánlattevőn kívül jogosultsággal rendelkeznének.
Megjegyezzük, az Szjt. 59. § (1) bekezdése lehetőséget ad az Ajánlatkérő számára, hogy eltérő megállapodás hiányában a szerző kizárólagos joga ellenére is többszörözze, átdolgozza, feldolgozza, fordítsa, vagy egyéb módon módosítsa a szoftvert annyiban, amennyiben e felhasználási cselekmények elvégzése a szoftver rendeltetésszerű használata körében szükségesnek mutatkozik.
Az ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva a beszerzési igényeinek a kielégítésére, az alábbi okokra tekintettel:
A Siemens Mobility Kft. (a Siemens Zrt. jogutódja) 2019.05.06-án kelt nyilatkozata alapján a rendszer gyártója, illetve szállítója a fejlesztéssel érintett rendszere tekintetében fenntartotta a kizárólagosságát a Műszaki leírásban nevesített feladatok (parkolási létesítmény, illetve terepi dinamikus parkolási kijelző (PIR tábla) licence szállítása és ehhez kapcsolódó integrációs feladatok) ellátására, így a szerzői jogok megsértése nélkül és jogszerűen Ajánlatkérő csak a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásfajta keretében tudja megvalósítani beszerzési igényét.
A tárgyi feladatokra fennálló kizárólagos jog mellett jelen beszerzés tárgyának műszaki-technikai sajátosságai is azt teszik szükségessé, hogy a szerződés a Siemens Mobility Kft.-vel kerüljön megkötésre. Ennek alátámasztásra ismertetjük a parkolásirányítási központot is magában foglaló forgalomirányítási rendszer alapvető elemeinek műszaki jellemzőit és az ebből következő műszaki megállapításainkat.
A számítógépes forgalomirányítás és annak szerves részeként értelmezhető központi parkolásirányítás egy zárt rendszer, a vezérlő számítógépektől a szabályozó, a hibafelismerő és kezelő szoftvereken át a folyamatperifériákon keresztül, az átviteli utakon kommunikációt biztosító hardver elemekkel együtt, egészen a terepi berendezések illesztő egységéig. Komplexitásából, valamint a forgalomirányítás, mint funkció által elvárt megbízhatósági és biztonsági szintből következően a rendszer alapvető műszaki jellemzője, hogy a különféle hardver- és szoftver elemek zárt, szerves egységben együttműködve valósítják meg az elvárt funkcionalitást. Ajánlatkérő jelenlegi központi integrált forgalomirányító és parkolásirányító rendszere annak mind a hardver, mind a szoftver része a Siemens terméke.
Ajánlatkérő a Műszaki leírásban nevesített feladatok (parkolási létesítmény, illetve terepi dinamikus parkolási kijelző (PIR tábla) licence integrációs feladatok) ellátásához a korlátlan felhasználási jog keretében részére biztosított kezelői felületeken és háttérrendszerekben nem rendelkezik a rendszer gyártójától, illetve szállítójától jogosultsággal.
Az Ajánlatkérő álláspontja szerint a fentiek alátámasztják a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja által megkövetelt kizárólagosságot.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19028 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SCALA licensz vásárlás és létesítmény-integráció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: monika.monus@siemens.com
Telefon: +36 302011945
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66210887
Postai cím: Gizella Út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26209618242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges