Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21227/2019
CPV Kód:73110000-6
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:1132 Budapest, Visegrádi u. 49.;1132 Budapest, Visegrádi u. 49.;1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.;Menhely Alapítvány;TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Debreceni Erzsébet
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (798) Módszertani tárgyú kutatások, felmérések
Hivatkozási szám: EKR000597432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Demenciával élők és családtagjaik életminőségének vizsgálata kutatás
A tevékenység célja a demens hozzátartozót gondozó családtagok életminőségének, demens hozzátartozó gondozásához kapcsolódó problémáknak a feltárása, a szükségletek azonosítása, szociális kapcsolataik feltérképezése.
Az Ajánlattevő feladatai:
-Desk research
-Fókuszcsoportos vizsgálat
-Kérdőíves adatfelvétel
2.rész: Hajléktalanellátó szolgáltatások átfogó vizsgálata kutatás
A tevékenység célja átfogóan felmérni a hajléktalan ellátó szolgáltatásokat, az abban folyó szakmai tevékenységet a kliensekkel végzett szociális munka eredményessége szempontjából.
Az Ajánlattevő feladatai:
-Online kérdőíves adatfelvétel
-Kérdőíves adatfelvétel
-Fókuszcsoportos vizsgálat
-Javaslatok kidolgozása ágazati döntéshozók részére.
3.rész: Túlzottan eladósodott, uzsorával érintett családok megélhetési stratégiái, szolgáltatási válaszok kutatás
A tevékenység célja megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények és önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research
- Interjús kutatás
- Online kérdőíves adatfelvétel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása pont folytatása valamennyi rész tekintetében:
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11a) és 65. § (12) bekezdésben foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései, különösen 30. § (4) és 1. § (8) bekezdései az irányadók.
Az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
(ld. dok-ban részletesen)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23140000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Demenciával élők és családtagjaik kutatása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység célja: a demens hozzátartozót gondozó családtagok életminőségének, demens hozzátartozó gondozásához kapcsolódó problémáknak a feltárása, a szükségletek azonosítása, szociális kapcsolataik feltérképezése. (Demensek alatt – a jelentős látencia miatt – nem csak azokat értjük, akiket demencia kórképpel diagnosztizáltak, hanem azokat is, akik ilyen tüneteket mutatnak és a gondozójuk, környezetük demensnek tart.)
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research: (1) a meglévő magyar és nemzetközi szakirodalom összefoglalása a demenciában érintettek számának alakulásáról, a családok életminőségéről, nemzetközi jó gyakorlatokról az elérhető és szükséges szolgáltatások vonatkozásában; (2) a témához kapcsolódó KSH statisztikák (pl.: OSAP 1202, 1207) vonatkozó adatainak áttekintése és összegzése. A desk research eredményeként minimum 1 ív terjedelmű tanulmányt készít az Ajánlattevő.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív)
Fókuszcsoportos vizsgálat a demens személyek hozzátartozóival az „Adatfelvétel 2” kérdőívek kialakításához (minimum 5 darab, egyenként legalább 6 tagból álló fókuszcsoport). A fókuszcsoportos vizsgálat eredményeiről minimum 1 ív terjedelmű összegzést készít az Ajánlattevő.
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív)
Egy háztartásban két kérdőív kerülne lekérdezésre személyesen, kérdezőbiztosok segítségével: mindkét kérdőív adatszolgáltatója a demens személyt gondozó családtag, az egyik a gondozottra (demensre, a.) a másik gondozóra (háztartás, b.) vonatkozik. Elérendő mintanagyság: 500 háztartás.
a.) „Alap-kérdőív” lekérdezése a demens családtagról: a demens személyt elsődlegesen gondozó családtag adja meg az adatokat (szoci-demográfiai alapadatok, egészségi állapot, szükségletek, igénybe vett szolgáltatások)
b.) Kérdőív a demens személyt gondozó háztartás életminőségéről (lakhatás, anyagi körülmények, háztartásszerkezet, a gondozáshoz kapcsolódó nehézségek, szükségletek, megküzdési módok, a betegséghez kapcsolódó ismeretek, izoláció, igénybevett szolgáltatások, ellátások, javaslataik az ellátások javításához, hozzáféréséhez, igénybevételéhez).
Elvárás, hogy a minta területileg az intézményrendszerre legyen reprezentatív, felülreprezentálva az 1000 fős lakosságszám alatti kistelepülési szolgáltatásokat. A mintavételi keret kialakításához az alábbi szolgáltatásokkal és intézményekkel javasolt felvenni a kapcsolatot:
Szociális alap- és szakellátások:
● Házi segítségnyújtás
● Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
● Idősek nappali ellátása
● Idősek otthona (várólisták)
● Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a szociális ellátások elérhetőségét, címlistáját és támogatói nyilatkozatot.
Az Ajánlattevő feladata a mérések elvégzése, illetve a kérdőíves vizsgálatok adatainak SPSS adatbázisba rendezése, tisztítása és átadása változóleírással az Ajánlatkérő részére.
A kutatási terv, a fókuszcsoportok összetétele és vezérfonala, a mintavételi eljárás, valamint a kérdőívek kidolgozása az Ajánlatkérővel egyeztetve történik.
A rögzített adatok átadása mellett a kutatás zárásaként az Ajánlattevő zárótanulmányt készít minimum 3 ív terjedelemben , illetve egy mini konferencia keretében beszámol a kutatás főbb eredményeiről.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. alkalmassági feltétel 1) pont szerinti szakember társadalomtudományi kutatások módszertana területen szerzett többlet tapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0, maximum 24) 12
2 3. M.2. alkalmassági feltétel 2) pont szerinti szakember demens személyek egészségügyi vagy szociális ellátásában szakértőként szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0, max.24) 12
3 4. Ajánlattevő vállalja-e a kérdezőbiztosok valamint a moderátorok (az interjút készítők és/vagy csoport moderálók) felkészítését a kérdezői hibák megelőzésére min. 1 óra időtartamban (Igen vagy Nem) 16
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajléktalanellátó szolgáltatások kutatása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Hajléktalanellátó szolgáltatások átfogó vizsgálata (intézményi gyakorlatok vizsgálata a kliensek kiléptetésével kapcsolatban)
A kutatás háttere, megalapozottsága: A vizsgálat kapcsolódik a 2010-es években készült Hajléktalanügyi Országjelentések, az Otthontalanul… Tégy az emberért! kiadvány-sorozatban megjelent kutatási eredményekhez, illetve a Hajléktalanügyi teendők (HÜT) című döntéselőkészítő dokumentumhoz.
A tevékenység célja: átfogóan felmérni a hajléktalan ellátó szolgáltatásokat, az abban folyó szakmai tevékenységet a kliensekkel végzett szociális munka eredményessége szempontjából. A kutatási kérdés az ellátást nyújtók oldaláról arra irányul, hogy melyek azok az ellátás szempontjából megjelenő kardinális problémák, amelyek feloldásához a jelenlegi szabályozás és működés nem ad kellő alternatívákat, illetve, hogy mely szolgáltatások, szolgáltatási csomagok bevezetésére, nagyobb támogatására volna szükség ahhoz, hogy a hajléktalan karrier vége a társadalomba való visszailleszkedés legyen. Az ellátotti oldaláról a kutatás választ szeretne kapni arra, hogy mik a hajléktalan „karrier” elemei, milyen szolgáltatások segíthetnék elő a társadalomba való visszailleszkedést. Az adatközlők a szolgáltatás nyújtók (szociális munkások, szakmai egység vezetők), illetve a szolgáltatásokat igénybe vevő hajléktalan kliensek.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Kvantitatív adatfelvétel 1: Online kérdőíves telephely szintű lekérdezés az országban található 361 intézményben. Az adatszolgáltatók az intézményekben dolgozó szociális munkások, „szakmai egység vezető” beosztású munkatársak.
- Kvantitatív adatfelvétel 2. Személyes lekérdezés átmeneti szállást és/vagy rehabilitációs intézményi szolgáltatást igénybe vevő kliensek körében. Alminta a 3 hónapnál rövidebb ideje utcán élők csoportja szolgáltatási helytől függetlenül. A minta elemszáma 500 fő, ezen belül a frissen utcára kerültek almintája 50 fő.
- Kvalitatív adatfelvétel: A 2 kvantitatív felmérés eredményeit összegezve a kiválasztott intézmények munkatársait bevonva fókuszcsoportos módszertannal (3 db fókuszcsoport, egyenként min. 1,5 órás) megvitatásra kerülnek az eredmények.
- Javaslatok kidolgozása ágazati döntéshozók számára – fenti adatfelvételek eredményei alapján.
Ajánlattevő feladata kérdőíves adatfelvételek lebonyolítása. Mindkét adatfelvétel esetén az adatok tisztítása, elemzése, SPSS adatbázisba rendezése és átadása az Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő biztosítja a nyertes ajánlattevő részére az intézményi címlistákat.
Ajánlattevő feladata a fókuszcsoportok megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése.
Ajánlattevő feladata az adatfelvételek feldolgozásával kapott kutatási eredmények zárótanulmányban történő bemutatása, illetve ezek alapján megfogalmazható javaslatok elkészítése összesen minimum 5 ív terjedelemben.
A kérdőíves vizsgálatok kérdőíveit, a mintavételi eljárást és a fókuszcsoportok interjúalanyait Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. alkalmassági feltétel 3) pont szerinti szakember társadalomtudományi kutatások módszertana területen szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0, maximum 24) 12
2 3. M.2. alkalmassági feltétel 4) pont szerinti szakember hajléktalan személyek szociális ellátásában szakértőként szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0, maximum 24) 12
3 4. Ajánlattevő vállalja-e min. 1 óra időtartamban a kérdezőbiztosok valamint a moderátorok (az interjút készítők és/vagy csoport moderálók) felkészítését (Igen vagy Nem) 16
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tevékenység megnevezése: Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok feltérképezése
A kutatás háttere, megalapozottsága: Az adósságkezelés szolgáltatás 2015. márciusi megszűntével szolgáltatási hiány alakulhatott ki az adóssággal érintett családok lakhatási, megélhetési problémáinak kezelésében. A kutatás fókuszában az érintettek köre, a családok stratégiái, illetve a szociális szolgáltatási gyakorlatok állnak.
A tevékenység célja: megismerni az adósságcsapdába került családok megélhetési stratégiáit, valamint ezzel kapcsolatban a helyi szociális intézmények (Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok) és önkormányzatok adósságkezelő gyakorlatait - különös tekintettel az uzsora jelenségének kezelésére. A kutatás kiterjedne a személyi kölcsönt, hitelt nyújtó pénzintézetek gyakorlatára és tapasztalataira is.
Az Ajánlattevő feladatai:
- Desk research:
a.) túlzott eladósodással érintett családok megélhetési stratégiáival foglalkozó, 1990 után született kutatások, szakirodalmak áttekintése (hazai és nemzetközi), illetve az adatfelvétel eredményeivel való összekapcsolása minimum 1 ív terjedelemben.
b.) a korábbi adósságkezelési és adósságcsökkentési programok (pl.: önsegítő pénzügyi csoportok), civil kezdeményezések (pl.: Autonómia Alapítvány) vagy projektek mikrohitelező projektek (pl. “Kiútprogram”) tapasztalatainak, hatásainak és eredményeinek áttekintése és összegzése minimum 1 ív terjedelemben.
- Adatfelvétel 1 (kvalitatív):
a.) félig strukturált interjús kutatás Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok vezetőivel, esetmenedzsereivel és/vagy adósságkezelő tanácsadóival, valamint adott esetben a mintába került alacsony lélekszámú települések polgármestereivel (összesen legalább 30 maximum 40 db, egyenként min. 60 perces interjú) - szakértői minta (kvóta) alapján, országosan legalább három-négy régióból és település típusból (a fővárost is beleértve), 8-10 járásban illetve kerületben.
b.) félig strukturált kutatás személyi kölcsönt nyújtó pénzintézetek képviselőivel (6-8 db interjú)
- Adatfelvétel 2 (kvantitatív): online kérdőíves adatfelvétel Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok körében (teljeskörű adatfelvétel)
A félig strukturált interjúkhoz az interjúvázlatot és az interjúalanyok kiválasztását és az online kérdőívet Ajánlatkérővel szükséges egyeztetni.
Ajánlattevő feladata az interjúk megszervezése, lebonyolítása, rögzítése (hangalapon, írásban), elemzése és az eredmények zárótanulmányban minimum 2 ív terjedelemben való bemutatása.
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől (hatályba lépésétől) számított 12. hónap
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. alkalmassági feltétel 5) pont szerinti szakember társadalomtudományi kutatások módszertana területén szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0, maximum 12) 12
2 3. M.2. alk. felt. 6) pont szakember adósságkezelés, túlzott eladósodás szoc. ellátásában, megelőzésében; v. uzsorában érintett,uzsora büntetőü. vizsgálatában szakértőként szerz. többlettap. 0-12 hó- 12
3 4. Ajánlattevő vállalja-e a moderátorok (az interjút készítők és/vagy csoport moderálók) felkészítését min. 1 óra időtartamban (Igen vagy Nem) 16
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4.-VEKOP-16-2016-00001
II.2.9) További információ:
II. 2. 5) pontban a 3. értékelési szempont teljes terjedelemben:
M.2. alkalmassági feltétel 6) pont szerinti szakember adósságkezelés, túlzott eladósodás szociális ellátásában, megelőzésében; vagy uzsorában érintett személyek vagy uzsora büntetőügyek vizsgálatában szakértőként szerzett többlettapasztalata (egész hónapokban megadva, minimum 0, maximum 12)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Demenciával élők és családtagjaik kutatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: polonyi.gabor@upcmail.hu
Telefon: +36 302302706
Internetcím(ek): (URL) www.psyma.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M.2.1. és M.2.2. alkalmassági feltételnek megfelelő szakember, kérdezőbiztosok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73371704
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687335241

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Hajléktalanellátó szolgáltatások kutatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12385184243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Menhely Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54304664
Postai cím: Vajdahunyad Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: azoltany@gmail.com
Telefon: +36 209129533
Internetcím(ek): (URL) www.menhely.hu
Fax: +36 2676171
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 19013213142
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8995000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12385184243

Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73371704
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687335241

Hivatalos név: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78781627
Postai cím: Fenyves Utca 1.
Város: Örvényes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10349629219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Eladósodott, uzsorával érintettek kutatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: tarki@tarki.hu
Telefon: +36 13097676
Internetcím(ek): (URL) www.tarki.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12385184243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6195000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: desk research:korábbi adósságkezelési programok, civil kezdeményezések, mikrohitelező projektek tapasztalatainak, hatásainak,
eredményeinek áttekintése,összegzése -kérdőív kidolgozás, interjú szervezés kvalitatív adatfelvételben, kutatási ered.összegzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50242434
Postai cím: Budaörsi Út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12385184243

Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73371704
Postai cím: Október 6. utca 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687335241

Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. rész
1. közös ajánlattevők
Ajánlattevő neve: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 19.
Adószáma: 11687335-2-41
Ajánlattevő neve: H-Building Hungary Kft.
Székhelye: 2119 Pécel, Arany János utca 11. A. ép.
Adószáma: 23154423-2-13
2. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Mentor Informatikai és Oktatási Kft.
Székhelye: 8242 Örvényes, Fenyves u. 1.
Adószáma: 10349629-2-19
Ajánlattevő neve: Simple Smart Kft.
Székhelye: 1016 Budapest, Naphegy utca 45.
Adószáma: 26104362-2-41
3. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1165 Budapest, Futórózsa u. 70.
Adószáma: 23755347-2-42
4. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1138 Budapest, Párkány u. 17.
Adószáma: 12141111-2-41
5. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest, Tóga Utca 12.
Adószáma: 23831988-2-41
2. rész:
1. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 19.
Adószáma: 11687335-2-41
Ajánlattevő neve: Városkutatás Kft.
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 34.
Adószáma: 10303744-2-43
Ajánlattevő neve: H-Building Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
Székhelye: 2119 Pécel, Arany János utca 11/A
Adószáma: 23154423-2-13
2. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: MENTOR Informatikai és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8242 Örvényes, Fenyves utca 1.
Adószáma: 10349629-2-19
Ajánlattevő neve: Simple Smart Kft.
Székhelye: 1016 Budapest, Naphegy utca 45.
Adószáma: 26104362-2-41
3. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Adószám: 12385184-2-43
Ajánlattevő neve: Menhely Alapítvány
Székhelye: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.
Adószám: 19013213-1-42
3. rész:
1. közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Hétfa Kutatóintézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1051 Budapest, Október 6. utca 19.
Adószáma: 11687335-2-41
Ajánlattevő neve: Városkutatás Kft.
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 34.
Adószáma: 10303744-2-43
Ajánlattevő neve: MTA Társadalomtudományi
Székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Adószáma: 15325189-2-43
2. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1138 Budapest, Párkány u. 17.
Adószáma: 12141111-2-41
3. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1031 Budapest, Tóga Utca 12.
Adószáma: 23831988-2-41
4. ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Adószám: 12385184-2-43

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges