Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21264/2019
CPV Kód:45232152-2
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építőipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.) (SC Tass 2017 Konzorcium);Colas Alterra Zrt. (SC Tass 2017 Konzorcium)
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsenyuk Péter
Telefon: +36 12254400
E-mail: zsenyuk .peter@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Ráckevei (Soroksári) Dunaág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció”, KEHOP1.3.115201500002 projektben a Tassi Műtárgy megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232152-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Ráckevei (Soroksári) Dunaág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció”, KEHOP1.3.115201500002 projektben a Tassi Műtárgy megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251120-8
További tárgyak:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Makád közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Tassi vízleeresztő műtárgy létesítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció
elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. megfelelően.
A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Tassi vízleeresztő műtárgy létesítése
25 m3/sec névleges kapacitású sziva ttyú-turbina(reverzibilis)
gépegység 2db
710 kW névlege s teljesítményű motor-generátor(reverzibilis)
villamos gépegység 2db
Földmunka 128.000m3
Beton és vasbeton szer kezet 7600m3, amelyből 2500m3 (ca. 3 300m2) vasbeton résfal
Acélszerkezet 187tonna
20kV távvezeték: ráckev ei csatlakozás esetén 21km, egyéb csatlakozás esetén ez eltérhet
A nyertes feladata:
- a kivitelezési terv dokumentáció elkészítése beleértve a próbaüzemeltetési terv elkészítését is, valamint az árvízvédekezési terv,
a megvalósulási tervek elkészítése és a teljes építési terület lőszermentesítési tervezése;
- a beruházás kivitelezése, beleértve az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szüksé ges tervek, az üzemeltetési, kezelési és
karbantartási utasítások és gépkönyvek elkészítését;
- természetvédelmi és régészeti szakfelügyelet biztos ítása;
- a létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése, azz al, hogy a „B” és „D” típusú kommunikációs táblák megtervezése és
legyártatása nem a nyertes feladata, azt a PR tevékenységért felelős végzi, de a nyertesnek kell kihelyezni ezeket.
A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.
A kivitelezés tervezett időtartama 34 hónap.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzés i dokumentumok tartalmazzák.
AK az ajánlati tervtől eltérő ajánlat benyújtásának lehetőségét biztosítja az a lábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint:
Ajánlati tervtől eltérő a jánlat csak a vízgépészeti főberendezésre/főgépcsoportra (turbina-szivattyú, olajnyomó-telep, hőcserélő,
gyorsító hajtómű és a motor-generátor) nyújtható be a III. kötet 4.4 pontban foglaltak szerint.
Ha AT a vízgépészeti főgépcsoportra az AK által kiadott műszaki dokumentumok (ajánlati terv) szerinti ajánlatot nyújtja be,
akkor egyéb létesítményekre nem adhat ajánlati tervtől eltérő ajánlatot.
Valamennyi ATnek, azaz az ajánlati terv választása esetén is, a vízgépés zeti főberendezések vonatkozásában igazoló számítást
kell az ajánlata részeként benyújtania, amely számítások jól követhetően és egyértelműen alátámasztják, hogy a beépíteni
kívánt berendezések a dokumentációban részletezett üzemállapotok mindegyikében megfelelőképpen működnek, különös
figyelemmel a berendezések esetleges levegősödésére.
A számítások elkészítésénél a hatályos és jogerős körny ezetvédelmi és vízjogi engedélyben foglaltakat, a dokumentáció
vonatkozó előírásait kell kiinduló adatként kezelni és figyelembe venni, a következő megkötésekkel:
Az egyes gépek névleges kapacitása nem lehet kevesebb 25m3/s-nál.
A gépek száma két darabban meghatározott. Az egyes gépek névleges teljesítménye nem lehet kevesebb 0,7MW-nál
A vízlebocsátó csatorna alvízi és felvízi küszöbszintje nem térhet el a tervekben meghatározott szintektől.
Az ajánlati tervekben rögzített megoldástól való eltérés esetén az ajánlathoz csatolt műszaki-szakmai aján lat kidolgozásának
részletezettsége meg kell, hogy feleljen az ajánlati műszaki dokumentáció kidolgozottsága színvonalának és az ajánlati műszaki
dokumentációban meghatározott előírásoknak.
Ha az igazoló számítások nem támasztják alá a vízgépészeti berendezések megfelelő működését, v. az ajánlat nem tartalmazza
azt,v. ha az ajánlattevő által bemutatott műszaki tartalom nem felel meg a fenti feltételeknek, akkor az ajánlat érvénytelen.
ATnek a választott műszaki megoldás megfelelőségéről ajánlatában nyilatkozni kell.
AT v. a dokumentáció műszaki részében meghatározott tartalomra v. az AT által kido lgozott, az előírásoknak megfelelő, de az ajánlati tervtől eltérő megoldásra adhat ajánlatot, egyszerre két ajánlat nem nyújtható be. Ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az előírásoknak, az ajánl. érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: "Ráckevei (Soroksári) Dunaág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció” című, KEHOP1.3.115201500002 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 187 - 382172

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ráckevei (Soroksári) Dunaág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és rekonstrukció”, KEHOP1.3115201500002 projektben a Tassi Műtárgy megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.) (SC Tass 2017 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2.(Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Alterra Zrt. (SC Tass 2017 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5279862542 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:
1. SC Tass 2017 Konzorcium 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), melyet alkotnak:
- STRABAG Építőipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.) (székhely:1117 Budapest,Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület); adószám: 10776456-4-43; nem minősül kkv-nak),
- Colas Alterra Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.; 13961149-2-44; nem minősül kkv-nak).
2. BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (székhely: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.; adószám:11053727-2-04; kkv-nak minősül).
3. A-Híd Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; adószám: 24857538-2-44; nem minősül kkv-nak).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232152-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45251120-8
További tárgyak:71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Makád közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Tassi vízleeresztő műtárgy létesítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció
elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. megfelelően.
A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Tassi vízleeresztő műtárgy létesítése
25 m3/sec névleges kapacitású sziva ttyú-turbina(reverzibilis)
gépegység 2db
710 kW névlege s teljesítményű motor-generátor(reverzibilis)
villamos gépegység 2db
Földmunka 128.000m3
Beton és vasbeton szer kezet 7600m3, amelyből 2500m3 (ca. 3 300m2) vasbeton résfal
Acélszerkezet 187tonna
20kV távvezeték: ráckev ei csatlakozás esetén 21km, egyéb csatlakozás esetén ez eltérhet
A nyertes feladata:
- a kivitelezési terv dokumentáció elkészítése beleértve a próbaüzemeltetési terv elkészítését is, valamint az árvízvédekezési terv,
a megvalósulási tervek elkészítése és a teljes építési terület lőszermentesítési tervezése;
- a beruházás kivitelezése, beleértve az üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szüksé ges tervek, az üzemeltetési, kezelési és
karbantartási utasítások és gépkönyvek elkészítését;
- természetvédelmi és régészeti szakfelügyelet biztos ítása;
- a létesítmény megvalósítását jelző táblák kihelyezése, azz al, hogy a „B” és „D” típusú kommunikációs táblák megtervezése és
legyártatása nem a nyertes feladata, azt a PR tevékenységért felelős végzi, de a nyertesnek kell kihelyezni ezeket.
A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.
A kivitelezés tervezett időtartama 34 hónap.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzés i dokumentumok tartalmazzák.
AK az ajánlati tervtől eltérő ajánlat benyújtásának lehetőségét biztosítja az a lábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint:
Ajánlati tervtől eltérő a jánlat csak a vízgépészeti főberendezésre/főgépcsoportra (turbina-szivattyú, olajnyomó-telep, hőcserélő,
gyorsító hajtómű és a motor-generátor) nyújtható be a III. kötet 4.4 pontban foglaltak szerint.
Ha AT a vízgépészeti főgépcsoportra az AK által kiadott műszaki dokumentumok (ajánlati terv) szerinti ajánlatot nyújtja be,
akkor egyéb létesítményekre nem adhat ajánlati tervtől eltérő ajánlatot.
Valamennyi ATnek, azaz az ajánlati terv választása esetén is, a vízgépés zeti főberendezések vonatkozásában igazoló számítást
kell az ajánlata részeként benyújtania, amely számítások jól követhetően és egyértelműen alátámasztják, hogy a beépíteni
kívánt berendezések a dokumentációban részletezett üzemállapotok mindegyikében megfelelőképpen működnek, különös
figyelemmel a berendezések esetleges levegősödésére.
A számítások elkészítésénél a hatályos és jogerős körny ezetvédelmi és vízjogi engedélyben foglaltakat, a dokumentáció
vonatkozó előírásait kell kiinduló adatként kezelni és figyelembe venni, a következő megkötésekkel:
Az egyes gépek névleges kapacitása nem lehet kevesebb 25m3/s-nál.
A gépek száma két darabban meghatározott. Az egyes gépek névleges teljesítménye nem lehet kevesebb 0,7MW-nál
A vízlebocsátó csatorna alvízi és felvízi küszöbszintje nem térhet el a tervekben meghatározott szintektől.
Az ajánlati tervekben rögzített megoldástól való eltérés esetén az ajánlathoz csatolt műszaki-szakmai aján lat kidolgozásának
részletezettsége meg kell, hogy feleljen az ajánlati műszaki dokumentáció kidolgozottsága színvonalának és az ajánlati műszaki
dokumentációban meghatározott előírásoknak.
Ha az igazoló számítások nem támasztják alá a vízgépészeti berendezések megfelelő működését, v. az ajánlat nem tartalmazza
azt,v. ha az ajánlattevő által bemutatott műszaki tartalom nem felel meg a fenti feltételeknek, akkor az ajánlat érvénytelen.
ATnek a választott műszaki megoldás megfelelőségéről ajánlatában nyilatkozni kell.
AT v. a dokumentáció műszaki részében meghatározott tartalomra v. az AT által kidolgozott, az előírásoknak megfelelő, de az ajánlati tervtől eltérő megoldásra adhat ajánlatot, egyszerre két ajánlat nem nyújtható be. Ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az előírásoknak, az ajánl. érvénytelen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 34 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5279862542
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építő ipari Zrt. (névváltozást megelőzően: Magyar Bau Holding Zrt.) (SC Tass 2017 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Déne s utca 2.(Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Colas Alterra Z rt. (SC Tass 2017 Konzorcium)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 7 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződést a Felek 2017. szeptember 27. napján. kötötték egymással.
Szerződésmódosítás körülményei:
- Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás oka a vállalkozó1. sz. követelése alapjául szolgáló esemény: a szerződéskötést követő 14. napon (2017.10.11.) zajlott rész-munkaterület átadás-átvétel során meghatározott 30 napos késedelmes munkaterület biztosítás határidejének (2017.11.10.) lejártakor sem kapott Vállalkozó a szerződés szerinti munkavégzésre alkalmas munkaterület. Ezt Vállalkozó 25 napon belül (2017.12.05.) írásban jelezte a Mérnök részére. Vállalkozó a fennálló akadályoztatási körülményt részletezte, jelezve benne követelési igényét, annak alapját képező szerződéses hivatkozásokat, és a követelés hosszantartó jellegét. Az akadályoztatás 2018.03.29-i megszűntét követően Vállalkozó az 1. sz. követelését megküldte, melyet 2019.04.02-án véglegesített.
A Mérnök a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a 2017. november 11. és 2018. március 29. közé eső időszakra vonatkozóan a 119 nap időtartam hosszabbítást elfogadta, mely a véghatáridőt ennek figyelembevételével növeli, a szerződéses határidő módosul. Az ezen időszakra Kivitelező által kimutatott többletköltségre vonatkozó követelést a Mérnök elutasította. (A Mérnök határozata a szerződésmódosítás 1. számú melléklete.)
- Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás oka a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Felek a Szerződés alvállalkozói kifizetéssel érintett és jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában részletezett feltételeket a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel módosítják. A Szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és nem érinti a szerződéses ellenértéket, továbbá a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő a Közbeszerzési eljárásban kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, így a módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban kerül sor, az nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Jelen Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2019.10.14
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a 2017. szeptember 27. napján kötött Szerződésük 4.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 2020. november 23. napjáig köteles teljesíteni. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül lezárul.

2. Felek kijelentik, hogy a Szerződésmódosítás a 2017. szeptember 27. napján kötött Szerződést, a közöttük létrejött megállapodás egyéb pontjait nem érinti, így azokat magukra nézve a továbbiakban is kötelezőnek tekintik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5279862542 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5279862542 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben