Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21276/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Városi Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.;Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.;Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Városi Egészségügyi Központ
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városi Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95974406
Postai cím: Kossuth Út 5.
Város: Kunszentmárton
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajzer Ildikó
Telefon: +36 56461252
E-mail: egeszsegkozpont@optanet.hu
Fax: +36 56461252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szakorvosi-kunszent.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001392092019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001392092019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Városi Egészségügyi Központ
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP 2.2.19-17-00010 Orvosi eszközbeszerzés 2.
Hivatkozási szám: EKR001392092019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvostechnikai eszközök beszerzése a kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ részére az EFOP-2.2.19-17-2017-00010 számú projekt keretében az alábbiak szerint 3 részben
Megnevezés Igényelt menny.
1. Masszázságy 1 db
2. Fogászati röntgen készülék 1 db
3. Spirométer 1 db
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Masszázságy
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33190000-8
További tárgyak:33192100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Masszázságy 1 db
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (Ak) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbesz. dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ak valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Csatolandó az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat és – amennyiben az a termék forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján – az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű dokumentum, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
Ajánlatkérő köteles benyújtani továbbá cégszerű – vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett – nyilatkozatát arról, hogy az általa benyújtott valamennyi tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes. A benyújtott dokumentumon rögzíteni kell az ajánlattétellel érintett rész számát is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Gerinc letapogató funkció (igen/nem, előny ha igen) 5
2 3. Külső projectorok (3 és 9 pontos) (igen/nem, előny ha igen 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00010
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fogászati röntgen készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fogászati röntgen készülék 1 db
A panoráma Röntgen a meglévő Röntgen helyiségbe kerül beszerelésre;
A rendelkezésre álló terület egy 2,6 m x 2,3 m nagyságú terület;
Ajánlatkérő előzetes megbeszélés után a területet és az áramellátást biztosítja;
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (Ak) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbesz. dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ak valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Csatolandó az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat és – amennyiben az a termék forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján – az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű dokumentum, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
Ajánlatkérő köteles benyújtani továbbá cégszerű – vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett – nyilatkozatát arról, hogy az általa benyújtott valamennyi tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes. A benyújtott dokumentumon rögzíteni kell az ajánlattétellel érintett rész számát is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. CMOS szenzor (igen/nem, előny ha igen) 5
2 3. Csőfeszültség minimum 50-90 kV (igen/nem, előny ha igen) 5
3 4. A felvétel Interneten való továbbítása (igen/nem, előny ha igen) 3
4 5. Jótállás időtartama (hónap, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 3
5 6. 3 db képkezelő szoftver (igen/nem, előny ha igen)  4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00010
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Spirométer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton Kossuth Lajos út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Spirométer 1 db
Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő (Ak) a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel járt el. A felhívásban és a közbesz. dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ak valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára.
Csatolandó az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat és – amennyiben az a termék forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján – az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű dokumentum, mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.
Ajánlatkérő köteles benyújtani továbbá cégszerű – vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett – nyilatkozatát arról, hogy az általa benyújtott valamennyi tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes. A benyújtott dokumentumon rögzíteni kell az ajánlattétellel érintett rész számát is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00010
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/ 2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával), továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (kivéve a i) pont ib) alpontját), 9. § b) pontja, 10. § ( kivéve a g) pont gb) alpontját), 11. § b) pontja, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is. A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.). Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban, úgy az ajánlattevő erre vonatkozóan is köteles nyilatkozni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem határozott meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem határozott meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel a 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a Kbt.
69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (az adott rész tárgya szerinti orvostechnikai eszközök szállítása az alábbiak szerint: 1. rész tekintetében: masszázságy, 2. rész tekintetében: fogászati röntgen készülék, 3. rész tekintetében: spirométer) legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva (a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal megadva). Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített 1 db az adott rész tárgya szerinti orvostechnikai eszközök szállítására az alábbiak szerint: 1. rész tekintetében: masszázságy, 2. rész tekintetében: fogászati röntgen készülék, 3. rész tekintetében: spirométer termékekre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését s magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Az M/1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Finanszírozási feltételek (valamennyi rész): A Kifizetésre a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése, a Kbt. 135.§ (1), (4) és (6) bekezdések illetőleg az ÁFA tv. irányadó.
2. Kötbér (valamennyi rész): A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti vételár 1%-a/naptári nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke 30 napi tételnek megfelelő összeg. Meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a teljes nettó vételár 20%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ra is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát a megajánlott eszközök műszaki-szakmai tulajdonságait illetően (szakmai ajánlat). Az iratmintákat részenként a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ak felhívja a figyelmet, hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszközök tulajdonságának valóságtartalmát illetően, úgy AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt, termékleírást, termékadatlapot, gyártói/forgalmazói nyilatkozatot kérni a terméktulajdonság alátámasztása érdekében.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
4. Az ajánlatba be kell nyújtani: A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap), a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési dokumentumok szerint. (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell közös ajánlattevőkre vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.); a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek. szerint; a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
5. Cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája egyszerű másolatban [2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is.
6. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a továbbá az összeférhetetlenségre ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
7. A Kbt. 35 .§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
10. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen a 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Irányadók.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
13. AK. a IV.2.6) pont szerinti időpont alatt 30 napot ért.
14. Faksz: dr. Gömöri Ákos (00520)
Folytatás az ajánlati felhívás VI.4.3 "Jogorvoslati kérelmek benyújtása" pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148.§ Szerint.
VI.3) pont folytatása:
15. Valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevő köteles benyújtani az adott rész tekintetében megajánlott termékre/termékekre vonatkozó, az ajánlattételkor érvényes 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és – ha az a termék forgalomba hozatalához szükséges a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendelet alapján – az orvostechnikai eszköznek minősülő termék kockázati osztályának megfelelően bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű dokumentumot mely szerint a termék megfelel a 4/2009. (III. 17.) Eüm rendeletben és/ vagy a 93/42/ EK irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek. Amennyiben a termék – ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szerint - nem tartozik a 4 /2009. (III.17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Továbbá csatolandó cégszerű – vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett – nyilatkozata Ajánlattevőnek arról, hogy az általa benyújtott valamennyi tanúsítvány/azzal egyenértékű dokumentum/gyártói megfelelőségi nyilatkozat érvényes. A benyújtott dokumentumon fel kell tüntetni a rész és a tétel sorszámát melyre az adott dokumentum benyújtásra kerül.
16. Valamennyi megajánlott termék tekintetében köteles ajánlattevő csatolni cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas módon benyújtott) nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termékek esetében forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.
17. A megajánlott termék(ek) szervizhátterének biztosítása tekintetében köteles ajánlattevő nyilatkozni az alábbi előírások szerint részenként: Valamennyi megajánlott termék tekintetében a bejelentéstől számított egy munkanapon belül megkezdődik a hibaelhárítás, továbbá az 1. és 3. részek tekintetben adott esetben cserekészüléket biztosít nyertes ajánlattevő.
18. Ajánlattevő nyilatkozzon, a 2. rész tekintetében, hogy a meglévő helyre telepíthető átalakítás nélkül.
19. Értékelés módszerei:
19.1. Az 1., 2. részek tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékelési szempontként a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza: fordított arányosítás, arányosítás (legkedvezőbb legkedvezőtlenebb megajánlás), pontkiosztás módszerével a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.), valamint a Miniszterelnökség http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján. Részletek a KD-ban.
19.2. A 3. rész tekintetében: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja, a Kbt. 76.§ (5) bekezdésének második fordulata valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében legalacsonyabb ár vizsgálata.
19.3. Az értékelési szempontok esetében adható pontszám valamennyi rész esetében: 0-10
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)–(5) bekezdését.
21. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek.]
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák