Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21285/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Veszprém megye, Tihany- 0133,0134, 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-úingatlanok;Veszprém megye, Tihany 086/1,087, 516 és 517. hrsz.-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.;SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11889331
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Juhakol felújítása, valamint Sankolótér kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000911812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mennyisége: Csatolt műszaki leírás, terv és költségvetés szerint.
1. rész: Juhakol felújítása „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében
Tárgya:
- 300 m2 alapterületű meglevő juhakol rekonstrukciója:
• 440 m2 Nádtető elbontása, új nádtető készítése
• 12 cm vtg. Aljzatbeton készítése 260 m2 felületen
• Lábazati fal javítása
• Pallóburkolat készítés
• Nyílászárók cseréje
• Villanyszerelés
• Meglevő szociális helyiség felújítása
• Kerítés készítése vadhálóból 2340 m2
• Karám készítése 58 m2
• 3db 20m3-es földalatti tűzivíz tartály elhelyezése
• 1 db 8 m3 szennyvíz tartály elhelyezése
• 1 db juhfürösztő kád kialakítása
• 1 db aggregátor telepítése
- megközelítő út korszerűsítése
• 390 m hosszú 2.75 m széles beton burkolatú út készítése
• 136 m hosszú 2.75 m széles zúzottkő felületű út készítése
2. rész: Sankolótér kialakítása „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében
Tárgya:
Tihany, 086/1 és 087 hrsz. ingatlanokon sankolótér kialakítása, és csapadékvíz elvezető építése
• 7580 m2 területű, 5100 m2 vízfelületű tó kialakítása
• 15 m2 felületű kőszórás telepítése
• 96 m hosszú fedett árok létesítése 95 cm fenékszélességű „U” szelvényű elemekből
• 1 db árapasztó létesítése
• 5 fm 50 cm átmérőjű áteresz építése.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció, engedély és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 190731750 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Juhakol felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45310000-3
45432130-4
45111290-7
45233228-3
45240000-1
45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém megye, Tihany- 0133,0134, 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-úingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége: Csatolt tervdokumentáció és költségvetés szerint.
Tárgya:
- 300 m2 alapterületű meglevő juhakol rekonstrukciója:
• 440 m2 Nádtető elbontása, új nádtető készítése
• 12 cm vtg. Aljzatbeton készítése 260 m2 felületen
• Lábazati fal javítása
• Pallóburkolat készítés
• Nyílászárók cseréje
• Villanyszerelés
• Meglevő szociális helyiség felújítása
• Kerítés készítése vadhálóból 2340 m2
• Karám készítése 58 m2
• 3db 20m3-es földalatti tűzivíz tartály elhelyezése
• 1 db 8 m3 szennyvíz tartály elhelyezése
• 1 db juhfürösztő kád kialakítása
• 1 db aggregátor telepítése
- megközelítő út korszerűsítése
• 390 m hosszú 2.75 m széles beton burkolatú út készítése
• 136 m hosszú 2.75 m széles zúzottkő felületű út készítése
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb)  10
2 Környezetvédelmi vállalások (IGEN/NEM) 5
3 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 5
4 Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a magasabb) 5
5 Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
Projekt elnevezése: „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
A Környezetvédelmi vállalások értékelési szempont:
3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem)

II.2.1)
Elnevezés: Sankolótér kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém megye, Tihany 086/1,087, 516 és 517. hrsz.-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége: Csatolt tervdokumentáció, engedély és költségvetés szerint.
Tárgya:
Tihany, 086/1 és 087 hrsz. ingatlanokon sankolótér kialakítása, és csapadékvíz elvezető építése
• 7580 m2 területű, 5100 m2 vízfelületű tó kialakítása
• 15 m2 felületű kőszórás telepítése
• 96 m hosszú fedett árok létesítése 95 cm fenékszélességű „U” szelvényű elemekből
• 1 db árapasztó létesítése
• 5 fm 50 cm átmérőjű áteresz építése.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció, engedély és árazatlan költségvetés tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb)  10
2 Környezetvédelmi vállalások (IGEN/NEM) 5
3 Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg. 5
4 Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a magasabb) 5
5 Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati összár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
II.2.9) További információ:
Azonosítószám: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020
Projekt elnevezése: „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése”
Finanszírozási mód: utófinanszírozás
Finanszírozási mérték: 100 % támogatás
A Környezetvédelmi vállalások értékelési szempont:
3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Juhakol felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
E-mail: info@szlbau.hu
Telefon: +36 87510953
Internetcím(ek): (URL) www.szlbau.hu
Fax: +36 87411954
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 136318934
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218

Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Sankolótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
E-mail: info@szlbau.hu
Telefon: +36 87510953
Internetcím(ek): (URL) www.szlbau.hu
Fax: +36 87411954
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54412816
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó neve, címe, adószáma: FŐÚT Építőipari és Szolgáltató Bt. (címe: 8200 Veszprém, Sorház utca 3. C. ép., adószáma: 22193047-2-19)
A közbeszerzés azon része amellyel összefüggésben szerződést fog kötni: felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48622785
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68516576
Postai cím: Helyrajzi szám
Város: Vásárosmiske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9552
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23118816218

Hivatalos név: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96998092
Postai cím: Mester Utca 83/C II. em. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13842516243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges