Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21326/2019
CPV Kód:22110000-4
Ajánlatkérő:Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Teljesítés helye:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47513105
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamásné Kovács Adrienn
Telefon: +36 52502430
E-mail: kovacs.adrienn@meliusz.hu
Fax: +36 52502430
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meliusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.meliusz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407352019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001407352019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekthez kapcsolódó könyvbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001407352019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Könyvbeszerzés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár részére a TOP-6.9.2 projekthez kapcsolódóan”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekthez kapcsolódó könyvbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Méliusz Juhász Péter Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése az alábbiak szerint:
Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység
Ifjúsági ismeretterjesztő könyvek 450 db
Ifjúsági szépirodalmi könyvek kortárs magyar szerzőktől 450 db
Ifjúsági szépirodalmi könyvek kortárs külföldi szerzőktől 225 db
Felnőtt ismeretterjesztő könyvek 450 db
Felnőtt szépirodalmi könyvek kortárs magyar szerzőktől 450 db
Felnőtt szépirodalmi könyvek kortárs külföldi szerzőktől 225 db
A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) 7 munkanapos szállítási határidőtől kedvezőbb határidő vállalása (min. 0 munkanappal, maximum 6 munkanappal kedvezőbb szállítás vállalása) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Ellenszolgáltatás: engedmény mértéke (%) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 400
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról az ajánlatban, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Amennyiben a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást nem alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó személy neve és elérhetősége (tel/fax/e-mail),
• szállítás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
- legalább 1.000 (azaz egyezer) kötetet tartalmazó, könyvszállításra vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevők több db referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé. Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja, mely alapján az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők tudják érdeklődésüket jelezni, majd ezt követően van lehetőségük az ajánlatok benyújtására.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 52783658, e-mail: jszkkft@ gmail.com.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, míg az ártáblázatot cégszerűen aláírt .jpeg, vagy . pdf ÉS xls/xlsx formában is kéri benyújtani. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
4. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok:
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér: Amennyiben a szállítási határidő olyan okból kerül késedelmesen teljesítésre, amelyért nyertes Ajánlattevő felelős Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett megrendelésre vonatkozóan a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás (vételár) 0,5 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke késedelmenként 30 naptári nap. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért az nyertes Ajánlattevő felelős, az Ajánlatkérőt a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően az érintett megrendelésre vonatkozó szerződés szerinti ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér illeti meg.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő él a rendkívüli felmondás jogával, vagy eláll a szerződéstől.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben az általa leszállított könyvek nem felelnek meg az Ajánlatkérő közölt elvárásainak, az irányadó jogszabályoknak, előírásoknak, szakmai szokásoknak. A kötbér alapja megegyezik a késedelmi kötbér alapjával, mértéke a hibás teljesítéssel érintett megrendelésre vonatkozó szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 10%-a.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
A nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíthető kötbérek együttes összege nem haladhatja meg az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vételár) 30%-át.
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.
Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
Ajánlatkérő megrendelésenként 1 (egy) darab számla benyújtására biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő a megrendeléseket a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan, több részletben adja le.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, az ajánlatkérőként szerződő fél által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással – forintban - kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
Jelen projekt a felhívás II.2.12.) pontjában megjelölt forráson kívül az alábbi projektekből valósul meg, 100,000000%-os támogatási intezitással: TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005, TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/11/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (4) bekezdése és 424/2017. Korm. rend. 15. § (1) bek. szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer, 1. és 2. sz. értékelési szempont esetében: egyenes arányosítás módszere, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított.
2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
6.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) -(5) bekezdéseiben meghatározottakat.
7.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell: adatvédelmi rendelkezések elfogadásáról, a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségről, fordításról (amennyiben releváns) és az üzleti titokról.
9.) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem
kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási
szabályok a következők:
a) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a
nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:A Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit és 69. § (4)-(9) bekezdéseit nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében
jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
b) Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli
közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (5 napban határozza meg AK) áll
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan közzéteszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg tájékoztatja az érdeklődő gazdasági
szereplőket.
10.) FAKSZ: Dr. Papp-Lada Beáta (00476), Dr. Sütő Gyöngyi (00732).
11.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
12.)A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló ért. szempontrendszer alkalmazásáról szóló a Közbesz. Hatóság (KÉ. 2019. évi 106. szám, 2019. június 4. ) közzétett útmutatója tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján alapján értékeli és bírálja el, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Karakterkorlátra tekintettel a II.2.5 értékelési szempontok részletezése:
Az 1.) sz. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a megrendeléskor érvényes bruttó (kedvezmény nélküli) fogyasztói alapárhoz képest nyújtott engedmény mértékét %-ban kifejezve kéri megadni a felolvasólapon, mely minimum 0 % árengedmény, maximum 40% árengedmény lehet a fogyasztói alapárhoz képest.
A 2.) sz. értékelési szempont esetében az előírt 7 munkanapos szállítási határidőtől kedvezőbb vállalást kéri megadni Ajánlatkérő a felolvasólapon, mely minimum 0 munkanappal, maximum további 6 munkanappal lehet kedvezőbb az előírt 7 munkanapos szállítástól.
A pontkiosztás módszere mindkét értékelési szempont esetében: arányosítás. A pontkiosztás részletes menetét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
13.) Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét nem biztosítja, mivel az az érdeke, hogy egy ajánlattevővel kössön szerződést,tekintettel arra,hogy a közbeszerzés tárgya előre pontosan nem meghatározható könyvek beszerzését tartalmazza.Sem a beszerzés volumene(becsült könyvek darabszáma)sem a beszerzés becsült értéke,sem a potenciális ajánlattevők köre nem teszi szükségessé és lehetővé a részajánlattétel biztosítását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges