Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:21348/2019
CPV Kód:45350000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:7624 Pécs, Szigeti u 12. PTE ÁOK D-K tető
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Klímatrióplussz Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Veronika
Telefon: +36 302988789
E-mail: toth.veronika@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE_ÁOK Elméleti Tömb déli-keleti tetőjén folyadékhűtő telepítési munkák
Hivatkozási szám: EKR000174152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PTE ÁOK Elméleti Tömb déli-keleti tetőjén folyadékhűtő telepítési munkái a csatolt műszaki dokumentáció alapján.
Főbb munkák: statikai megerősítések, épületvillamossági munkák (erős és gyengeáramú betáp kábelépítés, új erőátviteli rendszerek, fagymentesítő hálózat építés), épületgépészeti munkák (új folyadékhűtő, szivattyúk, hőcserélő kiépítése), szükséges kapcsolódó munkákkal.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33862725 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: PTE_ÁOK Elméleti Tömb folyadékhűtő telepítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42510000-4
További tárgyak:45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Szigeti u 12. PTE ÁOK D-K tető
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
PTE ÁOK Elméleti Tömb déli-keleti tetőjén 1 db 130 kW-os folyadékhűtő telepítési munkái a csatolt műszaki dokumentáció alapján. Főbb munkák: statikai megerősítések, épületvillamossági munkák (erős és gyengeáramú betáp kábelépítés, új erőátviteli rendszerek, fagymentesítő hálózat építés), épületgépészeti munkák (új folyadékhűtő, szivattyúk, hőcserélő kiépítése), szükséges kapcsolódó munkákkal.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tetőn jelenleg üzemel 1 db 130kW-os MIDEA MGBL-F130W/RN1 típusú folyadékhűtő. Nyertes Ajánlattevő feladata a 2 folyadékhűtő víz-, vezérlés-, és elektromos oldali összeillesztése.
Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvételi eljárás során próbaüzem keretében ellenőrzi, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelel-e a jogszabályokban, szabványokban, valamint a teljesítés során a Megrendelőtől kapott utasításokban, a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek A műszaki átadás-átvételi eljárás körében a Felek legalább 24 (huszonnégy) órás folyamatos, hibamentes próbaüzemet folytatnak le, amelynek során a Felek a beépített rendszereket működés közben kipróbálják, elvégzik a működés jellemzőinek a megállapításához szükséges műszeres méréseket. A próbaüzem költségei a nyertes Ajánlattevőt terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt az Ajánlatkérő képviselői jelenlétében.
A telephelyen, illetve a kivitelezéssel érintett épületben működő intézmény van, mely üzemelését (oktatási, tudományos kutatási és adminisztratív tevékenységek) és a zavartalan személyforgalmat biztosítani kell. Az épületben a tevékenység bármilyen korlátozása (pl. áramszünet) előzetesen egyeztetendő, és kizárólag a megrendelő hozzájárulásával történhet.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki-, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékleteként megküldött műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazzák.
A megvalósítandó feladat nem engedélyköteles tevékenység.
Egyenértékűség: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2. pontjában megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. AK az 1. ért. rsz. esetén a fordított, a 2. ért. rsz. esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszerek részletesen a kd-ban.
Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont vonatkozásában rögzíti, hogy az Egyösszegű nettó ajánlati árat a tartalékkeret nélkül kell feltüntetni a felolvasólapon!

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PTE_ÁOK Elméleti Tömb folyadékhűtő telepítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Klímatrióplussz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34732973
Postai cím: Légszeszgyár Utca 40.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: info@klimatrio.hu
Telefon: +36 72512240
Internetcím(ek): (URL) www.klimatrio.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14286414202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33862725
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gróf Épületautomatika Kft. 2100 Gödöllő, SZabadság u. 15. C. lház 2/26. 12957882-2-13
Csernus Tamás és Tsa Épületgépészeti Kft. 7622 Pécs, Diófa u. 2. 13872795-2-02
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Klímatrióplussz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34732973
Postai cím: Légszeszgyár Utca 40.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14286414202

Hivatalos név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65504657
Postai cím: Máriássy Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13357371244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlattevők neve, címe, adószáma, Felolvasólap tartalmi elemei a következők (Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírt információk):
I. Ajánlattevő neve: Klímatrióplussz Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 7622 Pécs Légszeszgyár Utca 40., 14286414202. I. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF): 33 862 725 II. Az eljárást megindító felhívás III.1.3. /M.2. pontjában megjelölt
szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 60
II. Ajánlattevő neve: STRABAG Property and Facility Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1095 Budapest Máriássy
Utca 7., 13357371244. I. Egyösszegű nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF): 23 398 267 II.: 16. 2. Ajánlatkérő a STRABAG PFS Zrt. (továbbiakban NEO PROPERTY Services Zrt.) ajánlatát 2019.06.19. napján közbenső döntésében érvénytelenné nyilvánította. Az ajánlat érvénytelenségének indoka: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1095 Budapest, Máriássy Utca 7. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; valamint aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen
feltételt tartalmaz. Érvénytelenség részletezése: A Kbt. 72. § (1) bekezdése úgy fogalmaz „az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatok, valamint indokolást köteles” kérni az ajánlatkérő, amennyiben az ajánlat
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz „az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében”. A Kbt. rendelkezéseit tévedés úgy értelmezni, hogy csak az értékelési (rész)
szempont tekintetében kérhet tájékoztatást az ajánlatkérő. Az ajánlatkérő a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás
alapelvi követelményeire tekintettel is köteles megvizsgálni azt, hogy az adott ajánlatban foglalt vállalás megalapozottan
teljesíthető. Az ajánlattevők ajánlatában foglalt vállalást nemcsak az ajánlati ár, az ellenszolgáltatás tekintetében szükséges
ellenőrizni, hanem az értékelés szempontjából lényeges valamennyi ajánlati elem vonatkozásában. Az adott közbeszerzési eljárás
tárgyára, specifikumaira tekintettel gyakorlatilag az ajánlatban feltüntetett minden elemre, részletre kiterjedhet, mivel az
ajánlati elem túl- vagy alulvállalása végső soron az ajánlati árban okoz torzulást. Az ajánlatkérőnek értékelni kell a benyújtott
indokolást, hogy az elfogadható-e. A közbeszerzési eljárásban annak érdekében vesznek részt az ajánlattevők, hogy nyertesként
jogosulttá váljanak a teljesítésre. Az ajánlat megalapozott teljesíthetősége minimum feltételének tekinthető, hogy legalább az
kerüljön alátámasztásra, igazolásra az indokolásban, hogy a teljesítés nem veszteségesen biztosítható adott ajánlati árért. Az
ajánlattevőnek a vizsgált ajánlati elem tekintetében megadott vállalása megalapozott teljesítésére vonatkozó indokolás, illetve
adatok akkor elfogadhatóak, ha azok a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőek. Azzal, hogy az Ajánlattevő az árazott
költségvetés 6. és 7. tételek esetében nem az ajánlatkérő által előírt mennyiségre tett ajánlatot (3 darab szűrő helyett 2 darab),
megsértette a felhívás V.2.8. pontját (AK felhívja az ATk figyelmét, hogy a műszaki leírás részét képző költségvetési tételek és a
tervek nem módosíthatók), a felhívás II.2.8. pontját, és a Kbt. 66. § (2) bekezdését. Továbbá, az árazott költségvetés 6., 7., 8., 9.
és 13. tételek esetében Ajánlattevő sem az indokolásban, sem a kiegészítő indoklásban az ajánlati ára megalapozottságára
vonatkozó tényt, adatot, kalkulációt nem bocsátott ajánlatkérő rendelkezésére, számszakilag nem támasztotta alá a megajánlott
összeget, azt változatlanul a jelképes összegen hagyta, és nyilatkozott azok szükségtelenségéről, ezáltal az ajánlati ára
megalapozottsága nem megállapítható. A Ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlattevő abban az esetben tesz eleget a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlatadási kötelezettségének, ha ajánlatát a teljes műszaki tartalomra adja meg. A
Döntőbizottság több határozatában rámutatott arra, hogy a közbeszerzési eljárások lényegi eleme, hogy ajánlatkérő
meghatározott beszerzési tárgyra kér ajánlatot az ajánlattevőktől. Ajánlatkérőnek a közbeszerzésük tárgyára vonatkozó műszaki
leírásokat az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. határozat alapján
kötelező megadni, mely a konkrét eljárásban az ajánlati dokumentációban és a kiküldött kiegészítő tájékoztatásban valósult meg.
Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kiadott műszaki tartalomra kell ajánlatott tenniük. A fent leírtak alapján az Ajánlatkérő
megállapította, hogy a NEO Property Zrt. Ajánlattevő megsértette a felhívás V.2.8. pontját, a felhívás II.2.8. pontját, a Kbt. 66. § (
2) bekezdését. Ajánlattevő ajánlati ára megalapozottsága a benyújtott árindokolás és kiegészítő indokolás alapján nem
megállapítható, a jelképes összeggel beárazott 6., 7., 8., 9. és 13. tételek esetében az ár irreálisan alacsony volta egyértelműen
megállapítható.Ezáltal az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen. Az előzőeken túl, megállapítható,
hogy Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki – tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el az
ajánlatát, ezáltal az Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
3. Ajánlatkérő az eljárás eredményére tekintettel pótfedezet bevonásáról döntött.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges